Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme Ve Yardımlaşma Sandığı Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, b) Başkan: Sandık Başkanını, c) Denetleme Kurulu: Sandık Denetleme Kurulunu, ç) Faaliyet dönemi: Malî yılı, d) Gelir: İlk defa hesaplaraalınacak varlıklar ila yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi, e) Gider: İlk defa hesaplaraalınacak yükümlülükler ila yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi, f) Harcama yetkilisi: Başkan ve Yönetim Kurulunu, g) Hesap dönemi: Malî yılı, ğ) Mali yıl: Takvim yılını, h) Maliyet bedeli: Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilan kıymetlerin toplamını, ı) Muhasebe birimi: Gelir vealacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilabilan değerler ila emanetlerin alınması, saklanması, ilgililare verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürüten birimi, i) Muhasebe yetkilisi: Muhasebehizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu olan ve Yönetim Kurulunca görevlendirilan kişiyi, j) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilabilan değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisinEkarşı sorumlu olan sosyal tesis resepsiyon görevlilarini, k) Ön ödeme: İlgili mevzuatındaöngörülen hallerdEkesin ödeme öncesi avans verilarek yapılan ödemeyi, l) Öz kaynak: Varlıkları ila yabancı kaynakları arasındaki farkı, m) Para ve para ila ifade edilabilan değerler: Muhasebe birimine veya muhasebe yetkilisi mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parasıve konvertibl yabancı paralar ila hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri ve bu mahiyetteki değerleri, n) Rayiç değer: Varlık veya kaynakların değerleme günündeki normal alım satım değerini, o) Sandık: Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığını, ö) Sandık Fonu: Geçmiş yıllarolumlu faaliyet sonuçları ila dönem olumlu faaliyet sonuçları toplamını, p) Yönetim Kurulu: Sandık Merkez Yönetim Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Bütçe Bütçe
Bütçenin bölümleri
Gider bütçesi
Gelir bütçesi
Yatırım bütçesi
Gider tahmini
Gelir tahmini
Gelirlerin dayanakları
Gelirlerin toplanması sorumluluğu
Bağış ve yardımlar
Madde 13– (1) Herhangibir gerçek veya tüzel kişiden sandıkça verilan hizmetin karşılığı olarak veya bu hizmetlerle ilişkilandirilarek bağış ve yardım toplanamaz, benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz. (2) Sandığa yapılan her türlübağış ve yardımlar bütçeye gelir kaydedilir. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar ilgili mevzuatına göre değerlendirmeye tabi tutulur vEkayıt altına alınır. (3) Üyelerinin yararına kullanılmak üzere yapılan şartlı bağış ve yardımlar, bütçedeki bağış ve yardımlar faslına gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere yine bütçedeki bağış ve yardımlar faslına ödenek kaydedilir. Bu ödenekten amaç dışında başka bir fasıla aktarma yapılamaz. (4) Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceyEkadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir. (5) Bağış ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde, bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Şartlı bağış ve yardımın zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ila amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamaların sorumluluğu tespit edilanlere ödettirilir. (6) Madencilik sektöründe meydana gelebilacek iş kazaları sonucu toplanabilacek bağış ve yardımlar, kazaya maruz kalanlara veya aila bireylerine sürekli gelir sağlamak amacıyla Sandığa aktarılabilir. Aktarılan bağış ve yardımlar, hesap planı içinde özel fonlar hesaplarında takip edilir.
Bütçenin hazırlanması görüşülmesi ve onayı
Aktarma
Ek ve olağanüstü ödenek
Kesin hesabın görüşülmesi ve onaylanması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Temel Kavram ve İlkeler Temel muhasebEkavramları
Madde 18– (1) Sandığınmuhasebesi, muhasebe ilke vEkurallarının dayanağını oluşturan ve aşağıda belirtilan kavramlara göre yürütülür: a) Sosyal sorumluluk:Muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu belirtir ve muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini ve amacını gösterir. Sosyal sorumluluk kavramı; muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi ya da grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder. b) Süreklilik: Sandığınfaaliyetleri, herhangi bir zaman sınırlamasına tabi olmaksızın sürdürülür. c) Dönemsellik: Sandığınfaaliyetleri, belirli dönemlerde raporlanır ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanır. ç) Parayla ölçülme: Paraylaölçülebilan ekonomik olay ve işlemlere ilişkin muhasebe kayıtları, ortak ölçü olarak ulusal para birimi ila yapılır. d) Maliyet esası: Para mevcudu,alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün olmayan kalemler hariç, edinilan varlık ve hizmetler, bunların elde edilme maliyet bedelleriyle muhasebeleştirilir. Maliyet bedeli tespit edilameyen varlık vEkaynakların değerlemesine ilişkin hükümler saklıdır. e) Belgelendirme: Muhasebekayıtları, gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayandırılır. f) Tutarlılık: Muhasebe uygulamalarının, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların birbirini izleyen dönemlerde tutarlı bir şekildEkarşılaştırılabilirliğinin sağlanması esastır. Uygulanan muhasebe politikalarının değişmesi durumunda, değişikliklerin ve malî etkilarinin malî tablo dipnotlarında açıklanması zorunludur. g) Tam açıklama: Mali tablolar, bu tablolardan yararlanacak olanların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır şekilde düzenlenir. ğ) Önemlilik: Bir hesap kalemiveya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolarda yer verilacek önemde olması esastır. h) İhtiyatlılık: Muhasebeuygulamasında muhtemel risklere ve olaylara karşı bu Yönetmelikte belirtilandurumlarda karşılık ayrılır. Faaliyet sonucunu değiştirmeye yönelik olarak gizli yedekler ya da gereğinden fazla karşılık ayrılamaz.
Bilanço ilkeleri
Varlıklara ilişkin ilkeler
Madde 20– (1) Varlıklara ilişkin ilkeler şunlardır: a) Varlıklar, likidite durumlarına göre dönen ve duran varlıklar ana hesap gruplarına ayrılır. Dönenvarlıklar ana hesap grubu; hazır değerler, menkul kıymet ve varlıklar, faaliyet alacakları, diğer alacaklar, stoklar, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları ila diğer dönen varlıklar hesap gruplarına, duran varlıklar ana hesap grubu ise; faaliyet alacakları, diğer alacaklar, mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar, gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları ila diğer duran varlıklar hesap gruplarına ayrılır. b) Sandığın bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüştürülebilacek ya da kullanılarak tüketilacek varlık ve alacakları, bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir. c) Sandığın bir yıl ya da normalfaaliyet dönemi içinde paraya dönüşmesi öngörülmeyen ve hizmetlerinden bir faaliyet döneminden daha uzun süre yararlanılacak varlıklar ve vadesi bir yılı aşan alacakları, bilançoda duran varlıklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde, bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklar grubunda ilgili hesaplara aktarılır. ç) Bilançodaki varlıkların,bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterilabilmesi için, varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur. Dönen varlıklar grubu içinde yer alan menkul kıymetler, alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlıklar içindeki ilgili kalemler için, yapılacak değerleme sonucu, gerekli durumlarda uygun karşılıklar ayrılır. Bu ilke, duran varlıklar grubunda yer alan alacaklar, bağlı menkul kıymetler, iştirakler ve diğer duran varlıklardaki ilgili kalemler için de geçerlidir. d) Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ila maddi olmayan duran varlıkların, diğer duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilir. e) Gelecek dönemlere ait olarakönceden ödenen giderler ila cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilacek olan gelirler muhasebeleştirilir ve bilançoda gösterilir. Varlıklar arasında yer alan alacaklara ilişkin olarak tahakkuk eden ancak, tahsil zamanı gelmeyen faiz alacakları ilgili hesaplarda gösterilir. f) Mal ve hizmet karşılığıteminat veya depozito olarak verilan tutarlar, varlıklar içinde gösterilir. g) Stokların hesaplarda izlenmesinEkarar verilmesi halinde, tüketimdEkullanmak amacıyla edinilan malzemeler maliyet bedelleriyle dönen varlıklar içindeki ilgili hesaplara kaydedilir ve raporlanır. Bunlardan yapılan satışlar, tüketimler veya kullanımlar stok hesaplarından düşülerek karşılıkları duruma göre ilgili varlık veya gider hesaplarına kaydedilir. ğ) Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot ya da eklerinde gösterilir. h) Verilan rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların özellikleri ve kapsamları bilanço dipnot ya da eklerinde açıkça belirtilir. Bu ilke, alınan rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatlar için de geçerlidir. Ayrıca, Sandığın varlıkları ila ilgili toplam sigorta tutarlarının bilanço dipnot ya da eklerinde açıkça gösterilmesi gerekir.
Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler
Madde 21– (1) Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler şunlardır: a) Yabancı kaynaklar vade yapılarına görEkısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap gruplarına ayrılır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu; faaliyet borçları, emanet yabancı kaynaklar, ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları, gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları ve diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap gruplarına, uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu ise; faaliyet borçları, emanet yabancı kaynaklar, borç ve gider karşılıkları, gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları ve diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap gruplarına ayrılır. b) Sandığın bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. c) Sandığın bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş borçları, bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar, kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır. ç) Gelecek dönemlere ait olarakönceden tahsil edilan gelirler ila cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler tahakkuk tarihinde muhasebeleştirilir ve bilançoda gösterilir. Yabancı kaynaklar arasında yer alan borçlara ilişkin olarak tahakkuk eden ancak, ödeme zamanı gelmeyen faiz borçları ilgili hesaplarda gösterilir. d) Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da içermek üzere, Sandığın bilinen ve tutarları uygun olarak tahmin edilabilan bütün yabancı kaynakları kayıt ve tespit edilarek bilançoda gösterilir. Sandığın bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilameyen durumları da bilançonun dipnotlarında açık olarak belirtilir.
