Harp Araç Ve Gereçleri İle Silah, Mühimmat Ve Patlayıcı Madde üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AteŞli silahlar: 1899 yılından önce üretilmiŞ olmak kaydıyla antika ateŞli silahlar veya taklitleri hariç, bir patlayıcımadde etkisiyle, fiŞek, kurŞun veya mermi atan, atacak Şekilde tasarlanan veya kolayca atacak hâle getirilebilen namlulutaŞınabilir silahları, b) Dağıtıcı: Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemelerin üretici veya ithalâtçıdan son kullanıcıya kadarulaŞmasını teminen alım ve satım iŞlemlerini yürüten kamu kurum ve kuruluŞları ile gerçek kiŞileri ve özel hukuk tüzelkiŞilerini, c) Denetim heyeti: Makamın koordinatörlüğünde, Makam tarafından görevlendirilen personel ile Sanayi ve TicaretBakanlığını temsilen katılacak olan personelden oluŞturulan heyeti, ç) Füze Teknolojisi KontrolRejimi Ek Listesi: Türkiye nin taraf olduğu uluslararası ihracat kontrol rejimlerinden biriolan, Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi çerçevesinde yayımlanan teçhizat, yazılım ve teknoloji listesini,5220 d) Hafif silahlar: Silahlı ve güvenlikkuvvetleri mensupları tarafından kullanılmak üzere tasarlandıkları için geniŞ birŞekilde kategorize edilen; ağır makinalı tüfekleri, elle tutulan namlu altı ve monte edilmiŞ bomba atarları, elle taŞınıruçaksavar toplarını, elle taŞınır tanksavar toplarını, geri tepmesiz tüfekleri, tanksavar füzeleri ve roket sistemlerinin taŞınabilirlançerlerini, uçaksavar füze sistemlerinin taŞınabilir lançerlerini ve yüz milimetreden küçük kalibreli havanları, e) iŞaret: imalâtın yapıldığı ülkenin, ilk bakıŞta tanınmasını mümkün kılacak Şekilde üreticinin adını, üretim yeriniveya ülkesinin ve silahın seri numarasını belirten sayısal veya sayı ve rakamların bileŞiminden oluŞan Şifre ile bir arayagetirilmiŞ basit geometrik sembollerden oluŞan, kolay anlaŞılabilir herhangi bir özel sembolü, f) Kanun: 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde ÜretenSanayi KuruluŞlarının Denetimi Hakkında Kanunu, g) Kontrole Tabi Liste: Millî Savunma Bakanlığınca ilgili kamu kurum ve kuruluŞlarının görüŞleri alındıktan sonratespit edilen ve her yıl Ocak ayında veya gerektiğinde yıl içerisinde Resmî Gazetede ilân olunan Kontrole Tabi Harp Araç veGereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Patlayıcı Maddeler ve Bunlara Ait Teknolojilere iliŞkinListeyi, ğ) KuruluŞ: Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluŞları ile 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı TürkTicaret Kanununa göre faaliyet gösteren gerçek kiŞilerive özel hukuk tüzel kiŞilerini, h) KuruluŞ izni: KuruluŞ tarafından, Kontrole Tabi Liste kapsamında bulunan bilgi, belge, proje, malzeme veyahizmetlerin üretiminin gerçekleŞtirilmesi maksadıyla kurulacak tesislerin, 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri YasakBölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunmayan arazilerde kurulabilmesi için öncelikle Makamdan alınmasıgereken izni, ı) Küçük silahlar: Silahlı ve güvenlik kuvvetleri mensupları tarafından kullanılmak üzeretasarlandıkları için geniŞ birŞekilde kategorize edilen; tabancaları ve kendisinden dolma tabancaları, namlusu yivli tüfekleri ve karabinaları, hafifmakinalı tüfekleri ve saldırı tüfeklerini, i) Malzeme: Bilgi, belge, proje, ürün ve kalemleri, j) Mühimmat: AteŞli silahlarda kullanılan fiŞek kovanı, falya, barut tozu, kurŞun veya mermiler dâhil, cephaneninkendisi veya bunu meydana getiren unsurları, k) Parçalar ve aksamlar: AteŞli silahlar için özel olarak tasarlanmıŞ ve kullanımı için gerekli namlu, gövde veyamermi haznesi, mermi sürücüsü veya silindir, pim veya atım yatağı ile silahın ateŞlenmesi sonucu çıkan sesi azaltmak içintasarlanmıŞ veya kullanılan cihaz dâhil, herhangi bir unsur veya ikame edilebilir unsurları, l) SatıŞ izni: Kontrole Tabi Listede belirlenen silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçaların, Üretim izin Belgesibulunan tesis içerisinde veya 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenensatıŞ yerlerinde üretici veya dağıtıcı firmalarca satıŞının