Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Başkanlık: Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığını, b) Birim: EmniyetGenel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, İç Denetim Birimi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, PolisMeslek Yüksek Okulu Müdürlükleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri,Polis Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlükleri, Trafik Araştırma MerkeziMüdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğünü, c) Diğer hizmet sınıflarındaki personel: Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki, tüm hizmet sınıflarında görevli personeli, ç) Emekli safhasıbaşlayan personel: Emekli olmak üzere olup, emekliliğe ilişkin işlemleri başlatılan personeli, d) Emniyet hizmetleri sınıfı personel: Sınıf Üstü Emniyet Müdürü, Birinci SınıfEmniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, KomiserYardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memururütbesindeki personel ila Çarşı ve Mahalle Bekçisi unvanındaki personeli, e) Emniyet Teşkilatı personeli: Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan hersınıftan personeli, f) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü, g) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü, ğ) Harcama birimi:Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilan ve harcama yetkisi bulunan birimi, h) Kamu hastanesi: Kamu hastaneleri ve devlete ait üniversite hastanelerini, ı) Kişiselleştirme işlemi: Emniyet Teşkilatı personel bilgilarinin kimlik kartına işlenme sürecini, i) PBS: Personel Bilgi Sistemini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Kimlik Kartlarının Türleri ila Özel Esasları Kimlik kartlarının türleri
Personel kimlik kartlarına ait özel esaslar
Madde 6– (1) Emniyet Genel Müdürünün vali unvanını haiz olması halindEkimlik kartının rütbesi hanesine Emniyet Genel Müdürü- Vali ibaresi, bu görevdenayrılanlara ise Emniyet Eski Genel Müdürü- Vali ibaresi yazılır. (2) (Değişik:RG- 5/12/2018- 30616) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden idari polis olmalarına karar verilanlerin kimlik kartlarının rütbesi hanesine rütbesi ila birlikte “İdari” ibaresi yazılarak kimlik kartı düzenlenir. Bunlara hangi sınıf ve ünvanda olursa olsun, çalıştıkları müddetçe ayrıca emekli kimlik kartı düzenlenmez. Vazife malulü olarak emekli olan personelin kimlik kartına ise rütbesi ila birlikte “Vazife Malulü” ibaresi yazılır. Vazife malulü olarak emekliye ayrıldıktan sonra, çalışmaya devam eden personelden istifa edenlere son rütbe/unvanları gözetilarek emekli kimlik kartı düzenlenir. Vazife malulü olduktan sonra hizmet sınıfı değişerek Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edenlerden istifa edenlere ise Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki en son rütbesi esas alınarak emekli kimlik kartı düzenlenir. (3) Emniyet hizmetleri sınıfı personeline verilan kimlik kartlarında, 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri SınıfıMensupları Kıyafet Yönetmeliği; diğer hizmet sınıflarındaki personele verilan kimlik kartlarında ise 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğEkonulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ÇalışanPersonelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak,beyaz zemin üzerine baş ve yüz kısmı görünecek şekilde çekilan dijital fotoğraf kullanılır. (4) Emeklipersonele verilacek kimlik kartlarında sivil kıyafetle, yüz hatları net görülebilan ve sadece baş ve yüz kısmı görünecek şekilde beyaz zemin üzerine son 6 ayda çekilmiş dijital fotoğraf kullanılır. (5) (Ek:RG- 5/12/2018- 30616)17/3/1989 tarihli ve 20111 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik çerçevesindeverilan tabancanın markası, modeli, çapı ve seri numarası personelin kimlik kartına işlenir. Ayrıca bu kimlik kartı silah taşıma ruhsatı yerine geçer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kimlik Kartlarının Üretilme Kayıt Etme Verilme Değiştirme Zayi Etme Geri Alınma ve İmha Esasları Kimlik kartlarının üretilme işlemi