Öz kaynaklara ilişkin ilkeler
Nazım hesaplara ilişkin ilkeler
Faaliyet sonuçları tablosu ilkeleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Harcama Yetkililarinin Yetki ve Sorumluluğu Harcama yetkililarinin yetki ve sorumluluğu
Madde 25– (1) Bütçedenharcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatında; hizmetin gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ila gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgilar yer alır. (2) Harcama yetkilisi harcama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilare, kısmen veya tamamen devredebilirler. Harcama yetkisinin devredilmesi idari ve mali açıdan sorumluluğu ortadan kaldırmaz. (3) Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir: a) Yetki devri yazılı olmak zorundadır. b) Devredilan yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. c) Muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir. (4) Harcama yetkilisi, harcama talimatının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ila diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve ilgili mevzuata göre yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. (5) Kanunların verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulu, komisyon ve benzeri kurul veya komisyon kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul veya komisyona ait olur. (6) Harcama yetkilisinin kanunîizin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde, harcama yetkilisi, anılan görevi yürütmekle görevlendirilan kişidir.
Gerçekleştirme görevlilari ve sorumluluğu
BEŞİNCİ BÖLÜM Muhasebe Yetkilisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkilari
Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları
Yetkisiz tahsil ve ödeme yapılamayacak haller ila birleşemeyecek görevler
Görev yetki ve sorumlulukların devri
Muhasebe yetkilisi mutemetleri
ALTINCI BÖLÜM Ödeme Öncesi Belgelerin Kontrolü Ödemelerde Öncelik Alacakların İzlenmesi Muhafaza Sorumluluğu Muhasebe yetkililarince ödeme onayları ve ekleri üzerinde yapılacak kontroller
Madde 32– (1) Muhasebe yetkililari ödeme onayları ve ekleri üzerinde; a) Ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını, b) Maddi hata bulunup bulunmadığını, c) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilari, ç) Yetkililarin imzasını, kontrol etmekle yükümlüdürler. (2) Muhasebe yetkililari,yukarıda belirtilan kontroller dışında kontrol ve inceleme yapamaz; ödemelerde ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz ve ödemeye zorlanamaz. (3) Muhasebe yetkililari, ödeme onayı eki belgelerin, ödemesi yapılacak giderin çeşidine ve alım şekline görEkıyasen uygulanacak 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MerkeziYönetim Harcama BelgeleriYönetmeliğinde ve özelmevzuatında öngörülen belgelerden olmasını ve bu belgelerin eksiksiz olarak ödeme talimatı ekine bağlanmasını kontrol etmekten, belgelerin alınan mal veya hizmet ya da yapılan iş bazında miktar veya ara toplam olarak bütçedeki tertiplerine uygunluğunun kontrolünden ve doğruluğundan sorumludur. (4) Muhasebe yetkililarininmaddi hataya ilişkin sorumlulukları; bir mali işlemin muhasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, bordro, fatura, alındı ve benzeri belgelerde; gelir, alacak, gider ya da borç tutarının tespit edilmesine esas rakamların hiçbir farklı yoruma yer vermeyecek biçimde, bilarek veya bilmeyerek yanlış seçilmesi, oranların yanlış uygulanması, aritmetik işlemlerin yanlış yapılması ve muhasebeleştirmeye esas toplamlarının muhasebeleştirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kaydedilmek suretiyle yapılan yersiz ve fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır. Teknik nitelikteki belgelerde, bu niteliğe ilişkin olarak yapılmış maddi hatalardan bu belgeleri düzenleyen ve onaylayan gerçekleştirme görevlilari sorumlu olup, muhasebe yetkililarinin bu belgelere ilişkin sorumlulukları aritmetik işlemlerdeki yanlışlıklarla sınırlıdır. (5) Muhasebe yetkililari, önödemeler ila geri verilacek para ve para ila ifade edilan değerlere ilişkin olarak düzenlenen muhasebeleştirme belgeleri ve ekleri üzerinde de birinci fıkrada belirtilan hususları kontrol etmekle yükümlüdürler.
Ödeme öncesi kontrol süresi
Ödemelerin yapılmasında öncelik
Alacakların takip ve tahsil sorumluluğu
Para ve para ila ifade edilan değerlerin muhafazasında sorumluluk
Giderlerin ödenmesine ilişkin belgeler
Ön ödeme işlemleri
YEDİNCİ BÖLÜM Muhasebe Kuralları ve Uygulanması Muhasebe işlemi
İşlemlerin belgeye dayanması ve belge düzeni
Kayıt zamanı gelir ve giderlerin yılı
Çift taraflı kayıt sistemi
Kayıt düzeni vEkayıt düzeltmesi
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler vEkur değişiklikleri
İç imkanlarla üretilan maddi duran varlıklar
Mali varlıklar ve sınıflandırılması
Mali olmayan varlıklar ve sınıflandırılması
Maddi duran varlıkların kayıt değerleri
Maddi duran varlıklar için yapılan değer artırıcı harcamalar
Maddi olmayan duran varlıklar vEkayıt değerleri
Amortisman ve tükenme payı uygulaması
Yeniden değerleme uygulaması
Amortismana tabi varlıkların kullanım sürelerinin değişmesi
Değer ve miktar değişimleri
Mübadele işlemlerinden sağlanan gelirler
Gayrisafilik ilkesi
Hesap verme sorumluluğu
SEkİZİNCİ BÖLÜM Yevmiye Sistemi Kullanılacak Defterler ve Belgeler Yevmiye sistemi muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları
Madde 58– (1) Muhasebe işlemleri, yevmiye tarihi ve müteselsil sıra numarasına göre maddeler halinde önce yevmiye defterinEkaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine sistemli bir şekilde dağıtılır. (2) Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ila hesap döneminin başında “1”den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve yardımcı hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarih ve numaraları esas alınır. (3) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriylEkaydedilir. Belge olmadan kayıt yapılmaz. Gerçekleşen işlemler, “Hesabın İşleyişi” bölümlerinde belirtildiği şekildehesaplara kaydedilir, hesabın işleyişi bölümlerinde yer almayan işlemler ise bu Yönetmelikte belirtilan hesapların niteliğine uygun bir biçimdEkaydedilir. Bir hesabın borcuna kaydedilan tutar mutlaka başka bir hesap ya da hesapların alacağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç- alacak eşitliği bulunur. (4) Nakden yapılan tahsilatlar ve harcamalar “Tahsil Fişi ve Tediye Fişi” diğer işlemler ise “Mahsup Fişi” ila muhasebeleştirilir. (5) Mali yılın başında, bir önceki hesap dönemi kapanış bilançosu ve dipnotları esas alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar, düzenlenecek “1” yevmiye numaralı mahsup fişiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin mahsup fişine, açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesaplar için açılacak büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra yılı işlemlerinin kaydına başlanır.
Kullanılacak defterler
Madde 59– (1) Bu Yönetmeliğinuygulanmasında muhasebe birimlerinde aşağıdaki defterler kullanılır: a) Yevmiye defteri (Örnek No: 7); kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarihi ve müteselsil numara sırasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedilir. b) Büyük defter (Örnek No:8);yevmiye defterindEkayda geçirilmiş olan işlemleri usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye tarih ve numara sırasına göre yevmiye defterinEkaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarih ve numarası ila her bir hesap için açılan büyük defterin ilgili sayfalarına tasnifli olarak kaydedilir. c) Kasa defteri(Örnek No:9);Sandığın kasa ila ilgili işlemlerinin günü gününEkaydedildiği defterdir. Bu defter, diğer defterlerde yer alan bilgilare ilaveten, günlük kasa sayımına ilişkin bilgilar ila muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından durumun tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva edecek şekilde düzenlenir. ç) Yardımcı hesap defterleri; yardımcı hesap defterleri, hesap planını oluşturan hesaplara ait bilgilarin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir. (2) Defterler elektronikortamda da tutulabilir. Bu takdirde defterlerin bilgisayar çıktıları onaylı müteharrik yapraklara alınarak yılsonlarında ciltlettirilip muhafaza edilir.
