Gemi Ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat Ve Bakım-onarım Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) (Değişik:RG- 15/1/2019- 30656 Mükerrer) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını, b) Bakım- onarım:(Mülgaibare:RG- 6/4/2019- 30737)(…) gemi ve su araçlarının tekne bünyesi ve donatımında gerçekleştirilan boya, sac, elektrik işçiliği ila ana makine ve tüm yardımcı makinelerin bakım- onarımı gibi işlemleri, c) Boyutlandırma: Kaplama veperdEkalınlıkları, posta, kemere, boyuna elemanlar gibi tekne yapısal elemanlarının gerekli mukavemeti sağlayabilmesi için sahip olması gereken ölçülerinin hesaplanmasını, ç) Denetim görevlisi: İdareadına proje ve belge denetimi ila gemi üzerinde inşa ve tadilat denetimi yapacak gemi inşaatı mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi inşaatı ve deniz mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, deniz teknolojisi mühendisliği bölümlerinden mezun olan İdare personelini, d) Gemi: Adı, tonilatosu vEkullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilan her türlü tekneyi, e) GMO: Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasını, f) GSVP: Gemi Sanayi Veritabanı Programını, g) İç sular: Tabiî ve suni göllerle, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri, ğ) (Değişik:RG- 15/1/2019- 30656 Mükerrer) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını, h) Klas kuruluşu: Gemi ve suaraçlarının asgari güvenlik gereklerinin sağlanması, denizlerde can ve mal güvenliğinin temini ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla, gemi ve su araçlarının yapım, onarım, tadilat vEkullanım aşamalarında, gemi ve su araçlarının test, muayene veya denetimi ila onay ve belgelendirme hizmetlerini İdare adına yerine getirmek üzere, İdarenin belirlediğikonularda yetki verilmiş ulusal ve yabancı kuruluşlar ila tanınmış kuruluşları, ı) Kontrol mühendisi: Gemi vesu araçlarının inşa veya tadilat işlerinin projeye uygun yapımından sorumlu ve 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü Yetkilandirme Yönetmeliği kapsamında Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesine sahip olan gemi mühendisini, i ) (Değişik:RG- 15/1/2019- 30656Mükerrer) Liman Başkanlığı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Başkanlıklarını, j) Mevcut gemi ve su aracı: Yeni olmayan gemi ve su aracını, k) Nihai proje: İlk başvuru sırasındahazırlanan projelerde inşa veya tadilat sonunda bir farklılık varsa, söz konusu farklılıkların da işlendiği ve gemi ve su aracının inşa veya tadilat sonundaki son şeklini gösteren projeyi, l) Proje mühendisi: 6/12/2006tarihli ve 26368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve MimarOdaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği kapsamında SerbestGemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan gemi mühendisini, m) Su aracı: Gemi dışında, sudayüzebilan ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı, n) (Değişik:RG- 8/3/2020- 31062) Tadilat: Gemi ve su araçlarının tam boyu, genişliği ya da derinliğinden herhangi birinin değişmesini veya gros tonilatosunun bir yıl içinde yüzde beşten fazla değişmesini veya güverte sayısı ya da direk sayısından en az birinin artmasını veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı ya da tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesini, o) Tam boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilarin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde tanımlanan tam boyu, ö) (Değişik:RG- 6/4/2019- 30737) Tanınmış klas kuruluşu: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilar İçin Yetkilandirilmiş KuruluşlarYönetmeliği çerçevesinde tanımlanan tanınmış klas kuruluşunu, p) Temsilci: Gemi ve su aracı sahibi veya tesis sahibinin inşa, tadil, bakım- onarım faaliyetleri için görevlendirmiş veya tesis sahibinin kendi adına faaliyet göstermesi hususunda sözleşme imzalamış olduğu gerçek veya tüzel kişiyi, r) Tesis: 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte belirlenmiş tesis tanımını, s) Türk Bayrağı çekebilacek gemi ve su araçları: