Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
GENEL BÖLÜM AMAÇ
Madde Bu Yönetmeliğin amacı? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün tarihli ve sayılı Kamu Ehale Kanununun üncü maddesinin birinci fıkrasının g bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir Kapsam
Madde Bu Yönetmelik Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının tarihli ve sayılı Kamu Ehale Kanununun üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendinde belirtilen Kanun kapsamına giren kuruluşlarca kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek değerlendirmek iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları dışındaki g bendi kapsamında kalan ve geçici üncü maddesine göre Kamu Ehale Kurumu tarafından istisna olarak belirlenmiş mal ve hizmetlerin yurt içinden ve yurt dışından satın alınmasında ceza ve alımlardan yasaklama hükümleri hariç izlenecek usul ve esasları kapsar Dayanak
Madde Bu Yönetmelik tarihli ve sayılı Kamu Ehale Kanununun üncü maddesinin birinci fıkrasının g bendine ve geçici üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen͖ a) Açık alım usulü͗ Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, b) Alım͗ Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının isteklileri arasından seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve alım yetkilisinin onayına müteakip tamamlanan işlemleri, c) Alım yetkilisi͗ Edarenin, alım ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, ç) Doğrudan alım usulü͗ Edari ve teknik şartlar çerçevesinde yeterli piyasa araştırması yapılarak ilan ve duyuru şartı aranmaksızın yapılacak alımı, d) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif͗ En düşük fiyat veya fiyatın yanında işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurlarla belirlenen parasal değeri, e) Genel Müdür͗ Et ve Süt Kurumu Genel Müdürünü, f) Genel Müdürlük͗ Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü, g) :izmet͗ Kamu Ehale Kurumu tarafından istisna kapsamına alınmış hizmet kalemlerini, ğ) Edare͗ Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını, h) Edari şartname͗ Alımla ilgili, başta teklif hazırlama ve sunma esasları olmak üzere, idarenin ve isteklilerin uyacakları idari usul ve esasları gösteren belgeleri, ı) Estekli͗ Mal veya hizmet alımları için teklif veren gerçek veya tüzel kişiyi, i) Estisna͗ 4734 sayılı Kamu Ehale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde͖ idarenin doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, :azine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışında ve Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre idarenin talebi üzerine Kamu Ehale Kurumu tarafından belirlenen mal ve hizmet alımlarını, j) Estisna limiti͗ 4734 sayılı Kamu Ehale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen ve Kamu Ehale Kurumu tarafından her yıl güncellenen parasal tutarı, k) Mal͗ Kamu Ehale Kurumu tarafından istisna kapsamına alınmış mal kalemlerini, l) Merkez Teşkilatı͗ Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatını, m) Onay belgesi͗ Alım işi öncesinde düzenlenen, yetki limitleri dâhilinde alım yetkilisi tarafından onaylanan belgeyi, n) Pazarlık usulü͗ Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, alım sürecinin gerçekleştirildiği ve idarenin alım konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü, o) Piyasa araştırma tutanağı͗ Edare tarafından yazılı, sözlü veya telefonla yapılan görüşmeler, resmî veya gerçek veya tüzel kişilerin web sitelerinden yapılan araştırma sonucunda elde edilen yaklaşık maliyetin ve alıma esas dayanak teşkil eden kayıt altına alınan bilgi ve belgeleri, ö) Satın alma dokümanı͗ Mal veya hizmet alımlarında idare tarafından hazırlanan͖ idari şartname, sözleşme tasarısı, teknik şartname, teslimat programı, uygulama talimatını içeren bilgi ve belgeleri, p) Satın alma komisyonları͗ Alım işlemlerini karara bağlamak üzere idarenin merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bünyelerinde oluşturulan komisyonları, r) Sözleşme͗ Mal veya hizmet alımlarında idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, s) Taşra teşkilatı͗ Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün͖ müessese, kombina, işletme, fabrika, soğuk depo, depo, tesis ile bağlı ortaklık ve iştiraklerini, ş) Teklif͗ Bu Yönetmeliğe göre yapılacak alımlarda isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, t) Teknik şartname͗ Alımı yapılacak olan mal veya hizmetin özelliklerini ve teknik kriterlerini açıklayan belgeyi, u) Yabancı istekli͗ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan gerçek kişiler ile yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri, ü) Yaklaşık maliyet͗ Alıma konu mal veya hizmetin tahmini bedelini, v) Yetki limiti͗ Edare tarafından merkez ve taşra teşkilatı birim ve görevlilerine devredilen harcama sınırını, y) Yönetim Kurulu͗ Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu, z) Yüklenici͗ Alıma konu mal veya hizmet işlerinin ifasını üstlenen ve sözleşme imzalanan istekliyi, ifade eder.