Kimlik kartlarını vermeye ve teslim etmeye yetkili birim
Kimlik kartlarının değiştirilme esasları
Kimlik kartını kaybetme halinde yapılması gereken işlemler
Personel kimlik kartlarının kayıt işlemleri
Kimlik kartlarının geçici olarak geri alınması
Madde 12– (1) Kimlik kartları; a) Görevden uzaklaştırma, b) Silah altına alınma, c) Tutuklanma, ç) Hapis cezalarının infazı, d) Aylıksız izin, e) Mahkemelerce güvenlik tedbiri olarak verilan geçici meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazı, f) Genel veya yerel seçim için istifa, g) Akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığından dolayı Emniyet Hizmetleri Sınıfıpersonelinin kimlik kartı taşımasının sakıncalı olduğunun tespiti, hallerinde, personelin görev yaptığı birim tarafından muhafaza edilmek üzere geçici olarak geri alınır. (2) Görevdenuzaklaştırılan personelden; adlî, idarî, siyasî ve istihbarî birimlerde çalışan ve can güvenliklerinin tehlikeye düşebilaceği hususunda açık veya zımni emareler bulunanların, gerek görülmesi hâlinde görevden uzaklaştırmaya yetkili amirlerin uygun görüşü üzerine personel kimlik kartı geri alınmaz veya alınmış ise iade edilir. (3) Geçici olarak geri alınan kimlik kartları, personelin görev yaptığı birimin personel işleriyle görevli şubeleri tarafından muhafaza edilir. Birinci fıkra kapsamında bulunan haller sona erdiğinde kimlik kartları ilgili personele teslim edilir. Ancak, akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığı nedeniylEkimlik kartı geri alınan Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin, sağlıkdurumu itibari ila polis olarak görevini sürdürmesine engel kalmadığına ilişkin tam teşekküllü bir kamu hastanesinden alacağı sağlık kurulu raporu ila durumunu belgelendirmesi halindEkimlik kartı personele iade edilir. (4) Yurt dışı misyon koruma ve uluslararası sözleşmeler gereği yurt dışında görevlendirilan veya Devlet tarafından eğitim yapmak üzere yurt dışına gönderilan personelin kimlik kartı geri alınmaz.
Kimlik kartının sürekli olarak geri alınma esasları
Emeklilik halinde yapılacak işlemler
Madde 14– (1) Emekli olan Emniyet Teşkilatı personelinin kimlik kartı ilişiğikesildiğinde birimi tarafından imha edilmek üzere teslim alınır. Başkanlık tarafından tanzim edilan emekli personel kimlik kartı personelin ikamet ettiği il emniyet müdürlüğüne gönderilir. (2) Emekli olan Emniyet Teşkilatı personeline 5 inci maddede belirtildiği şekilde ve aşağıdaki usule göre emekli kimlik kartı zimmetli olarak verilir: a) Emekli safhasıbaşlayan personel için, sivil kıyafetle çekilmiş dijital fotoğrafı birimi tarafından PBS üzerinden elektronik ortamda Başkanlığa gönderilir. b) Emekli personeliçin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kan grubu ve sivil kıyafetle çekilmiş dijital fotoğrafı, kimlik kartı almak üzere müracaat ettiği birim tarafından PBS üzerinden elektronik ortamda Başkanlığa gönderilir. c) PBS üzerindekaydı bulunmayan emekli Çarşı ve Mahalle Bekçilari ve diğer hizmet sınıflarından emekli personele yeni kimlik verilmesine esas olmak üzere gönderilacek verilar, kimlik kartı tanzim edilmesinde sakınca bulunup bulunmadığı incelenmek suretiyle, kimlik kartı düzenlenmesi talebi ila Başkanlığa gönderilir. (Ek cümle:RG- 5/12/2018- 30616) Ancak, PBS üzerinden kaydı bulunan ve daha önce emekli kimlik kartı düzenlenmiş personel için bu husus uygulanmaz. ç) Emeklipersonelin kusurlu olarak iki defadan fazla kimlik kartını kaybetmesi halinde tekrar emekli kimlik kartı verilmez. (3) (Değişik:RG- 5/12/2018- 30616)Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilan suçlardan