HÂkimler Ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama Ve Nakil Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, b) Başkan: Hâkimler ve Savcılar (Mülga ibare:RG- 26/3/2019- 30726) (…) Kurulu Başkanını, c) Başkanlık: Hâkimler ve Savcılar (Mülga ibare:RG- 26/3/2019- 30726) (…) Kurulu Başkanlığını, ç) Genel Sekreter: Hâkimler ve Savcılar (Mülga ibare:RG- 26/3/2019- 30726) (…) Kurulu Genel Sekreterini, d) Genel Sekreterlik: Hâkimler ve Savcılar (Mülga ibare:RG- 26/3/2019- 30726) (…) Kurulu Genel Sekreterliğini, e) Kurul: Hâkimler ve Savcılar (Mülga ibare:RG- 26/3/2019- 30726) (…) Kurulunu, f) Kurul personeli: Kurulda görev yapan hâkim ve savcı sınıfı dışındaki naklen veya açıktan atanan personeli, g) Merkezi sınav: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğEkonulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan sınavı, ğ) Sınav komisyonu: Sınavlara ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Başkan tarafından görevlendirilan hâkim sınıfından üç asıl ve üç yedek üyeyi, h) Sözlü sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ila genel kültür bilgisinin ölçülmesini ve bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneğinin değerlendirilmesini, ı) Uygulama sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki becerinin değerlendirilmesini, i) Yarışma sınavı: Sözlü ve gerektiğinde uygulama sınavından oluşan giriş sınavını, j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanmaya İlişkin Şartlar Genel şartlar
Özel şartlar
Madde 5– (1) Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır: a) Avukat kadrolarına atanabilmek için avukatlık ruhsatına sahip olmak, b) Mühendis, istatistikçi ve psikolog kadrolarına atanabilmek için fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, c) Mütercim kadrolarına atanabilmek için; 1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, 2) YDS’den en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek, ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; 1) Elektronik, elektrik, elektrik- elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, mekatronik, bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım, endüstri, kontrol ve sistem mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, 2) Sınav ilanında belirtilacek; programlama dillerini veya veri tabanı yönetim sistemlerini veya bilişim ağları teknolojilarini veya işletim sistemlerini bildiğini belgelemek, 3) YDS’de en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek, d) Programcı kadrosuna atanabilmek için; 1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte/yüksekokullardan mezun olmak ya da diğer fakülte/yüksekokullardan mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar programcısı sertifikasına veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan ya da yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak, 2) Sınav ilanında belirtilacek programlama dilini veya dillerini bilmek, 3) YDS’den en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek, e) Tekniker kadrolarına atanabilmek için yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, f) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, g) Bilgisayar işletmeni,(Ek ibare:RG- 26/3/2019- 30726) büro personeli, veri hazırlama vEkontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu vEkuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilan daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak, ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Hizmetin özelliğine göre sınav ilanında belirtilacek sınıfta sürücü belgesine sahip olmak, h) Sekreter, dağıtıcı ve hizmetli kadrosuna atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak, ı) (Ek:RG- 26/3/2019- 30726) Koruma ve güvenlik kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, 3) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, 4) Güvenlik soruşturması olumlu olmak, 5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilacek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitmEkaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ila belgelemek, 6) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ilEkilosu arasındaki fark on üçten fazla, on yediden az olmamak, gerekir. (2) Mali hizmetler uzmanlığı ve mali hizmetler uzman yardımcılığı kadrolarına, 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca atama yapılır. (3) Bilgisayar işletmeni, (Ek ibare:RG- 26/3/2019- 30726) büro personeli, veri hazırlama vEkontrol işletmeni ila şoför kadroları için uygulama ve sözlü, diğer kadrolar için ise sözlü ve gerektiğinde uygulama sınavı yapılır. (4) Hizmetli ve şoför kadroları için merkezi sınavdan en az 60 puan, diğer kadrolar için ise merkezi sınavdan en az 70 puan alınması şarttır. (5) Kurul personeli olarak atanacaklar hakkında yapılacak arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Kadroların belirlenmesi ve sınav ilanı
Başvuru ve başvuruların incelenmesi
Sınav komisyonu ve görevleri
Yarışma sınavı
Uygulama sınavı
Madde 10– (1) Bilgisayar işletmeni(Ek ibare:RG- 26/3/2019- 30726)ve büro personeli ila veri hazırlama vEkontrol işletmeni kadroları için yapılacak uygulama sınavında; a) Komisyonca belirlenen bir metinden bilgisayar ila imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazılması şarttır. b) Doğru kelime sayısının belirlenmesinde; verilan metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ila yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulur. c) Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenir. (2) Şoför kadroları için yapılacak uygulama sınavı, araç başında vEkullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılır. (3) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki beceriye ilişkin konulardan uygulama sınavı yapılabilir. (4) Bilgisayar işletmeni(Ek ibare:RG- 26/3/2019- 30726) ve büro personeli ila veri hazırlama vEkontrol işletmeni kadroları hariç diğer kadrolar için yapılacak uygulama sınavında en az 70 puan alınması şarttır. (5) Uygulama sınavı bitirildikten sonra komisyon üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları Ek- 2’de yer alan birleştirme tutanağında gösterilir. (6) Uygulama sınav sonuçları Ek- 3’te yer alan nihai başarı listesinin ilgili hanesine işlenir.
Sözlü sınav
Değerlendirme
Nihai başarı listesi ve ilanı
Nihai başarı listesine itiraz
Sınav belgelerinin saklanması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınavı Kazananların Atanması Atama sırasında istenilacek belgeler
Atama
BEŞİNCİ BÖLÜM Naklen Açıktan Yeniden Mazerete Dayalı ve Hizmet Gereği Atama Naklen ve açıktan yeniden atama
Mazerete dayalı naklen atamalar
Hizmet gereği atama
ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Yürürlük
Yürütme