Temel ilkeler
Madde Bu Yönetmeliğe göre yapılacak alımlarda idare? saydamlığı rekabeti eşit muameleyi güvenilirliği gizliliği kamuoyu denetimini ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur Ödeneği bulunmayan hiçbir mal ve hizmet için alım yapılamaz Aralarında kabul edilebilir doğal ve teknik açıdan zorunlu bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımları birlikte yapılamaz EKENCE BÖLÜM Alım Usulleri ve Uygulama Esasları Uygulanacak alım usulleri
Madde Edare hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla istisna kapsamında ve istisna limiti dahilinde yapılacak olan mal ve hizmet alımlarında aşağıdaki usullerden birini uygulayabilir a Açık alım usulü b Pazarlık usulü c Doğrudan alım usulü Açık alım usulü
Teklifler kapalı zarf içerisinde alınır ve alınış sırasına göre kaydedilir Teklif mektubu ve alıma katılabilme şartı olarak varsa idari şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa konularak sunulur Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı tebligata esas açık adresi teklifin hangi mal veya hizmete ait olduğu ve alım yapan idarenin açık adresi yazılır Zarfın yapıştırılan kısmı istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir Belirlenen tarih ve saatte tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip alım işi sonuçlandırılır Geçerli teklif sunan bütün istekliler ile kamu menfaati gereği bir kez daha fiyat görüşmesi yapılabilir ve teklif alınabilir Nihai teklif tutarı ilk teklif bedelinden yüksek olamaz Nihai teklifler de kapalı zarfta alınır ve komisyon huzurunda açılır Pazarlık usulü
Madde 8– (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile alım yapılabilir͗ a) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine alımın ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması͘ b) Güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine alımın ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) Alımın, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması͘ ç) Alım konusu mal veya hizmet alımları işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. d) Edarenin, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu Ehale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen miktara kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları͘ (2) Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir͘ Ancak, birinci fıkrada yer alan bentlere göre yapılacak alımlara en az üç istekli davet edilerek yeterlilik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir͘ En az üç istekli davet edilmesine rağmen üçten az fiyat teklifi temin edilmesi halinde de alım sonuçlandırılabilir͘ (3) Bu madde kapsamında mal ve hizmet alımı için yapılacak olan alıma davetlerde alım konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir.
