Enerji İle İlgili ürünlerin çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 1) Atık: Atık yönetimi genel esaslarına iliŞkin yönetmelikte tanımlanan atığı, 2) BileŞen ve alt aksam: Ürünlere monte edilmesi amaçlanan ve nihaî kullanıcılar için piyasaya arz edilmiŞ veyahizmete sunulmuŞ olmayan münferit parçalar yada çevresel performansı bağımsız olarak değerlendirilemeyen parçaları, 3) Çevresel boyut: Ürünün ömür döngüsü boyunca çevre ile etkileŞim hâlinde bulunabilen unsur veyafonksiyonlarını, 4) Çevresel etki: Ürünün ömür döngüsü boyunca çevrede tamamen ya da kısmen neden olduğu her türlü değiŞimi,5672 5) Çevresel performans: imalatçının ürünün çevresel boyutlarına iliŞkin yönetiminin ürünün teknik dosyasında dagösterilen sonuçlarını, 6) Çevresel performansın artırılması: Ürünün çevresel performansının, tüm çevresel boyutlar açısından eŞzamanlıolmasa da, ürünün ardıŞık nesilleri boyunca artırılması sürecini, 7) Çevreye duyarlı jenerik tasarım gereği: Belirli çevresel boyutlar için belirlenmiŞsınır değerler olmaksızın ürününtamamı için ekolojik profile dayanan her türlü çevreye duyarlı tasarım gereğini, 8) Çevreye duyarlı özel tasarım gereği: Ürünün belirli bir çıktı performansı birimi cinsinden hesaplanan ve kullanımısırasındaki enerji tüketimi gibi belirli bir çevre boyutu ile ilgili nicel hâle getirilmiŞ ve ölçülebilen çevreye duyarlı tasarımgereğini, 9) Çevreye duyarlı tasarım: Ürünün ömür döngüsü boyunca çevresel performansını artırmak amacıyla, çevreselboyutları ürün tasarımına dâhil etmeyi, 10) Çevreye duyarlı tasarım gereği: Ürünün çevresel performansını artırmak amacıyla ürünle ya da ürünün tasarımıile ilgili her türlü gereği ya da ürünün çevresel boyutları ile ilgili bilgi temin etmek için ihtiyaç duyulan her türlü gereği, 11) Ekolojik profil: Uygulama tebliğlerine göre, ömür döngüsü boyunca ürünle iliŞkilendirilen, ürünün çevresel etkisibakımından önemli olan ve ölçülebilir fiziksel niceliklerle ifade edilen malzemeler, emisyonlar ve atıklar gibi girdi veçıktıların tanımlamasını, 12) Enerji geri kazanımı: Yanıcı atıkların diğer atıklarla ya da diğer atıklar olmadan bir ısı geri kazanımı ile enerjiüretimi amacıyla kullanılmasını, 13) Enerji ile ilgiliürün: Bu Yönetmelikte ürün  olarak adlandırılan ve nihaî kullanıcılar için bağımsız parçalarolarak piyasaya arz edilmiŞ veya hizmete sunulmuŞ olan, bu Yönetmelik kapsamındaki ürüne monte edilmesi tasarlanan veçevresel performansı bağımsız olarak değerlendirilebilen parçalar da dâhil olmak üzere, piyasaya arz edilen veya hizmetesunulan ve kullanım sırasında enerji tüketimi üzerinde etkisi bulunan ürünü, 14) Geri dönüŞüm: Asıl amaç ya da enerji geri kazanımı haricindeki diğer amaçlar için atık maddelerin bir üretimsürecinde yeniden iŞleme tâbi tutulmasını, 15) Geri kazanım: Herhangi bir büyüklükteki ekonomik iŞletmede, sonuç itibarıyla belirli bir iŞlevi gerçekleŞtirmeküzere kullanılabilecek baŞka malzemelerin yerini alarak faydalı bir amaca hizmet eden ya da o iŞlevi gerçekleŞtirmek üzerehazırlanan atığın elde edildiği iŞlemi, 16) Hizmete sunma: Ürünün nihaî tüketici tarafından amacına uygun olarak ilk kez kullanılmasını, 17) iç düzenleme: Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin tasarımı veya üretimi ile iŞtigal