yapılabilmesi için Makam tarafından verilen izni, m) SatıŞ izni Belgesi: SatıŞ izni alınmasını müteakip Makam tarafından tanzim edilen belgeyi, n) Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı (Makam): 5202 sayılı Kanun ile yetkilendirilen Millî SavunmaBakanlığı adına Teknik Hizmetler Dairesi BaŞkanlığını,5221 o) Silah: Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanıldığında uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan,etkisiz hâle getiren, yıkım gücü sağlayan, ölümcül olaylara sebep olan, herhangi bir patlayıcı madde vasıtasıyla mekanik veyabasınçlı hava yardımıyla atılabilen veya fırlatılabilen ateŞli veya ateŞsiz, farklı menzillere sahip, uzun veya kısa namlulu, tekveya toplu olarak ateŞlenebilen, ağır, hafif ve otomatik silahları, ö) Son Kullanıcı Belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre denetime tabi mal ve fikrî ürünlerin ihracatında satıcınınonayı alınmadan üçüncü kiŞilere veya ülkelere verilmeyeceğinin alıcı tarafından taahhüt edildiğini gösteren, ilgili ülkeninyetkili resmî makamı tarafından onaylanan ve örneği bu Yönetmeliğin ekinde yer alan belgeyi, p) Tesis: Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluŞları ile 6762 sayılı Kanuna göre faaliyetgösteren gerçek kiŞilere ve özel hukuk tüzel kiŞilerine ait tesisleri, r) Üretici: Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemeleri üreten, hazırlayan, bunlara ticarî adını veya markasınıveren kuruluŞu, s) Üretim izin Belgesi: Üretim izni alınmasını müteakip Makam tarafından süresiz olarak tanzim edilen belgeyi, Ş) Üretim izni: KuruluŞlara, Kanun kapsamında üretim yapabilmeleri için, denetim heyeti vasıtasıyla yapılacakdenetim sonucunda, Millî Savunma Bakanının onayı ile verilen izni, t) YasadıŞı üretim: AteŞli silahların, parçalarının ve aksamlarının veya mühimmatının kaçak yollarla elde edilmiŞparça ve aksamın kullanılması suretiyle, yetkili makamlardan ruhsat veya izin alınmaksızın veya üretilmesi aŞamasında ateŞlisilahların Sınır AŞan Örgütlü Suçlara KarŞı BirleŞmiŞ Milletler SözleŞmesine Ek AteŞli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ileMühimmatının Yasa DıŞı Üretimine ve Kaçakçılığına KarŞı Protokol uyarınca iŞaretlenmesi yapılmaksızın imal ve montajını, u) Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi: Türkiye nin taraf olduğu uluslararası ihracat kontrol rejimlerindenbiri olan Wassenaar Düzenlemesi çerçevesinde yayımlanan Mühimmat Listesini, ifade eder.
iKiNCi BÖLÜMTespit ilan izinler ve Denetim Tespit ve ilan
izin
KuruluŞ izni baŞvuru belgeleri
KuruluŞ izni iŞlemleri
KuruluŞ izninin iptali
Üretim izni
Üretim izin Belgesi baŞvurusu
Madde 11– (1) KuruluŞ, Kontrole Tabi Liste kapsamında üreteceği malzemeyi belirterek aŞağıdaki bilgi vebelgelerden oluŞan ikiŞer adet dosya ile Makama baŞvurur. a) Üretim izinBelgesi verilmesine iliŞkin olarak Makam ve kuruluŞ tarafından yerine getirilmesi gerekli hususlarıiçeren ve Makam tarafından 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanuna göre hazırlanan iki adet protokol sureti ile MillîSavunma Bakanlığınca belirlenen ön inceleme ücretinin Millî Savunma Bakanlığı 1 Numaralı Merkez SaymanlıkMüdürlüğünün ilgili hesabına yatırıldığını gösterir makbuzun sureti. b) Tesisin 5202 sayılı Kanun gereğince alınmıŞ Tesis Güvenlik Belgesinin veya Tesis Güvenlik Belgesi almak içinyapılmıŞ baŞvurunun bir sureti. c) BaŞvuru tarihi itibarıyla geçerli Kapasite Raporu. ç) 3/7/2004 tarihinden önce kurulu bulunan kuruluŞlar tarafından üretilen malzemenin cinsi, miktarı, iŞaretlemeyöntemi ve varsa stok numaraları d) Yıllık onayları yapılmıŞ Sanayi Sicil Belgesi. e) Arz, talep, ithalât, ihracat, üretime iliŞkin yaratılacak yurt içi katma değer, off-set, üretimin lisans veya araŞtırma-geliŞtirme ile yapılıp yapılmayacağı, istihdam, üretim akıŞ Şeması, üretimde kullanılacak kritik alt teknolojiler ile ürününtamamı üzerinden kuruluŞun yerli katkı oranlarına iliŞkin bilgilerin yer aldığı fizibilite raporu. f) ÇalıŞma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak iŞletme belgesinin onaylı sureti.
