Geçici Koruma Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ KAPSAM
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını, b) Aile üyeleri: Yabancının eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu, c) Bakan: İçişleri Bakanını, ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, d) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi, e) (Değişik:RG-25/12/2019-30989-CK-1851/1 md.) Geçici barınma merkezi: Bu Yö-netmelik kapsamındaki yabancılar ile Bakanlık tarafından uygun görülen kişilerin toplu olarak barınma ve iaşelerinin sağlanması amacıyla kurulan merkezleri, f) Geçici koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değer-lendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı, g) Geçici korunan: Geçici koruma sağlanan yabancıyı, 6204 ğ) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü, h) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü, ı) İkamet adresi: Türkiye’de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yerleşim yerini, i) Kanun: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu, j) Kitlesel akın: Aynı ülkeden veya coğrafi bölgeden kısa bir süre içerisinde ve yüksek sa-yılarda gerçekleşen ve söz konusu sayılar nedeniyle bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemlerinin usulen uygulanabilir olmadığı durumları, k) (Değişik:RG-25/12/2019-30989-CK-1851/1 md.) Kurul: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 521 inci maddesi gereğince kurulan Göç Kurulunu, l) Özel ihtiyaç sahibi: Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan, refakatsiz çocuk, en-gelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişiyi, m) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu, n) Sevk merkezi: Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların, geçici barınma merkezlerine sevk edilinceye veya geçici barınma merkezi dışında kalacaklarsa ikametlerine yönlendirilinceye kadar kayıt ve diğer işlemler için geçici olarak bekletildikleri yerleri, o) Seyahat belgesi: Pasaport yerine geçen belgeyi, ö) Uluslararası koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü, p) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, r) (Ek: 8/1/2018-2018/11208 K.) Psikososyal destek: Zorlu yaşam koşullarında ortaya çı-kabilecek psikolojik uyumsuzluk ve bozuklukların önlenmesi, birey, grup, aile ve toplum düze-yinde ilişkilerin yeniden kurulması ve geliştirilmesi, etkilenenlerin normal yaşama geri dönmesi sürecinde kendi kapasitelerini fark etmeleri, güçlenmelerinin sağlanması ve savunuculuk etkinlik-lerini, toplumun başa çıkma, toparlanma ve iyileşme becerilerinin artırılması ile yardım çalışanla-rının desteklenmesini içeren multidisipliner hizmetler bütününü, s) (Ek:RG-25/12/2019-30989-CK-1851/1 md.) Bakanlık tarafından uygun görülen kişi: Bakanlık onayı ile bu Yönetmeliğin hükümleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülen kişileri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Geçici koruma hakkının uygulanması
Yasadışı giriş ve bulunuştan dolayı cezalandırılmama
Geri gönderme yasağı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Geçici Korumanın Kapsamı Geçici koruma sağlanacak yabancılar
Geçici koruma kapsamına alınmayacak yabancılar
Madde 8– (1) Aşağıdaki hallerde, yabancı geçici korumadan yararlandırılmaz, yararlan-dırılmışsa geçici koruması iptal edilir. a) Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 tarihli Mül-tecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F) fıkrasında belirtilen fiillerden suçlu olduğuna dair ciddi kanaat bulunanlar. b) Türkiye dışında hangi saikle olursa olsun zalimce eylemler yaptığını düşündürecek ne-denleri bulunanlar. c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen suç ya da fiillerin işlenmesine iştirak eden veya bu fiillerin işlenmesini tahrik edenler. ç) Ülkesinde silahlı çatışmaya katılmış olduğu halde bu faaliyetlerini kalıcı olarak sonlan-dırmayanlar. d) Terör eylemlerinde bulunduğu veya planladığı ya da bu eylemlere iştirak ettiği tespit edilenler. e) Ciddi bir suçtan mahkûm olarak topluma karşı tehdit oluşturabileceği değerlendirilenler ile milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğu değerlendiri-lenler. f) Türkiye’de işlenmesi hâlinde hapis cezası verilmesini gerektiren suç veya suçları daha önce işleyen ve bu suçun cezasını çekmemek için menşe veya ikamet ülkesini terk edenler. _______________ (1) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1851 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-rarının 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘Bakanlar Kurulu’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ şeklinde değişti-rilmiştir. 