Hayvan Nakillerinde Kontrol Ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Kontrol ve Dinlendirme İstasyonlarına İlişkin Şartlar ve Yapılacak İşlemler Genel şartlar
Sağlık ve hijyen şartları
Madde 6– (1) Sağlık ve hijyen için istasyonlar aşağıdaki şartları taşımak zorundadır; a) Nakil sonrası başka işletmelere ya da istasyonu kullanan diğer hayvanlara bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleyecek şekilde tüm bina, ekipman, tesis ve araçlar biyogüvenlik tedbirlerine uygun olarak konumlandırılmalı vEkullanılmalıdır. İstasyondan her hayvan çıkışı sonrasında bu tedbirler gözden geçirilmelidir. b) Tüm bina, ekipman, tesis ve araçlar dezenfeksiyon ve temizlik için uygun materyalden yapılmış olmalıdır. Tesise gelen hayvan nakil araçlarının temizliği için yeterli donanıma sahip uygun bir yer tahsis edilmelidir. Bu kapsamda yapılacak tüm uygulamaların her türlü hava koşulunda yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. (2) Binalar, ekipmanlar, tesisler ve araçlar her kullanımdan önce ve sonra resmi veteriner hekimin yönlendirmeleri doğrultusunda temizlenerek dezenfekte edilmelidir. (3) İstasyondan sorumlu olan kişi, istasyona giren kişilarin kullanımı için temiz ekipman vEkoruyucu kıyafet temin eder. Bu malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu için uygun ekipmanlar bulundurur. Tek kullanımlık koruyucu kıyafet ya da malzemeler kullanılmaması durumunda kişilarin ya da araçların herhangi bir şekilde hayvan dışkısı ya da idrarı ila teması söz konusu olduğunda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için gerekli önlemleri alır. (4) İstasyondan hayvanların çıkarılmasının ardından yataklık olarak kullanılan malzemeler kaldırılır, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından yeni yataklıkla değiştirilir. (5) Hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla, hayvanların bulundukları tesislerdeki altlık, dışkı ve idrar uygun muameleye tabi tutulduktan sonra uzaklaştırılmalıdır. (6) Birbirini izleyen iki hayvan nakli arasında temizlik için ara verilir. İstasyonlarda azami altı günlük kullanımın ardından, en az 24 saatlik süreçte hayvanlar tamamen tahliye edilir, yeni bir hayvan sevkiyatı gelmeden önce temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri tamamlanır. (7) Hayvanlar istasyona kabul edilmeden önce; a) Hayvanların ayrılmasının ardından 24 saat içinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine başlanır. b) Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri resmi veteriner hekim tarafından yeterli bulunana kadar istasyona hayvan kabul edilmez.
Teknik şartlar
Madde 7– (1) Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve KorunmasıYönetmeliğinde belirtilan nakil araçlarında indirme ve bindirme işlemleri için kullanılan donanımlara ilaveten; tesislerde de hayvanların indirilip bindirilmesi için uygun rampa, köprü ve iskele gibi donanım bulundurulmalı ve bu donanımlar aşağıda belirtilan özelliklere sahip olmalıdır; a) Donanımlar mümkün olan en düşük eğimde olmalı, bu eğim 20º’den fazla olmamalıdır. b) Yan taraflarında hayvanların düşmesini ya da kaçmasını önleyecek şekildEkorumalık bulunmalıdır. c) Zemin hayvanların kayma ve yaralanma riskini en aza indirecek şekildEkaplanmalı ve yapılandırılmalıdır. ç) Araç