Üretim izin Belgesi iŞlemleri
Madde 12– (1) Üretim izin Belgesi aŞağıdaki esaslara göre düzenlenir. a) Makamca, 11 inci maddede belirtilen belgelerin alınmasını müteakip inceleme baŞlatılır.5224 b) Yapılan inceleme sonucunda; uygun bulunan baŞvurular hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüŞü alınır.GörüŞün olumlu olması hâlinde; Makam tarafından denetim heyeti vasıtasıyla, üretim tesisleri denetlenir. Tesisin, 5202 sayılıKanun kapsamında verilen Tesis Güvenlik Belgesi için aranan Şartları taŞıması gerekir. Gerektiğinde tesiste Tesis GüvenlikBelgesi ve Üretim izin Belgesi denetimi bir arada yapılabilir. Tesiste; Kontrole Tabi Liste kapsamında üretilecekmalzemelere iliŞkin üretim hatlarında kullanılan ve kapasite raporunda belirtilen teçhizat ve makina parkında bulunanmakinaların tetkiki, üretimin lisans veya araŞtırma-geliŞtirme ile yapılıp yapılmadığı, tesiste üretim esnasında kritik altsistemlerin bulunup bulunmadığı, üretimdeki yerli katkı oranlarının belirlenmesi, üretim akıŞ Şeması üzerinden üretiminizlenmesi veya geliŞen teknoloji doğrultusunda bilgisayar ortamında üretimi gerçekleŞtirilen elektronik ürünlerin veyayazılımların ve benzeri hususların kontrolü yapılır. c) Denetim heyeti tarafından yapılan inceleme ve üretim tesislerindeki denetimler sonucunda, kuruluŞun verdiğibilgilerin doğruluğuna iliŞkin bir denetim raporu hazırlanır. Hazırlanan bu denetim raporu, Kanun kapsamında üretimingerçekleŞtirilebileceğine dair denetim esnasındaki tespit niteliğinde olup, Üretim izin Belgesi verilip verilmemesine iliŞkinnihaî karar, Millî Savunma Bakanına aittir. Denetim sonucunun olumlu olması ve diğer Şartların da sağlandığınınbelirlenmesi durumunda; Millî Savunma Bakanının onayını müteakip Makam ile kuruluŞ arasında imzalan protokoldebelirtilen belgelendirme ücretinin Millî Savunma Bakanlığı 1 Numaralı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabınayatırıldığına dair makbuzun bir suretinin Makama ibraz edilmesinden sonra, Makam tarafından Üretim izin Belgesi tanzimedilir. Üretim izin Belgesinin geçerlilik süresinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Makam tarafından yapılacak denetimlerleüretim durumu belirlenir, Üretim izin Belgesinde yer alan malzemelerin üretiminin durdurulmasına karar verilmesi hâlindekuruluŞ tarafından Makama bilgi verilir, Makam tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak Üretim izin Belgesiyeniden düzenlenebilir. ç) Kontrole Tabi Listede yer alan herhangi bir malzemeyi üretmek üzere izin alan kuruluŞların, Kontrole Tabi Listekapsamındaki aynı malzeme kategorisinde olmayan diğer bir malzemeyi üretmek istemesi hâlinde; Üretim izin Belgesininyenilenmesi için Makama müracaat etmeleri gerekir. Söz konusu müracaat, bu Yönetmeliğin Üretim izin Belgesininverilmesine iliŞkin hükümlerine göre sonuçlandırılır. d) Yapılan inceleme ve denetimde; kuruluŞun verdiği bilgilerin doğruluğuna ya da üretimin gerçekleŞtirilebileceğineiliŞkin bir uygunsuzluk belirlenirse, bu durum yazılı olarak kuruluŞa bildirilir. KuruluŞun talep etmesi hâlinde, tespit edilenolumsuz hususların düzeltilmesi için, Makam tarafından ek süre verilebilir. (2) Kontrole Tabi Liste kapsamında silah üretimi için Üretim izin Belgesi baŞvurusu yapan kuruluŞ tarafındanprototip üretim talebinde bulunulması hâlinde, prototip üretiminin gerekçesi, silahların cinsi, miktarı, stok numarası, prototipeözgü iŞaretleme talimatı gibi bilgilerle Makama baŞvuruda bulunulur. Prototip üretilip üretilemeyeceği ile prototipin cinsi vemiktarına Makam tarafından karar verilir. Üretilen prototipler, ihtiyaç duyulması hâlinde Makam tarafından prototiplerüzerinden veya yerinde yapılan denetimde tutanakla tespit edilerek kuruluŞ tarafından muhafaza altına alınır.5225 (3) Denetim heyeti, tesiste kuruluŞun imkânları ile yapılabildiği bildirilen testlerin ürünler üzerinde yapılabilirliğinibir tutanakla tespit edebilir. (4) 5202 sayılı Kanun kapsamında Tesis Güvenlik Belgesi olmayan veyaÜretim izin Belgesi denetimi ile birlikteyapılan Tesis Güvenlik Belgesi denetiminin sonucu uygun bulunmayan kuruluŞ için Üretim izin Belgesi tanzim edilmez. (5) KuruluŞun isminin veya unvanının değiŞtiğinin bildirilmesi hâlinde; gerektiğindetekrar yapılacak denetim veyadeğerlendirmeyi müteakip Üretim izin Belgesi yeniden tanzim edilebilir.