Defterlerin onayı
Defterlerin kullanılma ve saklanma süreleri
DefterlerdEkayıt düzeni
DefterlerdEkayıt süresi
DOKUZUNCU BÖLÜM Mali Tablolar ve Muhasebe Belgeleri Mizan
Bilanço
Faaliyet sonuçları tablosu
Nakit akım tablosu
Alındı belgesi
Tahsil fişi
Tediye fişi
Mahsup fişi
Gider pusulası
Diğer belgeler
Muhasebeyle ilgili belgelerin kayıt usulü ve muhafazası
ONUNCU BÖLÜM Çerçeve Hesap Planı Hesap planının genel yapısı
Madde 75– (1) Hesap planı; bilanço hesapları, faaliyet hesapları ve nazım hesaplar ana bölümlerine ayrılır. Bilanço hesapları bölümü, 1 numaradan 5 numaraya kadar olan ana hesap gruplarından; faaliyet hesapları bölümü, 6 numaralı ana hesap grubundan; nazım hesaplar bölümü ise, 9 numaralı ana hesap grubundan oluşur. (2) Ana hesap grupları aşağıda gösterildiği gibi isimlendirilir. 1 Dönen Varlıklar 2 Duran Varlıklar 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5 Öz Kaynaklar 6 Faaliyet Hesapları 9 Nazım Hesaplar (3) Ana hesap gruplarından bilanço hesapları, kendi içinde aşağıdaki maddelerde gösterildiği gibi hesap gruplarına ayrılır ve her bir ana hesap grubunu ilgilandiren işlemler ait oldukları hesap grubu içinde açılacak ilgili bilanço hesaplarına kaydedilir. Her bilanço hesabı ayrıca ihtiyaca göre yeteri kadar yardımcı hesaplara ayrılabilir. (4) Faaliyet hesapları ana hesap grubu, gelir ve gider hesap gruplarına; gelir ve gider hesap grupları, hesaplara; hesaplar da yardımcı hesaplara ayrılır. (5) Nazım hesaplar ana hesap grubu, Sandığın ihtiyaçlarına göre sınıflandırılır. (6) Hesap planı aşağıdaki ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplardan oluşur: Aktif Hesaplar 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı 102 Bankalar Hesabı 103 Verilan Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (- ) 105 Döviz Hesabı 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (- ) 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 11 Menkul Kıymetler 110 Hisse Senetleri Hesabı 111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı 112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (- ) 12 Faaliyet Alacakları 120 Gelirlerden Alacakları Hesabı 126 Verilan Depozito ve Teminatlar Hesabı 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 128 Şüpheli Faaliyet Alacakları Hesabı 129 Şüpheli Faaliyet Alacakları Karşılığı Hesabı (- ) 13 Diğer Alacaklar 132 Kurumca Verilan Borçlardan Alacaklar Hesabı 135 Personelden Alacaklar Hesabı 136 Diğer Kurum Alacakları Hesabı 15 Stoklar 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 159 Verilan Sipariş Avansları Hesabı 18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 181 Gelir Tahakkukları Hesabı 19 Diğer Dönen Varlıklar 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 191 İndirilacek Katma Değer Vergisi Hesabı 195 İş Avansları Hesabı 196 Personel Avansları Hesabı 197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları Hesabı 2 Duran Varlıklar 22 Faaliyet Alacakları 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 226 Verilan Depozito ve Teminatlar Hesabı 227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 23 Diğer Alacaklar 232 Kurumca Verilan Borçlardan Alacaklar Hesabı 235 Personelden Alacaklar Hesabı 236 Diğer Çeşitli Kurum Alacakları Hesabı 24 Malî Duran Varlıklar 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 249 Malî Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (- ) 25 Maddi Duran Varlıklar 250 Arazi ve Arsalar Hesabı 252 Binalar Hesabı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 254 Taşıtlar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (- ) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 259 Yatırım Avansları Hesabı 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 260 Haklar Hesabı 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (- ) 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 281 Gelir Tahakkukları Hesabı 29 Diğer Duran Varlıklar 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (- ) Pasif Hesaplar 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 32 Faaliyet Borçları 320 Faaliyet Borçları Hesabı 326 Alınan Depozito ve Teminatlar 329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 33 Emanet Yabancı Kaynaklar 333 Emanetler Hesabı 335 Personele Borçlar Hesabı 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintilari Hesabı 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı 37 Borç ve Gider Karşılıkları 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 381 Gider Tahakkukları Hesabı 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı 399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 42 Faaliyet Borçları 420 Faaliyet Borçları Hesabı 426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı 43 Diğer Borçlar 436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 47 Borç ve Gider Karşılıkları 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 481 Gider Tahakkukları Hesabı 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 5 Özkaynaklar 50 Net Değer 500 Net Değer Hesabı 52 Yeniden Değerleme Farkları 522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabı 54 Kar Yedekleri 549 Özel Fonlar 57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları 580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (- ) 59 Dönem Faaliyet Sonuçları 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (- ) 6 Faaliyet Hesapları 60 Faaliyet Gelirleri 600 Gelirler 61 İndirim, İade ve Iskontolar (- ) 610 İndirim, İade ve Iskontolar Hesabı (- ) 63 Faaliyet Giderleri(- ) 632 Giderler Hesabı(- ) 64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 649 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar Hesabı 65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar(- ) 659 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar Hesabı(- ) 67 Olağan Dışı Gelir ve Karlar 679 Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabı 68 Olağan Dışı Gider ve Zararlar(- ) 689 Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hesabı (- ) 69 Faaliyet Sonuçları 690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 9 Nazım Hesaplar 90 Ödenek Hesapları 900 Sandık Bütçe Ödenekleri Hesabı 901 İş kazaları Bütçe Ödenekleri Hesabı 902 Sosyal Tesis Bütçe Ödenekleri Hesabı 905 Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabı 91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilare Ait Menkul Kıymetler 910 Teminat Mektupları Hesabı 915 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 93 Kıymetli Vesikalar 930 Kıymetli Vesikalar Hesabı 935 Kıymetli Vesikalar Emanetleri Hesabı 94 Hisse Senetleri, Tahvil ve Bonolar Hesabı 960 Hisse Senetleri, Tahvil ve Bonolar Hesabı 965 Hisse Senetleri, Tahvil ve Bonolar Emanetleri Hesabı (7) İhtiyaç duyulduğunda yenihesaplar açmaya, hesapların adlarını vEkodlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
ON BİRİNCİ BÖLÜM Dönen Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler Dönen varlıklar
Hazır değerler
Hazır değerler niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Kasa Hesabı Alınan Çekler Hesabı Bankalar Hesabı Verilan Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Döviz Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Diğer Hazır Değerler Hesabı Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı Kasa hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Hesabın işleyişi
Alınan çekler hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Madde 82– (1) Muhasebe birimlerinin ve muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yapacakları her türlü tahsilat karşılığında, muhasebe birimine hitaben düzenlenmiş banka çekleri vEkatılım bankalarının çekleri kabul edilir. Alınan çek, sol alt köşesinden sağ üst köşesine çizilan iki kalın paralel çizgi arasına muhasebe biriminin hesabının bulunduğu bankanın adı yazılarak, çizgili çek haline getirilir. Bloke edilanler hariç çekin muhasebe birimine verildiği ya da bundan en çokbir gün önceki tarihte düzenlenmiş olması gerekir. (2) Muhasebe birimlerince ve muhasebe yetkilisi mutemetlerince alınan çeklerin karşılığının bloke edildiğinin muhatap banka tarafından onaylanmış olması gerekir. Muhatap banka başka yerde ise bloke işlemi muhasebe biriminin bulunduğu yerdeki şubesince de yapılabilir. Devlet sermayesiylEkurulmuş veya sermayesinde Devletiniştiraki bulunan idare vEkurumlar ila genel yönetim kapsamındaki idarelerin verecekleri çeklerde bloke onayı aranmaz. Hesap sahiplerinin nam ve hesabına bizzat ilgili banka ya da katılım bankaları tarafından düzenlenerek, muhasebe birimlerine verilmiş olan çekler de blokeli çekler gibi kabul edilir. (3) Bankalarca bastırılacakçeklerin arkasında; matbu olarak bloke şerhine yer verilmiş ve bu şerhlerin şube yetkililarince imzalanmış olması durumunda söz konusu çekler de muhasebe birimlerince blokeli çek olarak kabul edilir. Bloke şerhinde gösterilan tutarın üzerindEkeşide edilan çekler isEkabul edilmez. (4) Bu şekilde alınan çekler karşılığında alındı belgesi verilir ve alındı belgesinin üzerine “Çekle tahsil edilmiştir.” kaşesi basılır. Muhasebe birimlerine veya muhasebe yetkilisi mutemetlerine verilan çekler düzenlenecek teslimat müzekkeresi ila tahsil için bankaya gönderilir. (5) Karşılıksız çıkan çeklerle ilgili olarak gerekli hesap düzeltmeleri yapılmakla birlikte, ilgililar hakkında 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu hükümlerine göre işlem yapılması sağlanır. (6) Çekle yapılacak tahsilatla ilgili gerekli diğer düzenlemeleri yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
Hesabın işleyişi
Bankalar hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Hesabın işleyişi
Verilan çekler ve gönderme emirleri hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Madde 88– (1) Muhasebe birimlerinin hesaplarının bulunduğu bankalardan yaptırılacak ödemeler için bu bankaların kendi çekleri düzenlenir. Çek, muhasebe birimlerince doldurulduktan sonra dip koçanı, çeki alana imzalattırılarak ilgiliye verilir. (2) Çeklerin rakam ve yazı ila okunaklı bir şekilde doldurulması gerekir. Düzenlenen çekin numarası muhasebeleştirme belgelerinin ilgili sütununa yazılır. (3) Muhasebe birimlerinin banka hesabından, ilgililarin hesaplarına gönderilacek olan tutarlar için ödeme talimatı düzenlenir. (4) Ödeme talimatları, muhasebe yetkilisince görevlendirilacek bir memur tarafından günlük olarak, banka yetkililarine zimmetle teslim edilir. Muhasebe yetkilisi tarafından bu konuda görevlendirilacek memurun adı, soyadı ve imza örneği daha önce bankaya yazılı olarak bildirilir. Teslim işlemi, muhasebe birimince iki nüsha olarak düzenlenen “Ödeme Talimatları Teslim Tutanağı”nın (Örnek No:12) bankayetkilisine imzalatılması suretiyle gerçekleştirilir. Tutanağın ilk nüshası bankada alıkonulur, ikinci nüshası ise görevli memura geri verilir ve bu nüsha muhasebe biriminde açılacak ayrı bir dosyada tarih sırasına göre saklanır. Bankaca, ödeme talimatının bir nüshası alıkonulup, bir nüshası paranın gönderilmesi veya istenilan hesaba aktarılmasından sonra onaylanarak muhasebeleştirme belgesine bağlanmak üzere banka hesap özet cetveli ila birlikte muhasebe birimine iade edilir.
