Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ağ: Elektronik ticarete dair işlemlerin yapılmasına imkân sağlayan internet gibi bilgisayar tabanlı ortamları, b) Alıcı: Elektronik ticaretEkonu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, c) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişilari, ç) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, d) Elektronik ortam: Verilarin sayısallaştırılarak depolanması, işlenmesi, saklanması ve ilatilmesinin sağlandığı ortamı, e) Elektronik ticaret: Fizikîolarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilan çevrim içi iktisadî ve ticari her türlü faaliyeti, f) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü, g) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilari, ğ) İl Müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü, h) Kanun: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu, ı) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik ilatilarin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzerEkullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini, i) Merkez adresi: Tacirler için ticaret siciline tescilli adresi, esnaflar için iş yeri adresini, sabit iş yeri olmayanlar ila tacir veya esnaf olmayanlar için ise yerleşim yeri adresini, j) Merkezî Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası: Genel Müdürlük bünyesindeki MERSİS tarafından verilan ve özel algoritma ila üretilmiş tekil numarayı, k) Meslek odası: 18/5/2004tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ila Odalar ve Borsalar Kanunu ila 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve SanatkarlarMeslek Kuruluşları Kanununa tabi odaları, l) Onaylanmış telefon numarası:Hizmet sağlayıcı tarafından beyan edilan ve aracı hizmet sağlayıcı tarafından gönderilan bir doğrulama koduyla onaylanan numarayı, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Hizmet sağlayıcının bilgi verme yükümlülüğü
Madde 5– (1) Hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret faaliyetine başlamadan öncEkendine ait elektronik ticaret ortamında aşağıdaki bilgilari eksiksiz olarak bulundurur: a) Tebligata elverişli KEP adresi, elektronik posta adresi ve telefon numarası ila varsa işletme adı veya tescilli marka adı. b) Mensubu olduğu meslek odasıve varsa üyesi olduğu sektörel kuruluşlar ila meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabilaceğine ilişkin bilgilar. c) Tacir ise ayrıca ticaret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adresi. ç) Esnaf ise ayrıca adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi. (2) Tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, kendine ait elektronik ticaret ortamında adı ve soyadını veya unvanını, merkez adresini, tebligata elverişli KEP adresini, elektronikposta adresini ve telefon numarasını eksiksiz olarak bulundurur. (3) Hizmet sağlayıcı birinci ve ikinci fıkralarda belirtilan bilgilarini, ağ üzerindeki ana sayfasında ve doğrudan ulaşılabilacek şekilde “ilatişim” başlığı altında sunar. (4) Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret faaliyetine başlamadan önce, aracı hizmet sağlayıcı tarafından kendine tahsis edilan alanda aşağıdaki bilgilari eksiksiz olarak bulundurur: a) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilarinden en az biri. b) Tebligata elverişli KEP adresi. c) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. ç) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi. (5) Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı tarafından kendine tahsis edilan alanda aşağıdaki bilgilari eksiksiz olarak bulundurur: a) Adı ve soyadı. b) İkametgâhının bulunduğu il. c) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi. (6) Bu maddede yer alanbilgilardeki değişikliklere ilişkin güncellemeler, hizmet sağlayıcı tarafından değişikliğin gerçekleştiği gün yapılır. (7) Bu maddede yer alan bilgilarin doğruluğundan hizmet sağlayıcı sorumludur.
Aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri
İşlem rehberi
Siparişe ilişkin yükümlülükler
Siparişin teyidi
Kişisel verilarin korunması
İspat yükümlülüğü ve elektronik kayıtların saklanma süresi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şikayet ve Denetim Şikayet
Şikayetin sonuçlandırılması
Madde 13– (1) Şikâyet başvuruları, alıcının ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılır. Şikâyet edilan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının sicilEkayıtlı merkezinin başka bir ilde bulunması halinde, bu başvuru ilgili il müdürlüğüne gönderilir ve başvuru sahibine bilgi verilir. (2) Şikâyet edilan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, il müdürlüğü tarafından tespit edilir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler ilgilisinden temin edilarek şikâyet sonuçlandırılır. Ancak gerekli hallerde il müdürlüğünce denetim için görevlendirilan personel tarafından yerinde denetim yapılır. (3) Hizmet sağlayıcı ve aracıhizmet sağlayıcı, il müdürlüğü tarafından söz konusu şikâyetle ilgili olarak talep edilan bilgi ve belgeleri, bu talebin tebliğinden itibaren on beş gün içinde teslim etmekle yükümlüdür. Gerekli hallerde ilgilinin talebine istinaden il müdürlüğünce bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. Bu sürenin sonunda da talep edilan bilgi ve belgelerin teslim edilmemesi halinde, şikâyet başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem tesis edilir. İl müdürlüğünce talep edilan bilgi ve belgelerin verilan süre içinde teslim edilmemesi halinde, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı hakkında Kanunda öngörülen idaripara cezası uygulanır. İl müdürlüğünün bilgi ve belge talebine ilişkin yazısında, talep edilan bilgi ve belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi halinde, şikâyet başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem tesis edilaceği belirtilir. (4) İl müdürlüğü, hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcının doğrudan tespit edilmesine imkân bulunmadığı hallerde, ilgili kamu kurum vEkuruluşları ila elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilarden bilgi ve belge talep edebilir.
Denetim
İdari yaptırımları uygulama yetkisi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Güvenlik ve hizmet kalitesi standartları ila bildirim yükümlülükleri
Geçiş hükmü Geçici
Yürürlük
Yürütme