Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ GENEL GENEL KAPSAM GENEL TANIMLAR GENEL GENEL BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER GENEL GENEL GENEL AMAÇ GENEL BÖLÜM GENEL GENEL BİRİNCİ AMAÇ GENEL GENEL BÖLÜM GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL HÜKÜMLER GENEL GENEL GENEL HÜKÜMLER KISIM GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL BÖLÜM GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL GENEL BÖLÜM GENEL GENEL GENEL BÖLÜM BÖLÜM GENEL BÖLÜM HÜKÜMLER GENEL GENEL
Madde 2– (Ek:RG-22/6/2021-31519-CK-4104/4 md.) Bu YönetmeliĞin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 26 ncı maddesinin üçüncü ve beŞin-ci fıkraları, 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 311/A maddesi hükümleri, yürürlüĞe girdiĞi tarihten geçerli olmak üzere 1/1/2025 tarihine kadar uygulanmaz. Yürürlük Madde 354 ‒ (1) SayıŞtayın görüŞü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2015 tari-hinde yürürlüĞe girer. Yürütme Madde 355 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini CumhurbaŞkanı yürütür.(1) _____________ (1) 22/6/2021 tarihli ve 31519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4104 sayılı Cumhur-baŞkanı Kararının 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘Bakanlar Kurulu’ ibaresi ‘Cumhur-baŞkanı’ Şeklinde deĞiŞtirilmiŞtir. 6302 3/12/2014 TARğHLğ VE 2014/7052 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ğLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELğĞE EK VE DEĞğİğKLğK GETğREN YÖNETMELğKLERğN YÜRÜRLÜĞE GğRğİ TARğHLERğNğ GÖSTEREN TABLO Ek ve DeĞiŞiklik Getiren YönetmeliĞi YürürlüĞe Koyan Kararnamenin veya CumhurbaŞkanı Kararının 2014/7052 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile YürürlüĞe Konulan YönetmeliĞin DeĞiŞen Maddeleri YürürlüĞe GiriŞ Tarihi Tarihi Numarası 8/1/2018 2018/11321 1, 4, 6, 9, Üçüncü Bölüm BaŞlıĞı, 13, 20, 25, 25/A, 26 ncı maddenin birinci, ikinci, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları, 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, 29, 34, 36, 40, 40/A, 40/B, 41, 46, 73, 77/A, 129, 137, 140, 142, 145, 177, 181/A, 304, 306/A, 306/B, 306/C, 306/Ç, 306/D, 306/E, 306/F, 306/G, 306/Ğ, 306/H, 306I, 306/ğ, 306/J, 306/K, 306/L, 306/M, 306/N, 306/O, 306/Ö, 306/P, 306/R, 306/S, 306/İ, 306/T, 306/U, 306/Ü, 306/V, BeŞinci Bölüm BaŞlıĞı, 308, 313, 316, 316/A, 316/B, 326/A, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 344/A, Örnek: 17-A, Örnek: 17-B, Örnek: 18-A, Örnek: 18-B, Örnek: 19-A, Örnek: 19-B, Örnek: 20-A, Örnek: 20-B, Örnek: 21 ve Örnek: 22Örnek 23, Örnek 24 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 24/2/2018 23, 26 ncı maddenin üçüncü ve beŞinci fıkraları, 28 inci maddenin dörtüncü fıkrası, 311/A 1/1/2020 21/6/2021 4104 3, 4, 42, Geçici Madde 2, 355 22/6/2021 6303 ÖDEME EMRğ BELGESğ Muhasebe Birimi Kodu Muhasebe Birimi Adı Bütçe Yılı ğ l g i l i n i n Adı, Soyadı Kurum-Birim Kodu 1 2 Birim Yevmiyenin Tarihi T.C./ Vergi Kimlik No No.su Banka İube Adı Kurum Adı Banka Hesap Numarası Birim Adı BaĞlı OlduĞu Vergi Dairesi Hesap No Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik / Hesap Ayrıntı Kodu T u t a r Hesap / Ayrıntı Adı B o r ç A l a c a k 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 TL Kr TL Kr Toplam: Yukarıda yazılı ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Bütçe Gideri tahakkuk ettirilmiŞtir. Ödenmesi / Mahsubu gerekir. Ödeme Emri Belgesi No. Bütçe Gideri Tahakkuk Toplamı Özel Gider ğndirimi Toplamı Kesinti Toplamı Ödenmesi Gereken Çek / Gönderme Emri No. ….. / ….. / 20….. Düzenleyen * Adı, Soyadı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr TETKğK EDEN Memur İef Muhasebe Yetkilisi Yrd. AÇIKLAMA VE EKLER ÖDEMEYE ESAS BELGENğN Türü Tarihi No.su Tutarı TL Kr ….. / ….. / 20 ….. Uygundur ….. / ….. / 20 ….. Harcama