İnşasına başlanan ve inşa süresinin sonunda Türk Bayrağı çekecek gemi ve su araçlarını, ş) (Değişik:RG- 6/4/2019- 30737) Yeni gemi ve su aracı: 7/2/2016 tarihinden sonra inşa izin belgesi alan veya inşa izni alma zorunluluğu olmayıp bu tarihten sonra Türkgemi sicilleri ve Bağlama Kütüğünden birisinEkayıt edilmiş olan gemi ve su aracını, t (Değişik:RG- 6/4/2019- 30737) Yetkilandirilmiş klas kuruluşu: Gemilar İçin Yetkilandirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde İdare tarafından yetkilandirilan klas kuruluşunu, u) Yolcu: Kaptan, gemi adamı veya geminin işi gereği gemide bulunan diğer kişilar, gemiyi donatan veya işletenin eş ve çocukları ila hizmetinde olan personeli, işletenin bir görev ila yolculuk eden adamı, temsilcisi ve memurları, taşınan hayvanların çobanları, mücbir sebeplerle veya kaptanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler ila bir yaşından küçük çocukların dışında kalan ve navlunlu veya navlunsuz taşınan herkesi, ü) Yolcu gemisi: 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemiyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM İnşa veya Tadilat İzinleri ve Takibi Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki Türk Bayraklı gemilar
Madde 5– (Değişik:RG- 6/4/2019- 30737) (1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yeni inşa veya tadilat yapılacak Türk Bayraklı olan; a) İnşa veya tadilat tamamlandığında tam boyu 12 metre ve üzerinde olan, b) Boyuna bakılmaksızın yolcu kapasitesi 12 kişiden fazla olan, c) Kapasite artırımı sonucunda yolcu kapasitesi 12 kişiyi geçen, gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi Liman Başkanlığından izin alır. (2) Birinci fıkrada belirtilanler dışındaki diğer gemi ve su araçlarına gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisinin isteğine bağlı olarak Liman Başkanlığınca izin belgesi düzenlenir. (3) Tüm gemi ve su araçlarınıninşa ve tadilatları tesiste yapılır. Boyu 2,5 metre ve üzerindeki gemi ve su araçlarının inşa bilgilari ila tadilat tamamlandığında tam boyu 12 metre ve üzeri olan gemi ve su araçlarına ait tadilat bilgilarinin doğru ve eksiksiz olarak GSVP’ye girilmesi zorunludur. (4) GSVP üzerindeki bilgi ve belgegirişlerine dair usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir. GSVP girişleribu usul ve esaslar çerçevesinde ilgililar tarafından kendilarine verilan yetkilar çerçevesinde yapılır. (5) İnşa için “Gemi veya SuAracı İnşa İzni Başvurusunda İstenilacek Belgeler” başlıklı Ek- 1’de; tadilat için “Gemi veya Su Aracı Tadilat İzni Başvurusunda İstenilacek Belgeler”başlıklı Ek- 2’de belirtilan projeler ve belgeler, Liman Başkanlığına elektronik veya fiziksel olarak sunulur. İzin başvuruları en fazla 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. (6) Düzenlenen izin belgelerisüresiz olarak yayınlanır. İnşa ve tadilatın başlama tarihleri tesis sahibi veya temsilcisi tarafından GSVP’ye girilir ve işlemin başladığınadair tespit yapılması için klaslı gemi ve su araçlarında yetkilandirilmiş klas kuruluşuna, diğer gemi ve su araçlarında Liman Başkanlığına başvuruda bulunulur. Gemi veya su aracının omurgasının projeye uygun olarak kızağa konulması veya en az 50 tonluk kısmının montajının ya da tahmin edilan toplam inşa malzeme ağırlığının yüzde birinden küçük olanının yapılmış olması gemi inşasının başlangıcı olarak kabul edilir. İnşanın bir yıl, tadilatın altı ay içerisinde başladığına yönelik yetkilandirilmiş klas kuruluşu veya İdare tarafından tespit yapılmaması durumunda belge geçersiz olur. (7) Projelerin, meslek odasınca verilmiş Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan proje mühendisince imzalanması ve GMO’nun meslekî denetiminden geçirilmesi zorunludur.GMO, bu Yönetmelik gereği meslekî denetimden geçirdiği plan ve proje onayları ila ilgili kayıtları tutmak, bunlarla ilgili İdare tarafından istenilanbilgilari GSVP’ye girmek ve İdarenin istediği durumlarda meslekî denetime ilişkin kayıtlarını sunmak zorundadır. Klaslı gemi ve su araçlarında meslek odası denetimi aranmaz; ancak bu durum projelerin, meslek