Gerek ilan yapılan gerekse ilan yapılmayan hallerde sadece idarece yeterliliği tespit edilenler ile görüşme yapılır Birinci fıkranın c ve ç bentlerine göre yapılacak alımlarda istekliler öncelikle alım konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar Edarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine alım komisyonu her bir istekli ile görüşür Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden alım kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak alım sonuçlandırılır Doğrudan alım usulü
Madde 9– (1) Aşağıda belirtilen hallerde, ihtiyaçlar idari ve teknik şartlar çerçevesinde yeterli piyasa araştırması yapılarak ilan ve duyuru yapma şartı aranmaksızın doğrudan alım usulü ile karşılanabilir͗ a) Edarenin, Milli Savunma Bakanlığı, Handarma Genel Komutanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan sözleşmeler gereğince yapacağı istisna kapsamındaki mal ve hizmet alımları͘ b) Edarenin Cumhurbaşkanı kararları kapsamında verilen görevler nedeniyle ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alımları͘ c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bu idarelere ait birlikler, özel kanunlarla vakıf, fon ve sair adlarla kurulmuş olan kuruluşlar ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerden yapılacak mal ve hizmet alımları͘ ç) Kamu Ehale Kurumu tarafından onaylanarak istisna kapsamına alınan ana faaliyete ilişkin mal ve hizmetlerden yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu Ehale Kanunu kapsamında her yıl belirlenen istisna limitinin ⅓’ünü geçmeyen mal ve hizmet alımları͘ (2) Bu maddenin uygulanmasında, komisyon kurma şartı aranmaksızın idare tarafından görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, alım konusu mal veya hizmetin ticareti ile iştigal eden en az üç gerçek veya tüzel kişiden yazılı teklif alınır͘ Alımın yapılacağı yerde yeteri kadar teklif alınacak gerçek veya tüzel kişi bulunamaması halinde teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşmeler ve pazarlık yapılarak düzenlenen fiyat tespit tutanağı, idarenin onayına sunularak alım gerçekleştirilir͘ (3) Bu madde kapsamında, posta, faks, e-posta veya belgelenecek tarzda piyasa araştırması yapılarak teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşmeler yapılarak teklif toplanabilir.
Teklif belgelerinde isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı tebligata esas açık adresi teklifin hangi mal ve hizmete ait olduğu belirtilerek alımı yapan idarenin açık adresi yazılı ve imzalı olmalıdır Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip alım sonuçlandırılır Bu madde kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımlarında hemen teslim edilebilen işlerde sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı hususu idarenin takdirindedir Bu madde kapsamında kalan ve hemen teslim edilebilen veya garanti süresi öngörülmeyen mal ve hizmet alımları dışındaki alımlar için idarece uygun görülen oranda teminat alınır Alım dokümanında bulunması gereken hususlar
Madde 10– (1) Edare, hemen teslim edilebilen işlerin dışında uygulayacağı alım usulüne ilişkin idari şartname hazırlanmasına ihtiyaç duyması halinde tip idari şartname hazırlar͘ (2) Alım dokümanında͖ idarî şartnameler ile yaptırılacak işin varsa projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeler bulunur͘ a) Edari Şartnamede alım konusuna göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur͗ 1) Eşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı͘ 2) Edarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası͘ 3) Alım usulü, alımın tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği͘ 4) Esteklilere talimatlar͘ 5) Esteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlilik kriterleri͘ 6) Alım dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri͘ 7) Alacağın devir ve temlikine ilişkin hükümler͘ 8) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar͘ 9) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar. 10) Alım kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar͘ 11) Alım saatinden önce alımın iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu͘ 12) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve alımın iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu͘ b) Sözleşme taslağında, alım konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 1) Eşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı͘ 2) Edarenin adı ve adresi͘ 3) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi͘ 4) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları͘ 5) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi͘ 6) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