Yetkilisi Adı, Soyadı Ödeyiniz / Mahsup Ediniz ….. / ….. / 20 ….. Muhasebe Yetkilisi Adı, Soyadı Yalnız : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. aldım. (*) GerçekleŞtirme görevlileri arasından harcama yetkilisince görevlendirilen kiŞi tarafından imzalanacaktır. G.Y.M.Y. Örnek:1 6304 MUHASEBE ğİLEM Fğİğ Muhasebe Birimi Kodu Muhasebe Birimi Adı Bütçe Yılı ğ l g i l i n i n Adı, Soyadı Kurum-Birim Kodu 1 2 Birim Yevmiyenin Tarihi T.C./ Vergi Kimlik No No.su Banka İube Adı Kurum Adı Banka Hesap Numarası Birim Adı BaĞlı OlduĞu Vergi Dairesi Hesap No. Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Finans. Kodu Ekonomik / Hesap Ayrıntı Kodu T u t a r Hesap / Ayrıntı Adı B o r ç A l a c a k 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 TL Kr TL Kr Toplam: MUHASEBE BğRğMLERğ ARASI ğİLEMLERDE MUHASEBE BğRğMğNğN KARİI MUHASEBE BğRğMğNğN Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası TAHSğLAT – ÖDEME – RET VE ğADELERDE AÇIKLAMA VE EKLER (BELGE DÜZENLEME NEDENğ) Alındı No. Çek No / Gönderme Emri No Düzeltme FiŞi/Düzeltme ve ğade Belgesinin Tarihi Numarası ğADE OLUNAN EMANETLERDE Hesaba AlındıĞı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı OlduĞu AVANS VE KREDğLERDE Avans ve Kredinin VerildiĞi Tarih Yevmiye Numarası ğlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı TL Kr ….. / ….. / 20….. Düzenleyen * Adı, Soyadı ….. / ….. / 20….. Uygundur ….. / ….. / 20 ….. Harcama Yetkilisi Adı, Soyadı Ödeyiniz / Mahsup Ediniz ….. / ….. / 20 ….. Muhasebe Yetkilisi Adı, Soyadı Tahsil EdilmiŞtir / ÖdenmiŞtir …../…../20….. Veznedar Adı, Soyadı Yalnız :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… aldım. (*) GerçekleŞtirme görevlileri arasından harcama yetkilisince görevlendirilen kiŞi tarafından imzalanacaktır. G.Y.M.Y. Örnek:2 6305 BaŞka Bir Muhasebe Birimi Adına Yapılan Vergi Tahsilatında Mükellefin Adı Soyadı Vergi Kimlik No. / T. C. Kimlik Numarası Vergilendirme Dönemi Verginin Türü Tahsilata Ait Belgenin Tarih ve Numarası Taksit No Tutar TL Kr G.Y.M.Y. Örnek: 2 (Arka) 6306 …………………………. MğZANI Kurumun Adı : Yılı : Muhasebe Biriminin Adı : Ayı : Hesap Kodu Yardımcı Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr TOPLAM Düzenleyen : Adı Soyadı : Tarih : ğmza : Muhasebe Yet.Yrd. Adı Soyadı : Tarih : ğmza : Muhasebe Yetkilisi Adı Soyadı : Tarih : ğmza : G.Y.M.Y. Örnek:3 6307 ……………………………………………………………………… BğLANÇOSU N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A Hazır DeĞerler A Kısa Vadeli ğç Mali Borçlar 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. B Menkul Kıymet ve Varlıklar B Kısa Vadeli DıŞ Mali Borçlar 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. C Faaliyet Alacakları C Faaliyet Borçları 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. D Kurum Alacakları D Emanet Yabancı Kaynaklar 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. E DiĞer Alacaklar E Alınan Avanslar 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. F Stoklar F Yıllara Yaygın ğnŞaat ve Onarım HakediŞleri 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. G Ön Ödemeler G Ödenecek DiĞer Yükümlülükler 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. H Yıllara Yaygın ğnŞaat ve Onarım Maliyetleri H Borç ve Gider KarŞılıkları 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. I Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları I Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. J DiĞer Dönen Varlıklar J DiĞer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. II DURAN VARLIKLAR IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A Menkul Kıymet ve Varlıklar A Uzun Vadeli ğç Mali Borçlar 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. B Faaliyet Alacakları B Uzun Vadeli DıŞ Mali Borçlar 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. C Kurum