Hesabın işleyişi
Döviz hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Hesabın işleyişi
Madde 92– (1) Döviz hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: a) Borç 1) Muhasebe birimlerine teslimedilan konvertibl dövizlerle, mevzuatı gereği gelir kaydedilmek üzere döviz cinsinden tahsil edilan tutarlar, teslim alındığı veya tahsil edildiği günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç, ilgiligelir hesabına veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir. 2) Kişilare ait olarak teslimalınan döviz tutarları teslim alındığı günkü Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç, 326 Alınan Depozito veTeminatlar Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir. 3) Muhasebe biriminin hesabınınbulunduğu bankaya muhasebe birimi adına intikal eden döviz tutarları teslim tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç; gelir kaydedilmesi gerekenler ilgili gelir hesabına, diğerleri ise ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 4) Kayıtlı değerleri üzerinden326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, bu hesaba alacak kaydedilan kişilare ait olarak teslim alındığı hâlde sonradan Sandığın malı olan yabancı paralar; bir taraftan, işlem tarihindeki Türkiye CumhuriyetMerkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç, ilgili gelir hesabına alacak kaydedilir. 5) Sayım sonucunda fazla çıkandöviz tutarları sayım tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dövizsatış kuru üzerinden bu hesaba borç, 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir. b) Alacak 1) Muhasebe birimlerince düzenlenen döviz ödeme talimatlarından, bankaca ödendiği ya da gönderildiği bildirilan tutarlar bu hesaba alacak, 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabınaborç kaydedilir. 2) Muhasebe birimleriveznelerinde bulunan emanet niteliğindeki dövizlerden ilgilisine iade edilan tutarlar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir. 3) Sayım sonucunda noksan çıkandöviz tutarları kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, sayım tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kaydedilir.
Döviz gönderme emirleri hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Hesabın işleyişi
Diğer hazır değerler hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Hesabın işleyişi
Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Madde 100– (1) Mal ve hizmet satış bedellerinin, sosyal tesislerdeki yatak, kantin, yemek bedellerinin veya avansların tahsilindEkredi kartı kullanacak olan Sandığın; kredi kartı kullanımıyla ilgili olarak bankayla yapacakları sözleşmede, bankaya komisyon ödenmeyeceği ve POS cihazları ila yapılan tahsilatın bankahesabına aktarılmasında Yönetim Kurulunca belirlenen ve sözleşmede yer alan valörün uygulanacağı hususları belirtilir. (2) Sandıkça mal ve hizmet satış bedelleri, sosyal tesislerdeki yatak, kantin, yemek bedelleri ila avansların banka kredi kartı ila tahsili işleminden öncEkartın gerekli bilgilari taşıdığı ve geçerlilik süresi içindEkullanılmakta olduğu tespit edildikten sonra, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi resimli bir kimlik belgesi ilEkimlik kontrolü yapılarak kartı kullanan kişinin gerçek kart hamili olduğu saptanır. Banka kredi kartının kullanılması halinde satış belgesinin ilgili bölümü onaylandıktan sonra ikinci nüshası kart hamiline verilir. (3) Banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat karşılığında alındı düzenlenir. Kart hamili ila hizmetten yararlananların ayrı kişilar olması durumunda alındıya, kart hamili ila birlikte hizmetten yararlananların da adı ve soyadı yazılır. (4) Avans olarak banka kredi kartıyla tahsilat yapılması ve bunun sonucunda avans artığı ortaya çıkması durumunda kesinlikle nakden iade işlemi yapılmaz. Aynı banka kredi kartı ila POS cihazının fonksiyonları kullanılarak, artan avans tutarı iade edilir.
Hesabın işleyişi
Menkul kıymetler
Menkul kıymetler niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Hisse Senetleri Hesabı Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı Hesap grubuna ilişkin işlemler
Madde 103– (1) Menkulkıymetler; Sandıkça geçici bir süre elde tutulmak üzere edinilan hisse senetleri, özel kesim tahvil, senet ve bonoları, kamu kesimi tahvil, senet ve bonolarından oluşur. (2) Özel kesim tahvil, senet ve bonoları, Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları ve diğer menkul kıymetler edinildiğinde alındı düzenlenir ve muhasebeleştirme belgesine eklenir. Alındıda menkul kıymetin cinsi, adedi, numarası, varsa ayarı, kupon adedi ve tutarı gibi tüm nitelikleri ayrıntılı olarak gösterilir. (3) Menkul kıymetler, bankalarda saklanır. (4) Menkul kıymetler edinildiğinde alış bedeli üzerinden ilgili menkul kıymet hesabına borç, elden çıkarıldığında isEkayıtlı değeri üzerinden alacak kaydedilir. (5) Özel kesim tahvil, senet ve bonoları, Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları satıldığında veya herhangi bir nedenle Sandığın mülkiyetinden çıktığında kayıtlı değeri üzerinden ilgilimenkul kıymet hesabına alacak kaydedilir. Bunların alış değeri ila satış değeri arasındaki fark ila varsa işlemiş faiz gelirlerinEkarşılık gelen kısmı “600- Gelir hesabının” yardımcı hesaplarına gelir kaydedilir. Satış bedeli farkı işlemiş faizi karşılamadığı durumlarda; işlemiş faiz “600- Gelirler hesabı” yardımcı hesaplarına alınmakla beraber alış değeri ila satış değeri arasındaki olumsuz fark da “632- Giderler Hesabı” yardımcı hesaplarına gider kaydedilir. (6) Ana paranın geri ödemesi sırasında alınan menkul kıymetlerin faizi tahsil edildiğinde daha önce tahakkuk ettirilmiş gelir yoksa tamamı; tahakkuk yolu ila gelirlere alınmış kısım varsa aşan tutar “600- Gelirler Hesabı”nın yardımcı hesabına kaydedilir. (7) Dönem sonu faiz ödemeliolan menkul kıymetlerde faiz tutarı menkul kıymetin kuponu karşılığında tahsil edildiğinde faizin varsa tahakkuku aşan kısmı, yoksa tamamı “600- Gelirler Hesabı”nın yardımcı hesabına kaydedilir. (8) Alış işlemi nedeniyle ödenen giderler menkul kıymet alış bedeline eklenmez. Menkul kıymet satın alma giderleri “632- Giderler Hesabı”nın ilgili gider yardımcı hesabına kaydedilir. (9) Özel kesim tahvil, senet ve bonoları, Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları teminat olarak verildiğinde, bu değerlerin teminat olarak verildiğini gösteren bir alt hesaba aktarılır ve nazım hesaplarda izlenir.
Hisse senetleri hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Madde 105– (1) Hisse senetleri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: a) Borç 1) Gelir elde etmek amacıyla alınan hisse senetleri maliyet bedeli ila, alacaklara karşılık olarak intikal eden hisse senetleri nominal değerleri ila bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir. 2) Kişi, kurum vEkuruluşlardanbedelsiz olarak intikal eden hisse senetleri bir taraftan nominal değerleri ila bu hesaba borç, 600- Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 3) Sayım sonucunda fazla çıkanhisse senetleri nominal değerleri üzerinden bu hesaba borç, 397- Sayım Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir. 4) Sandığın ortağı olanşirketlerin yeniden değerleme farklarının sermaye eklenmesi nedeniyle çıkardıkları hisse senetlerinden alınan bedelsiz hisse senetleri nominal değeriyle bu hesaba borç, “523- İştirakler Yeniden Değerleme Farkları hesabına” alacak kaydedilir. b) Alacak 1) Hisse senetlerinin herhangi bir şekilde elden çıkarılması hâlinde, bir taraftan kayıtlı değeri bu hesaba, elden çıkarma bedeli ilEkayıtlı değeri arasındaki olumlu fark 600- Gelirler Hesabına alacak, elden çıkarma bedeli 100- Kasa Hesabı veya 102- Banka Hesabıya da ilgili diğer hesaplara, elden çıkarma bedeli ilEkayıtlı değeri arasındaki olumsuz fark ve bu işlem dolayısıyla ödenen komisyon ve benzeri giderler 632- Giderler Hesabına borç kaydedilir. 2) Sayım sonucunda noksan çıkanhisse senetleri kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, 197- Sayım Noksanları Hesabına borç kaydedilir.
Özel kesim tahvil senet ve bonoları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Kamu kesimi tahvil senet ve bonoları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Faaliyet alacakları
Faaliyet alacaklarıniteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Gelirlerden Alacaklar Hesabı Verilan Depozito ve Teminatlar Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Şüpheli Faaliyet Alacakları Hesabı Şüpheli Faaliyet Alacakları Karşılığı Hesabı Gelirlerden alacaklar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Verilan depozito ve teminatlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Diğer faaliyet alacakları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Şüpheli faaliyet alacakları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Şüpheli faaliyet alacakları karşılığı hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Diğer alacaklar
Diğer alacaklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Kurumca Verilan Borçlardan Alacaklar Hesabı Personelden Alacaklar Hesabı Diğer Kurum Alacakları Hesabı Kurumca verilan borçlardan alacaklar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Personelden alacaklar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Diğer kurum alacakları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Stoklar
Stoklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur İlk Madde ve Malzeme Hesabı Verilan Sipariş Avansları Hesabı Hesap grubuna ilişkin işlemler
Madde 131– (1) Stoklarla ilgili olarak, aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır: (2) Stoklar, maliyet bedeliyle hesaplara alınır. Maliyet bedeline, stokların elde edilmesi ve depolanacağı yerEkadar getirilmesi için yapılan her türlü giderler ilave edilir. (3) Bağış veya hibe olarakedinilan stoklar varsa bilinen değeri, yoksa ilgili mevzuatına göre değerlemesi yapıldıktan sonra tespit edilan değeri ila hesaplara alınır. Stoklar, kullanıldıklarında veya tüketildiklerinde ilgili hesaplardan çıkarılır. (4) Stokların elde edilmesinde iskonto ve başka indirimler yapılmışsa, stok maliyetine iskontodan sonraki net tutar alınır. Sonradan yapılan iskonto ve başka indirimler de fiyat indirimi niteliği taşıdığından ilgili stok hesabına alacak yazılarak maliyetten indirilir. (5) Stokların elde edinilme işlemleri tamamlandıktan sonra stokun şeklini veya bulunduğu yeri değiştirme işlemleri dışında, stoku elde bulundurmanın gerektirdiği giderler stokun maliyetine eklenmez. (6) Satın alınan her çeşit madde, malzeme ve ürün ambara alınır. Ambara alındığı faturaya işlendikten sonra fatura ve ilgili ödeme belgeleri muhasebe birimine gönderilir. (7) Ambardan yapılacak bütün çıkışlar ilgili servislerce düzenlenecek “İhtiyaç Pusulası”na dayanılarak ambar istek formu ila yapılır. Ancak, “150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı”nda izlenen tüketim malzemelerinden kullanılmış olanların, muhasebeleştirme işlemleri kullanıma ilişkin ambar istek formları üç ayı geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek sürede ambar çıkışlarını gösteren onaylı bir liste ila en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitiminEkadar muhasebeleştirilmesi zorunludur.