6206 g) Uluslararası mahkemelerce hakkında insanlık suçu işlediğine dair karar verilmiş kişiler. ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Dördüncü Kısım Yedinci Bö-lümünde yer alan suçlardan birini işleyenler. (2) Birinci fıkra kapsamındaki kararlar bireysel olarak Genel Müdürlük tarafından alınır ve ilgili yabancıya bildirilir. (Ek cümle:RG-25/12/2019-30989-CK-1851/3 md.) Genel Müdür-lük bu yetkisini, kısmen veya tamamen valiliklere devredebilir. (3) Birinci fıkra kapsamında olanlar, ülkelerine dönüşleri sağlanıncaya kadar, insani ne-denlerle mevcut geçici barınma merkezlerinin özel bir bölümünde veya ayrı geçici barınma mer-kezinde ya da valiliklerce belirlenen yerlerde, Kanunda belirtilen idari gözetim kararı alınmaksı-zın da barındırılabilir. Bu yabancıların aile üyeleri, talep etmeleri halinde, aile üyelerinin geçici koruma durumlarına bakılmaksızın aynı yerde de barındırılabilir. (4) Geçici koruma kapsamına alınmayan kişilerin ülkelerine geri dönüşleri sağlanıncaya kadar haklarında yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirle-nir.(1) (5) Geçici barınma merkezi yönetimi, acil ihtiyaç durumlarında ya da kamu kurum ve ku-ruluşlarının talebi üzerine birinci fıkra kapsamındaki yabancıların geçici barınma merkezinden kısa süreli olarak ayrılmasına izin verebilir. Geçici barınma merkezi yönetimi tarafından gerekli görülen durumlarda, geçici barınma merkezinden kısa süreli olarak ayrılacak bu kişilere kolluk görevlilerinin eşlik etmesi talep edilebilir. Bu yabancıların geçici barınma merkezinden kısa süreli ayrılmasına ilişkin hususlar, geçici barınma merkezlerinin kuruluş ve yönetimi ile ilgili düzenle-meler kapsamında belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Geçici Koruma Kararının Alınması ve Sona Ermesine İlişkin Hükümler Geçici koruma kararının alınması
Geçici koruma kararının içeriği
Madde 10– (1) Cumhurbaşkanı geçici koruma kararında;(3) a) Geçici koruma kapsamına alınacakları, b) Geçici korumanın başlangıç tarihini ve gerekli görülmesi halinde süresini, c) Geçici koruma süresinin uzatılması veya sona erme koşullarını, ç) Geçici korumanın ülke genelinde veya belirli bir bölgede uygulanıp uygulanmayacağı-nı, d) (…)(3) Kurul tarafından karar alınabilecek ve takip edilebilecek hususları, _______________ (1) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1851 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-rarının 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘Genel Müdürlük’ ibaresi ‘Bakanlık’ şeklinde değiştirilmiş-tir. (2) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1851 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-rarının 4 üncü maddesiyle, birinci fıkrada yer alan ‘Bakanlar Kurulu’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrada yer alan ‘Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden’ ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1851 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-rarının 5 inci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan ‘Bakanlar Kurulu’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan ‘Kanunun 105 inci maddesi kapsamında’ ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 6207 e) 15 inci maddeye istinaden alınan geçici koruma kapsamında ülkemize kabul işlemlerinin sı-nırlandırılması veya durdurulmasıyla ilgili hususları, f) Gerekli görülen diğer hususları, belirlemeye yetkilidir. (2) Cumhurbaşkanınca geçici koruma kararı alınmasını müteakip geçici korumadan yararlanan-lar hakkında verilebilecek bireysel kararlar Genel Müdürlük tarafından alınır.