Alacağın devir ve temlikine ilişkin hükümler Ulaşım sigorta vergi resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı Vergi resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği Montaj işletmeye alma eğitim bakımonarım yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar Eşin yapılma yeri teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları Gecikme halinde alınacak cezalar Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler Denetim muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar Sözleşmede değişiklik yapılma şartları Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları Alım dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu Anlaşmazlıkların çözümü Eş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler Alım ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
Madde Alım dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez Alım ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur a Edarenin adı adresi telefon ve faks numarası b Alımın adı niteliği türü miktarı c Mal alımlarında teslim yeri hizmet alımlarında işin yapılacağı yer ç Alım konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi d Uygulanacak alım usulü alıma katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu e Alım dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı f Alımın nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı g Tekliflerin alım saatine kadar nereye verileceği ğ Teklif edilen bedelin en az ü oranında geçici teminat verileceği h Tekliflerin geçerlilik süresi Alım dokümanlarının verilmesi
Duyuru ve ilan
Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlarda sayılı Kamu Ehale Kanununda belirtilen ilanların yapılması zorunlu değildir ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alım Eşlemine Elişkin ususlar Yaklaşık maliyetin hesaplanması
Madde Edare aşağıdaki usullerden birini birkaçını veya tamamını kullanmak suretiyle yaklaşık maliyeti hesaplar a Edare alım konusu malın özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat isteyerek veya internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti hesaplayabilir b Edare piyasada alım konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de fiyat bildirimi isteyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir c Edare alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmış ise bu alımlarda ortaya çıkan sözleşme bedelleri endeks veya Türkiye Estatistik Kurumu tarafından yayımlanan ilgili endekslerden uygun olanı kullanmak suretiyle güncelleyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir Değerlendirmeye alınmayan fiyat bildirimlerinin değerlendirmeye alınmama gerekçeleri hesap cetvelinde belirtilir Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan bilgi ve belgeler dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir arcama talimatı ve onay belgesi
Madde Edarenin ilgili birimi tarafından yaklaşık maliyete uygun ödenek tefrik edilir Belirlenen alım usulüne uygun düzenlenen harcama talimatı veya alım onay belgesi alım yetkilisinin onayına sunulur Bu belgeye yaklaşık maliyet hesap cetveli ile varsa idari şartname teknik şartname ve gerekli görülen diğer belgeler eklenir Satın alma komisyonlarının kurulması ve görevleri
Madde Alım yetkilisi tarafından alımın niteliği ve idarenin tabi olduğu mevzuat esas alınarak bir başkan bir muhasebe personeli ve bir işin uzmanı olmak üzere tek sayıda ve en az üç kişilik asıl ve yedek üyeden oluşan satın alma komisyonu kurulur Komisyon üye tam sayısı ile toplanır Komisyon toplantılarına başkan ve üyelerin bizzat katılması esastır Yedek üyeler ancak asıl üyelerin yıllık izinli raporlu veya resmi görevle ilülke dışında olmaları halinde komisyona katılır Yedek üyenin de yıllık izinli raporlu veya resmi görevle ilülke dışında olması durumunda alım yetkilisi tarafından yeni yedek üye belirlenir Satın alma komisyonu çoğunlukla karar alır Başkan ve üyeler eşit oya sahiptir Üyeler çekimser oy kullanamazlar Muhalif kalan üye muhalefet şerhini yazarak imzalar Alınan karar alım yetkilisinin onayına sunulur ve onay sonrası kesinleşir Alıma katılamayacak olanlar
Madde sayılı Kanunun uncu ve inci maddelerinde belirtilen durumlarda olanlar yapılacak olan alımlara katılamazlar Geçici ve kesin teminat işlemleri
Madde Yapılacak olan alımlarda işin niteliğine göre teklif edilen bedelin ünden az olmamak üzere ve teklif geçerlilik süresi dikkate alınarak geçici teminat alınır Alımın sonunda ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekli ile ikinci istekliye ait teminat mektubu dışındaki diğer isteklilere ait teminatlar iade edilir Ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi isteklinin geçici teminatı gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir Alım üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir Sözleşme yapılması durumunda sözleşme imzalanmadan önce alım işi üzerinde kalan istekliden işin süresi ve garanti süresini de kapsayacak şekilde sözleşme bedelinin en az sı oranında kesin teminat alınır Müşavirlik hizmet alımlarında alım dokümanında belirtilmesi kaydıyla kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir Bu durumda düzenlenecek her hakedişten en az oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur Teminat olarak kabul edilecek değerler