Üretim izin Belgesinin iptali
SatıŞ izni
Madde 14– (1) Kanun kapsamında, Genelkurmay BaŞkanlığı ve içiŞleri Bakanlığının olumlu görüŞleri alındıktansonra Millî Savunma Bakanlığınca; Kontrole Tabi Liste kapsamındaki silahlar ile bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların,üretici firmalar tarafından, 5202 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yerlerde iç pazara sunulmasına yönelik olarak satıŞizninin verilmesine iliŞkin uygulama prosedürü ve satıŞ izni konusuyla ilgili diğer birimlere yetki devri hususları Makamcadeğerlendirilir. Üretici firmalar tarafından 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı AteŞli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer AletlerHakkında Kanun ve 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan AteŞli Silahlar veBıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik ile ruhsata tabi olan, satıŞa sunulacak Kontrole Tabi Liste kapsamındakisilahlar ile bunlara ait mühimmat ve yedekparçaların cins, miktar ve niteliğine iliŞkin hususlar söz konusu Kanun veYönetmelikte belirlenmiŞ esas ve usuller dâhilinde Genelkurmay BaŞkanlığı ve içiŞleri Bakanlığının olumlu görüŞlerialınarak Makamca belirlenir.5226 (2) SatıŞta istenilecek veya satıŞ sonrası verilecek belgeler, kayıtların tutulması, bunların saklanması ve ilgili yerlerebildirim zorunluluğu ile satıŞ yerlerinin denetimine iliŞkin hususlar Millî Savunma Bakanlığı ve içiŞleri Bakanlığıncabelirlenir. (3)Genelkurmay BaŞkanlığı ve içiŞleri Bakanlığının olumlu görüŞleri alındıktan sonra Makam tarafından satıŞınamüsaade edilen söz konusu silah ve mühimmatlar ile yedek parçalar; üretici firmalar tarafından, öncelikle, Üretim izinBelgesi bulunan tesis içerisinde satıŞa sunulur. (4) Üretici firmalar, Üretim izin Belgesi bulunan tesislerinin dıŞında, Millî Savunma Bakanlığı ve içiŞleriBakanlığınca uygun bulunması hâlinde, 5202 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yerlerdesatıŞ yapabilirler. Bu yerlerinaçılabilmesi için Makamdan onay alınması zorunludur. (5) SatıŞların gerek Üretim izin Belgesi bulunan tesis içerisinde, gerekse 5202 sayılı Kanun kapsamında düzenlenensatıŞ yerlerinde yapılabilmesi için; Makamtarafından, içiŞleri Bakanlığı ile koordineli olarak yapılacak denetim vedeğerlendirme sonucunda SatıŞ izni Belgesi düzenlenir. Bu Belge mevzuata aykırı davranıŞların tespit edilmesi hâlindeMakam tarafından geçici veya sürekli olarak geri alınabilir.