eden kuruluŞların buYönetmelik ve ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerini yerine getirmek için kuruluŞ bünyesinde yaptıkları düzenlemeleri, 18) imalatçı: Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünleri imal eden ve bu ürünlerin, kendi adı veya ticarî markasıaltında piyasaya arzı ya da hizmete sunulması bakımından veya kendi kullanımı açısından bu Yönetmeliğe uygunolmalarından sorumlu olan ve bu tanıma uyan bir imalatçının ya da ithalatçının bulunmadığı hâllerde bu ürünü piyasaya arzeden ya da hizmete sunan gerçek veya tüzel kiŞiyi,5673 19) ithalatçı: Ürünü ticarî amaçla yurt dıŞından Türkiye pazarına getiren Türkiye de yerleŞik gerçek veya tüzel kiŞiyi, 20) Malzeme veya madde: Ürünün ömür döngüsü boyunca kullanılan malzemeyi veya maddeyi, 21) Ömür döngüsü: Ürünün ham madde aŞamasından bertarafına kadar birbirini izleyen ve birbirine bağlı olanevrelerini, 22) Piyasaya arz: Ürünlerin dağıtım ya da kullanım amacıyla, satıŞ tekniğinden bağımsız olarak bedelli veya bedelsizolarak piyasada ilk defa yer alması için yapılan faaliyeti, 23) Tehlikeli atık: Tehlikeli atıkların kontrolüne iliŞkin yönetmelikte tehlikeli atık olarak tanımlanan atıkları, 24) Uygulama tebliğleri: Bu Yönetmeliğe dayanılarak yetkili kuruluŞlar tarafından yayımlanan ve bu Yönetmeliktetanımlanan ürünler veya onların çevresel boyutlarıyla ilgili çevreye duyarlı tasarım Şartlarını düzenleyen mevzuatı, 25) Ürün tasarımı: Ürünün karŞılaması gereken yasal, teknik ve iŞlevsel Şartlar, güvenlik ve piyasaya iliŞkin Şartlar ilediğer Şartları, ürünle ilgili teknik özellik hâline getiren bir dizi iŞlemi, 26) Yeniden kullanma: Toplama noktasına, dağıtıcıya, geri dönüŞümcüye ya da imalatçıya geri dönen ürünündevamlı kullanımı ile ürünün yenilenmesini müteakip yeniden kullanımı da dâhil olmak üzere, ilk kullanım dönemininsonuna gelmiŞ ürünün ya da aksamlarının tasarlandıkları amaç için yeniden kullanılması iŞlemini, 27) Yetkili kuruluŞ: Ürünlere iliŞkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yetkili bulunan ve bu kapsamda ilgili ürüniçin bu Yönetmeliğin öngördüğü uygulama tebliğlerini hazırlayarak uygulayan kamu kurum ve kuruluŞunu, 28) Yetkili temsilci: imalatçının bu Yönetmelik ile ilgili yükümlülük ve iŞlemleri kendi adına tamamen veya kısmenyerine getirmek üzere yazılı olarak yetkilendirdiği Türkiye de yerleŞik gerçek veya tüzel kiŞiyi, ifade eder.
iKiNCi BÖLÜMPiyasaya Arz veya Hizmete Sunma ithalatçının SorumluluklarıiŞaretleme ve Uygunluk Beyanı Piyasaya arz veya hizmete sunma
ithalatçının sorumlulukları
iŞaretleme ve uygunluk beyanı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMSerbest DolaŞım ve Korunma Tedbirleri Serbest dolaŞım
Korunma tedbirleri
Madde 9-(1) Yetkili kuruluŞ, CE  iŞareti taŞınmasına ve amacına uygun olarak kullanılmasına rağmen, ürününilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olmadığını tespit ettiği durumlarda, imalatçı ya da yetkili temsilcisi aykırılığıgidermekle ve yetkili kuruluŞ tarafından belirlenen Şartlarda ve sürede ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. (2) Ürünün bu Yönetmeliğe veya ilgili uygulama tebliğlerine uygun olmadığına dair yeterli bulgu bulunmasıdurumunda, yetkili kuruluŞ bulguların önemine göre ve ürünün uygun