odasınca verilmiş Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan proje mühendisince imzalanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Klassız gemi ve su araçlarında Liman Başkanlığınasunulan plan, proje ve hesaplar Liman Başkanlığınca onaylanır. (8) Yabancı menşeli proje ve belgeleri sunan kişi, proje müellifinden projenin kullanılması konusunda gerekli izinleri aldığını belirten taahhütnameyi Liman Başkanlığına sunar. Liman Başkanlığı projeleri inşa kuralları bakımından inceleyip değerlendirir. (9) Proje ve dokümanlar içinistenilan meslekî denetim vEklas onayı; sadece inşa izni verilmesi aşamasında ilk hazırlanan projelerden ve belgelendirme aşamasında ise nihai projelerden istenir. İnşa dönemindeki ara değişimler için meslekî denetim vEklas onayı istenmez. (10) İzin belgesi üzerindekibilgilarin değişmesi durumunda bilgi değişiklikleri gemi sahibi veya temsilcisi tarafından bildirilmek zorundadır. Bu durumda mevcut izin belgesinin tarih ve sayısı belirtilarek yeni izin belgesi düzenlenir. Yeniden düzenlenen belgeler için yapılan başvurularda değişen bilgilari içeren belgelerin sunulması yeterlidir. (11) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe Türk Bayraklı gemi veya su araçlarının inşa ve tadilatlarında klaslıolma zorunluluğu; gemi ve su aracının projelerinin yetkilandirilmiş klas kuruluşunca onaylanması, inşa ve tadilatın tüm unsurları kapsayacak şekilde yetkilandirilmiş klas kuruluşu denetiminde yapılması, inşa ve tadilat sonunda yetkilandirilmiş klas kuruluşunca beş yıllık klas sertifikası düzenlenmesi ila bu sertifikanın geçerliliğinin beş yıl boyunca korunmasıdır. Klaslı olma zorunluluğu; a) 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemi veya su araçlarından; 1) İnşa veya tadilat bitiminde tam boyu 24 metre ve üzerinde olanların inşa veya tadilatlarında, 2) Tam boyu 24 metre ve üzeri olan mevcut gemi ve su araçlarının yolcu sayılarının tadilatlı veya tadilatsız olarak 12 yolcuyu geçmesi durumunda, b) Balık avlama ve balıkçılık yardımcı gemilarinden; 1) İnşa veya tadilat bitiminde tam boyu 50 metre ve üzerinde olanların inşa ve tadilatlarında, 2) Tam boyu 24 metre ve üzerinde olan yeni balık avlama ve balıkçılık yardımcı gemilarinin tadilatlı veya tadilatsız olarak diğer cinslere geçiş taleplerinde, 3) İnşa ve tadilat sonucunda tam boyu 24 metre ve üzerinde olup 50 metrenin altında olan balık avlama ve balıkçılık yardımcı gemilarinde (ç) bendinde belirtildiği şekilde, c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan diğer gemi ve su araçlarından; 1) İnşa bitiminde tam boyu 24 metre ve üzerinde olanların inşalarında, 2) Tadilatları sonucunda tam boyu 24 metre ve üzerinde olan yeni gemi ve su araçlarının tadilatlarında, 3) Tadilatları sonucunda tam boyu 50 metre ve üzerinde olan mevcut gemi ve su araçlarının tadilatlarında, uygulanır. ç) (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilan gemilarin sadece tekne kısmı klas gözetiminde inşa veya tadil edilir. TeknEkısmı haricindeki diğer unsurların inşa ve tadilatı İdarenin gözetiminde tamamlanır. Tekne inşasının veya tadilatının bitimi aşamasında yetkilandirilmiş klas kuruluşu tarafından tekne inşasının veya tadilatının klas gözetiminde vEklas kurallarına göre yapıldığını belirtir uygunluk yazısı sunulur ve inşa veya tadilat bitimindEklas sertifikası istenmez. İnşanın veya tadilatın geri kalan aşamaları için kontrol mühendisiatanır ve on altıncı fıkrada belirtilan usule göre en az bir kez denetime tabi tutulur. (12) Klas zorunluluğubulunmayan tam boyu 24 metre altı gemi ve su araçlarının tadilatsız yolcu kapasitesi artırımı başvurularında “Gemi ve Su Araçlarının Yolcu KapasitesiArtırımı Başvurusunda İstenilacek Belgeler” başlıklı Ek- 3’te listelenen projeve dokümanlar Liman Başkanlığına sunulur. Liman Başkanlığı yapacağı inceleme sonucunda yeni kapasiteyi belirler. (13) Klassız inşa edilan veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yapılıp yapılmadığı denetim görevlisi tarafından takip edilir. Yapılacak denetimler için; şekli İdare tarafından