Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme Ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Hukuki dayanak
Kuruluş
Tanımlar
Madde 5– (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,(3) ____________ (1) 27/6/2016 tarihli ve 2016/8989 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘, Armutçuk ve Çates’ ibaresi ‘ve Armutçuk’ şeklinde değiştirilmiştir. (2) 26/3/2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2309 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan yer alan ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına’ ibaresi ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına’ şeklinde değiştirilmiştir. (3) 26/3/2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2309 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını’ ibaresi ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını’ şeklinde değiştirilmiştir. 3720 b) (Değişik: 27/6/2016-2016/8989 K.) Kurum: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün Havza-i Fahmiyye sınırları içindeki işyerlerini, c) Sandık: Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığını, ç) Üye: 6 ncı maddedeki şartları taşıyanları, d) Yardım katsayısı: Bu Yönetmelikte sayılan yardımların hesaplanmasında uygulanan ve Sandığın Bakanlıkça onaylanan en son yıl bilançosunda yer alan Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Fonunun, Sandığın tüm üyelerinin toplam prim ödeme gün sayılarına bölünmesi suretiyle bulunan sayıyı, e) (Ek:RG-26/3/2020-31080-CK-2309/3 md.) Bakan: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Üyelik ve Şartları Sandığın üyeleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sandığın Organları ve Personeli Organları
Sandık Danışma Kurulunun oluşumu
Danışma Kurulunun toplantı yeri ve zamanı
Danışma Kurulu toplantı hazırlıkları
Danışma Kurulu toplantısının yapılış usulü
Başkanlık Divanının görevleri
Toplantıda görüşülecek konular
Danışma Kurulunun görevleri
Merkez Yönetim Kurulu
Sandık Başkanı
Madde 16– (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.) Sandık Başkanı Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Sandık Başkanlığına atanacakların, en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki nitelikleri taşıması, başkanlık görevini yerine getirebilecek bilgi ve deneyime sahip olması, kamu kuruluşlarında en az oniki yıl görev yapmış olma özelliklerini taşıması şarttır. Sandık Başkanı Bakanlıkça üç yıllık süre için atanır. Sandık Başkanı; Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Sandığın işlerini Yönetim Kurulu kararları, yönetmelikler ve yönetmeliklere göre çıkarılacak yönergeler doğrultusunda yürütmek, Sandığı temsil etmek, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan tutara kadar olan harcamalar ile toplu iş sözleşmesine ilişkin ödemeler ve kanuni ödemeleri yapmak, demirbaşlardan kalan değerleri Başkanlık harcama yetkisine kadar olanlarının hurdaya çıkarılması ile ilgili onayları vermekle, nakit kaynakların bankalarda değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kurulundan bir kişi ile mali işlerden sorumlu en üst düzey personelden oluşan komisyon oluşturmakla görevli ve yetkilidir. Sandık Başkan Yardımcısı, Başkanın görevli, izinli veya Başkanlık kadrosunun boş olması halinde Başkan Vekili olarak Sandığı Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetir. Başkan Yardımcısının da herhangi bir nedenle görevde olmaması halinde başkan olma özelliklerini taşıyan en yaşlı üye bu görevi yapar.