olduğu tespit edilene kadar, ürünün piyasaya arzınınyasaklanması da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri alır.5675 (3) Uygunsuzluğun devam ettiği durumlarda yetkili kuruluŞ, gerekçesini kararında belirtmek kaydıyla, ürününpiyasaya arzını veya hizmete sunulmasını kısıtlayan ya da yasaklayan bir karar alır veya ürünün piyasadan geri çekilmesinitemin eder. (4) Karar, karara iliŞkin baŞvurulabilecek yargı yolları ve zamanaŞımı süreleri belirtilerek ilgili kiŞilere bildirilir. (5) Yetkili kuruluŞ bu madde kapsamında yasaklama veya piyasadan geri çekme kararı aldığında, bu kararıgerekçeleriyle birlikte ve özellikle uygunsuzluğun; a) Uygulama tebliğlerinin Şartlarının karŞılanamaması, b) UyumlaŞtırılmıŞ standartların yanlıŞ uygulanması, c) UyumlaŞtırılmıŞ standartlardaki eksiklikler, nedeniyle ortaya çıkıp çıkmadığını DıŞ Ticaret MüsteŞarlığı aracılığıyla Avrupa Birliği Komisyonuna bildirir. (6) Yetkili kuruluŞların bu maddeye dayanarak aldığı kararlar kamuoyuna duyurulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜMUygunluk Değerlendirmesi UygunlukVarsayımı veUyumlaŞtırılmıŞ Ulusal Standartlar Uygunluk değerlendirmesi
Madde 10– (1) Ürün piyasaya arz edilmeden veya hizmete sunulmadan önce, imalatçı ya da yetkili temsilcisi,ürünün ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olup olmadığına iliŞkin olarak uygunluk değerlendirmesininyapılmasını sağlar. (2) Uygunluk değerlendirme iŞlemleri, uygulama tebliğlerinde belirtilir ve imalatçıya ek (IV) te belirtilen iç tasarımkontrolü ile ek (V) te belirtilen yönetim sistemi arasında seçim hakkı tanınır. Usulüne uygun gerekçelendirilmesi ve riskleorantılı olması kaydıyla, uygunluk değerlendirme iŞlemleri CE  Uygunluk iŞaretinin Ürüne iliŞtirilmesine ve KullanılmasınaDair Yönetmelikte belirtilen ilgili modüller arasından seçilir. (3) Uygunsuzluğa iliŞkin güçlü belirtiler varsa, yetkili kuruluŞ, mümkün olan en kısa zamanda ürüne iliŞkindoğrulanmıŞ değerlendirmeyi yayınlar. Söz konusu değerlendirme, düzeltici faaliyetin zamanında gerçekleŞtirilmesine imkânvermek üzere, yetkili kuruluŞça belirlenen yetkin bir kuruluŞun desteğiyle yürütülür. (4) Ürün, Avrupa Topluluğu eko-yönetim ve denetim sistemine kayıtlı bir kuruluŞ tarafından tasarlanmıŞ ve tasarımiŞlevi bu kayıt kapsamında yer alıyorsa, bu kuruluŞun yönetim sisteminin, ek (V) te belirtilen Şartlara uygun olduğu kabuledilir. (5) Ürün, ürün tasarlama fonksiyonunu içeren uyumlaŞtırılmıŞ ulusal standartlara göre uygulanan yönetim sisteminesahip kuruluŞ tarafından tasarlanmıŞsa, bu yönetim sisteminin ek (V) te belirtilen Şartları karŞıladığı varsayılır. (6) Ürün piyasaya arz edildikten veya hizmete sunulduktan sonra, imalatçı ya da yetkili temsilcisi yapılan uygunlukdeğerlendirmesine ve hazırlanan uygunluk beyanlarına iliŞkin ilgili dokümanları yetkili kuruluŞun incelemesi amacıyla sonürünün üretilmesinden itibaren on yıl süreyle saklar. Yetkili kuruluŞ talep ettiği takdirde, ilgili dokümanlar on gün içindeyetkili kuruluŞa sunulur.5676 (7) 7 nci maddede belirtilen uygunluk değerlendirmesine ve AT uygunluk beyanına iliŞkin belgeler Türkçenin yanısıra yetkili kuruluŞlar tarafından uygun görülen Avrupa Birliği kurumlarının resmî dillerinden birinde yazılı olarakdüzenlenir.
