Dünya Turizm örgütü (dtö)_tüzüğü

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Merkez
Amaçlar
Üyeler
Madde 6– 1- Dış ilişkilerinden sorumlu bulunmayan bütün ülke veya ülke toplulukları Örgütün Ortak Üyesi olabilirler. 2 – RTKUB'nin olağanüstü Genel Kurulunca işbu Tüzüğün kabulü tarihinde, ulusal turizm kuruluşları RTKUB'nin Asli üyesi olan dış ilişkilerinden sorumlu bulunmayan ülke veya ülke toplulukları, dış ilişkilerinin sorumluluğunu yükümlenen Devletin kabul etmesi kaydıyla, bir oylama zorunluğu bulunmaksızın, Örgüt'ün Ortak Üyesi olmağa hak kazanırlar; sorumluluğu yükümlenen Devlet aynı zamanda, bu ülkeler veya ülke topluluklarının, Örgüt'ün Tüzüğünü ve üyeliğe ilişkin vecibeleri kabullendiklerini, onlar adına beyanla yükümlüdür. 3 – Diğer ülkeler veya ülke toplulukları, dış ilişkilerinin sorumluluğunu yükümlenen Devlet tarafından adaylıkları önceden onaylandığı takdirde, Örgüt'e Ortak üye olabilirler; sorumluluğu yükümlenen Devlet aynı zamanda, bu ülkeler veya ülke topluluklarının, Örgüt'ün Tüzüğünü ve üyeliğe ilişkin vecibeleri kabullendiklerini onlar adına beyanla yükümlüdür. Bu adaylıkların, Genel Kurul tarafından oylamada hazır bulunan ve oy veren Asli üyelerin üçte iki çoğunluğuyla kabul edilmesi gerekir; ancak, anılan üçte iki çoğunluğun, Örgüt'ün Asli üyelerinin çoğunluğunu kapsaması gerekir. 4 – Örgüt'ün Ortak üyelerinden biri dış ilişkilerinin yürütülmesinden sorumlu duruma geldiği zaman, Teşkilat'ın Tüzüğünü ve Asli üyeliğe ilişkin vecibeleri kabullendiğini resmi ve yazılı bir beyanla Genel Sekreter'e bildirmek suretiyle Teşkilat'ın Asli Üyesi olmağa hak kazanır.
Madde 7– 1- İhtisaslaşmış turistik amaçlarla iştigal eden uluslararası, Hükümetler arası ve Hükümet dışı kuruluşlarla, faaliyetleri Örgüt'ün amaçlarıyla ilişkili veya Örgüt'ün yetki alanına giren kurumlar ve ticari kuruluşlar, Örgüt'ün Bağlı üyesi olabilirler. 2 – RTKUB'nin olağanüstü Genel Kurulunca işbu Tüzüğün kabulü tarihinde RTKUB'nin Ortak Üyesi bulunanlar, Bağlı Üyeliğe ilişkin vecibeleri kabullendiklerini beyan suretiyle, bir oylama zorunluluğu bulunmaksızın Örgüt'e Bağlı Üye olmağa hak kazanırlar. 3 – İhtisaslaşmış turistik amaçlarla iştigal eden diğer uluslararası, Hükümetlerarası ve Hükümet dışı kuruluşlar, üyeliğe adaylıklarının, Genel Sekretere yazılı olarak bildirilmesi ve Genel Kurul ta- 2321 rafından, oylamada hazır bulunan ve oy veren Asli üyelerin üçte iki çoğunluğuyla kabul edilmesi şartıyla, Örgüt'ün Bağlı Üyesi olabilirler. Ancak, anılan üçte iki çoğunluğun, Örgüt'ün Asli Üyelerinin çoğunluğunu kapsaması gerekir. 4 – Yukarıdaki 1 inci fıkrada belirtilen amaçlarla iştigal eden kurumlar veya ticari kuruluşlar, Bağlı üyeliğe adaylıklarının, Genel Sekretere yazılı olarak bildirilmesi ve adayın merkezinin hukuken bağlı bulunduğu Devlet tarafından desteklenmesi şartıyla Örgüt'ün Bağlı Üyesi olabilirler. Sözkonusu adaylıkların, Genel Kurul tarafından, oylamada hazır bulunan ve oy veren Asli üyelerin üçte iki çoğunluğuyla kabul edilmesi gerekir. Ancak, anılan üçte iki çoğunluğun Örgüt'ün Asli üyelerinin çoğunluğunu kapsaması gerekir. 5 – Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere iç tüzüğü kendisi tarafından hazırlanacak bir Bağlı Üyeler Komitesi kurulabilir. Komite, Örgüt'ün toplantılarında temsil edilebilir; bu toplantıların gündemine madde ilavesini isteyebilir; aynı zamanda, bu toplantılarda tavsiyeler önerebilir. 6 – Bağlı Üyeler tek tek veya Bağlı Üyeler Komitesi bünyesinde gruplaşmış olarak Örgüt'ün faaliyetlerine iştirak edebilirler.