zemini, koridorlar ve rampa arasında veya rampa ila indirme alanının zemini arasında hayvanları zıplamak zorunda bırakacak, kaymalarına ya da takılıp düşmelerine yol açabilacek fark edilir herhangi bir boşluk, basamak veya çıkıntı olmamasına özen gösterilmelidir. (2) Hayvanların barındırıldığı tüm bölümler aşağıda belirtilan özelliklere sahip olmalıdır; a) Zeminler hayvanların kayma ve yaralanma riskini en aza indirecek şekildEkaplanır ve yapılandırılır. b) Hayvanları elverişsiz hava koşullarından korumak için binaların etrafında ve çatılarda gerekli tedbirler alınır. c) Hayvanların barındırılması, gerektiğindEkontrol ve muayene edilmesi, beslenmesi, sulanması ve yemlerin saklanması için uygun bölümler oluşturulur. ç) İstasyonun kapasitesi dikkate alınarak, barındırılan hayvanlar için yeterli havalandırma ve drenaj imkânı sağlanır. d) Hayvanların günün her saatindEkontrol edilmelerine imkân sağlayan yeterli düzeyde doğal veya yapay aydınlatma sağlanır. Gerektiğinde, yeterli yedek aydınlatma donanımları bulundurulur. e) Bağlanması gereken hayvanlar için bağlama ekipmanları temin edilir. Bağlama işlemi; hayvanların beslenmelerine, su içmelerine veya herhangi bir zorluk çekmeden yere uzanmalarına imkân verecek, acı veya ıstırap çekmelerine engel olacak şekilde gerçekleştirilir. f) Hayvanların aynı anda yere uzanabilmeleri, su içme ve beslenme noktalarına kolaylıkla erişebilmeleri için yeterli alan sağlanır. g) Hayvanlar için yeterli miktarda yatak malzemesi temin edilir. Her bölmeye yerleştirilmesi gereken yatak malzemeleri, hayvanların türlerine veya kategorilarine uygun olmalıdır. ğ) İnşaat veya bakım işlemleri, hayvanların yaralanmalarına yol açabilacek herhangi bir keskin kenar, tehlikeli nesne ya da hasarlı yüzeye temas etmesi önlenecek şekilde yapılır. (3) Şap hastalığından korunmuş bölgelere nakledilan hayvanlar ila hastalıktan ari işletmelerden, arilik statüsü bozulmayacak şekilde diğer ari işletmelere nakledilan hayvanların istasyona kabulünün söz konusu olduğu durumlarda, bu hayvanların istasyona kabul edilan diğer hayvanlarla temasını önleyecek ayrı bir bölüm oluşturulur. (4) Hasta, yaralı veya bireysel ilgiye ihtiyaç duyan hayvanların ayrı bir yerde barındırılabilmesi için uygun bölmeler bulunmalıdır. (5) İstasyonlara iş için gelen veya buraları kullanan tüm kişilar için uygun sosyal tesisler bulunmalıdır. (6) Atıkların saklanması ve tasfiyesi ila ölü hayvanların imhası için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Dinlendirme istasyonlarında yapılacak iş ve işlemler
Madde 8– (1) Hayvanlar istasyona vardıktan sonra gecikme olmaksızın araçtan indirilir. Ancak, hava koşulları ve bekleme süreleri nedeniyle hayvanların indirilmesinde gecikme zorunluluğu doğarsa, hayvanlara mümkün olan en iyi refah koşulları sağlanmalıdır. (2) Bindirme ve indirme sırasında, hayvanları korkutmamak, heyecanlandırmamak veya kötü muameleye maruz bırakmamak için gereken özen gösterilmelidir. Hayvanlar gereksiz yere acı veya ıstıraba neden olacak şekilde baş, boynuz, kulak, ayak, kuyruk, yün veya tüylerinden kaldırılmamalı, sürüklenmemeli, gerekirse hayvanlar bireysel olarak yönlendirilmelidir. (3) Hayvanların tesis genelindeki hareketi için; a) Yönlendirme ve hareket ettirmede hayvanların sosyal davranış