Uygunluk varsayımı
UyumlaŞtırılmıŞ ulusal standartlar
BEŞiNCi BÖLÜMBileŞen ve Alt Aksama iliŞkin Şartlarve Uygulama Tebliğleri BileŞen ve alt aksama iliŞkin Şartlar
Uygulama tebliğleri
ALTINCI BÖLÜMÇeŞitli ve Son Hükümler Koordinasyon ve iŞbirliği
Küçük ve orta ölçekli iŞletmeler
Tüketiciyi bilgilendirme
Gizlilik
iç düzenleme
Aykırı davranıŞlarda uygulanacak hükümler
Yürürlük
Yürütme
Madde 22– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.5678 Ek IÇEVREYE DUYARLI JENERiK TASARIM ŞARTLARINI BELiRLEMEYÖNTEMi Çevreye duyarlı jenerik tasarım Şartları, sınır değer belirtmeden ürünün önemli çevresel boyutlarına odaklanarakçevresel performansını artırmayı amaçlar. Bu yöntem, inceleme altındaki ürün grupları için sınır değerleri belirlemenin uygunolmadığı durumlarda uygulanır.BiRiNCi BÖLÜMÜrünler için Çevreye Duyarlı Tasarım Parametreleri (1) Ürün tasarımı ile ilgili önemli çevresel boyutlar ürünün ömür döngüsünde yer alan aŞağıdaki evreler iletanımlanır. a) Ham madde seçimi ve kullanımı. b) imalat. c) Ambalajlama, taŞıma ve dağıtım. ç) Kurulum ve bakım. d) Kullanım. e) Ömür sonu. (Kullanım ömrü tamamlanmıŞ ürünün nihaî bertarafa kadar olan durumunu ifade eder.) (2) ilgili olduğunda her bir evre için aŞağıdaki çevresel boyutlar değerlendirilir. a) Malzemelerin, enerjinin ve temiz su gibi diğer kaynakların tahmini tüketimi. b) Havaya, suya ve toprağa yapılan tahmini emisyon. c) Gürültü, titreŞim, radyasyon, elektromanyetik alanlar gibi fiziksel etkenler nedeniyle oluŞacağı tahmin edilenkirlilik. ç) OluŞması beklenen atık miktarı. d) ilgili mevzuat hükümlerini de dikkate alarak yeniden kullanım, geri dönüŞüm ve malzemenin veya enerjinin gerikazanım olanakları. (3) AŞağıdaki parametreler, özellikle ikinci fıkrada belirtilen çevresel boyutları geliŞtirme potansiyelinideğerlendirmek amacıyla, uygun olduğu Şekilde ve gerektiğinde baŞka parametrelerle tamamlanacak Şekilde kullanılır. a) Ürünün ağırlığı vehacmi. b) Geri dönüŞüm faaliyetleri sonucu ortaya çıkan malzemelerin kullanımı. c) Ürünün ömür döngüsü süresince tükettiği enerji, su ve diğer kaynaklar. ç) ilgili mevzuata göre, sağlığa veya çevreye tehlikeli olaraksınıflandırılmıŞ maddelerin kullanımı. d) Ürünün uygun kullanımı ve bakımı için gerekli olan sarf malzemelerinin miktarı ve içeriği.5679 e) Yeniden kullanım ve geri dönüŞüm kolaylığı. (Kullanılan malzeme ve parça sayısı, standart parça kullanımı,söküm için gerekli zaman, söküm için gerekli araçların karmaŞıklığı, yeniden kullanım ve geri dönüŞüme uygun parça vemalzemelerin tanımlanması için parça ve malzeme kodlama standartlarının kullanımı, ISO standartlarına uygun olarak plastikparçaların iŞaretlenmesi de dâhil olmak üzere, kolaylıkla geri dönüŞümü yapılabilecek malzemelerin kullanımı, değerli vediğer geri dönüŞümlü parça ve malzemelere kolay eriŞim, tehlikeli madde içeren parça ve malzemelere kolay eriŞim ile ifadeedilir.) f) KullanılmıŞ parça takılması. g) Parçaların ve cihazın bütününün yeniden kullanımına ve geri dönüŞümüne zarar verecek teknik çözümlerdenkaçınma. ğ) Garanti edilen asgarî ömür, yedek parça temini için taahhüt edilen asgarî süre, modülerlik, geliŞtirilebilirlik,onarılabilirlik ile ifade edilen kullanım ömrünün uzatılması. h) Üretilen atık ve tehlikeli atık miktarı. ı) Karayolu dıŞında kullanılan hareketli makinalara takılan içten yanmalımotorlardan çıkan gaz ve parçacık halindekikirletici emisyonlara karŞı alınacak tedbirlerle ilgili tip onayı yönetmeliğine halel getirmeksizin havaya yapılan emisyon.