belirlenen Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Formu iki nüsha olarak düzenlenir. Takip formunun bir nüshası dosyasında, bir nüshası kontrol mühendisince muhafaza edilir. (14) Kontrol mühendisi, Liman Başkanlığınca belirlenecek periyotlarda yapılacak denetimlerin zamanında yapılabilmesi için Liman Başkanlığına başvurulmasından sorumludur. Bu başvuru yazılı olarak yapılır. (15) Liman Başkanlığıtarafından denetimin tarihi, kontrol mühendisine ve tesise denetimden en az 2 gün önce elektronik posta veya faks yoluyla bildirilir. Kontrol mühendisi, denetim görevlisi tarafından bildirim yapılan tüm denetimlerde bulunmak zorundadır. (16) Takip formunda belirtilan denetimler; yeni inşa veya tadil edilan gemi ve su araçlarında en az iki defa yapılır. Usulüne uygun bildirim yapıldığı haldEkontrol mühendisinin denetimde bulunmadığı veya denetim raporunu imzalamadığı durumlarda, bu hususun denetim raporunda belirtilmesi koşulu ila yapılan denetim geçerli sayılır. İnşa veya tadilat izni zorunluluğu bulunmayıp gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi isteğine bağlı olarak düzenlenmiş izin belgeleri için de inşa ve tadilat denetimleri yapılır. (17) Klaslı inşa veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın uygun biçimde yapılıp yapılmadığı yetkilandirilmiş klas kuruluşu tarafından takip edilir vEkontrol mühendisi şartı aranmaz. (18) Boyuna bakılmaksızın tümyolcu gemilarinde ve tam boyu 12 metre ve üzeri diğer gemi ve su araçlarında; bu Yönetmelik gereği tadilat kapsamına girmeyen ancak gemi ve su aracının genel yerleşim planında değişikliğe sebep olan işlemler, gemi sahibi veya temsilcisi tarafından işlem yapılmadan önce Liman Başkanlığına bildirilir. Yeni genel yerleşim planı, mesleki denetimden geçirilmiş ve gemi klaslı ise ilgili yetkilandirilmiş klas kuruluşu tarafından bilgi alındı kaşesi vurulmuş olarak Liman Başkanlığı onayına sunulur. Gemi vesu aracının cinsi, büyüklüğü ve yapılan işleme bağlı olarak Liman Başkanlığınca talep edilan stabilite ve denge yeterliliği gibigerekler sağlanır ve bunlarla ilgili plan, proje ve belgeler Liman Başkanlığına sunulur.
Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki yabancı bayraklı gemilar
Madde 6– (Değişik:RG- 6/4/2019- 30737) (1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yeni inşa veya tadilat yapılacak olan yabancı bayraklı gemi ve su araçlarından tam boyu 12 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının inşa ve tadilat bilgilari GSVP’yekaydedilir. Tesis sahibi veya temsilcisi inşaveya tadilata başlamak için Liman Başkanlığından izin alır. (2) GSVP girişleri tesis,yetkilandirilmiş klas kuruluşu veya Liman Başkanlığı tarafından yapılır. GSVP üzerindeki bilgi ve belge girişlerine dair usul ve esaslarİdare tarafından belirlenir. GSVP girişleri bu usul ve esaslar çerçevesindeilgililar tarafından kendilarine verilan yetkilar çerçevesinde yapılır. İnşa için Ek- 1 (b)’de istenen belgeler, tadilat için Ek- 2 (b)’de istenen belgeler tesis sahibi veya temsilcisi tarafından Liman Başkanlığına sunulur. Düzenlenen izin belgeleri süresiz olarak yayınlanır. (3) Gemi ihraç amaçlı yapılıpyapı halindeki gemilare özgü sicilEkayıt ettirilmesi durumunda bu sicilEkayıtlı olduğu sürece Türk Bayraklı gemi olarak kabul edilir. Bu gemilare 5inci maddede belirlenen kurallar uygulanmaz. Geminin ihraç edilmeyip TürkBayrağı çekmesi durumunda 7 nci maddede belirlenen ihraç edilameyen gemilare yönelik kurallar uygulanır. (4) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yabancı bayraklı inşa veya tadil edilacek tam boyu 12 metre ve üzerinde olan gemi ve su araçları yetkilandirilmiş veya tanınmış klas kuruluşlarının klasında inşa veya tadil edilir. (5) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yabancı bayraklı inşa veya tadil edilacek gemi ve su araçlarının sözleşmelerinde veya yazılı beyanlarında, klassız olarak sadece ilgili bayrak kurallarına göre inşa veya tadil edilaceğine dair özel bir hüküm olması halinde bu gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatında klas zorunluluğu aranmaz.