İlk madde ve malzeme hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Verilan sipariş avansları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı Gelir Tahakkukları Hesabı Gelecek aylara ait giderler hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Hesabın işleyişi
Gelir tahakkukları hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Hesabın işleyişi
Diğer dönen varlıklar
Diğer dönen varlıklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı İndirilacek Katma Değer Vergisi Hesabı İş Avansları Hesabı Personel Avansları Hesabı Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı Devreden katma değer vergisi hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
İndirilacek katma değer vergisi hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
İş avansları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Personel avansları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Sayım ve tesellüm noksanları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
ON İKİNCİ BÖLÜM Duran Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler Duran varlıklar
Faaliyet alacakları
Faaliyet alacaklarıniteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Gelirlerden Alacaklar Hesabı Verilan Depozito ve Teminatlar Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Gelirlerden alacaklar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Madde 157– (1) Gelirlerden alacaklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: a) Borç 1) Sandığın faaliyet konusunuoluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan ve bir yıldan daha uzun bir sürede tahsili öngörülen senetli ya da senetsiz alacaklar bu hesaba borç, satış bedeli 600 Gelirler Hesabına, katma değer vergisi 391 Hesaplanan KatmaDeğer Vergisi Hesabına alacak kaydedilir. 2) Gelir yaratıcı işlemdendolayı alıcı adına yapılan ve bir yıldan daha uzun bir sürede tahsili öngörülen giderler bir taraftan bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir. 3) Anlaşmalar uyarınca alıcılara yürütülen ve bir yıldan daha uzun bir sürede tahsili öngörülen faizler bu hesaba borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. b) Alacak 1) Alıcılar tarafından nakden veya mahsuben yapılan ödemeler bir taraftan bu hesaba alacak, tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç kaydedilir. 2) Tahsili şüpheli hale gelen uzun vadeli faaliyet alacakları bu hesaba alacak, 128 Şüpheli Faaliyet Alacakları Hesabına borç kaydedilir. 3) Alacaklardan tahsil edilabilme niteliğini kaybetmiş olanlar bir taraftan bu hesaba alacak, 6 3 2 Giderler Hesabına borç; diğer taraftan varsa sorumlulukları saptananlar adına135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 4) Dönem sonlarında bu hesapta kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba alacak, 120 Faaliyet Alacakları Hesabına borç kaydedilir.
Verilan depozito ve teminatlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Diğer Faaliyet alacakları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Diğer alacaklar
Diğer alacaklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Kurumca Verilan Borçlardan Alacaklar Hesabı Personelden Alacaklar Hesabı Diğer Kurum Alacakları Hesabı Kurumca verilan borçlardan alacaklar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Personelden alacaklar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Diğer çeşitli kurum alacakları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Mali duran varlıklar
Mali duran varlıklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Mali duran varlıklar karşılığı hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Arazi ve Arsalar Hesabı Binalar Hesabı Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Yatırım Avansları Hesabı Hesap grubuna ilişkin işlemler
Madde 175– (1) Maddiduran varlıklar hakkında, aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır: a) Maddi duran varlıkların hesaplara alınması 1) Edinilan maddi duranvarlıklar, maliyet bedeli ila hesaplara alınır. Maliyet bedeline varlıkların elde edilmesinde yapılan her türlü gider ilave edilir. Ancak, katma değer vergisi maliyete dahil edilmez. Bağış veya hibe olarak edinilan maddi duranvarlıklar varsa bilinen değeriyle, yoksa değerlemesi yapıldıktan sonra tespit edilan değeriyle hesaplara alınır. 2) Dönem sonlarında amortismana ve Yönetim Kurulu kararı ila yeniden değerlemeye tabi tutulan maddi duran varlıkların miktar ve değerlerinde; satılma, başka bir birime devredilme, kaybolma, çalınma, yanma, kırılma, bozulma gibi nedenlerle ortaya çıkan eksilmeler, taşınır ve taşınmaz sorumlusu ila harcama yetkilisince muhasebe birimine bildirilir. Bunun üzerine muhasebe birimlerincEkayıtlar güncellenir. 3) Değeri Maliye Bakanlığıncaher yıl belirlenen tutarı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar maddi duran varlık hesaplarıyla ilişkilandirilmeden doğrudan doğruya gider yazılabilir. b) Yapılmakta olan yatırımlara ilişkin işlemler 1) Yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen maddi duran varlıklar, geçici kabul işlemi tamamlandıktan sonra ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılır. Geçici kabulün tamamlandığı tarih, geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihtir. c) Maddi duran varlıkların yeniden değerleme işlemleri 1) Sandığın maddi duranvarlıkları ve bu varlıklar üzerinden ayrılmış olup hesaplarda gösterilan birikmiş amortismanları, Yönetim Kurulu kararı ila yeniden değerlemeye tabi tutulur. 2) Yeniden değerleme neticesinde doğacak değer artış veya azalışları, bir taraftan ilgili maddi duran varlık hesabına kaydedilirken, karşılıkları da diğer taraftan maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları hesabına kaydedilir. 3) Bir varlık herhangi bir nedenle elden çıkarılmışsa yeniden değerleme farkı da hesaplardan çıkarılır. ç) Maddi duran varlıkların amortisman işlemleri 1) Bir yıldan fazla kullanılabilan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için aşağıdaki hükümlere göre amortisman ayrılır. 2) Amortismana tabi varlıklar; birden fazla muhasebe dönemindEkullanılması beklenen, sınırlı bir hizmet süresi olan, Sandık tarafından mal ila hizmet üretim ve tedarikindEkullanılması için elde tutulan varlıklardır. 3) Maddi duran varlıklardan; arazi ve arsalar, yapım aşamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde edilmesi için verilan avans vEkredilar ila sanat eserleri dışındakilarden hangilarinin amortismana tabi tutulacağı ve bunlara ilişkin usul ve esaslar ila uygulanacak amortisman süresi, yöntemi ve oranları duran varlık çeşitlerine göre Yönetim Kurulunca belirlenir. 4) Ayrılan amortisman tutarı gider olarak muhasebeleştirilir. Varlıkların ilk defa amortisman ve yeniden değerlemeye esas alınacak değeri kayıt bedelidir. Ancak, yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan varlıklar için amortisman hesaplamasına esas alınacak değer yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değerdir. 5) Bir varlık için yapılanharcamaların, varlığın iyilaştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılması sonucunu doğurması durumunda amortisman hesaplaması varlığın yeni değeri üzerinden yapılır. Bir varlığın kullanımından elde edilabilacek ekonomik fayda tüketildikçe, bu tüketimi yansıtabilmek amacıyla ayrılan amortismanların birikmiş tutarı, varlığın defter değeri altında eksi değer olarak gösterilir. 6) Çeşitli nedenlerle Sandıktakullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıklardan, diğer duran varlıklar hesap grubuna aktarılanların birikmiş amortisman tutarları, diğer duran varlıklar hesap grubu içindeki birikmiş amortismanlar hesabına aktarılır. d) Amortisman ayrılmış olan varlıkların net değeri, kayıtlı değerden ayrılmış amortismanlar ve varsa yeniden değerleme farkları düşüldükten sonra kalan tutardır. Devir ve trampa satış hükmündedir. Maddi duran varlıkların satış işlemleri sırasında; amortisman ve yeniden değerlemeye tabi olanlarda net değeri, diğerlerindEkayıtlı değeri ila satış bedeli arasında fark olması durumunda, öncelikle oluşan olumlu veya olumsuz fark, ilgili varlık hesabı ve gelir veya gider hesaplarına kaydedildikten sonra satış işlemi muhasebeleştirilir.
Arazi ve arsalar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Binalar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Madde 179– (1) Binalar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: a) Borç 1) Satın alınan binalar maliyet bedeli ila bu hesaba, bu değer üzerinden ödenen katma değer vergisi 191 İndirilacek Katma Değer Vergisi Hesabına borç, yapılan ödeme ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 2) Sandıkça inşa edilan veya ettirilan binaların yapılmakta olan yatırımlar hesabında oluşan maliyetinin aktifleştirilmesinde maliyet bedeli bu hesaba borç, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedilir. 3) Binaların ekonomik değeriniartırmak amacıyla yapılan harcamalar bir taraftan; bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 4) Binaların yenidendeğerlemesi sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba borç, 522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına alacak kaydedilir. b) Alacak 1) Sandığın aktifindEkayıtlıbinaların satılması halindEkayıtlı değerleri ila bu hesaba, bu değer üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer VergisiHesabına alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme artışları 522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına, yapılan tahsilat ise tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç kaydedilmekle beraber; bu işlemden doğan kârlar 600 Gelirler Hesabına alacak, bu işlemden doğan zararlar 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir. 2) Sandığın aktifindençıkarılan binalar kayıtlı değeri ila bu hesaba alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, amorti edilmeyen kısmı 632 Giderleri Hesabına borç kaydedilir.