(sera gazları, asit oluŞumuna neden olan maddeler, uçucu organik bileŞikler, ozon tabakasını incelten maddeler, kalıcı organikkirleticiler, ağır metaller, ince partiküller ve askıda partiküler maddeler) i) Suya yapılan emisyon. (ağır metaller, oksijen dengesine ters yönde etki eden maddeler, kalıcı organik kirleticiler) j) Toprağa yapılan emisyon. (ürünün kullanım ömrü süresince tehlikeli maddelerin toprağa sızması, dökülmesi veatık olarak bertarafından sonra çözünerek ayrıŞma potansiyeli)iKiNCi BÖLÜMBilgi Sağlama ile ilgili Şartlar (1) imalatçı tarafından sağlanması öngörülebilecek bilgiler aŞağıdaki hususları içerir: a) Tasarımcı tarafından imalat sürecine iliŞkin verilen bilgiler. b) Tüketiciye ürünün önemli çevresel özellikleri ve performansı ile ilgili karŞılaŞtırma imkânı sağlayacak Şekildeürün piyasaya arz edilirken ürün beraberinde verilen bilgiler. c) Ürünün çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek ve en uygun ömür beklentisini gerçekleŞtirmek amacıyla,tüketicilerin ürünün nasıl monte edileceği, kullanılacağı ve bakımının yapılacağına iliŞkin bilginin yanı sıra ömür süresininsonunda ürünün nasıl geri döndürülebileceği ve uygun olduğunda yedek parçalarının piyasada bulunabilme süresi ile ürününgeliŞtirilmesine yönelik ilave ürünlerin mevcudiyetine iliŞkin bilgiler. ç) Demontaj, geri dönüŞüm veya ömür süresi sonunda bertarafına iliŞkin iŞlem tesisleri ile ilgili bilgiler. (2) Bilgilere mümkünse ürünün üzerinde yer verilir. (3) Bilgi sağlama ile ilgili Şartlar yerine getirilirken ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükler de dikkate alınır.5680ÜÇÜNCÜ BÖLÜMimalatçının Sorumlulukları (1) Uygulama tebliğlerinde belirtilen çevresel boyutların ürün tasarımı boyunca önemli ölçüde etkilenebileceği gözönüne alınarak; ürünlerin imalatçıları ürün modeline iliŞkin ömür süresi boyunca normal kullanım koŞulları ve amaçlarıhakkında gerçekçi varsayımlara dayanan bir değerlendirme yapmak zorundadır. Diğer çevresel boyutlar gönüllülük esasınadayanılarak incelenebilir. Bu değerlendirmeye dayanarak, imalatçılar ürünün ekolojik profilini oluŞturur. Ekolojik profil,çevresel olarak iliŞkili ürün özelliklerine ve ürünün ömür döngüsü boyunca ölçülebilir fiziksel miktarla ifade edilen girdi veçıktılarına dayanır. (2) imalatçılar bu değerlendirmeyi alternatif tasarım çözümleri ve ürünün eŞiklere göre elde edilen çevreselperformansını değerlendirmek için kullanır. (3) Uygulama tebliğlerinde karŞılaŞtırmalı değerlendirmeler tanımlanır. (4) Belirli bir tasarım çözümünün seçimi, çeŞitli çevresel boyutlar arasında ve çevresel boyutlar ile güvenlik vesağlık, iŞlevsellik, kalite ve performans için teknik koŞullar ve ilgili mevzuata uygun olarak imalat maliyetleri vepazarlanabilirlik dedâhil olmak üzere ekonomik boyutlar gibi ilgili diğer hususlar arasında makul bir denge sağlar.Ek IIÇEVREYE DUYARLI ÖZEL TASARIM ŞARTLARI BELiRLEME YÖNTEMi Çevreye duyarlı özel tasarım Şartları, ürünün seçilen çevresel boyutunu geliŞtirmeyi amaçlar. Bunlar bir kaynağınuygun olduğu Şekilde ürünün ömür döngüsünün çeŞitli evrelerinde kullanımının kısıtlanması gibi, belirli bir kaynağın daha aztüketilmesini sağlayacak koŞullar Şeklinde olabilir. (Örneğin; kullanım evresinde su tüketimininsınırlanması ya da ürünedâhil edilen belirli bir malzemenin miktarının kısıtlanması ya da geri dönüŞümü yapılmıŞ bir malzemenin asgarî miktarınailiŞkin koŞullar.)Ek IIICE iŞARETi5681 CE  iŞareti en az 5 mm yüksekliğinde olmalıdır. Üründe kullanılacak CE  iŞaretinin küçültüleceği veyabüyütüleceği durumlarda, üstteki ölçekli resimde belirtilen oranlara uyulur. CE  iŞareti ürünün üzerine iliŞtirilir, bununmümkün olmadığı durumlarda ise CE  iŞareti ürünün ambalajına ve beraberindeki belgelere iliŞtirilir.Ek IViÇ TASARIM KONTROLÜ imalatçı ya da yetkili temsilcisinin ürünün ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerini karŞıladığını temin ve beyanettiği uygunluk beyanı hazırlanırken aŞağıdaki hususlar dikkate alınır. (1) Uygunluk beyanı bir ya da daha fazla ürün için hazırlanabilir