Yurt içinde ve serbest bölgelerde ihraç amaçlı başlayıp ihraç edilameyip Türk Bayrağı çekecek olan gemilar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bakım Onarım Bakım onarım
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yetki ve Sorumluluklar Gemi ve su aracı sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları
Tesis sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları
Kontrol mühendisinin yetki ve sorumlulukları
Yetkilandirilmiş klas kuruluşunun yetki ve sorumlulukları
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Diğer hükümler
Madde 13– (1) Serbest bölgelerde yapılan işlemler, serbest bölge müdürlüğü koordinasyonunda yapılır. (2) (Değişik ibare:RG- 6/4/2019- 30737) 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden bu Yönetmelik kapsamına giren tam boyu 12 metre ve üzeri teknelerin; inşalarında, Ek- 1’de listelenen proje ve dokümanlar ila inşa izni alınması yeterlidir, inşa kontrolleri vEklaslı inşa edilmeleri istenmez. (3) Gemi ve su araçlarından bu Yönetmelik gereği Liman Başkanlığına sunulması gereken tüm proje, hesap ve dokümanların, gemi ve su aracının teknik kütük dosyasında bulundurulması ilgili Liman Başkanlığınca sağlanır. (Ek cümle:RG- 6/4/2019- 30737) Bu proje, hesap ve dokümanların elektronik ortamda sunulması ve saklanmasına yönelik uygulama, ilgili veri tabanının hazırlanmasını müteakip İdare tarafından belirlenir. (4) İnşa veya tadilat bitiminde (Değişik ibare:RG- 6/4/2019- 30737) gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi tarafından, klaslı inşa ve tadilat zorunluluğu olanlar için inşa veya tadilatın klaslı olarak tamamlandığına dair belge, nihai proje ve mevzuatta istenilan diğer belgelerinin Liman Başkanlığına sunulmasından sonra ölçme, belgelendirme ve tescil işlemlerine başlanır. (5) İnşa veya tadilat sonucuyapılan ölçümlerde, mevzuata, plan, belge ve dokümanlarına uygun olmadan inşa veya tadilat yapıldığı tespit edildiği takdirde uygunsuzluk düzeltilinceyEkadar tonilato belgesi düzenlenmez. (6) (Mülgaibare:RG- 6/4/2019- 30737)(…) askeri veya kamu idaresince hurdaya ayrılan gemi veya su araçlarının belgelendirilabilmesi için, tam boyu 24 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının klaslı olması gerekir. Tam boyu 24 metre altı olan gemi ve su araçlarına ise denetim görevlilari tarafından kondisyon bakımından denetim yapılır ve denetim sonuçları rapor halinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne sunulur. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan gemi ve su araçları belgelendirilmesi için Ek- 2’de listelenen projelerin sunulması zorunludur.