Tesis makine ve cihazlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Madde 181– (1) Tesis, makine ve cihazlar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: a) Borç 1) Satın alınan tesis, makine ve cihazlar maliyet bedelleri ila bu hesaba, bu değer üzerinden ödenen katma değer vergisi 191 İndirilacek Katma Değer Vergisi Hesabına borç, yapılanödeme ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 2) Sandıkça yapılan veya yaptırılan tesis, makine ve cihazların yapılmakta olan yatırımlar hesabında oluşan maliyetinin aktifleştirilmesinde maliyet bedeli bu hesaba borç, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedilir. 3) Tesis, makine ve cihazların ekonomik değerini artırmak amacıyla yapılan harcamalar bir taraftan; bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 4) Tesis, makine ve cihazların yeniden değerlemesi sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba borç, 522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına alacak kaydedilir. b) Alacak 1) Satılan tesis, makine ve cihazlar kayıtlı değerleri ila bu hesaba, bu değer üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerlemeartışları 522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına, yapılan tahsilat ise tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç kaydedilmekle birlikte; bu işlemden doğan kârlar 600 Gelirler Hesabına alacak, bu işlemden doğan zararlar 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir. 2) Sandığın aktifindençıkarılan tesis, makine ve cihazlar kayıtlı değerleri ila bu hesaba alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, amorti edilmeyenkısmı 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir.
Taşıtlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Demirbaşlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Madde 185– (1) Demirbaşlar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: a) Borç 1) Satın alınan demirbaşlar maliyet bedeli ila bu hesaba, bu değer üzerinden ödenen katma değer vergisi 191 İndirilacek Katma Değer Vergisi Hesabına borç, yapılan ödeme ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 2) Sandıkta kullanılmak üzere imal edilan veya ettirilan demirbaşların yapılmakta olan yatırımlar hesabında oluşan maliyetinin aktifleştirilmesinde maliyet bedeli bu hesaba borç, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedilir. 3) Demirbaşların ekonomikdeğerini artırmak amacıyla yapılan harcamalar bir taraftan; bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 4) Demirbaşların yeniden değerlemesi sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba borç, 522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına alacak kaydedilir. b) Alacak 1) Satılan demirbaşlar kayıtlıdeğerleri ila bu hesaba, bu değer üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme artışları 522 MaddiDuran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına, yapılan tahsilat ise tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç kaydedilmekle birlikte; bu işlemden doğan kârlar 600 Gelirler Hesabına alacak, bu işlemden doğan zararlar 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir. 2) Demirbaşların sayımısonucunda tespit edilan noksanlıklar bu hesaba alacak, noksanlığın nedeninin araştırılması ve sorumluların tespiti için geçici olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kaydedilir. 3) Kullanılamayacak hale gelmesi nedeniylEkayıtlardan düşülmesi gereken demirbaşlar kayıtlı değerleri ila bu hesaba alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, ayrılan amortismanları demirbaşın kayıtlı değerinden az ise aradakifark 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir. 4) Personele zimmetle verilandemirbaşlardan kaybedilan veya çalınanlar bir taraftan kayıtlı değerleri ila bu hesaba alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, amorti edilmeyen kısmı 632 Giderler Hesabına borç; diğer taraftanrayiç değerleri üzerinden sorumluları adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.
Diğer maddi duran varlıklar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Madde 187– (1) Diğer maddi duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda belirtilmiştir: a) Borç 1) Satın alınan diğer maddiduran varlıklar maliyet bedelleri ila bu hesaba, bu değer üzerinden ödenen katma değer vergisi 191 İndirilacek Katma Değer Vergisi Hesabına borç, yapılan ödeme ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 2) Sandıkça imal edilan veya ettirilan diğer maddi duran varlıkların yapılmakta olan yatırımlar hesabında oluşan maliyetinin aktifleştirilmesinde maliyet bedelleri bu hesaba borç, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedilir. 3) Diğer maddi duranvarlıkların ekonomik değerini artırmak amacıyla yapılan harcamalar bir taraftan; bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 4) Diğer maddi duranvarlıkların yeniden değerlemesi sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba borç, 522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına alacak kaydedilir. b) Alacak 1) Satılan diğer maddi duranvarlıklar kayıtlı değerleri ila bu hesaba, bu değer üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak,birikmiş amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yenidendeğerleme artışları 522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına, yapılan tahsilat ise tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç kaydedilmekle birlikte; bu işlemden doğan kârlar 600 Gelirler Hesabına alacak, bu işlemden doğan zararlar 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir. 2) Diğer maddi duranvarlıkların sayımı sonucunda tespit edilan noksanlıklar bu hesaba alacak, noksanlığın nedeninin araştırılması ve sorumluların tespiti için geçici olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kaydedilir. 3) Kullanılamayacak hale gelmesi nedeniylEkayıtlardan düşülmesi gereken diğer maddi duran varlıklar kayıtlı değerleri ila bu hesaba alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, ayrılan amortisman diğer maddi duran varlığın kayıtlıdeğerinden az ise aradaki fark 632 Giderler Hesabına borç kaydedilir. 4) Personele zimmetle verilandiğer maddi duran varlıklardan kaybedilan veya çalınanlar bir taraftan kayıtlı değerleri ila bu hesaba alacak, birikmiş amortismanları 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına, amorti edilmeyen kısmı 632 Giderler Hesabına borç;diğer taraftan rayiç değerleri üzerinden sorumluları adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.
Birikmiş amortismanlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Yapılmakta olan yatırımlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Yatırım avansları hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Hesabın işleyişi
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duranvarlıklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Haklar Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Hesap grubuna ilişkin işlemler
Madde 196– (1) Maddiolmayan duran varlıklar hesap grubuna ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir: a) Maddi olmayan duran varlıkların hesaplara alınması; 1) Edinilan maddi olmayan duranvarlıklar, maliyet bedeli ila hesaplara alınır. Bağış veya hibe olarak edinilanler değerlemesi yapıldıktan sonra hesaplara alınır. 2) Maddi olmayan duranvarlıkların kayıtlardan çıkarılmasını gerektiren bir durum ortaya çıktığında muhasebe birimine bildirilir. Bunun üzerine muhasebe birimincEkayıtlar güncellenir. 3) Maddi olmayan duranvarlıkların satış işlemleri sırasında; amortisman ve yeniden değerlemeye tabi olanlarda net değeri, diğerlerinde isEkayıtlı değeri ila satış bedeli arasında fark olması durumunda, oluşan olumlu veya olumsuz fark, ilgilisine göre faaliyet gelir veya gider hesaplarının değer ve miktar değişimleri yardımcı hesaplarına kaydedilarek muhasebeleştirilir. b) Maddi olmayan duran varlıkların yeniden değerleme işlemleri; 1) Maddi olmayan duranvarlıklar ve bu varlıklar üzerinden ayrılmış olup hesaplarda gösterilan amortismanları, Yönetim Kurulunca belirlenecek esas ve usullere göre yeniden değerlemeye tabi tutulur. 2) Yeniden değerleme neticesinde doğacak değer artış veya azalışları, bir taraftan ilgili maddi olmayan duran varlık hesabına kaydedilirken, diğer taraftan yeniden değerleme farkları hesabına kaydedilir. 3) Maddi olmayan varlık herhangi bir nedenle elden çıkarılmışsa yeniden değerleme farkı da hesaplardan çıkarılır. c) Maddi olmayan duran varlıkların amortisman işlemleri; 1) Amortisman ayrılması, bir maddi olmayan duran varlığın maliyetinin, öngörülen hizmet süresi boyunca dönemlere dağıtılmasıdır. 2) Ayrılan amortisman tutarı gider olarak muhasebeleştirilir. Maddi olmayan duran varlıkların ilk defa amortisman uygulamasına esas alınacak değeri kayıtlı bedelidir. Ancak, yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan varlıklar için amortisman hesaplamasına esas alınacak değer, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değerdir. Maddi olmayan duran varlık için yapılan harcamaların, varlığın iyilaştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılması sonucunu doğurması durumunda amortisman hesaplaması varlığın yeni değeri üzerinden yapılır. 3) Bir maddi olmayan duranvarlığın kullanımından elde edilabilacek ekonomik fayda tüketildikçe, bu tüketimi yansıtabilmek amacıyla ayrılan amortismanların birikmiş tutarı, varlığın defterdEkayıtlı değerinin altında eksi değer olarak gösterilir. 4) Amortisman süresi, maddi olmayan duran varlığın muhasebEkayıtlarına girdiği yıldan başlar. Uygulanacak amortisman süresi, yöntemi ve oranları maddi olmayan duran varlık çeşitlerine göre genel hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.
Haklar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Madde 198– (1) Haklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: a) Borç 1) Bütçeye gider kaydıyla edinilan haklar bir taraftan bu hesaba borç, kesintilar ilgili hesaba, ödenecek tutar 103- Verilan Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgilidiğer hesaplara alacak kaydedilir. 2) Sandık alacaklarına karşılık alınan haklar, intikale esas değerleri üzerinden bir taraftan bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 3) Bedelsiz olarak intikal edenhaklar tespit edilan değerleri üzerinden bir taraftan bu hesaba borç, 600- Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 4) Haklar hesabında kayıtlıtutarlar ila bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu varlığın değerinde ortaya çıkan artışlar bu hesaba borç; amortisman tutarındaki artışlar 268- Birikmiş Amortismanlar Hesabına, değer artış farkı ise 522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak kaydedilir. b) Alacak 1) Satılan hakların, bir taraftan kayıtlı değeri bu hesaba, satış bedeli ila net değeri arasındaki olumlu fark 600- Gelirler Hesabına, yeniden değerleme azalış farkı 522- YenidenDeğerleme Farkları Hesabına alacak, satış bedeli 100- Kasa Hesabı veya102- Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara, ayrılmış olan amortisman tutarları 268- Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme artış farkı 522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, satış bedeli ila net değeri arasındaki olumsuz fark 632- Giderler Hesabına borç kaydedilir. 2) Ortadan kalkan haklar kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba, yeniden değerleme azalış farkı 522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak, ayrılmış olan amortismantutarı 268- Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme artış farkı522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, kalanı 632- Giderler Hesabına borç kaydedilir. 3) Haklar hesabında kayıtlıtutarlar ila bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yıl sonunda yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu, varlığın değerinde ortaya çıkan azalışlar bu hesaba alacak; amortisman tutarındaki azalışlar 268- Birikmiş Amortismanlar Hesabına, değer azalış farkı ise 522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç kaydedilir.