Alacakları C Faaliyet Borçları 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. D Mali Duran Varlıklar D DiĞer Borçlar 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. E Maddi Duran Varlıklar E Alınan Avanslar 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. F Maddi Olmayan Duran Varlıklar G Borç ve Gider KarŞılıkları 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. G Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar H Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. H Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları I DiĞer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1 ….. 1 ….. … ….. … ….. I DiĞer Duran Varlıklar 1 ….. V ÖZ KAYNAKLAR … ….. A Net DeĞer 1 ….. … ….. B DeĞer Hareketleri 1 ….. … ….. C Yeniden DeĞerleme Farkları 1 ….. … ….. D Yedekler 1 ….. … ….. E GeçmiŞ Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 1 ….. … ….. G GeçmiŞ Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları 1 ….. … ….. H Dönem Faaliyet Sonuçları 1 ….. … ….. AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI Bilanço Dipnotları: … ……………………………………………… … ……………………………………………… … ……………………………………………… G.Y.M.Y. Örnek:4 6308 ………………………………………………… FAALğYET SONUÇLARI TABLOSU Hesap Kodu Yardımcı Hesap GğDERğN TÜRÜ N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) Hesap Kodu Yardımcı Hes. GELğRğN TÜRÜ N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4 TL Kr TL Kr TL Kr Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4 TL Kr TL Kr TL Kr … .. …………….. … .. …………….. … .. .. …………….. … .. .. …………….. … .. .. .. …………….. … .. .. .. …………….. … .. .. .. .. …………….. … .. .. .. .. …………….. … .. …………….. … .. .. .. …………….. … .. .. …………….. … .. .. .. .. …………….. … .. .. .. …………….. … .. …………….. … .. .. .. .. …………….. … .. .. …………….. … .. …………….. … .. .. .. …………….. … .. .. …………….. … .. .. .. .. …………….. … .. .. .. …………….. … .. …………….. … .. .. .. .. …………….. … .. .. …………….. … .. …………….. … .. .. .. …………….. … .. .. …………….. … .. .. .. .. …………….. … .. .. .. …………….. GELğRLER TOPLAMI (B) … .. .. .. .. …………….. … .. …………….. ğNDğRğM, ğADE VE ğSKONTONUN TÜRÜ … .. .. …………….. … .. … .. .. .. …………….. … .. .. … .. .. .. .. …………….. … .. .. .. … .. …………….. … .. .. .. .. … .. .. …………….. … .. … .. .. .. …………….. ğNDğRğM, ğADE VE ğSKONTO TOPLAMI (C) … .. .. .. .. …………….. … .. …………….. NET GELğR (D=B-C) … .. .. …………….. … .. .. .. …………….. ENFLASYON DÜZELTMESğ (E) … .. .. .. .. …………….. GğDERLER TOPLAMI (A) FAALğYET SONUCU [A-(D+E)] (+ / -) G.Y.M.Y. Örnek:5 6309 ………………………………………………………….. NAKİT AKIŞ TABLOSU NAKİT AKIŞLARI N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) TL Kr TL Kr TL Kr Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akışları A-) Faaliyetlerden SaĞlanan Nakit GiriŞleri ………… ………… ………… B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıŞları ………… ………… C-) Faaliyetlerden SaĞlanan Net Nakit GiriŞi (A-B) Yatırımlardan Sağlanan Nakit Akışları D-) Mali Olmayan Duran Varlık Alımları ………… …………. ………….. E-) Mali Olmayan Duran Varlık SatıŞları ………… …………. …………. F-) Yatırımlardan SaĞlanan Net Nakit ÇıkıŞı (D-E) G-) Nakit Açık / Fazlası (C-F)1 Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışları H-) Nakit DıŞında Net Mali Varlık Edinimleri ………… ………… ………… I-) Net Yabancı Kaynak ArtıŞları ………… ………… ………… K) Finansman Faaliyetlerinden SaĞlanan Net Nakit GiriŞleri (H-I) L-) Nakit Stokundaki Net DeĞiŞim (G-K)2 G.Y.M.Y. Örnek:6 (1) Faaliyetlerden saĞlanan net nakit giriŞleri eksi yatırımlardan saĞlanan net nakit çıkıŞlarını ifade eder. (2) Nakit açık / fazlası eksi finansman faaliyetlerinden net nakit giriŞlerini ifade eder. Nakit stokundaki net deĞiŞim dönem baŞı ve dönem sonu nakit stokunun farkına eŞittir. 6310 ……………………………………. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU KURUM ADI ……………………………………………………………………………………………………………….. Hesap Kodu Ekonomik BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) Hesap Kodu Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4 TL Kr TL Kr TL Kr Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4 TL Kr TL Kr TL Kr … .. …………. … .. …………. … .. . …………. … .. . …………. … .. . . …………. … .. . . …………. … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… … .. …………. … .. …………. … .. . …………. … .. . …………. … .. . . …………. … .. . . …………. … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… … .. …………. … .. …………. … .. . …………. … .. . …………. … .. . . …………. … .. . . …………. … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… … .. ………… BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B) … .. . ………… … .. . . ………… BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ … .. . . .. ………… … .. ………… … .. . . .. ………… … .. . ………… … .. ………… … .. . . ………… … .. . ………… … .. . . .. ………… … .. . . ………… … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPLAMI (C ) … .. . . .. ………… … .. ………… NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) … .. . ………… BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (A-D) G.Y.M.Y. Örnek:7 6311 …………………………………………………………………….. GELğRLERğN EKONOMğK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Hesap Kodu Yardımcı Hesap GELİRİN TÜRÜ N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4 TL Kr TL Kr TL Kr … .. …………. … .. .. …………. … .. .. .. …………. … .. .. .. .. ………… … .. .. .. .. ………… … .. …………. … .. .. …………. … .. .. .. …………. … .. .. .. .. ………… … .. .. .. .. ………… … .. …………. … .. .. …………. … .. .. .. …………. … .. .. .. .. ………… … .. .. .. .. ………… … .. …………. … .. .. …………. … .. .. .. …………. … .. .. .. .. ………… … .. .. .. .. ………… … .. …………. … .. .. …………. … .. .. .. …………. … .. .. .. .. ………… … .. .. .. .. ………… GELğRLER TOPLAMI G.Y.M.Y. Örnek:8 6312 …………………………………………………….. GğDERLERğN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurumsal KURUM ADI N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) KOD 1 KOD 2 KOD 3 KOD 4 TL Kr TL Kr TL Kr .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. GİDERLER TOPLAMI G.Y.M.Y. Örnek:9 6313 …………………………………………………………………….. GğDERLERğN EKONOMğK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Hesap Kodu Yardımcı Hesap GğDERğN TÜRÜ N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) KOD1 KOD2 KOD3 KOD4 TL Kr TL Kr TL Kr … .. …………. … .. .. …………. … .. .. .. …………. … .. .. .. .. ………… … .. .. .. .. ………… … .. …………. … .. .. …………. … .. .. .. …………. … .. .. .. .. ………… … .. .. .. .. ………… … .. …………. … .. .. …………. … .. .. .. …………. … .. .. .. .. ………… … .. .. .. .. ………… … .. …………. … .. .. …………. … .. .. .. …………. … .. .. .. .. ………… … .. .. .. .. ………… … .. …………. … .. .. …………. … .. .. .. …………. … .. .. .. .. ………… … .. .. .. .. ………… GğDERLER TOPLAMI G.Y.M.Y. Örnek:10 6314 …………………………………………………….. BÜTÇE GELğRLERğNğN EKONOMğK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Hesap Kodu Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) KOD 1 KOD 2 KOD 3 KOD 4 TL Kr TL Kr TL Kr … BÜTÇE GELİRLERİ … .. ………… … .. . ………… … .. . . ………… … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… … .. . . ………… … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A) … BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER … .. ………… … .. . ………… … .. . . ………… … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… … .. ………… … .. . ………… … .. . . ………… … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… … .. ………… … .. . ………… … .. . . ………… … .. . . .. ………… … .. . . .. ………… BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B) NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) G.Y.M.Y. Örnek:11 6315 …………………………………………………….. BÜTÇE GğDERLERğNğN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurumsal KURUM ADI N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) KOD 1 KOD 2 KOD 3 KOD 4 TL Kr TL Kr TL Kr .