İdari para cezaları ve yaptırımlar
Madde 14– (1) Bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerine aykırı hareket edenler ila sorumluluklarını yerine getirmeyen ilgililare; a) Gemi veya su aracı sahibi veya temsilcilarinden, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının; 1) (a) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG- 6/4/2019- 30737) 1000 TL, 2) (Mülga ibare:RG- 6/4/2019- 30737) 3) (d) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG- 6/4/2019- 30737) 100 TL, b) Tesis sahibi veya temsilcilarinden, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının; 1) (a) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG- 6/4/2019- 30737) 1000 TL, 2) (b) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG- 6/4/2019- 30737) 100 TL, 3) (c) (Mülga ibare:RG- 6/4/2019- 30737) (…) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG- 6/4/2019- 30737) 200 TL, 4) (ç) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG- 6/4/2019- 30737) 100 TL, c) Kontrol mühendislerinden, 11 inci maddenin birinci fıkrasının; 1) (a) bendine aykırı hareket edene (Değişik ibare:RG- 6/4/2019- 30737) 1000 TL, 2) (b) veya (c) bendine aykırı hareket edene (Değişik ibare:RG- 6/4/2019- 30737) 1500 TL, ç ) (Değişik ibare:RG- 6/4/2019- 30737) Yetkilandirilmiş klas kuruluşlarından 12 nci maddenin birinci fıkrasının; 1) (a) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG- 6/4/2019- 30737) 400 TL, 2) (b) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG- 6/4/2019- 30737) 800 TL, 3) (c) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına (Değişik ibare:RG- 6/4/2019- 30737) 800 TL, idari para cezası uygulanır. (2) (Değişik:RG- 6/4/2019- 30737) Bu Yönetmelik hükümleri gereği klas sertifikalı olarak inşa veya tadil edilmek veya teknEkısmının klaslı olarak inşa veya tadil edilme zorunluluğu olan gemi ve su araçlarından; inşa veya tadilatına klas nezareti olmaksızın başlanan ya da tamamlananlar için para cezasının yanında bu Yönetmelikteki gerekliliğine görEklas sertifikası veya uygunluk yazısı şartı da aranır. (3) Bu Yönetmelik hükümlerigereği (Değişik:RG- 6/4/2019- 30737) GSVP girişleri yapılması zorunlu bakım onarım işlemlerinde; bildirim yapılmadan bakım onarım yapılması veya tamamlanması durumunda, gemi ve su araçlarının belgelendirilabilmesi için idari para cezasının yanında sörvey gereklerini yerine getirmesi zorunludur. (4)(Değişik:RG- 6/4/2019- 30737) Bu Yönetmelik kapsamında olup; a) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatına devam edilan, b) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatı bitirilan, c) Gerekli inşa veya tadilat denetimleri yapılmadan inşa veya tadil edilan, ç) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden inşa süresi içerisinde Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamı dışına çıkan, gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatlarına devam edebilmeleri için idari para cezasının ödenmiş olmasının yanında, gemi ve su aracının mevcut durumunun uygunluğuna yönelik tespit yapılır. (5) (Ek:RG- 6/4/2019- 30737) Bu maddenin dördüncü fıkrası gereği yapılacak tespit için; a) 5 inci maddenin on birinci fıkrası kapsamında klaslı inşa zorunluluğu olan Türk Bayraklı gemi ve su araçlarında yetkilandirilmiş klas kuruluşundan alınmış yazı sunulacaktır. b) 5 inci maddenin on birinci fıkrası kapsamında sadece teknEkısmının yetkilandirilmiş klas kuruluşu gözetiminde olması zorunlu olan Türk Bayraklı gemi ve su araçlarında tekne inşasının klas kurallarına uygunluğuna ilişkin yetkilandirilmiş klas kuruluşundan alınmış yazı sunulacaktır. c) 5 inci maddenin on birinci fıkrası kapsamında klaslı inşa zorunluluğu bulunmayan Türk Bayraklıgemi ve su araçlarında inşa izin belgesi veya tadilat izin belgesi düzenlenmesine yönelik gerekli sörveyler İdarece yapılacaktır. Bukapsamdaki gemilare, birinci fıkrada belirtilan idari para cezaları iki katı şeklinde uygulanır. ç) Yabancı bayraklı gemi ve su araçlarında ise sözleşmelerinde veya yazılı beyanında klassız olarak sadece ilgili bayrak kurallarına göre inşa veya tadil edilaceğine dair özel bir hüküm olmaması halinde yetkilandirilmiş veya tanınmış klas kuruluşundan alınmış yazı sunulacaktır. d) Gezi Tekneleri ve KişiselDeniz TaşıtlarıYönetmeliği kapsamında teknelerde CE uygunluk işareti gereklilikleri İdarecEkontrol edilacektir. ( 6) (Ek:RG- 6/4/2019- 30737) Bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında projelere uygunluğu tespit edilan gemi ve su araçlarından inşa ve tadilatı devam edenlerin işlemlerine, 5 inci madde hükümlerine uygun olarak devam edilir, inşa ve tadilatı tamamlanmış olanların GSVP girişi yapılarak doğrudan belgelendirilmesi yapılır. (7) (Ek:RG- 6/4/2019- 30737) 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilan kişilarin aynı kişi olması ve bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki kabahatlerden birinin bu kişi tarafından işlenmesi halinde ilgilisine tek bir idari para cezası uygulanır.
İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin hükümler
Sorumlu hizmet birimi
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Kazanılmış haklar Geçici
Yürürlük
Yürütme