SatıŞ izni baŞvuru belgeleri
SatıŞ izni iŞlemleri
Madde 16– (1) SatıŞa sunulacak silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalara iliŞkin talepler ile silahlaravesatıŞın yapılacağı yerlere ait bilgiler, içiŞleri Bakanlığı ile koordine edilerek Makam tarafından değerlendirilir. (2) SatıŞlar Üretim izin Belgesi bulunan tesis içerisinde Tesis Güvenlik Belgesine iliŞkin esaslar kapsamında üreticikuruluŞ tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı alanlarda; a) Özel olarak bağımsız bir yerin belirlenmesi, bu yere girecek alıcılar için ayrı bir giriŞ kartı tanzim edilmesi, kapalıdevre kamera sistemi ile refakatçi sisteminin satıŞ süresince faaliyette bulunması, b) Firma tarafından, satıŞ için tahsis edilen yerde, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanun kapsamında görevlendirilecek güvenlik görevlisi tarafından, giriŞ-çıkıŞın kontrol altında bulundurulması, kaydıyla, Makamın izni ile yapılabilir.5227 (3) SatıŞların, Üretim izin Belgesi bulunan tesislerin dıŞında yapılabilmesi ise Millî Savunma Bakanlığı ve içiŞleriBakanlığınca uygun görülmesine bağlıdır. Bu satıŞlar, 5202 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yerlerde ve aŞağıdakiŞartların yerine getirilmesi hâlinde Makam onayı ile yapılabilir. a) SatıŞ yerinin idaresinden sorumlu yöneticiler ile, satıŞ ve nakil elemanlarının, 6136 sayılı Kanun ve AteŞli Silahlarve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre silah ruhsatı verilmesine engel durumlarının olmamasıve 5202 sayılı Kanun kapsamında KiŞi Güvenlik Belgesine sahip olmaları, b) Çevre ve iç güvenliğinin sağlanarak,giriŞ ve çıkıŞın kapalı devre kamera sistemi ile kontrol altında bulunması, c) SatıŞ yerinin, satıŞlara ait evrakların kasalarda muhafaza edildiği yerlerde ve Makam tarafından gerektiğindebelirlenen ilâve güvenlik önlemleri alınmıŞ meskûn mahallerde bulunması. (4) SatıŞ izni Belgesi sahibi kuruluŞlar tarafından, 6136 sayılı Kanun ve AteŞli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer AletlerHakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanmak üzere satıŞı yapılan silahlar, onbeŞ günlük dönemler hâlindemülki amirliklere bildirilir. (5) SatıŞ izni Belgesi sahibi kuruluŞlar tarafından, yıl içerisinde satıŞı yapılan silahlar ile bunlara ait mühimmatailiŞkin bilgiler ve satıŞ yapılan kiŞi veya kiŞilerin kimlik bilgileri bir sonrakiyılın Ocak ayı içinde Makama bildirilir. (6) Her satıŞ yeri için ayrı SatıŞ izni Belgesi düzenlenir.
Denetim
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMYükümlülükler ihraç veya Yurt DıŞına Çıkarma ithalat veya Yurt içine Sokma Yükümlülükler
Madde 18-(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluŞlar; a) Kuruldukları tarihten itibaren; kurucularını, sermayelerini, bilgileri dâhilindeki sermayedarlarını, yönetim vedenetim kurulu üyeleri ile Şirketi temsil ve ilzama yetkili kiŞilerin kimliklerini, üretecekleri maddelerin cinsi ile seneliküretim miktarını, personel adedini ve bu bilgilerde oluŞacak değiŞiklikleri, değiŞiklik tarihinden itibaren en geç bir ayiçerisinde,5228 b) imâl ettikleri Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemeleri, stoklarını ve üretim tesislerinde kendi denetim vesorumlulukları altında imal edecekleri veya üçüncü Şahıslara imal ettirecekleri silahlar ile bunlara ait mühimmat ve yedekparçaların seri numaraları ile Türkiye nin, Avrupa Güvenlik ve iŞbirliği TeŞkilâtı kapsamında imzaladığı Küçük ve HafifSilahların Kontrolüne iliŞkin iŞaretleme Talimatı ve diğer uluslararası andlaŞmalar gereğince silah seri numaralarını her yılOcak ayı içerisinde, c) Türkiye nin, Avrupa Güvenlik ve iŞbirliği TeŞkilâtı kapsamında imzaladığı Küçük ve Hafif Silahların KontrolüneiliŞkin iŞaretleme Talimatı ve diğer uluslararası andlaŞmalar gereğince, aldıkları sipariŞlerin cins ve miktarını, silah serinumaraları ile sipariŞ verenlerin kimlik bilgilerini en geç iki ay içerisinde, ç) Üretim izin Belgesi kapsamındaki Kontrole Tabi Listedeki malzemelerden, prototip veya üretim amaçlı aldıklarısipariŞleri ve sipariŞ verenlerin kimlik bilgilerini en geç bir ay içerisinde, Makama bildirmek zorundadır. (2) Makam, kuruluŞların sivil amaca yönelik üretimleri hâriç olmak üzere, ulusal savunma sanayii ihtiyaçlarıdıŞındaki sipariŞlerinin kabul edilip edilmeyeceği hususundaki kararını, Türkiye nin dıŞ politikası, ülke güvenliği veekonomisi ile kamu yararı açısından Genelkurmay BaŞkanlığı, DıŞiŞleri Bakanlığı ve gerektiğinde diğer ilgili bakanlıkların dagörüŞlerini alarak inceledikten sonra, en geç iki ay içerisinde ilgili kuruluŞa bildirmek zorundadır. Bildirimin yapılmamasıhâlinde, sipariŞ talebi kabul edilmiŞ sayılır.
