Gemi Bayrak şahadetnameleri Hakkında Nizamname

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Talep anında geminin tabi bulunduğu memleketin salahiyetli makamı veya konsolosluğu tarafından verilmiş ve geminin Türk Bayrağı çekmesine bir engel bulunmadığını gösterir belge
Madde 893– Gemi ipoteğinin (Tescilinde alacaklının adı ve soyadı, alacağın miktarı, mevzuu para olmayan alacaklarda bunun Türk parasiyle karşılığı, alacak faizli ise faiz nispeti, tali edalar kabul edilmiş ise bunların da tutarı sicile kaydolunur. Hakkın ve alacağın muhtevasına ait diğer cihetler için tescil talepnamesine atıf yapılabilir. Alacak miktarı gayri muayyen veya mütehavvil ise hakiki miktarı zamanında tesbit olunmak üzere ipoteğin temin edeceği alacak miktarının azami haddi tayin ve gemi siciline tescil edilir. Alacak faizli ise, faizlerde azami hadde dahil sayılır. Nama veya hamile yazılı tahviller bir gemi ipoteği ile temini halinde ipotek istikrazın tamamı için tesis edilecekse alacak yerine, borçlu ile alacaklıların cümlesini birden temsil edecek bir temsilci ihracı deruhde eden işletme için tesis edilecekse gemi ipoteği üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakkı da tescil olunur. 1299 Gemi Bayrak Nizamnamesine ekli 2 No: lu örnek TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAYRAK ŞAHADETNAMESİ Aşağıda adı ve vasıfları yazılı geminin 29 Haziran 1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret 824 üncü maddesinin 2 nci fıkrası Kanununun ————— (*) gereğince Türk Bayrağını çekme hakkını ve 828 inci maddesinin 2 nci fıkrası Türk gemilerine mahsus bütün hakları ve imtiyazları ve vasıfları bulunduğu tasdik olunur. Geminin: 1. Adı: 2. Tanınma şeraiti: 3. Nev’i: 4. İnşa yeri ve kızaktan indiği yıl: 5. Bağlama limanı: 6. I – Resmi ölçme neticeleri: a) Boyu: b) Eni: c) Derinliği: d) Makine dairesi boyu: e) Gros tonilatosu: f) Net tonilatosu: g) Ölçü belgesi: II – Makine takatı: Geminin maliki: III – ——— (*) İşletme mütaahhidi: ……………………. tarihine İşbu şahadetname arkasında yazılı kayıt ve şartlarla ————– (*) gemi teslim limanına gidinceye kadar muteberdir. Yer Tarih ……………………… ……………………. Resmi mühür Şahadetnameyi veren makam ………………………………………. İmza ———- (*) Vaziyete göre biri çizilir.