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. GğDERLER TOPLAMI G.Y.M.Y. Örnek:12 6316 …………………………………………………….. BÜTÇE GğDERLERğNğN FONKSğYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Fonksiyon FONKSİYON ADI N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) KOD 1 KOD 2 KOD 3 KOD 4 TL Kr TL Kr TL Kr .. ………… .. . ………… .. . . ………… .. . . .. ………… .. ………… .. . ………… .. . . ………… .. . . .. ………… .. ………… .. . ………… .. . . ………… .. . . .. ………… .. ………… .. . ………… .. . . ………… .. . . .. ………… .. ………… .. . ………… .. . . ………… .. . . .. ………… GİDERLER TOPLAMI G.Y.M.Y. Örnek:13 6317 …………………………………………………….. BÜTÇE GğDERLERğNğN FğNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Finans Kodu FİNANSAL AYRIM N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) TL Kr TL Kr TL Kr . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… . ………… TOPLAM G.Y.M.Y. Örnek:14 6318 …………………………………………………….. BÜTÇE GğDERLERğNğN EKONOMğK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Hesap Kodu Ekonomik BÜTÇE GğDERğNğN TÜRÜ N-2 Yılı N-1 Yılı Cari Yıl (N) KOD1 KOD2 KOD3 KOD4 TL Kr TL Kr TL Kr … .. …………. … .. .. …………. … .. .. .. …………. … .. .. .. .. …………. … .. .. .. .. …………. … .. …………. … .. .. …………. … .. .. .. …………. … .. .. .. .. …………. … .. .. .. .. …………. … .. …………. … .. .. …………. … .. .. .. …………. … .. .. .. .. …………. … .. .. .. .. …………. … .. …………. BÜTÇE GğDERLERğ TOPLAMI G.Y.M.Y. Örnek:15 6319 …………………………………………………………………. BÜTÇE GğDERLERğ VE ÖDENEKLER TABLOSU Muhasebe Biriminin Adı KURUMU I II III IV Yılı Kodu FONKSğYONEL FğNANS EKONOMğK Giderin ÇeŞidi ÖDEME EMğRLERğ ÖDEMELER Ödenek Üstü Harcamalar ……. Yılı ğçinde Alınan Ödeme Emirleri Yapılan Tenkisler Kalan ……Yılı ğçindeki Ödemeler Mahsup Dönemi ğçindeki Ödemeler TOPLAM I II III I I II TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr Kayıtlara Uygundur. ……../………./20……… Muhasebe Yetkilisi Adı Soyadı ğmza Mühür G.Y.M.Y. Örnek:16 6320 G.Y.M.Y. Örnek:17-A (Mülga: 8/1/2018-2018/11321 K.) G.Y.M.Y. Örnek:17-B (Mülga: 8/1/2018-2018/11321 K.) G.Y.M.Y. Örnek: 18-A (Mülga: 8/1/2018-2018/11321 K.) G.Y.M.Y. Örnek: 18-B (Mülga: 8/1/2018-2018/11321 K.) G.Y.M.Y. Örnek: 19-A (Mülga: 8/1/2018-2018/11321 K.) G.Y.M.Y. Örnek: 19-B (Mülga: 8/1/2018-2018/11321 K.) G.Y.M.Y. Örnek: 20-A (Mülga: 8/1/2018-2018/11321 K.) G.Y.M.Y. Örnek: 20-B (Mülga: 8/1/2018-2018/11321 K.) G.Y.M.Y. Örnek: 21 (Mülga: 8/1/2018-2018/11321 K.) GYMY ÖRNEK NO: 22 (Mülga: 8/1/2018-2018/11321 K.) 6320-1 (Ek: 8/1/2018-2018/11321 K.) …………………………… 31/12/…. TARğHğNDE SONA EREN DÖNEME AğT ÖZKAYNAK DEĞğİğM TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM BAŞI BAKİYESİ ÖNCEKİ DÖNEM İÇİ HAREKETLER ÖNCEKİ DÖNEM SONU BAKİYESİ DÖNEM BAŞI BAKİYESİ DÖNEM İÇİ HAREKETLER DÖNEM SONU BAKİYESİ MUHASEBE POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER NET DEĞER A- Denge Kayıtları B- Varlık Envanteri C- Yükümlülük Envanteri Ç- DeĞer Hareketleri Sonuç Hesabından Aktarılanlar D- Enflasyon Düzeltme Farkları E- DiĞer DEĞER HAREKETLERİ YEDEKLER GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU SONUÇLARI GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ SONUÇLARI DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI DİPNOT AÇIKLAMALARI 1) 2) 3) G.Y.M.Y. Örnek:23 6320-2 (Ek: 8/1/2018-2018/11321 K.) …………………………………… BÜTÇELENEN VE GERÇEKLEİEN TUTARLARIN KARİILAİTIRMA TABLOSU Bütçelenen Tutarlar Gerçekleşen Tutar Bütçe Ödeneği/Gelir Tahmini Nihai Ödenek TAHSİLATLAR Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri TeŞebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BaĞıŞ ve Yardımlar ile Özel Gelirler DiĞer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve ğadeler (-) Toplam Tahsilatlar ÖDEMELER Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Ödemeler NET TAHSİLATLAR/ÖDEMELER DİPNOT AÇIKLAMALARI 1) 2) 3) G.Y.M.Y. Örnek:24