Fonlar İhale Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL AMAÇ KAPSAM
İlkeler
İhale Yetkilisi
İhaleye Katılabilme Şartları
İhaleye Katılamayacak Olanlar
Şartnameler
a İşin niteliği nevxi ve miktarı b Taşınmaz malların satışı kiraya verilmesi trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri sınırı yüzölçümü varsa pafta ada ve parsel numarası ve durumu c Tahmin edilen bedeli geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar d İşin yapılma yeri teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları e İşe başlama ve işi bitirme tarihi gecikme halinde alınacak cezalar f İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler g İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte kuruluşun serbest olduğu h İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç işgünü içinde İhale yetkilisince onaylanacağı veya iptal edilebileceği i Vergi resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği j Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği verilecekse şartları ve miktarı k Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği l Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları m İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen yapım işlerinde erken bitirme primi verilecekse miktarı şartları ve ödeme şekli n İhtilafların çözüm şekli İKİNCİ KISIM İhale İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM İhaleye Hazırlık Tahmin Edilan Bedelin Tesbiti
Onay Belgesi
İhale Komisyonları
Komisyonların Çalışması
İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi
İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler
İhalenin İlanı
İlanlarda Bulunması Mecburi Hususlar
İlanın Uygun Olmaması
Yabancı Ülkelerde İlan
İhalenin Tatil Gününe Rastlaması
Tekliflerin Açılma Zamanı
Geçici Teminat
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Teminat Mektupları
İKİNCİ BÖLÜM Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları Uygun Bedelin Tesbiti
Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması
Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar
İhale Kararlarının Onayı Veya İptal Edilmesi
Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi
Zam ve İndirim Teklifleri
İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İhale Usulleri İhale Usullerinin Neler Olduğu
KAPALI TEKLİF USULÜ Tekliflerin Hazırlanması
Tekliflerin Verilmesi
Dış Zarfların Açılması
İç Zarfların Açılması
İhale Sonucunun Karara Bağlanması
Tekliflerin Aynı Olması
İhalenin Yapılamaması
FİYAT VE TEKLİF İSTEME USULÜ Fiyat ve Teklif İsteme
AÇIK TEKLİF USULÜ Açık Teklif Usulü İle Yapılabilecek İhaleler
Açık Teklif Usulünün Uygulanması
Açık Teklif Usulünde İhale
İhale Sonucunun Karara Bağlanması
İhalenin Yapılamaması
PAZARLIK USULÜ Pazarlık Usulünde İhale
Pazarlık Usulüyle Yapılacak İşler
Madde 44– Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir; a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 nci Maddesinin (a) bendine göre genel bütçe kanununda iller ve kuruluş merkezleri için belirlenen miktarı aşmayan ve süreklilik göstermeyen bu Yönetmeliğin 1 inci Maddesinde gösterilen işler, b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli müddet bulunmayan işler; diğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya sağlanamayacağı açıkca belli olan işler; her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları; yedek parça ve lastik alımları, c) İhalenin yapılamaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaç giderilmesi ile ilgili işler, d) Kullanışlarının özelliği, kuruluşa yararlı olması veya önceliği sebebiyle kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen işler; bu Yönetmeliğin 36 ve 42 nci Maddeleri gereğince pazarlık usulü ile sonuçlandırılacak işler, e) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen; ea) Her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren işler, eb) El yazmaları dahil eski eser alımı, onarımı ve restorasyonu, ec) Resim, heykel, tablo, grafik, seramik, fotoğraf, film, slayt, poster, desen, gravür, güzel yazı ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle taş, ağaç veya başka Madde üzerine çizilen veya tesbit edilen eserler, kabartma, oyma, mimarlık elişi ve küçük sanat eserleri alım ve onarımı, yaptırılması, ed) Folklor malzeme ve derlemeleri, etnografik eser satın alınması yaptırılması, onarımı, ee) Fikir ve sanat eserleri üzerindeki her çeşit mali hakların tamamen veya kısmen alımı, 1970 ef) Her çeşit fikir ve sanat eseri yapma, yaptırma, alma, eg) Festival. şenlik, gösteri, kongre, sergi ve benzeri kültür ve sanat faaliyetleri düzenleme, düzenletme, eh) Sanatçılara yaptırılacak sanat çalışmaları, f) Para, tahvil, senet, pul, altın, gümüş, mücevher gibi kıymetlerin basımında kullanılan hamMadde ve malzeme alımları ile yine bunların ve güzel sanatlarla ilgili veya tarihi değeri bulunan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma işleri, g) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması, h) Damızlık olarak veya aşı, serum üretmek veya kontrol ve araştırma işlerinde kullanılmak üzere hayvan ve tohumluk alımı, ı) Halka ucuz ve düzenli günlük tüketim ve temel gıda Maddeleri sağlamak amacıyla kurulmuş olan fonların bizzat üreticisinden yapacakları alımlar, j) Kuruluşun bağlı olduğu idarenin birinci derece ita amirinin izni alınmak kaydıyla özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması mecburi olan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri. (a), (b), (c), (e), (f), (g), (ı), (j) bendlerinde yazılı işler için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tesbiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması mecburi değildir.
YARIŞMA USULÜ Yarışma Usulünün Uygulanması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sözleşme İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
Kesin Teminat
Kesin Teminatın Geri Verilmesi
Sözleşme Yapılmasında Müteahhit Veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu
Müşterinin Süresi İçinde Taşınır veya Taşınmaz Malları Teslim Almaması
Kuruluşun Görev ve Sorumluluğu
Sözleşme Yapılması ve Kesin Teminat Alınması Mecburi Olmayan Haller
Müteahhit Veya Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması
Sözleşmenin Devri
Müteahhit Veya Müşterinin Ölümü
Müteahhit Veya Müşterinin İflası Hali
Müteahhit Veya Müşterinin Ağır Hastalığı Tutukluluk Veya Mahkumiyet Hali
Müteahhit Veya Müşterinin Birden Fazla Olması Hali
ÜÇÜNCÜ KISIM İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması
Mutemet Eliyle Alım
Emanet Suretiyle Yapılacak İşler
Uluslararası Antlaşmalar Gereğince Yapılacak İşler
DÖRDÜNCÜ KISIM Kuruluşlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Satış İşlemleri Usul ve Bedel Tesbiti
Maliyetin Altında Satış
BEŞİNCİ KISIM İş Artışı ve Eksilişi
Erken Bitirme Primi
Muayene ve Kabul İşlemleri
ALTINCI KISIM Çeşitli Hükümler Özel Hükümler
Yasak ve Sorumluluklar
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
YEDİNCİ KISIM Son Hükümler Kaldırılan Hükümler
Dayanak
Başlamış Olan İşler
Yürürlük
Yürütme