Fikir Ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Ve Federasyonları Hakkında Tüzük

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ KAPSAM
Tanımlar
Madde 2– (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) Bu Tüzükte geçen; a) Bakanlık : Kültür Bakanlığı, b) Federasyon : Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulan fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri birlikleri üst kuruluşları, c) Meslek birlikleri (Birlik) : Fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulmuş birlikler, d) Kanun : 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, e) Tüzük : Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük, f) Eser Sahibi :Eseri meydana getiren gerçek kişi, g) Bağlantılı hak sahibi : Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla eser sahiplerinin haklarına komşu hak sahibi olan icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları, h) Mali hak sahibi : Eser sahibi ile Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde mali hakları kullanma yetkilerini devralmış gerçek veya tüzelkişiler, anlamında kullanılmıştır. ____________________ (1) Bu Tüzüğün adı ‘Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük’ iken, 13/8/2002 tarihli ve 2002/4683 sayılı Tüzük ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu fikrada geçen ‘komşu hak’ ibaresi 13/8/2002 tarihli ve 2002/4683 sayılı Tüzük ile ‘bağlantılı hak’ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Tüzelkişilik
Üyelerin temsili ve hakların takibi
Eser icra tespit ve yayınları izlemek
Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler
İKİNCİ KISIM Meslek Birliklerinin Kurulması Birinci Bölüm Meslek Birliklerinin Alanları ve Kurulmaları Birliklerin amaç ve alanları
Birliklerin kurulması
Madde 8– (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) Birlik kurmak için, birliklerin yönetim, denetim, teknik-bilim ve haysiyet kurullarının asıl üye sayısının dört katı kadar eser sahibi veya icracı sanatçı gerçek kişi; aynı organların asıl üye sayısının iki katı kadar yapımcı veya radyo-televizyon kuruluşu gerçek veya tüzelkişi Bakanlığa başvurmak zorundadırlar. Aynı alanda başka bir meslek birliği kurulabilmesi için, yukarıdaki fıkrada belirtilen kurucu üye sayısından az olmamak kaydıyla ve o alanda kurulmuş en fazla üyesi olan meslek birliğinin üye sayısının üçte biri kadar gerçek veya tüzelkişi Bakanlığa başvurmak zorundadırlar. Meslek birliği kuruluş başvurularında, birliğin adı, merkezi, adresi, kurucuların ad ve soyadlarıyla doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları belirtilir. Tüzelkişiler için ise ticaret sicil kaydı ve vergi numarası, yayın kuruluşları için de Radyo-Televizyon Üst Kurulu kaydı istenir. Başvuruya ayrıca kurucuların nüfus cüzdanı örnekleri, birliğe asil üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları ile kurucularınca imzalanmış birlik tüzüğünün beş örneği eklenir. Başvuruda meslek birliğinin organlarının oluşmasına kadar görev yapacak geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı ve ikametgahları ile yazışma ve tebligat almaya yetkili kişilerin adı, soyadı ve adresleri de belirtilir. Kuruluş bildirisi ve eklerinde, birlik tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık bulunmadığı takdirde Bakanlıkça faaliyet izni verilir. Birlikler, bu izin verilmeden herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, birlik tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık saptandığı takdirde bunların, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde giderilmesi yazı ile istenir. Bu süre içinde noksanlıkları giderilmeyen birliklerin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır. Yapılan başvurular ile ilgili sonuçlar birliklere yazı ile bildirilir.
Birliğin ilk genel kurul toplantısı
İKİNCİ BÖLÜM Birlik Üyeliği Üye olma hakkı ve yükümlülükleri
Üyelik türleri
Asıl üye
Yararlanan üye
Aday üyeler
Üyelik başvurusu ve kabul
Üyelik uyuşmazlığı
Üyeliğin sona ermesi ve ilişkilerin tasfiyesi
Üyelikten çekilme
Üyelikten çıkarma ve itiraz
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birlik Organları Birlik organları
Genel kurul
Genel kurulun görev ve yetkileri
Madde 22– Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: a) Yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik-bilim kurulu ve haysiyet kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek, b) Federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek, c) Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak, d) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak, e) Kurullarca gönderilen raporları incelemek ve karara bağlamak, f) Yönetim kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek, g) Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek, h) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek, ı) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini karara bağlamak, 3541 j) (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) Giriş ve yıllık ödenti miktarı ile tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak birlik payını belirlemek, k) Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılmaları, veya bunlarla işbirliği yapmaları konularında karar vermek, l) Yönetim kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak, m) Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek, n) (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) Eserlerin, icraların, tespitlerin veya yayınların izinsiz kullanımı ile ilgili tedbirleri saptamak. o) Mevzuat ve birlik tüzüğüyle verilmiş diğer görevleri yapmak.