Birikmiş amortismanlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları
Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı Gelir Tahakkukları Hesabı Gelecek yıllara ait giderler hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Hesabın işleyişi
Gelir tahakkukları hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Hesabın işleyişi
Diğer duran varlıklar
Diğer duran varlıklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Madde 210– (1) Gelecekyıllar ihtiyacı stoklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: a) Borç 1) Bütçeye gider kaydıyla edinilan gelecek yıllar ihtiyacı stok tutarları, bir taraftan bu hesaba borç, 103- Verilan Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplaraalacak kaydedilir. 2) Bağış ve yardım şeklinde bedelsiz olarak edinilan gelecek yıllar ihtiyacı stoklar tespit edilan değerleri üzerinden bir taraftan bu hesaba borç, 600- Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 3) Sayımı sonucunda fazla çıkangelecek yıllar ihtiyacı stoklar bu hesaba borç, 397- Sayım Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir. b) Alacak 1) Satış suretiyle eldençıkarılan gelecek yıllar ihtiyacı stoklar bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 632- Giderler Hesabına borç; diğer taraftan satışbedeli 600- Gelirler Hesabına alacak, 100- Kasa Hesabı veya 102- Banka Hesabı yada ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir. 2) Bağış ve yardım şeklinde edinilan gelecek yıllar ihtiyacı stoklardan, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilanler, kayıtlı değeri üzerinden bir taraftan bu hesaba alacak, 632- Giderler Hesabına borç kaydedilir. 3) Kişisel kusurlardan dolayıyok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilameyecek hale gelen gelecek yıllar ihtiyacı stoklardan; kayıtlardan çıkarılması gerekenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 632- Giderler Hesabına borç; diğer taraftan rayiç değeri üzerinden 600- Gelirler Hesabına alacak, 136- Diğer Kurum Alacakları Hesabına borç kaydedilir. 4) Kişisel kusurlardan dolayı kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerlEkullanılamayacak veya tüketilameyecek hale gelen gelecek yıllar ihtiyacı stoklardan; hurdaya ayrılması gerekenler, bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, hurda hâlindeki değeri 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi DuranVarlıklar Hesabına, kayıtlı değeri ila hurda hâlindeki değeri arasındaki fark 632- Giderler Hesabına borç; diğer taraftan rayiç değeri ila hurda hâlindekideğeri arasındaki fark 600- Gelirler Hesabına alacak, 136- Diğer KurumAlacakları Hesabına borç kaydedilir. 5) Kişisel kusur olmaksızın yokolma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilameyecek hale gelen gelecek yıllar ihtiyacı stoklardan; kayıtlardan çıkarılması gerekenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 632- Giderler Hesabına borç kaydedilir. 6) Kişisel kusur olmaksızınkırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerlEkullanılamayacak veya tüketilameyecek hale gelen gelecek yıllar ihtiyacı stoklardan; hurdaya ayrılması gerekenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, hurda hâlindeki değeri üzerinden 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi DuranVarlıklar Hesabına, kayıtlı değeri ila hurda hâlindeki değeri arasındaki fark 632- Giderler Hesabına borç kaydedilir. 7) Satın alınan gelecek yıllar ihtiyacı stoklardan yapılan iade tutarları bir taraftan bu hesaba alacak, 100- Kasa Hesabı veya 102- Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir. 8) Sayım sonucunda noksan çıkangelecek yıllar ihtiyacı stoklar kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, 197- Sayım Noksanları Hesabına borç kaydedilir. 9) Gelecek yıllar ihtiyacıstoklar hesabında kayıtlı stoklardan, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemdEkullanılacak stok tutarları, dönem sonunda bu hesaba alacak, dönen varlıklar ana hesap grubu içindeki ilgili stok hesaplarına borç kaydedilir.
Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Madde 212– (1) Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: a) Borç 1) Kullanılma olanağını yitirenmaddi duran varlıklar kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, ilgili maddi duran varlık hesabına alacak; ayrılmış olan amortisman tutarı 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç, 299- Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedilir. 2) Kişisel kusurlardan dolayı kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerlEkullanılamayacak veya tüketilameyecek hale gelen stoklardan hurdaya ayrılması gerekenlerin, hurda hâlindeki değeri bir taraftan bu hesaba, kayıtlı değeri ila hurda hâlindeki değeri arasındaki fark 632- Giderler Hesabına borç; kayıtlı değeri 293- GelecekYıllar İhtiyacı Stoklar Hesabına alacak; diğer taraftan rayiç değeri ila hurda hâlindeki değeri arasındaki fark 136- Diğer Kurum Alacakları Hesabına borç, 600- Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. 3) Kişisel kusur olmaksızınkırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerlEkullanılamayacak veya tüketilameyecek hale gelen stoklardan hurdaya ayrılması gerekenler, hurda hâlindeki değeri üzerinden bu hesaba, kayıtlı değeri ila hurda hâlindeki değeri arasındaki fark 632- Giderler Hesabına borç, kayıtlı değeri üzerinden293- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabına alacak kaydedilir. b) Alacak 1) Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabında kayıtlı stok ve varlıklardan satılmak suretiyle elden çıkarılanların, bir taraftan kayıtlı değeri bu hesaba, satış bedeli ila net değeri arasındaki olumlu fark 600- Gelirler Hesabına, yenidendeğerleme azalış farkı 522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabına alacak, satışbedeli 100- Kasa Hesabı veya 102- Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara, ayrılmış olan amortisman tutarları 299- Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme artış farkı 522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabına, satışbedeli ila net değeri arasındaki olumsuz fark 632- Giderler Hesabına borç kaydedilir. 2) Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabında kayıtlı stokların sayımı sonucunda tespit edilan noksanlıklar kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, 197- Sayım Noksanları Hesabına borç kaydedilir.
Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Birikmiş amortismanlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Faaliyet borçları
Faaliyet borçları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Faaliyet Borçları Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı Diğer Borçlar Hesabı Faaliyet borçları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Alınan depozito ve teminatlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Diğer borçlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Emanet yabancı kaynaklar
Emanetler niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Emanetler Hesabı Personele Borçlar Hesabı Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı Emanetler hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Personele borçlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Diğer çeşitli borçlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler
Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintilari Hesabı Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı Ödenecek vergi ve fonlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Ödenecek sosyal güvenlik kesintilari hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Hesabın işleyişi
Ödenecek diğer yükümlülükler hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Borç ve gider karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları
Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı Gider Tahakkukları Hesabı Gelecek aylara ait gelirler hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Hesabın işleyişi
Gider tahakkukları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar
Diğer kısa vadeli yabancıkaynaklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı Hesaplanan katma değer vergisi hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Sayım ve tesellüm fazlaları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Diğer çeşitli yabancı kaynaklar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler Uzun vadeli yabancı kaynaklar
Faaliyet borçları
Faaliyet borçları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Faaliyet Borçları Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı Diğer Ticari Borçlar Hesabı Faaliyet borçları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Alınan depozito ve teminatlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Diğer faaliyet borçları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Emanet yabancı kaynaklar
Diğer çeşitli borçlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Borç ve gider karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları
Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı Gider Tahakkukları Hesabı Gelecek yıllara ait gelirler hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Hesabın işleyişi
Gider tahakkukları hesabı Hesabın niteliği
Hesaba ilişkin işlemler
Hesabın işleyişi
Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar
Diğer çeşitli uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
ON BEŞİNCİ BÖLÜM Öz Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler Öz kaynaklar
Net değer
Net değer hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Yeniden değerleme farkları
Yeniden değerleme farkları niteliğine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Hesabı İştirakler Yeniden Değerleme Farkları Hesabı Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
İştirakler yeniden değerleme farkları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Kar yedekleri
Özel fonlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları
Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonucu hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları
Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Dönem faaliyet sonucu
Dönem olumlu faaliyet sonucu niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
ON ALTINCI BÖLÜM Faaliyet Hesaplarına İlişkin İşlemler Faaliyet hesapları