Madde Tedavüldeki Türk parası ve bankalar tarafından verilen teminat mektupları veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Devlet Eç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak kabul edilir Teminat mektupları
Madde Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlarda bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsamı ve şekli konusunda sayılı Kanunun inci maddesine göre Kamu Ehale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir Edareye verilecek teminat mektuplarının ilgili mevzuat uyarınca Türkiyede bankacılık faaliyetinde bulunmalarına izin verilen yerli ve yabancı bankalarca düzenlenmesi şarttır Kesin teminat mektubu alınması durumunda bunun süresi alım konusu işin veveya garanti süresinin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle alım dokümanlarında belirlenir Alım konusu işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiğinin tespitinden sonra mal ve hizmet alımları ile ilgili alınmış olan kesin teminat? mal alımlarında ise bir garanti süresinin öngörülmesi halinde garanti süresi dolduktan sonra kesin teminat talep sahibi birimin teyidi alınarak yükleniciye iade edilir Ceza yasaklama yasak fiil ve davranışlar
Madde Bu Yönetmeliğe göre yapılacak alımlarda yasak fiil ve davranışlarla ilgili hususlarda sayılı Kanun ile tarihli ve sayılı Kamu Ehale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen hükümler uygulanır Bu Yönetmeliğin uygulanmasında? ceza ve alımlardan yasaklama konularında sayılı Kamu Ehale Kanunu sayılı Kamu Ehale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır Alım saatinden önce alımın iptal edilmesi
Teklif geçerlilik süresi
Madde Tekliflerin geçerlilik süresi alım dokümanında belirtilir Edarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla en fazla alım dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir Tekliflerin açılması değerlendirilmesi ve alım kararının alınması
Madde 24– (1) Zarflar, isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde, alınış sırasına göre açılır͘ Teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı, alıma katılıma ilişkin istenen belgelerin eksik olup olmadığı kontrol edilerek tutanağa bağlanır͘ Düzenlenen bu tutanaklar satın alma komisyonunca imzalanır, bir sureti isteyen isteklilere imza karşılığı verilir͘ (2) Edari şartnamede istenen belgeler ve teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. (3) Tekliflerin değerlendirilmesinde öncelikle teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri ile yaklaşık maliyetin üzerinde olan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir͘ (4) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir͘ Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır͘ (5) Satın alma komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterliliği tespit edilen isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak ve alım kararına esas olmak üzere son kez yazılı fiyat tekliflerini vermeleri istenebilir͘ Ekinci tekliflerin istenmesi durumunda istekliler, kendilerine bildirilen tarih ve saatte tekliflerini kapalı zarf ile satın alma komisyonuna sunar͘ Satın alma komisyonu, son teklifleri bir tutanakla isteklilerden teslim alır ve son teklif bedelleri ile işin yaklaşık maliyetini hazır bulunanlara açıklayarak tutanağa bağlar͘ Son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifi, son teklifleri olarak kabul edilir ve teklifler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır͘ (6) Elk fiyat teklifi ile son yazılı fiyat teklifinin farklı kişiler tarafından imzalanması halinde, son yazılı fiyat teklifini imzalayan kişinin temsile yetkili olduğuna ilişkin belgelerin de teklif mektubuna eklenmesi zorunludur. (7) Satın alma komisyonu tekliflerin değerlendirilmesi sonucu birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklileri belirleyen komisyon kararını alır͘ Diğer isteklilerin geçici teminatları iade edilir. (8) Satın alma komisyonu kararı onaya sunulurken, alım üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, alımlara katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kamu Ehale Kurumundan teyit ettirilerek buna ilişkin belgeler satın alma komisyonu kararına eklenir͘ Eki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda alım iptal edilir͘ Edareye verdikleri geçici teminatlar gelir kaydedilir.