ve imalatçı tarafından muhafaza edilir. (2) imalatçı, ürünün ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olduğunun değerlendirilebilmesini sağlayacakteknik dosyayı hazırlar. (3) Bu dosyada özellikle aŞağıdaki bilgi ve belgeler yer alır. a) Ürünün genel açıklaması ve kullanım amacı.b) imalatçı tarafından gerçekleŞtirilen ilgili çevresel değerlendirme çalıŞmalarının sonuçları veya imalatçı tarafındanürün tasarım çözümlerini değerlendirmek, belgelemek ve kararlaŞtırmak amacıyla kullanılan çevresel değerlendirmeliteratürüne veya örnek çalıŞmalarına atıflar. c) Uygulama tebliğlerinde belirtiliyorsa ekolojik profil. ç) Ürünün tasarım Şartnamesinin ürünün çevresel tasarım boyutları ile ilgili unsurları. d) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ve tamamen ya da kısmen uygulanan standartların listesi ve bustandartlar uygulanmadığı ya da ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerini tam olarak karŞılamadığı durumlarda, söz konusuhükümleri karŞılayacak çözümlerin açıklaması. e) Ek (I) in ikinci bölümünde belirtilen Şartlara uygun olarak ürünün çevreye duyarlı tasarım boyutları ile ilgilibilgilerin sureti. f) Ölçümlerin ilgili uygulama tebliğlerinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım Şartları ile karŞılaŞtırmalıuygunluklarının ayrıntıları da dâhil olmak üzere, uygulanan çevreye duyarlı tasarım Şartlarına iliŞkin ölçümlerin sonuçları. (4) imalatçı, ürünün yukarıda belirtilen tasarım özelliklerine ve uygulanacak ölçüm Şartlarına uygun üretilmesinisağlayacak gerekli tüm tedbirleri alır.5682Ek VUYGUNLUK DEğERLENDiRMESiNE iLiŞKiN YÖNETiM SiSTEMi (1) imalatçı, aŞağıda belirtilen çevresel unsurları uyguladığı takdirde, ürünün uygunluk değerlendirmesi için yönetimsistemi kullanılabilir. (2) Yönetim sisteminin çevresel unsurları Yönetim sisteminin unsurlarını ve imalatçının ürünün ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olduğunugösterebileceği iŞlemler aŞağıda sıralanmıŞtır. a) Ürünün çevresel performans politikası: imalatçı, ürünün ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olduğunu gösterir. imalatçı aynı zamanda, ürününtoplam çevresel performansını artırmak maksadıyla, ürünün çevresel performansının hedef ve göstergelerini belirleyen vegözden geçiren bir çerçeve oluŞturur. Uygulama tebliğlerinde belirtiliyorsa, tasarım ve üretim safhası boyunca ürünün toplam çevresel performansınıartırmak ve ekolojik profilini oluŞturmak için imalatçı tarafından alınan tüm tedbirler, sistematik, düzenli ve yazılı olaraktutulur ve aŞağıda belirtilen hususlar hakkında yeterli bilgi sağlanır. 1) Ürünün uygunluğunu göstermek için hazırlanması gereken ve gerekli hâllerde hazır bulundurulması zorunlubelgelerinlistesi. 2) Ürünün çevresel performans hedefleri ve göstergeleri ile örgütsel yapı, sorumluluklar, yönetimin yetkileri vebunların uygulama ve devamlılığının sağlanması yönünden kaynakların dağılımı. 3) Ürün performansını çevresel performans göstergelerine karŞı doğrulama amacıyla imalattan sonra gerçekleŞtirilenkontroller ve testler. 4) Gerekli belgelerin kontrolü ve güncel tutulmasının temini için gerekli iŞlemler. 5) Yönetim sisteminin çevresel unsurlarının uygulanmasını ve etkinliğini doğrulama yöntemi. b) Planlama: imalatçı; 1) Ürünün ekolojik profilini oluŞturmak için gerekli iŞlemleri, 2) Ürünün, teknik ve ekonomik Şartları dikkate alarak teknolojik seçenekleri göz önünde bulunduran çevreselperformans hedefleri ve göstergeleri, 3) Bu hedefleri gerçekleŞtirecek bir programı, belirler ve bu hususlarda devamlılığı sağlar. c) Uygulama ve belgelendirme: Yönetim sistemi ile ilgili belgelerde özellikle aŞağıdaki hususların yer alması gerekir. 