Faaliyet gelirleri
Gelirler Hesabı Gelirler hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
İndirim iade ve iskonto hesapları
İndirim iade ve iskontohesapları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur İndirim İade ve İskontolar Hesabı İndirim iade ve iskontolar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Faaliyet Giderleri
Giderler Hesabı Giderler Hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Diğer faaliyetlerden olağan gelir vEkarlar
Diğer faaliyetlerden olağan gelir vEkarlar hesabı Diğer faaliyetlerden olağan gelir vEkarlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar
Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hesabı Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Olağan dışı gelir vEkarlar
Olağan dışı gelir vEkarlar hesabı Olağan dışı gelir vEkarlar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Olağan dışı gider ve zararlar
Olağan dışı gider ve zararlar Olağan dışı gider ve zararlar Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Faaliyet sonuçları
Faaliyet Sonuçları Hesabı Faaliyet sonuçları hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
ON YEDİNCİ BÖLÜM Nazım Hesaplara İlişkin Hesap ve İşlemler Nazım hesaplar
Ödenek hesapları
Ödenek hesaplarıniteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Sandık Bütçe Ödenekleri Hesabı İşkazaları Bütçe Ödenekleri Hesabı Sosyal Tesis Bütçe Ödenekleri Hesabı Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabı Hesap grubuna ilişkin işlemler
Sandık bütçe ödenekleri hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
İşkazaları bütçe ödenekleri hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Sosyal tesis bütçe ödenekleri hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Bütçe ödenekleri karşılığı hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Nakit dışı teminat vEkişilare ait menkul kıymetler
Nakit dışı teminat vEkişilare ait menkul kıymet hesapları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Teminat Mektupları Hesabı Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı Teminat Mektupları Hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Kıymetli vesikalar
Kıymetli vesikalar hesabıniteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Kıymetli Vesikalar Hesabı Kıymetli Vesikalar Emanetleri Hesabı Kıymetli Vesikalar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Kıymetli vesikalar emanetleri hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Hisse senetleri tahvil ve bonolar hesabı
Hisse senetleri tahvil ve bonolar hesabı niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Hisse Senetleri Tahvil ve Bonolar Hesabı Hisse Senetleri Tahvil ve Bonolar Emanetleri Hesabı Hisse senetleri tahvil ve bonolar hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
Hisse senetleri tahvil ve bonolar alacaklı hesabı Hesabın niteliği
Hesabın işleyişi
ON SEkİZİNCİ BÖLÜM Ay Sonu İşlemleri Dönem Sonu İşlemleri Dönem Başı İşlemleri Katma değer vergisi ila ilgili tahakkuk işlemleri
Dönem sonu işlemleri
Madde 355– (1) Hesapplanlarında yer alan hesaplardan yararlanılarak, aylık “Mizan” ve yıllık olarak geçici vEkesin “Mizan” düzenlenir. (2) Mizan, yevmiye defteri ila yardımcı defterlerden yararlanılarak ayrıntılı olarak ve ana hesap bazında her ayın sonu itibariyle düzenlenir. Mizanda; her hesabın borç ve alacak sütunlarındaki tutarların, yevmiye ve yardımcı defterlerindeki borç ve alacak toplamlarına ve borç sütunu toplamı ila alacak sütunu toplamının birbirine eşit olması gerekir. (3) Gelirler hesabının alacakbakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına alacak, gelirler hesabına borç kaydedilir. (4) İndirim, iade ve iskontolar hesabının borç bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına borç, indirim, iade ve iskontolar hesabına alacak kaydedilir. (5) Giderler hesabının borç bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına borç, giderler hesabına alacak kaydedilir. Bu işlemlerden sonra faaliyet sonuçları hesabının borç ve alacak kalemleri üzerinden “Faaliyet Sonuçları Tablosu” düzenlenir. (6) Faaliyet sonuçlarıhesabının alacak veya borç bakiyesi, öz kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı veya dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabına aktarılır. (7) Geçmiş yıllar olumlufaaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır. (8) Geçmiş yıllar olumsuzfaaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba alacak ve borç kaydı yapılır. (9) Bu işlemlerden sonra faaliyet hesapları ana hesap grubunda yer alan tüm hesaplar kapanır. (10) Faaliyet hesapları ana hesap grubundaki hesaplar kapandıktan sonra kati mizan çıkarılır vEkati mizandaki hesapların bakiyeleri üzerinden bilanço düzenlenir.
Dönem sonu envanter işlemleri
Madde 356– (1) Dönemsonu envanter işlemleri, muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter işlemleri olmak üzere iki aşamadan oluşur. (2) Muhasebe dışı envanter: a) Muhasebe dışı envanter işlemlerinde; mevcutlar, alacaklar ve borçların sayımı yapılarak muhasebEkayıtlarında yer alan ekonomik değerler ila Sandık kaynaklarının gerçekdurumu yansıtıp yansıtmadığı mali yılın son günü itibariyle tespit edilir. b) Aralık ayı sonu itibariyle yapılan sayımlarda; kasa mevcudu için, “Kasa Sayım Tutanağı”(Örnek No:17),banka mevcudu için “Banka Mevcudu Tespit Tutanağı”(Örnek No:18), kasada bulunan menkul kıymet ve teminat mektupları için “Menkul Kıymetler/Teminat Mektupları Sayım Tutanağı”(Örnek No:16), hesap dönemi içindeki gelir ve giderhesaplarını ayrıntılı olarak göstermek için “Gelirler Döküm Cetveli”(ÖrnekNo:22) ve “Giderler Döküm Cetveli”(Örnek No:21), Sandığın borçlu ve alacaklı olduğukişi vEkurumların hesap bazında, isim ve borç- alacak tutarlarını ayrıntılı olarak göstermek için “Borçlar/Alacaklar Döküm Cetveli”(Örnek No:15), muhasebe yetkilisinin başkanlığı altında muhasebe yetkilisi yardımcısı veya şefi ve veznedardan oluşturulacak sayım kurulu tarafından düzenlenir. c) Maddi duran varlıklarındeğişimini ve amortismanlara ilişkin ayrıntılı dökümü gösteren “Maddi DuranVarlıklar Sayım Tutanağı ve Amortisman Döküm Cetveli”(Örnek No:11), ambarlarda malzemelerin cinsi, adedi, fiyat ve tutarını gösteren “Stok SayımTutanağı”(Örnek No:14) ve benzeri cetveller ise, Başkanlıkça en az üç kişidenoluşturulacak komisyonlarca düzenlenerek, muhasebe birimlerine teslim edilir. (3) Muhasebe içi envanter işlemleri: a) Muhasebe dışı envanter işlemlerinintamamlanmasından sonra muhasebEkayıtları ila fiilî durum arasındaki dengesizlikler gerekli muhasebEkayıtları yapılarak düzeltilir. b) Sandık tarafından süreklikullanılmak amacıyla elde edilan duran varlıkların dönemsel olarak maliyetlere yüklenecek kısımları, amortisman yöntemleri yardımı ila envanter işlemleri sırasında tespit edilir ve ilgili muhasebEkayıtları yapılır. c) Sandığın senetli ve senetsizalacakları ila ilgili olarak normal yollardan tahsili imkânsız hale gelenlerden, şüpheli hale gelenler için karşılık ayırma, değersiz hale gelenler için giderleştirme işlemleri, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yapılır. ç) Peşin ödenen gider ve tahsiladilan gelirler, envanter sırasında incelenerek döneme ilişkin olanları ilgili gider ve gelir hesaplarına; gelecek dönemlere ilişkin olanlar ise ilgili hesaplara kaydedilarek muhasebeleştirilir. d) Döneme ilişkin gelir fazlasıveya gider fazlasının saptanabilmesi için sonuç hesaplarında görünmeyen gider ve gelirler ilgili hesaplara kaydedilir. (4) Bu işlemler yapıldıktansonra, yeni faaliyet döneminin açılış kaydına esas alınacak kesin mizan çıkarılır. Hazırlanan kesin mizanda borç ve alacak kalanı veren hesaplar yeni faaliyet döneminin açılış kaydına esas teşkil eder. (5) Kesin mizanındüzenlenmesini takiben, dönem sonunda son yevmiye olarak borç ve alacak bakiyesi veren hesapların kapatılmasını sağlamak için kesin mizanda borç bakiyesi veren hesaplar alacak; alacak bakiyesi veren hesaplar ise borç kaydı yapılarak muhasebe dönemi kapatılır.
Dönem başı işlemleri
ON DOKUZUNCU BÖLÜM Bankalardan Para Çekme Hesap Açma Ödeme Yapma Bankalardan para çekme hesap açma ödeme yapma
Madde 358– (1) Sandığınbankalarda bulunan hesaplarından para çekilmesi çekle veya yazılı talimatla yapılır. Çeklerde veya talimatlarda Başkan ila Mali İşler Müdürünün birlikte imzası bulunur. (2) Bankalarda vadeli, vadesizTürk Lirası veya döviz cinsinden hesap açılmasında, hesaplar arası aktarma yapılmasında, repo, hazine bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet alımında Başkan ila Mali İşler Müdürü birlikte yetkilidir. (3) Emanet yabancı kaynaklarınilgililarine ödenmesi Başkan ve Mali İşler Müdürünün birlikte imzaları ila yapılır. (4) Harcama yetkilisininharcama onayı üzerine gider gerçekleştirme ve satın alma görevlilarince ilgili mevzuatına uygun olarak satın alma işlemi sonuçlandırılan ve harcamanın ilgisine göre gerekli belgeleri ödeme onayına bağlanarak harcama yetkilisinden ödeme onayı alınıp hak sahibine ödenmek üzere muhasebe birimine intikal eden ödemeler Sandığın bankalardaki hesaplarından Mali İşler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisinin birlikte imzaları ila yapılır. (5) Personele yapılacak ödemeler, harcamanın ilgisine göre gerekli belgeleri ödeme onayına bağlanarak harcama yetkilisinden ödeme onayı alınıp personele ödenmek üzere muhasebe birimine intikal eden ödemeler Sandığın bankalardaki hesaplarından Mali İşlerMüdürü ve Muhasebe Yetkilisinin birlikte imzaları ila yapılır. (6) Sandık yardım yönergesihükümlerine göre gerekli işlemleri tamamlanarak Başkanca ödeme onayı verilan, Şube Yönetim Kurullarınca ödemEkararına bağlanan sosyal yardımlara ve ikrazlara ilişkin ödemeler hak sahiplerine Sandığın bankalarda bulunanvadesiz hesaplarından Mali İşler Müdürü ve Muhasebe yetkilisinin birlikte imzaları ila yapılır. (7) Bu maddeye göre bankalardanyapılacak ödemelerde, ödeme talimatında imzaları bulunanlar, ödeme onayındaki tutarların doğru ödenip ödenmemesinden sorumludurlar.
YİRMİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi
Başka defter ve belge düzenlenmesi vEkullanılması
Defter ve belgelerin bilgisayarla düzenlenmesi
Denetim defteri ve denetim raporları dosyası
Yetki
Hüküm bulunmayan haller
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük
Yürütme