Genel kurulun toplanması
Genel kurulun toplantıya çağrılması
Toplantı yeter sayısı ve yapılış usulü
Madde 25– Genel kurul, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantının yapılabilmesi için, katılan üye sayısının, yönetim, denetleme ve haysiyet kurulları asıl üye sayılarının toplamının iki katından az olmaması gerekir. 3542 Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Genel kurul üyeleri, bir başka üyeye verdikleri noterden onaylı vekaletname ile oy kullanabilirler. Her üye ancak bir üyenin vekaletini alabilir. Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri genel kurulda vekaletname ile temsil edilemez, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri de başka bir üyeyi vekaleten temsil edemezler. Üyeler toplantıya, yönetim kurulunca düzenlenen genel kurul listesindeki adlarının karşısını imzalayarak girerler. Toplantı, yeter sayısının sağlandığı bir tutanakla belirlendikten sonra, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Hükümet komiserinin gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan, gerekirse yeteri kadar başkan yardımcısı ve en az iki yazman seçilir. Toplantı, genel kurul başkanı veya başkanın görevlendirdiği yardımcısı tarafından yönetilir. Toplantı tutanakları yazmanlarca düzenlenir, toplantıyı yöneten başkan veyabaşkan yardımcısı ve yazmanlarca imzalanır ve yönetim kuruluna verilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin önerisi ve genel kurulkararıyla gündeme madde eklenebilir.
Yönetim kurulu
Yönetim kurulu toplantı ve karar yeter sayısı
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 28– (Değişik: 13/8/2002-2002/4683 K.) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: a) Eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvurmak, b) Genel sekreter ile merkez ve şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışma esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek, c) Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak, 3543 d) Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak, e) Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek birlik payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve genel kurula sunmak, f) Bir eser, icra, tespit ve yayın üzerinde birden fazla hak sahipliği olduğu durumlarda anlaşmazlık halinde ücret dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek ve genel kurula sunmak, g) Asıl üyelik, yararlanan üyelik ve aday üyelik başvurularını karara bağlamak, h) Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak, i) Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, eser, icra, tespit veya yayın sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak, j) Genel kurul kararlarının ve denetleme kurulu raporlarının birer örneğini, kurula verilmesini izleyen üç gün içinde Bakanlığa göndermek, k) Kuruluş amaçları ile ilgili konularda Bakanlıkla işbirliği yapmak, birliklerince gerçekleştirilecek etkinlikleri Bakanlığa bildirmek, l) Kanunun 81 inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak birlik temsilcilerini tespit etmek, m) Üyelerin haklarının tecavüze uğraması halinde Kanunun 75 inci maddesinde öngörülen şikayet yetkisini kullanmak, n) Mevzuat ve birlik tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.
Birliğin temsili
Denetleme kurulu
Denetleme kurulunun görevleri
Teknikbilim kurulu
Teknikbilim kurulunun görevleri
Haysiyet kurulu
Haysiyet kurulunun görevleri
Birlik organlarına seçilenlerin bildirilmesi
Şubeler ve merkez müdürlüğü
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Hükümler Hesap dönemi
Birliklerin gelirleri
Birlikçe tahsil olunacak tazminat bedellerinden kesilecek birlik payları eBağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler fFaiz Hazine bonosu ve Devlet tahvili gelirleri gDiğer gelirler Yetki belgesi
Sözleşmelerde gözönünde bulundurulacak ölçütler
Uyuşmazlıkların çözümü
Dağıtım
Kurul üyelerine ve görevlilerine yapılacak ödemeler
BEŞİNCİ BÖLÜM Birlik Tüzelkişiliğinin Sona Ermesi Genel kurul kararıyla fesih
Mahkeme kararıyla fesih
Kendiliğinden dağılmış sayılma
Tasfiye
ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Defter ve kayıtlar
Eserlerin icraların veya tespitlerin bir örneğinin birliğe verilmesi
ÜÇÜNCÜ KISIM Meslek Birlikleri Federasyonları BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonların Kurulması Federasyonların kurulması
Kuruluş başvurusu
Üye olma hakkı ve serbestisi
Üyelik başvurusu
Üyelikten çekilme
İKİNCİ BÖLÜM Federasyonun Organları Federasyon organları
Genel kurul
Genel kurulun görevleri
Genel kurulunun toplaması
Yönetim kurulu
Yönetim kurulu toplantı ve karar yeter sayısı
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Federasyonun temsili
Denetleme kurulu
Denetleme kurulunun görevleri
Teknik bilim kurulu
Teknik bilim kurulunun görevleri
Haysiyet kurulu
Haysiyet kurulunun görevleri
Merkez müdürlüğü
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Federasyonun Gelirleri Federasyonun Gelirleri
Defter ve kayıtlar
Uygulanacak diğer hükümler
DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Hükümler Denetim
Yönergeler
İlk hesap dönemi
Diğer mevzuatın uygulanması
Kaldırılan hükümler
Yürürlük
Yürütme