Geçici koruma uygulamasının sona ermesi
Geçici korumanın bireysel olarak sona ermesi veya iptali
Geçici koruması sona erenlerin tekrar gelmesi
Geçici korumanın sona ermesini müteakip yapılacak işlemler
Madde 14– (1) Cumhurbaşkanının geçici korumanın sona erdirilmesi kararını müteakip, ge-çici korunanların Türkiye’den çıkış yapması esastır. Geçici korunanların Türkiye’den ayrılmaları için gereken süre, geçici korunanların menşe ve Türkiye’ye gelmek üzere geçtikleri transit ülkelerin duru-muna göre Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenir.(3) _____________ (1) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1851 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-rarının 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘Bakanlar Kurulunca’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanınca’ şeklinde değiştirilmiştir. (2) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1851 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-rarının 6 ncı maddesiyle, birinci fıkrada yer alan ‘Bakanlar Kuruluna’ ve ‘Bakanlar Kurulu’ ibareleri sırasıyla ‘Cumhurbaşkanına’ ve ‘Cumhurbaşkanı’ şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrada yer alan ‘Bakan-lar Kurulu’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ şeklinde değiştirilmiştir. (3) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1851 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-rarının 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘Bakanlar Kurulunun’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanının’ şeklinde değiştirilmiştir. 6208 (2) Geçici korumanın sona erdirilmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı tarafından, 11 inci madde kapsamında, geçici korumadan yararlanmış olanlara grup temelli toplu statü kararı alınma-sı veya uluslararası koruma başvurusunda bulunanların başvurularının bireysel olarak değerlen-dirmeye alınması ya da bu yabancıların Kanun kapsamında belirlenecek koşullarda Türkiye’de kalmasına izin verilmesinin kararlaştırılmış olması durumunda gerekli işlemler ilgili hükümlere göre yapılır.(1) (3) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yabancılardan, ülkesinde si-lahlı çatışmaya katılmış olanların, silahlı faaliyetlerine kalıcı olarak son verdiklerinin anlaşılması halinde, bireysel uluslararası koruma statü belirleme işlemlerine erişimleri sağlanır.
Geçici koruma kapsamında ülkemize kabul işlemlerinin sınırlandırılması veya durdurulması
Uluslararası koruma başvuruları
BEŞİNCİ BÖLÜM Geçici Koruma Kapsamında Yapılacak İlk İşlemler Ülkeye kabul
Madde 17– (1) Türkiye’nin kara sınırlarına veya karasularına acil ve geçici koruma bulmak amacıyla gelen yabancıların, Türkiye’ye kabul edilecekleri ve Türkiye’den çıkış yapacak-ları sınır kapıları ile sınır geçiş yerleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. Acil hallerde bu yerlerin belirlenmesine Bakanlık doğrudan karar verir ve ilgili kurumlara bildirir. (2) Sınır kapılarına veya sınır geçiş yerlerine belgesiz veya geçersiz belgeyle geçici koru-ma amacıyla gelen yabancıların girişlerine valiliklerce izin verilebilir. (3) Geçici koruma amacıyla sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancıların üzerlerinde, eşyalarında ve taşıtlarında, sınırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri, sınır kapılarında yetkili kolluk birimleri ile deniz yetki alanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından güvenlik kontrolü yapılır. ________________ (1) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1851 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-rarının 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan Bakanlar Kurulu’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ şeklinde değişti-rilmiştir. (2) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1851 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-rarının 9 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan Bakanlar Kurulu’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ şeklinde değişti-rilmiştir. 6209 (4) Yabancı ve varsa aile üyeleri, kimlik bilgileri, ülkeye giriş tarihi ve yeri ile gerekli gö-rülen diğer bilgileri de içeren tutanakla birlikte ilgili birimler tarafından en yakın sevk merkezine götürülmek üzere mümkün olabilecek en kısa sürede yetkili kolluk birimlerine teslim edilir. (5) Yabancılardan ülkemize şahsi taşıtlarıyla giriş yapmak isteyenler, Ticaret Bakanlığın-ca belirlenecek usul ve esaslara göre giriş yapar.(1) (6) Sınır kapısı dışından gelen yabancıların beraberinde getirebilecekleri eşyaların kaçak-çılığa konu olabileceği gözönünde bulundurularak ilgili birimler tarafından gerekli tedbirler alınır ve durum en yakın gümrük idaresine bildirilir. (7) Ülke içinde olup da geçici korumanın kapsamına girenler, valiliklere bizzat başvuru yapmaları halinde en yakın sevk merkezine yönlendirilirler. Ancak bu kişilerin yetkili makamlar tarafından tespit edilmeleri durumunda ise en yakın sevk merkezine yetkili kolluk refakatinde götürülürler.