1) Ürünün çevresel performansının etkinliğini sağlamak ve gözden geçirme ve iyileŞtirme amacıyla yönetimsisteminin iŞleyiŞinin raporlanmasını teminetmek üzere sorumluluklar ve yetkiler belirlenir ve yazılı olarak tutulur. 2) Ürün tasarlanırken kullanılan süreçler ve sistematik tedbirler ile uygulanan tasarım kontrol ve doğrulamatekniklerini belirten belgeler hazırlanır.5683 3) imalatçı yönetim sisteminin temel çevresel unsurlarını ve istenen tüm belgelerin kontrolü için gerekli iŞlemleriaçıklayan bilgileri oluŞturur ve muhafaza eder. ç) Ürünlerle ilgili belgelerde özellikle aŞağıdaki hususların yer almasıgerekir: 1) Ürünün genel açıklaması ve kullanım amacı. 2) imalatçı tarafından gerçekleŞtirilen ilgili çevresel değerlendirme çalıŞmalarının sonuçları veya imalatçı tarafındanürün tasarım çözümlerini değerlendirme, belgeleme ve kararlaŞtırmada kullanılan çevresel değerlendirme literatürüne veyaörnek çalıŞmalarına atıflar. 3) Uygulama tebliğlerinde belirtiliyorsa ekolojik profil. 4) Ölçümlerin ilgili uygulama tebliğlerinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım Şartları ile karŞılaŞtırıldığındauygunluklarının ayrıntıları da dâhil olmak üzere, uygulanan çevreye duyarlı tasarım Şartlarına iliŞkin ölçüm sonuçlarınınbelgeleri. 5) imalatçı tarafından oluŞturulan ve uygulanan standartlar ile bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilenstandartlar uygulanmadığında ya da ürünün ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerini karŞılamadığında uygunluğu sağlayacakaraçları belirten özellikler. 6) Ek (I) in ikinci bölümünde belirtilen Şartlara uygunolarak ürünün çevresel tasarım boyutları ile ilgili bilgilerinsureti. d) Kontrol ve düzeltici faaliyet: 1) imalatçı ürünün tasarım özelliklerine ve ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun üretilmesini teminengerekli tümtedbirleri almakla yükümlüdür. 2) imalatçı uygunsuzluğu incelemek ve düzeltmek için gerekli iŞlemleri yapar ve bunların devamlılığını sağlar;düzeltici faaliyetten kaynaklanan belgelenmiŞ iŞlemlerdeki değiŞiklikleri uygular. 3) imalatçı, en az üç yılda bir yönetim sisteminin çevresel unsurlar açısından tam iç denetimini gerçekleŞtirir.Ek VIAVRUPA TOPLULUğU (AT) UYGUNLUK BEYANI (1) AT uygunluk beyanında aŞağıdaki hususlar yer alır: a) imalatçının ya da yetkili temsilcisinin adı ve adresi. b) Kesin tanımlama için yeterli model tarifi. c) Varsa, uygulanan uyumlaŞtırılmıŞ standartların referans numaraları. ç) Varsa, kullanılan diğer teknik standartlar ve özellikler. d) Varsa, ürüne CE  iŞaretinin iliŞtirilmesini öngören diğer mevzuata atıflar. e) imalatçı veya Türkiye de yerleŞik yetkili temsilcisi adına imzaya yetkili Şahsın kimliği ve imzası.5684Ek VIIUYGULAMA TEBLiğLERiNiN iÇERiği (1) Kapsama giren ürünün veya ürünlerin tipinin eksiksiz tanımı. (2) Kapsama giren ürün veya ürünler için çevreye duyarlı tasarım Şartı veya Şartları, uygulama tarihi veya tarihleri,aŞamalı veya geçici önlemler ya da dönemler. a) Çevreye duyarlı jenerik tasarım Şartının veya Şartlarının uygulanması durumunda, ek (I) in birinci bölümününbirinci ve ikinci fıkralarında belirtilen evreler ve boyutlar arasından seçilen ve belirli çevresel boyutlardaki geliŞmelerideğerlendirmede yol gösteren aynı bölümün üçüncü fıkrasında belirtilen parametreler arasından seçilen örnek parametreler iledesteklenen ilgili evreler ve boyutlar. b) Çevreye duyarlı özel tasarım Şartının veya Şartlarının uygulanması durumunda, bu Şartların seviyeleri. (3) Hakkında hiçbir çevreye duyarlı tasarım Şartı öngörülmeyen, ek (I) in birinci bölümünde belirtilen çevreyeduyarlı tasarım parametreleri. (4) Ürünün çevresel performansı ile doğrudan iliŞkisi olduğudurumlarda ürünlerin montajına iliŞkin Şartlar. (5) Kullanılacak ölçü standartları veya ölçme yöntemleri. (Mevcut olduğunda, ilgili uyumlaŞtırılmıŞ ulusal standartlarkullanılır.) (6) CE  Uygunluk