Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER
Vergi değeri
Mükelleflerden istenecek bilgiler
İnceleme memurlarına bilgi verme zorunluluğu
Vergi haritaları
İKİNCİ KISIM Bina vergi değerlerinin takdiri BİRİNCİ BÖLÜM Genel esaslar Deyim
Takdirde esas
Binaların kullanılış tarzlarına göre ayrımı
Binaların inşaat nevilerine göre ayrımı
Madde Binalar taşıyıcı sistemleri esas alınmak suretiyle inşaat nevilerine göre aşağıdaki gruplara ayrılır Çelik karkas Betonarme karkas Yığma kagir Yığma yarı kagir Ahşap Taş duvarlı çamur harçlı Gecekondu tarz ve vasfında Kerpiç ve diğer basit binalar Binaların inşaat sınıflarına göre ayrımı
Tamamı itibariyle takdir ayrı takdir
Müşterek mülkiyette takdir
İştirak halindeki mülkiyette takdir
Mütemmim cüzüler eklentiler ve müştemilatın takdiri
Kat mülkiyetinde ortak yerler
İKİNCİ BÖLÜM Değerleme Bina vergi değerinin takdiri
Vergi değerinin emsal bina bedeline göre takdiri
Normal alım satım bedel cetvelleri
Bina vergi değerinin maliyet bedeli yoluyla bulunması
İnşaat maliyet bedelinin hesaplanması
Maliyet bedelinden yapılacak indirimler
Maliyet bedeline yapılacak ilaveler
Eski binaların yeniden yapılması haline göre uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü gereğince bulunacak inşaat maliyet bedelinden aşağıda gösterilen oranlarda aşınma payı düşülür ve yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş daha arası arası arası arası arası arası arası arası arası yukarı İnşaatın Nevi Çelik karkas betonarme kar kas binalar Yığma kagir yığma yarı ka gir binalar Ahşap taş duvarlı Çamur harçlı gecekondu tarz ve vasfında binalar Kerpiç ve diğer basit binalar Bina maliyet bedelinin hesabında arsanın normal alım satım bedeli
Bina vergi değerinin ortalama gelir bedeli yoluyla bulunması
ÜÇÜNCÜ KISIM Arsa vergi değerlerinin takdiri BİRİNCİ BÖLÜM Genel esaslar Takdirde esas
Müşterek mülkiyette takdir
İştirak halindeki mülkiyette takdir
İKİNCİ BÖLÜM Değerleme Arsa vergi değerinin takdiri
Vergi değerinin emsal arsa bedeline göre takdiri
Normal alım satım bedel cetvetleri
Arsa vergi değerinin bina vergi değeri yoluyla bulunması
DÖRDÜNCÜ KISIM Arazi vergi değerlerinin takdiri BİRİNCİ BÖLÜM Genel esaslar Takdirde esas
Arazi cins sınıf ve kullanma durumları
Arazi cins ve sınıfları ile kullanma durumlarının tespiti
Toplu ve ayrı olarak değerlendirilecek arazi
Dönüm itibariyle takdir
Müşterek mülkiyette takdir
İştirak halindeki mülkiyette takdir
İKİNCİ BÖLÜM Değerleme Arazi vergi değerinin takdiri
Vergi değerinin emsal arazi bedeline göre takdiri
Normal alım satım bedel cetvelleri
Vergi değerinin yıllık istihsal değeri yoluyla bulunması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tarım arazisinde verim gücünün nazara alınacağı haller Verim gücü
Verim gücünün nazara alınacağı haller
BEŞİNCİ KISIM Son hükümler Yürürlük
Yürütme