Silahtan arındırma ve sivillerden ayrı tutma
Sevk merkezlerinde yapılacak ilk işlemler
Sağlık kontrolleri
Kayıt
Geçici koruma kimlik belgesi
Geçici barınma merkezlerine sevk işlemleri
Geçici korunanlara illerde kalma hakkı verilmesi
Ülkede kalış hakkı
ALTINCI BÖLÜM Geçici Korunanlara Sağlanacak Hizmetler Hizmetler
Madde 26– (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara; sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal hizmetler ve yardımlar ile tercümanlık ve benzeri hizmetler sağlanabilir. 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki yabancılara sağlanacak hizmetlerle ilgili usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.(2) (2) Birinci fıkrada yer almayan diğer hizmetler kamu kurum ve kuruluşlarınca imkânlar ölçüsünde ayrıca sağlanabilir. ___________ (1) 8/1/2018 tarihli ve 2018/11208 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘AFAD tarafından bildirilecek kapasite bilgisi de gözönünde bulundurularak,’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 8/1/2018 tarihli ve 2018/11208 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘sosyal yardım ve hizmetler’ ibaresi ‘sosyal hizmetler ve yardımlar’ şeklinde değişti-rilmiştir. (3) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1851 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 11 inci maddesiyle, bu fıkranın son cümlesinde yer alan ‘Genel Müdürlükçe’ ibaresi ‘Bakanlıkça’ şeklinde değiştirilmiştir. 6212 (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, geçici koruma kimlik belgeleriyle elektronik haberleşme hizmeti dâhil diğer hizmetler için abonelik sözleşmesi yapabilir. (4) Bu Yönetmelik kapsamında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen hizmetler Genel Müdürlük koordinasyonunda yürütülür.
Sağlık hizmetleri
Madde 27– (1) Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri geçici barınma merkezlerinin içinde ve dışında Sağlık Bakanlığının kontrolü ve sorumluluğunda yapılır veya yaptırılır. a) Sağlık hizmetlerini yürütmek üzere sürekli faaliyet gösterecek sağlık merkezleri kuru-labilir. Sağlık merkezinin bulunması halinde, yeterli sayıda ambulans ve sağlık personeli bulundu-rulur. b) (Değişik:RG-25/12/2019-30989-CK-1851/12 md.) Temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlardan Bakanlıkça belirlen tutar veya oran üzerinden katılım payı alınabilir. c) İkinci ve üçüncü basamakta sunulan sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere, sağlık hiz-meti bedelleri; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçemez. ç) Sunulan sağlık hizmeti bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından ödenir.(2) d) Geçici korunanlar acil ve zorunlu haller dışında, özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuramazlar. e) Bulaşıcı hastalık riskine karşı gerekli tarama ve aşılar yapılarak her türlü önlem ve ted-bir alınır. f) Üreme sağlığıyla ilgili olarak yetkili personel tarafından bilgilendirme yapılır ve destek faaliyetleri yürütülür. g) Kişisel veya toplu kullanım alanlarının sağlığa uygunluğu kontrol edilerek, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi ve geçici barınma merkezlerinin bulunduğu çevre koşullarının sağlık açısından uygun hale getirilmesi sağlanır. ğ) Geçici korunanlar arasında madde bağımlılığı veya ağır psikolojik ya da psikiyatrik so-runları olduğu tespit edilenler hakkında sağlık kurumuna nakli de içerebilecek şekilde gerekli tedbirler alınır.(2) h) Çocuklara yönelik gerekli aşıların yapılması amacıyla gerekli tedbirler alınır. ı) Barınma merkezleri oluşturulurken gerekli olan uygun fiziki donanım kurulur ve Sağlık Bakanlığına teslim edilir. ___________ (1) 8/1/2018 tarihli ve 2018/11208 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘AFAD’ ibaresi ‘Genel Müdürlük’ şeklinde değiştirilmiştir. (2) 8/1/2018 tarihli ve 2018/11208 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ‘AFAD’ ibaresi ‘Genel Müdürlük’ şeklinde, (ğ) ben-dinde yer alan ‘psikolojik sorunları’ ibaresi ‘ağır psikolojik ya da psikiyatrik sorunları’ şeklinde değiş-tirilmiştir. 6213 (2) Geçici korunanlara sağlık hizmetlerine ilişkin olarak yapılan yardımlar Sağlık Bakan-lığı koordinasyonunda yürütülür. (3) Aşı ile koruyucu sağlık hizmetleri sunumunun gecikmeksizin ve sürekli uygulanabil-mesi için geçici korunanların kimlik beyanı ve tespiti yapılarak, adres değişiklikleri ivedilikle Sağlık Bakanlığına bildirilir. (4) Sınırı ilk geçişlerinde ve acil durumlarda, henüz kayıt işlemlerini tamamlamamış olan bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için kimlik bilgilerine göre işlem yapılır. (5) (Mülga: 8/1/2018-2018/11208 K.) (6) Bu madde kapsamında sağlanacak temel ve acil sağlık hizmetlerine karşılık olarak sağlık hizmet sunucularına bir bedel ödenmesinin zorunlu olması halinde; Sosyal Güvenlik Ku-rumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan birim fiyatları geçecek veya daha düşük iskontoyu içerecek şekilde fiyat uygulaması yapılamaz. Aşılar hariç olmak kaydıyla bu madde kapsamına girenlere Sosyal Güvenlik Kurumunca bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri kapsamında sağlık hizmeti verilemez.