Merkez Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları
Madde 17– Merkez Yönetim Kurulunun çalışma esasları aşağıda belirtildiği gibidir. a) Toplantı ve karar yeter sayısı: 1 – Üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanılır. 2 – Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. 3 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.) Merkez Yönetim Kurulu ayda en az iki defa olağan olarak toplanır. Ayrıca gerek görüldüğünde Başkanın çağrısı veya üyelerin en az 1/3’ünün yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü toplantıların sayısı yılda altıyı geçemez. Olağan ve olağanüstü toplantıların yeri, günü ve saati Başkan tarafından tespit edilen gündem ile birlikte toplantı gününden en az yirmidört saat önce üyelere duyurulur. 4 – Bütün toplantılarda Başkan ve üyelerin hazır bulunması asıldır. Üyelerden geçerli mazereti olanlar toplantıdan evvel özürlerini yazılı ve sözlü olarak Başkana bildirmeleri, hasta olanların hastalıklarını ilgili mevzuat uyarınca alacakları sağlık raporu ile belgelemeleri zorunludur. ———————- (1) 26/3/2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2309 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ ibaresi ‘Bakan’ şeklinde değiştirilmiştir. 3723 5 – Toplantılara özürsüz olarak üst üste üç defa veya bir yılda toplam olarak altı defa katılmayan üyenin üyeliği düşer. Bu durumda seçimle gelen üyelerin yedekleri, atanan üyelerin yenisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir. b) Görüşmeler: 1 – Kurulun toplantıları açıldıktan sonra gündem sırasına göre görüşmelere başlanır. 2 – Gümdem maddelerinin sırasında değişiklik yapılması ve gündem dışı olarak önemli ve ivedi konularda verilecek önerilerin gündeme alınmasına oylama ile karar verilir. 3- Toplantılarda konuşmak isteyen üyeler Başkandan söz isterler ve Başkan talep sırasına göre söz verir. 4- Konuşmalar Başkana hitaben yapılır. Üyeler arasında karşılıklı konuşma yapılamaz. 5- Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına dinleyici alınmaması esas olup, gündem gereği bilgisine başvurulabilecekler toplantıya alınabilir. c) Oylama: 1- Oylamaların açık oyla yapılması esastır. Kurul kararı ile gizli oylama yapılabilir. 2- Oylama sonucunda kararın oy çokluğu veya oy birliği ile alındığı Başkan tarafından Kurula açıklanır. d) Raportör: 1 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.) Merkez Yönetim Kurulunun Başkanca gizliliği bildirilmemiş toplantılarına Başkanlıkça görevlendirilecek bir Sandık personeli raportör olarak katılır. Gizli toplantılarda bu görevi en genç üye yapar. 2 – Toplantı tutanakları toplantıya katılmış olanlar tarafından imzalanarak noterlikçe onaylanmış bir deftere kayıt ve kopya edilir. Kararlara muhalif kalan üyeler muhalefet şerhini tutanağa yazıp imza etmek zorundadır. 3- Karara her takvim yılı başından itibaren bir sıra numarası verilir. 4 – Merkez Yönetim Kurulunca alınarak deftere yazılan kararların muntazam bir suretle saklanması için gerekli önlemlerin alınması, gizli oturum kararlarının açıklanmaması Başkan tarafından sağlanır. 5 – Sandık organlarının bir yıllık çalışma sürelerine Birleşim Yılı bir günlük çalışma süresine Birleşi ve bir gün içinde ara verilerek yapılan çalışma sürelerine Oturum denir. c) Alt komisyon : 1 – Sandık Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında bütçe, kanun, tüzük, yönetmelik taslakları ve diğer idari ve teknik incelemeleri yapmak üzere Sandık Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından alt komisyon oluşturulur. 2 – Alt komisyona kimin başkanlık edeceği ve çalışma süresi, komisyonun oluşturulması sırasında kararlaştırılır. 3 – Alt komisyon en az üç kurul üyesinden oluşur. Bu komisyonlarda bilgisine başvurulacak Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden başka kişiler de bulunabilir. 4 – Alt komisyon kurulması konusunda alınan karar, Başkan tarafından toplantı gün ve saati gösterilmek suretiyle komisyon üyelerine duyurulur. Komisyon üyeleri belirtilen gün ve saatte toplanarak kendisine verilen konuyu görüşür ve çoğunlukla karar verir. 5 – Alt komisyon yaptığı çalışmanın sonuçlarını bir raporla Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Bu raporda yapılması gereken hususlar gerekçesi ile birlikte belirtilir. 6 – Alt komisyon üyelerine herhangi bir ücret ödenmez.
Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
Madde 18– (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Seçimlerden sonra yapılacak ilk toplantıda başkan olma özelliklerini taşıyan bir üyeyi Başkan Yardımcısı olarak seçmek ve Bakanlığın onayına sunmak. b) Sandık mevzuatına ait teklif ve değişiklikleri karara bağlayarak Bakanlığın onayına sunmak. c) Başkanlıkça hazırlanan Sandık gelir-gider bütçe tasarısını, Sandık gelir-gider kesin hesaplarını, Sandık bilançosunu ve personel kadro cetvelini görüşüp Bakanlığın onayına sunmak. ç) Kadro iptal, ihdasları ve personel alımı ile ilgili kararlar alıp Bakanlığın onayına sunmak. d) Bu Yönetmelikte sayılan yardımların dışında Sandığın mali durumu göz önünde bulundurularak yeni bir yardım yapılmasına, mevcut yardımların şeklinin değiştirilmesine ilişkin kararlar almak ve Bakanlığın onayına sunmak. e) Yardımların yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan yönergeleri karara bağlamak, yapılacak yardımlardan Sandık Başkanlığınca veya şube yönetim kurulları kararı ile ödenmesinde fayda görülenleri tespit ederek bu konuda yetki devrine ilişkin kararlar almak. f) Sandığın yatırım amaçlı taşınmaz mal alımı ile Sandık taşınmaz mallarının ihtiyaç fazlası olanlarının satışı ile ilgili kararlar alıp Bakanlığın onayına sunmak. g) Sandığın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımı, satımı, yapımı, bakımı ve onarımı ile kiralama işlemlerinin Sandık ihale yönetmeliğine göre yapılması konusunda kararlar almak ve uygulamak. ğ) Sandık ile işçi sendikası arasında yapılacak toplu iş sözleşmelerine katılacak üyeleri belirlemek ve gerektiğinde yetki vermek. h) Kullanılamayacak durumda olan Sandık demirbaşlarından kalan değerleri Sandık Başkanı harcama yetkisi üzerinde olanların hurdaya çıkarılması, hurdaya ayrılan demirbaşların başka kuruluşlara bedelli veya bedelsiz verilmesi ile ilgili kararları almak. ı) 31 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki yatırımlarla ilgili kararlar alıp Bakanlığın onayına sunmak. i) Eğitime destek amaçlı yapılan eğitim tesisini ilgili bakanlıklara bedelsiz devretmek ile ilgili kararlar alarak Bakanlık onayına sunmak. (1) j) Sandığın sosyal tesislerinde (kamp, misafirhane) uygulanacak ücret tarifelerini tespit etmek. k) Sandığın hizmet alımı ile gördürülecek işlerinin tespiti hakkında kararlar almak ve uygulamak, hizmet alımı işlemlerinin Sandık ihale yönetmeliğine göre yürütülmesini sağlamak.
Sandık şube yönetim kurullarının oluşumu ve görevleri
Madde 19– Sandık şube yönetim kurulları: 26 ncı maddeye göre yapılacak seçimler sonucunda yedekleriyle beraber üç yıl için seçilecek iki işçi temsilci ile kurumlarınca görevlendirilecek bir işveren temsilciden oluşur. Sandık şube yönetim kurullarının görevleri: a) Seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir üyeyi başkan, bir üyeyi muhasip, bir üyeyi sekreter üye olarak seçmek ve yine bu birleşimde Sandık Merkez Yönetim Kurulunda görev alacak işveren temsilci ile bir işçi temsilciyi belirlemek. ———————- (1) Zonguldak İdare Mahkemesinin 27/4/2012 tarihli ve E.: 2011/171, K.: 2012/598 sayılı Kararı ile, ‘…13/11/2009 tarihli ve 27405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin; bu maddeye (i) bendinin eklenmesine ilişkin 7 nci maddesinin ilgili kısmının iptaline karar verilmiştir. 3725 b) Üyelerin bu Yönetmeliğe uygun yardım taleplerini incelemek ve Merkez Yönetim Kurulunun yetki verdiği konularda yardım taleplerini incelemek ve ödeme kararlarını almak, ödünç para yardımının iş yerlerinde ödenmesini sağlamak. c) Tabii afet yardımları ile ilgili müracaatları inceleyerek uygun olanlarını ve konut yardımları ile öğrenim yardımı taleplerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek. (1) d) Üyelerin görüş ve taleplerini dikkate alarak Sandık bütçesi hakkında Merkez Yönetim Kuruluna görüş bildirmek. e) İşçiler, kurumlar ve iş yerleri tarafından intikal ettirilen konuları inceleyerek çözüme kavuşturulmayanları Merkez Yönetim Kuruluna bildirmektir. Atama ve seçim yoluyla göreve gelen üyenin seçim dönemi içerisinde herhangi bir nedenle şube yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde yerine yedeği getirilir. Bu şekilde göreve gelenler yerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar. Sandık şube yönetim kurulları bu Yönetmelikle sayılan görevlerini yerine getirmek üzere haftada iki gün toplanırlar.
Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulunun görevleri
Organlardaki üyeliklerin sona ermesi
Kurumların yükümlülüğü
Sandık personeli
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Seçim Hükümleri Seçim dönemleri
Seçim kurulları
Madde 26– Sandık şube yönetim kurullarında görev alacak işçi üyelerin seçimini yapmak üzere, Sandık Başkanının başkanlığında, Bakanlıktan bir temsilcinin, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek bir üst düzey yöneticinin ve Sandık Hukuk Müşavirinin katılımı ile Merkez Seçim Kurulu oluşturulur. Merkez Seçim Kurulu seçimlerin usul ve esasları, oy kullanma, adaylık ve seçilme şartları, seçmen listelerinin hazırlanması, askıya çıkarılması ve kesinleştirilmesi işlemlerini düzenleyen bir yönerge hazırlar. ———————- (1) Zonguldak İdare Mahkemesinin 27/4/2012 tarihli ve E.: 2011/171, K.: 2012/598 sayılı Kararı ile, ‘…13/11/2009 tarihli ve 27405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin; bu maddenin (e) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 8 inci maddesinin iptaline karar verilmiştir. (2) Bu madde başlığı ‘Personel kadrosu’ iken, 6/11/2009 tarihli ve 2009/15549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 3727 (Değişik üçüncü fıkra : 27/6/2016-2016/8989 K.) Merkez Seçim Kurulunca her seçim merkezinde seçim günü görev yapacak yeteri kadar oy sandık kurulu oluşturulur. Oy sandık kurulları Kurumca görevlendirilecek bir personelin başkanlığında bir Sandık personeli ile aday olmayan Sandık üyesi bir işçiden oluşur. Oy sandık kurullarının görevleri Merkez Seçim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile tesbit edilir.(1) Merkez Seçim Kurulu seçim yılının Nisan ayında oluşturulur ve seçimi müteakip kazanan adaylara mazbatalarının verilmesi ile görevi sona erer. (Değişik altıncı fıkra : 27/6/2016-2016/8989 K.) Merkez Seçim Kurulu haftada iki defa toplanır; zorunlu hallerde olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü toplantı sayısı bir seçim döneminde dördü geçemez. Merkez Seçim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Oylamada çekimser kalınmaz.
Seçim merkezleri
BEŞİNCİ BÖLÜM Mali Hükümler Sandığın gelirleri
Üyelik aidatı
Aidatların ödenmesi
Sandık gelirlerinin işletilmesi
Madde 31– (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.) (Değişik giriş cümlesi : 27/6/2016-2016/8989 K.) Her hesap yılı sonunda Sandığın bütün gelirlerinden, Sandıkça yapılması zorunlu yardım ve yönetim giderleri çıktıktan sonra yılsonu itibarıyla oluşan cari yıl gelir fazlası ile geçmiş yıllar gelir fazlalarından oluşan Sandık Fonunun; a) (Değişik: 27/6/2016-2016/8989 K.) %30’u üyelere ikraz olarak dağıtılır. İkraz, üyelere ödünç para verme, konut edindirme ile yangın ve doğal afet sebebiyle evinin zarar görmesi halinde konut onarımı yardımı amacıyla verilir. İkrazların çeşitlerine göre hangi oranlarda dağıtılacağı, miktarları ve peşin alınacak masraf karşılıkları Merkez Yönetim Kurulunca yıllık bütçede tespit edilir ve Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer. (1) b) % 50’si ihtiyat olarak bankalarda vadeli veya vadesiz Türk Lirası mevduat, döviz tevdiat hesabı, yatırım fonu katılım payları, Hazine bonosu, Devlet tahvilleri, gelir ortaklığı senedi, banka ve finansman bonoları, varlığa dayalı menkul değerler, gayrimenkul sertifikası ve repo yapmak suretiyle değerlendirilir. Sandığın nakit kaynakları Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin resmi internet sitelerinde yayınlanan bilançolarına göre aktif büyüklüğü en yüksek on banka arasından en az üçünden teklif almak suretiyle ve en yüksek getiriyi sağlayacak oranı teklif eden bankaya yatırılmak suretiyle değerlendirilir. c) % 20’si ile çeşitli yatırımlar yapılır. Bu yatırımlar; fabrika yapmak, ortaklıklara girmek, işyerleri, eğitim, sağlık, sosyal tesisler ve huzur evleri açmak, işletmek, gayrimenkul almak, satmak ve kiralamak, turizm amaçlı tesisler almak, yapmak kiralamak ve işletmek, hisse senedi almak. Hisse senedi alım oranı yatırımlara ayrılan payın % 5’ini geçemez. (1) ç) (c) bendinde ayrılan fon, yatırımlarda kullanılmaması halinde bankalarda değerlendirilir.