dolayı; a) Hakkında adli veya idari soruşturma/kovuşturma açılan personelin, b) Tutuklu veya hükümlü bulunan personelin, c) Hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilan personelin, emekli olması durumunda, 12 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm saklı kalmak kaydıyla, emekli kimlik kartı verilmez. Ancak, bu personele idari yönden meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası verilmemesi, adli yönden ise memurluğa engel olmayacak bir ceza alması veya beraat etmesi halinde emekli kimlik kartı verilir. (4) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden; a) Akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığı nedeniyle malulen emekli olanlara, b) Akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığına ilişkin sağlık raporu işlem aşamasında iken isteğiyle emekli olanlara, bu rahatsızlıklarının geçtiğini tam teşekküllü bir kamu hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ila belgelendirmeleri ve raporun GenelMüdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca incelenerek uygun görülmesi halinde emekli kimlik kartı verilir. (5) (Değişik:RG- 5/12/2018- 30616) Hizmet süresini doldurmak suretiyle istifa ederek emekliliği hak ediş yaşını bekleyen personelin kimlik kartı görev yaptığı birim tarafından teslim alınarak imha edilir. Ancak, bu personele emekli kimlik kartı, sigortalı olarak çalıştığına bakılmaksızın emeklilik yaşını doldurarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca Genel Müdürlükten “Emeklilik veya İkramiye Oluru” alınmasının istenmesi üzerine ve Genel Müdürlükçe emeklilik işlemi yapıldıktan sonra verilir. (6) İstifa edenveya müstafi sayılan personele çalışma süresinin çoğunu Emniyet Teşkilatında geçirse ve emeklilik için yeterli süreyi dışarıda bir başka hizmette tamamlaması hallerinde dahi kimlik kartı verilmez. (7) Emekli veya emekli safhası başlayan personel hakkında adli yönden, meslekten veya memuriyetten çıkarılmasını gerektiren, bir ceza verilmesi halinde emekli kimlik kartı verilmez. Ayrıca, emekli kimlik kartı verildikten sonra bu fıkra kapsamına giren personelden emekli kimlik kartı geri alınarak imha edilir ve tekrar emekli kimlik kartı verilmez. Ancak, bu fıkra kapsamında bulunan personel hakkında daha sonra meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirmeyen bir cezaya hükmolunması veya beraat kararı verilmesi halinde ve talebi üzerine emekli kimlik kartı verilir. (8) Emekli kimlikkartı tanzim edilan emekli personelden; 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesi gereğince işlem yapılanlar, haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası verilanler, emekli kimlik kartını bir başkasına kullanmak üzere verenler veya bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla araç olarak kullananlar ila emekli kimlik kartının üzerinde tahrifat yaparak bilgilarini değiştiren personelin emekli kimlik kartı geri alınarak imha edilir. Bu fıkra kapsamında bulunanlara tekrar emekli kimlik kartı verilmez. (9) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilan suçlar hariç olmak üzere, yedinci ve sekizinci fıkralarda belirtilan nedenlerle emekli kimlik kartı tanzim edilmeyen veya emekli kimlik kartı geri alınan personelin işlemiş olduğu suçların affa uğramış olması halinde ve personelin talebi üzerine emekli kimlik kartı verilir. (10) Emniyet Teşkilatından müstafi sayılarak (memuriyetten çekilan) ayrılan personel, emeklilik için gerekli olan yaşını doldurduktan sonra Sosyal GüvenlikKurumu Başkanlığından açıktan isteğiyle emekli olsa dahi, emekli personel kimlik kartı düzenlenmez.
Kimlik kartları imha işlemleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Kimlik kartlarının başkalarına verilme yasağı
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Geçiş hükümleri Geçici
Yürürlük
Yürütme