Alım yetkilisi onaya sunulan satın alma komisyonu kararını karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içerisinde onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder Teklif fiyatlarının eşit olması hali
Madde Teklifleri yeterli bulunan birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin en ekonomik teklif olması halinde aynı fiyat teklifinde bulunan isteklilerden ikinci bir kapalı teklif istenir ve alım buna göre sonuçlandırılır Bütün tekliflerin reddedilmesi ve alımın iptali
Alımın iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden alıma çıkılabilir Kesinleşen alım kararlarının bildirilmesi
Madde Satın alma komisyonu kararının alım yetkilisi tarafından onaylanmasına müteakip kesinleşen alım kararı alım yetkilisinin onayladığı günü izleyen en geç üç iş günü içerisinde tüm isteklilere bildirilir Sözleşmeye davet
Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
Madde Alım üzerinde kalan istekli inci maddeye göre sözleşmeyi imzalamak zorundadır Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye herhangi bir ihbar veya ihtar çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın alım üzerinde kalan isteklinin varsa geçici teminatı gelir kaydedilir Bu durumda idare ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının alım yetkilisince uygun görülmesi halinde bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelik çerçevesinde sözleşme imzalayabilir Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için bu istekliye inci maddede belirtilen şekilde bildirimde bulunulur Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de varsa geçici teminatı gelir kaydedilerek alım işi iptal edilir Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
Madde Edare belirlenen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür Edarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir Bu takdirde geçici teminat geri verilir Estekli bu hallerde idareden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz Alımın sözleşmeye bağlanması
Madde Açık alım usulü ve pazarlık usulü ile yapılan bütün alımlar bir sözleşmeye bağlanır Doğrudan alım usulünde ise hemen teslim edilebilen işlerde sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı hususu idarenin takdirindedir Sözleşme imzalanmadan önce isteklinin yasaklılık teyidinin yapılması zorunludur Sözleşmeler idare yetkilileri ve yüklenici tarafından imzalanır Alım dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son ükümler Şikayet başvurusu
Edare tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz Bu Yönetmelik kapsamında yapılan alımlara yönelik olarak Kamu Ehale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulamaz Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilecek haller
Sözleşmenin feshi
Madde Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder a Yüklenicinin taahhüdünü alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirememesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine alım dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere idarenin en az gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi b Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin sayılı Kamu Ehale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Bildirim ve tebligat esasları
Madde Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak tebligatlar isteklinin teklifi ile birlikte sunduğu adrese noter aracılığıyla iadeli taahhütlü mektupla telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta adresine bildirim yöntemlerinden biriyle yapılır Denetim muayene ve kabul işlemleri
Madde Teslim edilen mal ve hizmete ilişkin muayene ve kabul işlemleri idarece kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılmaz Emalat veya üretim süreci gerektiren işlerin belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla idare tarafından görevlendirilecek personelce belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir Taahhüdü tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümler için kısmi kabul yapılabilir Süre uzatım prensipleri
Madde Alıma konu işin sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule elverişli bir durumda teslim edilmesi esastır Yüklenici bu esasa herhangi bir şekilde uymazsa sözleşmede gösterilen cezalar uygulanır Aşağıdaki genel prensipler doğrultusunda belirlenecek süre uzatımı verilebilir a Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler sigorta kapsamında olsun veya olmasın yüklenici bu hasar ve zararlar için idareden hiçbir bedel isteyemez b Elave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır c Edareden kaynaklı nedenlerden dolayı işin süresinde tamamlanamaması halinde etkileme süresi kadar süre uzatılır Diğer özel hükümler
Madde Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir Alıma konu mal ve hizmet alımlarında istisna limitini aşmamak üzere sözleşme bedelinin sine kadar oran dahilinde iş artışı ve eksilişi yapılabilir Devam eden mal ve hizmet alımları
Madde Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ilan edilmiş olan mal ve hizmet alımlarında işin başladığı dönemde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır üküm bulunmayan haller
Madde Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde tarihli ve sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır Limitlerin tespiti
Madde Kamu Ehale Kurumu tarafından her yıl güncellenen parasal tutar hariç bu Yönetmelikte geçen parasal tutarlar ve limitler güncellemeyi takip eden ay içerisinde Yönetim Kurulunca güncellenebilir Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Et ve Balık Ürünleri AŞnin sayılı Kamu Ehale Kanununun üncü Maddesinin g Maddei Uyarınca Yapacağı Mal ve izmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller akkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır Yürürlük
Madde Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer Yürütme