Eğitim hizmetleri
İş piyasasına erişim hizmetleri
Madde 29– (1) Geçici korunanların çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın gö-rüşü alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir.(1) (2) Geçici koruma kimlik belgesine sahip olanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek sektör-lerde, iş kollarında ve coğrafi alanlarda (il, ilçe veya köylerde) çalışma izni almak için Aile, Ça-lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurabilir.(1) ________________ (1) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1851 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-rarının 14 üncü maddesiyle, birinci fıkrada yer alan ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının’ ibaresi ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının’ şeklinde ve ‘Bakanlar Kurulunca’ ibaresi ‘Cumhurbaş-kanınca’ şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrada yer alan ‘Bakanlar Kurulunca’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanınca’ şeklinde ve ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına’ ibaresi ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-na’ şeklinde değiştirilmiştir. 6214 (3) Yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere ilişkin mevzuatta yer alan hükümler sak-lıdır. (4) Geçici korunanlara verilen çalışma izinlerinin süreleri, geçici korumanın süresinden fazla olamaz. Geçici koruma sona erdiğinde, bu kapsamda verilen çalışma izni sona erer. (5) Geçici korunanlara verilen çalışma izni, Kanunda düzenlenen ikamet izinleri yerine geçmez.
Sosyal hizmetler ve yardımlar
Madde 30– (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan ihtiyaç sahibi olanlar, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde anılan Kanun kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlandırılabilir. (2) (Değişik: 8/1/2018-2018/11208 K.) Bu Yönetmelik kapsamındaki özel ihtiyaç sahip-lerinin geçici barınma merkezilerinin içinde ve dışında yararlanacakları sosyal hizmetler ve yar-dımlar ile bu yabancılara sağlanacak psikososyal destek çalışmaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kontrolünde ve sorumluluğunda yürütülür. Yürütülen iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir.(2) (3) (Ek: 8/1/2018-2018/11208 K.) Refakatsiz çocuklar, esas olarak Aile, Çalışma ve Sos-yal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde barındırılır. Ancak uygun koşullar sağlandığında refakat-siz çocuklar, geçici barınma merkezlerinin ayrı bir bölümünde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kontrol ve sorumluluğunda Genel Müdürlük ile işbirliği halinde barındırılabilir.(2) (4) (Ek: 8/1/2018-2018/11208 K.) Geçici barınma merkezleri içinde ve dışında yaşayan özel ihtiyaç sahiplerinin sosyal hizmet ve psikososyal destek gereksinimlerinin belirlenmesi ama-cıyla yapılacak hane ziyaretleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.(2) (5) (Ek: 8/1/2018-2018/11208 K.) Geçici barınma merkezleri içinde ve dışında uluslara-rası ve ulusal sivil toplum kuruluşları tarafından verilmesi planlanan sosyal hizmet ile psikososyal destek hizmetlerinin takibi ve kontrolü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirle-nen usul ve esaslara göre düzenlenir.
Tercümanlık hizmetleri
Gümrük işlemleri
Madde 32– (1) Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların ve varsa aile üye-lerinin yanlarında getirecekleri eşya ve taşıtlar ile ülkemizde bulundukları süre içerisinde bu kişilere çeşitli yollarla gönderilebilecek eşyalara dair yürütülecek işlemlere ilişkin esaslar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.(3) ___________ (1) Bu maddenin ‘Sosyal yardım ve hizmetler’olan başlığı, 8/1/2018 tarihli ve 2018/11208 sayılı Bakan-lar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1851 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 15 inci maddesiyle, ikinci fıkrada yer alan ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ ibareleri ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrada yer alan ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ ibaresi ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ şeklinde ve ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının’ ibaresi ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının’ şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrada yer alan ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca’ ibaresi ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca’ şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan ‘özel ihtiyaç sahiplerinin’ ibaresinden son-ra gelmek üzere ‘sosyal hizmet ve’ ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrada yer alan ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca’ ibaresi ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca’ şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan ‘verilmesi planlanan’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘sosyal hizmet ile’ ibaresi ek-lenmiştir. (3) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1851 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 16 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ ibaresi ‘Ticaret Bakanlığı’ şeklinde değiştirilmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM Yükümlülükler Genel yükümlülükler