Sandık Başkanının ücreti
Harcırah
Kurul üyelerinin huzur hakkı
Personelin ücretleri
Seçim ödenekleri
Yönetim giderleri
Aidatların iadesi
ALTINCI BÖLÜM Yardımlar Yardımların Yapılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Geçici iş göremezlik yardımı
Eğitim ve sağlık hizmetlerine destek yardımı
Son yardım
Öğrenim yardımı
Cenaze defin yardımı
İş kazası yardımı
İkraz yardımları
Konaklama yardımı
YEDİNCİ BÖLÜM Ortak Hükümler Yardımların üyelere ödenmesi
Zamanaşımı
Yardımların tahsili
Madde 49– (Değişik birinci fıkra: 6/11/2009-2009/15549 K.) Sandıkça ödenen ikrazlardan dolayı borçlu üyelerin borç taksitleri, çalıştığı kuruma veya işyerine bildirilir. Bildirilen taksit miktarları bildirimi takip eden aybaşından itibaren kurumlar ve işyerlerince üyelerin aylık istihkaklarından kesilir. Borç tutarları, kesintinin yapıldığı günü takip eden yedinci günün sonuna kadar Sandığın bildireceği banka hesabına kurum veya işyerince yatırılır. (3) Bu yardımları alıp da borcu bitmeden üyeliği sona erenlerin kalan borçları Sandıktaki alacaklarından, yetmediği takdirde kurum veya işyerindeki alacaklarından defaten kesilir. Bu durumda olan üyelerden tahsil edilen peşin masraf karşılıkları, ikrazı kullandığı aylarla orantılı olarak iade edilir.(3) (Değişik üçüncü fıkra: 27/6/2016-2016/8989 K.) Kesintilerin yapıldığı listeler Sandığa gönderilir. Bu yükümlülük elektronik ortamda yapılmış olması halinde de yerine getirilmiş sayılır. Kurumlar veya işyerleri bu işlemler için herhangi bir ücret talebinde bulunamazlar. Belirlenen zaman içinde yapılan kesintilerin Sandığa ödenmemesi durumunda alacakların tahsilinde kanuni faiz uygulanır. _______________ (1) 27/6/2016 tarihli ve 2016/8989 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 14 üncü maddesiyle, bu maddesinin başlığı ‘’ Kredi yardımları’’ iken ‘İkraz yardımları’ ve birinci fıkrasında yer alan ‘kredi’ ibaresi ‘ikraz’ şeklinde değiştirilmiştir. (2) 27/6/2016 tarihli ve 2016/8989 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 15 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘kredilerden ikraz yardımı’ ibaresi ‘ikraz yardımları’ şeklinde değiştirilmiştir. (3) 27/6/2016 tarihli ve 2016/8989 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan ‘kredilerden’ ibaresi ‘ikrazlardan’, ikinci fıkrasında yer alan ‘kredi faizleri, krediyi’ ibaresi ‘masraf karşılıkları, ikrazı’ şeklinde değiştirilmiştir. 3732 İsteğe bağlı üyeler borç taksitlerini her ayın sonuna kadar Sandık hesaplarına yatırırlar. Üç ay peş peşe mücbir sebepler hariç hiç borç taksiti ödemeyen üye hakkında yasal işlem yapılır.
Teknik bilanço
SEKİZİNCİ BÖLÜM Denetim Denetim
DOKUZUNCU BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Göstergeler
YARDIMLAR AÇIKLAMA GÖSTERGELER Son Yardım Cenaze Defin Yardımı Üyenin ölümü halinde Aile bireyinin ölümü halinde Öğrenim Yardımı Açık öğrenim Diğerleri Geçici İş Göremezlik Yardımı Üye evli ise Üye bekar ise İş Kazası Tazminatı Yardımı Kurul üyeleri ve personel için
Okul yaptırılması
Sandık çalışanlarına dair geçiş hükümleri
Başkanın görev süresi
Yürürlük
Yürütme
Madde 54– Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür. (1) ____________ (1) 26/3/2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2309 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ ibaresi ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’ şeklinde değiştirilmiştir. 3734 11/2/2000 TARİHLİ VE 2000/251 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin Tarihi Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin Numarası 2000/251 sayılı Kararnamenin Eki Yönetmeliğin Değişen Maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi 7/11/2000 6/11/2009 27/6/2016 2000/1590 2009/15549 2016/8989 8 2, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, Ek Madde 1, Geçici Madde 3, 4 ve 5 2, 4, 5, 8, 15, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 41, 42, 45, 48, 49 6/12/2000 13/11/2009 19/8/2016 Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Cumhurbaşkanı Kararının Numarası 2000/251 sayılı Kararnamenin Eki Yönetmeliğin Değişen Maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi 25/3/2020 2309 3, 4, 5, 8, 15, 20, 31, 32, 34, 54 26/3/2020