ihraç veya yurt dıŞına çıkarmada genel esaslar
Madde 19– (1) Kontrole Tabi Listede belirlenen her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara aityedek parçalarla patlayıcı maddelerin ihracı veya yurt dıŞına çıkarılmasına, Genelkurmay BaŞkanlığı ve DıŞiŞleriBakanlığının görüŞleri de alındıktan sonra Makam tarafından izin verilebilir. (2) Yurt dıŞına satıŞı destekleme faaliyetleri kapsamında; Kontrole Tabi Listede yer alan malzemenin test,demonstrasyon, brifing, inceleme, sergileme, fuar ya da benzeri amaçlarla yurt dıŞına çıkarılmasına Makam tarafından izinverilir. (3) Kanun kapsamında faaliyet gösteren kuruluŞlar tarafından, Kontrole Tabi Liste kapsamında yer almamasınedeniyle izne gerek görülmeden dıŞ satıŞ bağlantısı yapılmıŞ veya Kontrole Tabi Listede yer aldığı için ilgili mercilerden dıŞsipariŞ kabulüyle ilgili izin verilmiŞ malların, geliŞen hükümet politikası, ülke menfaati ve benzeri Şartlar dolayısıylamüŞterisine teslimine mâni olunması hâlinde; satıcının kusuru dıŞında maruz kalacağı zarar ve ziyan Bakanlar Kurulu kararıile Hazine tarafından ilgili kuruluŞa ödenir. (4) Kontrole Tabi Listede yer almayan ancak Tüm Hassas Maddelerin ihracatının Kontrolü uygulaması kapsamında,kitle imha silahlarının geliŞtirilmesinde kullanılabileceğinden Şüphe duyulabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojininihracatında; söz konusu malzeme ve teknolojinin kitle imha silahları geliŞtirdiğinden Şüphe duyulan bir son kullanıcıyaihracının söz konusu olması, ihracatçı firma tarafından ihracata konu olan malzemenin tamamının veya parçasının kitle imhasilahlarının geliŞtirilmesinde kullanılabileceğinden kuŞku duyulduğu yönünde beyanda bulunulması, ulusal ve uluslararasıgüvenliğin tehlikeye düŞebileceği ve insan haklarının ihlaline yol açabileceği durumlarda üçüncü fıkrada yer alan tazminat ileilgili hükümler uygulanmaz.5229 (5) Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi ile Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ek Listesinde yer alanmalzemelerin ihracat izinleri, Genelkurmay BaŞkanlığı ve DıŞiŞleri Bakanlığının görüŞleri alındıktan sonra Makam tarafındanverilebilir. (6) Kontrole Tabi Listede yer alan ve ihracatı diğer kurum ve kuruŞların da iznine tabi olan malzeme için, ihracatıgerçekleŞtirecek kuruluŞ tarafından, ilgili diğer kurum ve kuruluŞlardan da gerekli izinler alınır.
Tüm hassas ihracatın kontrolü
ihracat iŞlemleri
Madde 21– (1) Kontrole Tabi Liste kapsamındaki herhangi bir malzemenin ihracatını yapacak olan kuruluŞ;malzemenin cinsini, miktarını, alıcının kimliğini ve yerini belirleyen bir dilekçe ile Makama müracaat eder. (2) ihracatçı kuruluŞ, ihraç edilecek malzemenin beyan edilen alıcı tarafından bildirilen amaca uygun Şekildekullanılacağının taahhüt edildiği ve Makama karŞılık gelen karŞı ülkenin Millî Güvenlik Makamı tarafından imzalanmıŞ vemühürlenmiŞ Son Kullanıcı Belgesinin aslı ile Makam tarafından talep edilen diğer belgeleri Makama sunar. (3) Makam, kuruluŞun baŞvurusunu inceleyerek konu hakkında Genelkurmay BaŞkanlığı ile DıŞiŞleri BakanlığınıngörüŞlerini alır. Makam, alınan görüŞleri değerlendirerek kararını en geç bir ay içerisinde ilgili kuruluŞa bildirir. (4) Söz konusu malzemenin ihracatı uygun bulunduğu takdirde; kuruluŞa, Makam tarafından, yürürlükte bulunanihracat Rejimi çerçevesinde ihracat izni verilir. Bundan sonraki iŞlemler, 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazetedeyayımlanan ihracat Yönetmeliği esaslarına göre DıŞ Ticaret MüsteŞarlığı tarafından kayda alınarak yürütülür. Ayrıca, kuruluŞtarafından gerçekleŞtirilen ihracata iliŞkin bilgilerin üç ayda bir Makama iletilmesi zorunludur.5230 (5) Makam tarafından, ihracat izni verilen kuruluŞun kayıtları tutulur. ihracatı gerçekleŞtirilen malzemenin miktarı ilesipariŞ sahiplerinde bir değiŞiklik olduğunda, kuruluŞ bu değiŞikliği bir ay içerisinde Makama bildirmek zorundadır. (6) Kanun kapsamında faaliyet gösteren kuruluŞlar tarafından Kanunun 7 nci maddesi gereğince ihracatı plânlanmıŞve her türlü iŞlemleri tamamlanmıŞ malzemenin ihracatı, gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararıyla men edilebilir. ihracatınmen edilmesi sebebiyle söz konusu malzemenin teslim edilmemesinden ileri gelen zarar ve ziyan Bakanlar Kurulu kararı ileHazine tarafından ilgili kuruluŞa ödenir. (7) Türkiye nin taraf olduğu ihracat rejimleri gereği; Kontrole Tabi Listede belirtilen Füze Teknolojisi KontrolRejimi Ek Listesi ve Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi kapsamında yer alan malzemelerin ihracatı ve ithalâtıMakamın iznine tabidir.