iŞaretinin Ürüne iliŞtirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen uygunlukdeğerlendirmesinin detayları. a) Uygulanan modülün ya da modüllerin Modül (A) dan farklı olması durumunda, o iŞlemin seçilmesine yol açanfaktörler. b) ilgili olduğunda, üçüncü tarafların onaylama veya belgelendirme kriterleri. (Aynı ürün için diğer CE koŞullarında farklı modüller belirtilmiŞse, ilgili koŞul için uygulama tebliğlerinde belirtilen modül geçerlidir.) (7) Özellikle teknik dosyanın ürünün uygulamatebliğlerine uygunluğunun kontrolünü kolaylaŞtırmak için gerekliolan unsurlarına iliŞkin olmak üzere imalatçı tarafından sağlanacak bilgiye iliŞkin Şartlar. (8) Uygulama tebliğlerinin kabul edildiği tarihte mevzuata uygun olan ürünün piyasaya arzına veya hizmetesunulmasına izin verilen geçiŞ döneminin süresi. (9) Teknolojik geliŞmelerin hızını da dikkate alarak, uygulama tebliğlerinin değerlendirilmesi ve olası revizyonu içinöngörülen tarih.5685Ek VIIIiÇ DÜZENLEME GiRiŞiMLERi (1) iç düzenleme giriŞimleri Türkiye nin taraf olduğu tüm uluslararası sözleŞmelere uygun olmalıdır. (2) Buna ek olarak aŞağıda sayılan hususlarla sınırlı olmayan liste, bu Yönetmelik kapsamında iç düzenlemegiriŞimlerinin uygulama tebliğlerine bir alternatif olarak kabul edilip edilemeyeceğinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. a) Katılıma açık olma: iç düzenlemeler hem hazırlık hem de uygulama safhasında tarafların katılımına açık olmalıdır. b) Katma değer: iç düzenlemeler, kapsam dâhilindeki ürünün artan toplam çevresel performansı bakımından katmadeğer artıŞı sağlamalıdır. c) Temsil düzeyi: iç düzenlemelerin hazırlık ve uygulama safhasına katılan ekonomik iŞletme ve sivil toplumörgütleri, mümkün olduğunca, ilgili ekonomik sektörün büyük çoğunluğunu temsil etmelidir. Rekabet kurallarına uyulmasınaönem verilmelidir. ç) Niceliksel ve aŞamalı hedefler: Taraflarca belirlenen hedefler net ve anlaŞılır olmalıdır. iç düzenleme giriŞimleriuzun bir zaman dilimini kapsıyorsa, ara hedefler dâhil edilmelidir. Amaçlara ve ara hedeflere uyumluluğun açık ve güvenilirgöstergeler kullanarak maddî olarak karŞılanabilir ve güvenilebilir Şekilde izlenebilmesi mümkün olmalıdır. AraŞtırmabilgileri ile bilimsel ve teknolojik alt yapı verileri bu göstergelerin geliŞtirilmesine yardımcı olmalıdır. d) Sivil toplumun katılımı: iç düzenleme giriŞimleri, ara ve nihaî izleme raporları, Şeffaflığı temin amacıyla, internetve bilginin yayılmasını sağlayan diğer elektronik araçlarla kamuoyuna açıklanmalıdır. ilgililerin ve sivil toplum örgütleriningörüŞü alınmalıdır. e) izleme ve raporlama: iç düzenleme giriŞimlerinin ilgili sektörün ve bağımsız denetçilerin görevlerinin açıkçabelirlendiği, iyi tasarlanmıŞ bir izleme sistemi olmalıdır. izleme ve raporlama planı detaylı, Şeffaf ve objektif olmalıdır. f) iç düzenleme giriŞimi yönetmenin maliyet etkinliği: iç düzenleme giriŞimi yönetmenin maliyeti, özellikle izlemefaaliyeti bakımından, amaçlar ve diğer mevcut politika araçları ile karŞılaŞtırıldığında orantısız idarî yüke yol açmamalıdır. g) Sürdürülebilirlik: iç düzenleme giriŞimi bütünsel yaklaŞım da dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin politikahedeflerine cevap vermeli ve sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik ve sosyal boyutları ile uyumlu olmalıdır. Sağlık, yaŞamkalitesi ve ekonomik çıkarlar bakımından tüketicinin korunması da sisteme dâhil edilmelidir. ğ) TeŞvik uyumluluğu: Piyasa baskısı, vergiler ve ulusal mevzuat gibi diğer etken ve teŞviklerin iç düzenlemegiriŞiminde yer alan katılımcılara çeliŞen belirtiler göstermesi hâlinde, iç düzenleme giriŞimleri muhtemelen beklenensonuçları vermez. Bu bağlamda politikanın tutarlılığıgereklidir ve giriŞimin etkinliği değerlendirilirken dikkate alınmalıdır.