Organlar
Genel Kurul
Yürütme Konseyi
Sekretarya
Bütçe ve Harcamalar
Yeterli Çoğunluk
Oy
Hükmi Şahsiyet Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklar
Değişiklikler
Üyeliğin Durdurulması
Üyelekten Çekilme
Yürürlüğe Giriş
Müstevdi Devlet
Yorum ve Diller
Geçici Hükümler
Madde 45– RTKUB'nin Genel Sekreteri, işbu Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihinde, Kurul tarafından Genel Sekreter seçilinceye kadar, Örgüt'ün Genel Sekreteri olarak hareket edecektir. MEKSİKO'DA 27 EYLÜL 1970 TARİHİNDE TANZİM EDİLMİŞTİR. İşbu Tüzük metni, Olağanüstü Genel Kurul Başkanı, Resmi Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği Başkanı ile Resmi Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği Genel Sekreterinin imzalarıyla tasdik edilmiş metnin örneğidir. Örneğin tam ve aslına uygun olduğu tasdik olunur. Robert C.LONATİ Resmi Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği Genel Sekreteri Mali Yönetmelik 1 – Örgüt'ün mali dönemi iki yıldır. 2 – Bütçe uygulama devresi, 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki döneme tekabül eder. 3 – Bütçe, her ülkenin ekonomik kalkınma ve uluslararası turizme katkısı seviyesine uygun olarak, Kurul tarafından tayin ve tespit edilecek bir taksimat metodu uyarınca, ülkelerin katılma payları ve Örgüt'ün diğer gelirleri ile finanse edilir. 4 – Bütçe, Amerika Birleşik Devletleri doları ile tanzim edilir. Üyelik katılma paylarının ödenmesi, Amerika Birleşik Devletleri doları ile yapılır; bununla birlikte Genel Sekreter, üyelik katılma paylarının ödenmesinde, Kurul tarafından müsaade edilen bir meblağa kadar, başka paralar da kabul edebilir. 5 – Bir Genel Fon tesis edilmiştir. Üçüncü paragraf uyarınca ödenen bütün üyelik katılma payları, çeşitli gelirler ve Döner Sermaye fonundan mahsup edilen her türlü avans, bu Genel Fona yatırılır. İdari giderler ve Genel Programa ilişkin giderler, Genel Fondan karşılanır. 6 – Kurul tarafından tespit edilecek meblağ karşılığında, bir Döner Sermaye Fonu tesis edilmiştir. Üyelik katılma paylarından mahsup edilen avanslarla, Kurulun bu amaca tahsis ettiği diğer bütün gelirler Döner Sermaye Fonuna yatırılır. Gerektiği takdirde, bu fondan Genel Fona aktarma yapılabilir. 2328 7 – Bazı ülkelerin veya ülke topluluklarının ilgilendikleri fakat, Örgüt'ün bütçesinde öngörülmemiş olan faliyetleri finanse etmek üzere özel fonlar tesis edilebilir; bu fonlar, gönüllü katkılarla finanse edilir. Teşkilat, bu fonların idaresi karşılığında bir ücret isteyebilir. 8 – Örgüt'ün bütçesinde yer almayan bağışlar, miraslar ve diğer olağanüstü gelirlerin ne maksatla kullanılacağı Kurul tarafından kararlaştırılır. 9 – Genel Sekreter, bütçe tahminlerini bu konuyla ilgili toplantıdan en az üç ay önceden Konsey'e sunar. Konsey, bu tahminleri inceler ve son bir defa incelenmek ve kabul edilmek üzere bütçeyi Kurul'a havale eder. Konsey'in bütçe tahminleri, Kurul'un bu konuyla ilgili toplantı tarihinden en az üç ay önce üyelere bildirilir. 10 – Kurul, birer yıl itibariyle Bütçeyi iki yıllık mali dönem için kabul eder ve birer yıl itibariyle tahsisatlarını ve idari hesaplarını onaylar. 11 – Örgüt'ün geçmiş mali yıl uygulamasına ait hesapları, Genel Sekreter tarafından hesap denetçileri ile Konsey'in yetkili organlarına bildirilir. Hesap denetçileri, konuyla ilgili olarak Konsey'e ve Kurul'a rapor sunarlar. 12 – Örgüt'ün Üyeleri, mali yıl için ödemeleri gereken katılma paylarını, bu uygulamanın başlangıç ayında yatırırlar. Kurul tarafından kararlaştırılan katılma payı miktarları ilgili mali yıl uygulamasının başlamasından altı ay önce üyelere bildirilir. Bununla birlikte, Konsey muhtelif ülkelerde yürürlükte olan farklı mali yıl uygulamalarından ileri gelen haklı gecikme durumlarını kabul edebilir. 13 – Örgüt'ün masraflarını karşılamak üzere katılma payını ödemekte geciken bir üye, birikmiş borçları geçmiş iki yıla isabet eden katılma payı miktarına eşit veya bu miktardan fazla olduğu takdirde, Üyelere hizmet şeklinde tanınan imtiyazlar ile Konsey ve Kurul’da oy kullanma hakkı gibi imtiyazlardan mahrum kılınır. Bununla beraber, Konsey'in talebi üzerine, Kurul, ödemenin ifa edilmesinin üyenin elinde olmayan sebeplerden ileri geldiğine kani olması halinde, bu üyenin oy hakkını kullanmasına ve Örgüt'ün hizmetlerinden yararlanmasına müsaade edebilir. 14 – Örgüt'den çekilen bir üye, katılma payının, çekilmenin fiilen yürürlüğe girdiği tarihe kadarki devreye isabet eden kısmını ödemeğe mecburdur. Ortak ve bağlı üyelere isabet eden payın hesaplanmasında bunların üyelik vasıflarındaki farklı nitelik ve örgüt bünyesinde yararlandıkları kısıtlı haklar dikkate alınır. 2329-2332-1 MEKSİKO'DA 27 EYLÜL 1970 TARİHİNDE TANZİM EDİLMİŞTİR. Dünya Turizm Örgütü Tüzüğüne ilişik işbu Mali Yönetmelik Olağanüstü Genel Kurul Başkanı, Resmi Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği Başkanı ile Resmi Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği Genel Sekreterinin imzalarıyla tasdik edilmiş metnin örneğidir. Örneğin tam ve aslına uygun olduğu tasdik olunur. Robert C. LONATİ Resmi Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği Genel Sekreteri