iç pazara sunum
ithalat veya yurt içine sokma
Madde 23– (1) Kontrole Tabi Listede belirtilen malzemeler, gerektiğinde Millî Savunma Bakanlığı tarafındanveya Bakanlıkça yetki verilen kurum ve kuruluŞlarca ithal edilebilir ve yurt içine sokulabilir. (2) Kontrole Tabi Liste kapsamında bulunan bir malzemeyi Millî Savunma Bakanlığı adına ithal etmek isteyenithalâtçı kuruluŞ bir baŞvuru ile Makama müracaat eder. Yapılan inceleme neticesinde talep uygun bulunursa kuruluŞa ithalâtizni verilebilir. (3) Millî Savunma Bakanlığı projeleri kapsamı dıŞında kalan ancak, Kontrole Tabi Listede yer alan malzemeninithalâtı için 5202 sayılı Kanun gereğince Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim izin Belgesi bulunan kuruluŞa ithalât izniverilebilir. (4) Makam tarafından ithalât izni verilen kuruluŞ, ithalâtın gerçekleŞmesini müteakip ilgili gümrük müdürlüğünceonaylanmıŞ gümrük beyannamesi ithalâtçı nüshasının bir suretini, ithal edilen malzemenin mühimmat olması hâlinde isekullanılma aŞamasında düzenlenmiŞ sarf tutanağının bir suretini Makama gönderir. Ayrıca, kuruluŞ tarafından gerçekleŞtirilenithalâta iliŞkin bilgilerin üç ayda bir Makama iletilmesi zorunludur. (5) Kontrole Tabi Liste kapsamındaki herhangi bir malzemenin kuruluŞ tarafından 6136 sayılı Kanun kapsamındaithalâta yetkili kurum ve kuruluŞlar dıŞındaki Şahıs, kurum ve kuruluŞlar için yapılacak test, demonstrasyon, brifing,inceleme, sergileme veya benzeri bir nedenle yurt içine sokulmasında, ithalâtçı kuruluŞun talebi üzerine, Makam tarafındanGeçici ithal Belgesi tanzim edilebilir. (6) Geçici ithalât yapacak kuruluŞ, müracaat yazısında konu hakkında açıklayıcı bilgi vererek, gerekli ithalât formunudoldurur ve Makama gönderir. Yapılan incelemenin olumlu olması durumunda, formlar onaylanır ve bir sureti baŞvuruyuyapan kuruluŞa gönderilir, diğer sureti ise Makam tarafından dosyalanır.
Son Kullanıcı Belgesi iŞlemleri
Madde 24– (1) Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemelerin üretilebilmesi maksadıyla Makamdan Üretim izinBelgesi alan kuruluŞların Son Kullanıcı Belgesi talep etmesi durumunda; ithalâtçı kuruluŞ tarafından, ithalâtı gerektirensözleŞme ve açıklayıcı bilgi ile birlikte, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve talimatına uygun olarak iki suret doldurulan SonKullanıcı Belgesi Makama gönderilir. Makam tarafından sözleŞmenin incelenmesini müteakip, uygun bulunması durumundaSon Kullanıcı Belgesi onaylanır. Son Kullanıcı Belgesi talep eden kuruluŞ malzemeyi teslim ettiği son kullanıcısından alacağıteslim tutanağını en geç bir ay içerisinde Makama bildirmek zorundadır. (2) Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı olarak Millî Savunma Bakanlığınca yurt dıŞından tedariki yapılan ve üçüncüülkelere satıŞ, hibe, devir ve benzeri iŞlemleri, satıŞı yapan ülkenin ihraç lisansına tabi her türlü malzemeye ait Son KullanıcıBelgesi, ihtiyaç makamının tedarikten sorumlu baŞkanlıkları tarafından hazırlanır ve asgarî bu makam tarafından imzalanarakonay için Makama gönderilir. (3) Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyacına binaen dıŞ tedarikten sorumlu makam tarafından gerçekleŞtirilen alımlariçin, ihtiyaç makamı tarafından hazırlanan ve asgarî bu makam tarafından imzalanan Son Kullanıcı Belgesi, onay içinMakama gönderilir. Onaylanan Son Kullanıcı Belgesi, muhatabına ulaŞtırılmak üzere, tedarik faaliyetini yürüten ihtiyaçmakamına gönderilir. (4) Malzemenin kabul muayenesinde reddedilmesi sonucu, malzemenin yükleniciye iadesi gerektiğinde, yüklenicininmalı baŞka bir yere sevkini önlemek için, verilen Son Kullanıcı Belgesi yükleniciden geri istenir. Yüklenicinin bu Belgeyigeri vermemesi durumunda malzemenin sevkine izin verilmez. Bu durumda, yüklenicinin ülkesi nezdinde giriŞimdebulunulur. Son Kullanıcı Belgesinin geri alınmasını müteakip yüklenicinin ülkesinin resmî talebi doğrultusunda, malzemeninherhangi bir ülkeye sevkine izin verilir. (5) Makam tarafından, ithalâtın yapılacağı ülke makamlarınca talep edilebilecek olan ve bu Yönetmeliğinekindekinden farklı formdaki Son Kullanıcı Belgelerinden uygun bulunan ve usulünce doldurulduğu belirlenen orijinal formve Şekillerdeki Son Kullanıcı Belgeleri de onaylanabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÇeŞitli Hükümler Düzenleyici iŞlemler
