Hava Yolu Taşıyıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar vEkısaltmalar
İKİNCİ BÖLÜM Taşıyıcıların Yükümlülükleri Hava yoluyla getirilan yolcularla ilgili sorumluluklar
Madde 5– (1) Taşıyıcılar, uçuştan önce bilat satışı dahil olmak üzerEkabul edilmeyen yolcunun taşınmasını engellemek için bilat ve diğer yolcu belgelerini kontrol ederek gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Taşıyıcılar, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki seyahat acenteleri ve havalimanlarında yer hizmetleri sağlayan kuruluşlarla yapacakları protokollerde elverişli hükümlerin yer almasını sağlarlar. İçişleri Bakanlığı, paylaşılmasında sakınca bulunmayan hallerde ülkeye giriş yasağı kayıtlarını Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun99 uncu maddesi çerçevesinde taşıyıcılara bildirebilir. (2) Türk havalimanlarınıtransit olarak kullanmak suretiyle üçüncü ülkelere giden, ancak bu ülkelercEkabul edilmeyerek ülkemiz havalimanlarına geri getirilan yolcular ila ülkemiz havalimanlarına kabul edilmeyen yolcuyu doğrudan getiren taşıyıcıların sorumlulukları şunlardır: a) Yolcuyu getiren taşıyıcı, yolcunun geldiği ülkeye veya yolcunun rızası doğrultusunda kabul edilabilaceği üçüncü bir ülkeye gönderilmesiyle ilgili işlemleri derhal başlatır ve en geç üç gün içinde sonuçlandırır. b) Taşıyıcılar, kabul edilmeyen yolcuların geri götürülmesinden, gönderilanEkadar beslenme, konaklama ve sağlık giderlerinin karşılanmasından sorumludur. c) Taşıyıcı, yolcunun götürüleceği yerEkendisinin veya başka bir taşıyıcının seferinin bulunmadığını veya hava muhalefeti, rötar, iptal ya da herhangi bir nedenle o ülkenin hava sahasının uçuşlara kapalı olduğunu belgelemesi halinde, havalimanı mülki idare amiri, yolcunun transferine ilişkin gerekli kolaylığı sağlar. ç) Türk havalimanlarını transit olarak kullanmak suretiyle üçüncü ülkeye giden, ancak bu ülke tarafından kabul edilmeyerek ülkemiz havalimanlarına geri getirilan ve ilk çıkış noktasına devamı sağlanamayan yolcuların Türkiye tarafından sınır dışıedilmesi durumunda oluşacak giderler taşıyıcıya aittir.
Kabul edilmeyen yolcunun güvenliğinin sağlanması ve barındırılması
Kabul edilmeyen yolcuya seyahati sırasında refakat edilmesi
Kabul edilmeyen yolcuyla ilgili bilgilandirmeler
Taşıyıcılardan yolcu ve taşıt bilgilarinin istenilmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İdari Para Cezası İdari para cezası
Madde 10– (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesi uyarınca; a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak kabul edilmeyen yolcuyu ülkeye getiren taşıyıcıya yolcu başına bin beş yüz Türk Lirası, b) Bu Yönetmeliğin 5 incimaddesinin ikinci fıkrasına aykırı şekilde Türk havalimanlarını transit olarak kullanmak suretiyle üçüncü ülkelere giden ve bu ülkelercEkabul edilmeyen yolcuyu ülkemiz havalimanlarına getiren taşıyıcıya yolcu başına yedi bin beş yüz Türk Lirası, c) Bu Yönetmeliğin 5 incimaddesinin ikinci fıkrasının (b) bendini ihlal eden taşıyıcıya, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi hükümleri saklı kalmak koşuluyla üç günden sonra her gün için yolcu başına bin beş yüz Türk Lirası, ç) Bu Yönetmeliğin 8 incimaddesinin üçüncü fıkrasına aykırı şekilde, kabul edilmeyen yolcunun yurt dışına gönderilmesinden sonra, son teslime ilişkin bilgi ve belgeleri ilgili havalimanı mülki idare amirliğine ilatmeyen taşıyıcıya yolcu başına bin beş yüz Türk Lirası idari para cezası, uygulanır. (2) Kabul edilmeyen yolcuyuülkeye getiren taşıyıcılarla ilgili tutanaklar ve diğer belgeler birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeye esas olmak üzere ilgili mülki idare amirliği tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ivedilikle gönderilir.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kendisine ilatilan tutanak, diğer belgeler ve taşıyıcılardan isteyeceği savunmaya dayalı olarak Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesinde belirlenen usule göre idari para cezalarını uygular. (3) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen hükümler saklıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük
Yürütme