Davete uyma yükümlülüğü
Hakların uygulanmasında kısıtlamalar
SEKİZİNCİ BÖLÜM Sevk Merkezleri ile Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması Yönetimi ve İşletilmesi ile Geçici Barınma Merkezlerinde Sağlanacak Hizmetler Sevk merkezlerinin kurulması ve yönetimi
Geçici barınma merkezlerinin kurulması yönetimi ve işletilmesi
Geçici barınma merkezlerinde sağlanacak hizmetler
Geçici barınma merkezlerini ziyaret
Sevk merkezleri ve geçici barınma merkezlerinin güvenliği
Sevk merkezleri ile geçici barınma merkezlerinde görevli personel
DOKUZUNCU BÖLÜM Gönüllü Geri Dönüş ve Üçüncü Ülkeye Çıkış Gönüllü geri dönüş
Seyahat belgesi
Üçüncü ülkeye çıkış ve yerleştirme
Türkiyeye giriş yasağı
ONUNCU BÖLÜM İşbirliği ve Yardım İşbirliği
Destek çağrısının yapılması ve yardım sağlanması
Madde 47– (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara, hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla uluslararası külfet paylaşımı kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı tarafından diğer ülkelerden, uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından destek talep edilebilir. (2) Birinci fıkra kapsamında sağlanacak ayni ve nakdi yardımların kabul edilmesi ve kul-lanılması, Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığın görüşleri alınarak, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurum tarafından koordine edilir.(1)(2) (3) Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurum, bu ayni ve nakdi yardımların kullanılması konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Kızılay Derneği, sosyal yardım-laşma ve dayanışma vakıfları başta olmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklerle doğrudan işbirliği yapabilir.(1)(2) ___________ (1) 8/1/2018 tarihli ve 2018/11208 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘AFAD’ ibaresi ‘Başbakanlıkça belirlenen kurum’ şeklinde değiştirilmiştir. (2) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1851 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 20 nci maddesiyle, ikinci fıkrada yer alan ‘Başbakanlıkça’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanlığınca’ şeklinde değiş-tirilmiş ve üçüncü fıkrada yer alan ‘Başbakanlıkça’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanlığınca’ şeklinde, ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ ibaresi ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ şeklinde değiştiril-miştir.
ONBİRİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Özel ihtiyaç sahipleri
Aile birleşimi
Kişisel veriler
Gizlilik ilkesi ve kişisel dosyaya erişim
İstatistikler
Avukatlık hizmetleri
İhbar ve şikayetler
Tebligat
Yetki
Denetim
Uygulamaya ilişkin düzenlemeler
Talep yetkisi
Mali hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Geçiş hükümleri
Geçici Madde 1– (1) 28/4/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatan-daşları ile vatansızlar ve mülteciler, uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici koruma altına alınırlar. Geçici korumanın uygulandığı süre içinde, bireysel uluslararası koruma başvuruları işleme konulmaz. (2) Birinci fıkrada belirtilen yabancılardan 28/4/2011 tarihinden önce uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar, talepleri halinde geçici koruma altına alınırlar. (3) 28/4/2011 tarihinden itibaren ikamet izni almış ancak süresi uzatılmamış ya da ikamet izni iptal edilmiş olanlar ile vize süresi veya muafiyeti sonunda koruma talep edenler, 8 inci mad-de hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçici koruma kapsamına alınırlar. Bunlardan koruma talep etmeyenler hakkında ise genel hükümler uygulanır. (4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen kimlik belgeleri, 22 nci mad-dede belirtilen geçici koruma kimlik belgesi düzenleninceye kadar geçici koruma kimlik belgesi yerine geçer. Bu belge sahiplerine, 5490 sayılı Kanun kapsamında yabancı kimlik numarası veri-lebilir. (5) Birinci fıkrada belirtilen yabancılar hariç üçüncü ülke vatandaşlarının, Suriye Arap Cumhuriyeti’nden ülkemize girişleri ve ülkemizden Suriye Arap Cumhuriyeti’ne çıkış işlemleri sınır kapılarından genel hükümler çerçevesinde yapılır. (6) (Ek: 5/4/2016-2016/8722 K.) 28/4/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriye-ti’nde meydana gelen olaylar sebebiyle Türkiye’ye gelmiş ve 20/3/2016 tarihinden sonra ülkemiz üzerinden düzensiz yollarla Ege adalarına geçmiş olan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşların-dan, ülkemize geri kabul edilenlere koruma talep etmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında geçici koruma sağlanabilir.
Yürürlük
Yürütme