GeçiŞ süreci GEÇiCi
Yürürlük
Yürütme
Madde 27– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.5232THE REBUCLIC OF TURKEYMINISTRY OF NATIONAL DEFENCEEND-USER CERTIFICATE1.Name and Address of Applicant :2.Name and Address of Exporter :3.Name and Address of End User :4.Contract or Order Reference : Date :5. Articles/Data :We certify that we have placed an order with the person named in item 2 for the following articles/data in the quantityand value shown below:Quantity Articles/data description Value6.To be used for the following purpose(s) :7.Certification of Consignee : We certify that we are importing the articles/data listed in item 5 for delivery to the end-user initem 3. Weundertake not to sell, lend or deliver to any third party under any conditions whatsoever, with or without compensation,temporarily or permanently, the articles listed in item 5 including equipment and spares delivered in connection with theafter-sales support, documentation and operating manuals, without the prior written approval of the………………………………………………..Signature of official of consignee : Date signed :Name & title of signer : Seal :8.Certification of End-User : We certify that we are the end-user of the articles/data listed in item 5. We undertake not tosell, lend or deliver toany third party under any conditions whatsoever, with or without compensation, temporarily or permanently, the articles/datalisted in item 5 including equipment and spares, delivered in connection with the after-sales support, documentation andoperating manuals, without the prior written approval of the ……………………………………………………………………Signature of official of end-user : Date signed :Name & title of signer : Seal :9. Certification of Government : We undertake not to authorise the re-export, resale or other disposition of the articles listed in item 5 includingequipment and spares delivered in connection with the after-sales supports, documentation and operating manuals outside thecountry in item 3 without the prior written approval of the & & & & & & & & & & & & & & & & & &………………………………..Signature of government official : Date signed :Name & title of signer : Seal :5233SON KULLANICI BELGESi DOLDURMA TALiMATI1.Name and Address of Applicant : Malzemeyi ithal edecek kuruluŞun adı ve açık adresi yazılır.2.Name and Address of Exporter : Malzemeyi temin eden kuruluŞun (ihracatçının) adı ve açıkadresi yazılır.3.Name and Address of End-User : Malzemenin son kullanıcısı olan kuruluŞun adı ve açık adresi yazılır.4.Contract or Order Reference : Malzemenin sipariŞ numarası yazılır.5.Articles/Data : Tedarik edilecek malzemenin tanımı yapılarak, miktar ve alım bedeli yazılır.6.To be used for the following purpose : ithal edilecek malzemenin hangi amaçla kullanılacağı yazılır.7.Certification of Consignee . Bu kısım, malzemeyi ithal edip son kullanıcıya ulaŞtıracak olan kuruluŞ tarafındanonaylanır.8.Certification of End-user : Bu kısım, son kullanıcı tarafından onaylanır. ithal edilen malzeme baŞka bir malın imalinde kullanılacak kompleveya yarı komple malzeme, ara mamul veya parça ise son kullanıcı, nihaî ürünü üreten ana yüklenici olduğundan bu kısımanılan kuruluŞ tarafından doldurularak onaylanır. ithal edilen mal doğrudan TSK ya teslim edilecekse bu kısım, SavunmaSanayii Millî Güvenlik Makamı olan MSB.Teknik Hizmetler Dairesi BaŞkanlığı Savunma Sanayii Güvenlik Şubesincedoldurulur.9.Certification of Government : Bu kısım, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı olan MSB.Teknik Hizmetler Dairesi BaŞkanlığınca doldurularakonaylanır.