özelliklerinden yararlanılmalı ve hayvanların kullanacağı geçiş yolları bu özelliklere göre düzenlenmelidir. b) Hayvanların yönlendirilmesindEkullanılacak araçlar yalnızca bu amaçla kullanılmalıdır. Elektrik şoku veren araçların kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalı, bu araçlar kullanılacaksa yalnızca hareket etmeyi reddeden yetişkin büyükbaş hayvanlar ve domuzlarda kullanılmalıdır. Bu kullanımda da şoklar iki saniyeden uzun sürmemeli, yeterli aralıklarla verilmeli ve hayvanların önünde hareket edebilacekleri bir alan bırakılmalıdır. Bu şoklar, yalnızca arka but tarafındaki kaslara uygulanmalıdır. c) Hayvanların hassasiyet gösteren herhangi bir kısmına vurulmamalı veya basınç uygulanmamalıdır. Özellikle hayvanların kuyrukları ezilmemeli, bükülmemeli veya kırılmamalı ayrıca gözleri bağlanmamalıdır. Hayvanlara yumruk veya tekme atılmamalıdır. ç) Hayvanları yönlendirmede yönlendirme bayrağı kullanılmasına özen gösterilmeli, sivri uçlu herhangi bir alet kullanılmamalıdır. Hayvanları yönlendirmek için kullanılan sopalar veya diğer araçlar, ancak hayvanın vücudunda herhangi bir yaralanmaya veya gereksiz ıstıraba yol açmayacak şekildEkullanılabilir. (4) Nemli havada yüksek sıcaklıklara maruz kalmış olan hayvanlar, mümkün olan en kısa sürede ve uygun şekilde serinletilmelidir. (5) İstasyonda barındırılan her bir hayvanın kaldığı süre içerisinde ve bir sonraki yemleme noktasına kadar geçecek tahmini yolculuk süresince ihtiyaç duyacağı yeterli miktarda temiz su ve uygun yeme erişebilaceği şekilde beslenmesi ve sulanması sağlanır. (6) Sıvı yeme ihtiyaç duyan genç buzağılar gibi özel beslenme ihtiyaçları bulunan hayvanlar bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun ekipmana ve personele sahip olan dinlenme noktalarına kabul edilmelidir. Aksi durumda söz konusu hayvanlar istasyona kabul edilmemelidir. (7) Hayvanların durumu, istasyona varışlarından itibaren istasyonda kaldıkları süre boyunca uygun aralıklarla bir istasyon personeli tarafından kontrol edilmelidir.
İstasyondan ayrılışta yapılacak iş ve işlemler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev Yetki Sorumluluk ve Yükümlülükler Genel Müdürlük veya il müdürlüğünün yetki ve sorumlulukları
İstasyon işletmecisinin yetki ve sorumlulukları
Madde 11– (1) İşletmeci, istasyonun bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmasını sağlar. (2) Ulusal mevzuata göre tanımlanmış veya belgelendirilmiş hayvanları veya transit olarak geçiş yapan hayvanları istasyona kabul eder. Bu amaçla ilgili kişi, hayvanlara ait belgeler ila hayvanların kulak küpelerini ya da diğer tanımlama araçlarını rastgelEkontrol eder veya ettirir. (3) Hasta, yaralı veya bireysel ilgiye ihtiyaç duyan hayvanların ayrı bir yerde barındırılabilmesi için istasyon içinde uygun bölümler oluşturur. Hayvanların sağlık durumunu tehlikeye düşürebilacek her türlü temastan kaçınılır, istasyona getirilmiş hayvanların nakil esnasındaki hayvanlarla birlikte ve istasyonda dinlendirilan diğer hayvanlardan ayrı bölmelerde tutulmasını sağlar. (4) Hayvanların ihtiyaçları doğrultusunda uygun zamanlarda beslenmesini ve sulanmasını sağlar ve bu amaçla, gerekli miktarlarda yem ve su temin eder. (5) Hayvanların bakımını yaptırır, gerektiğinde hayvanların refah ve sağlık ihtiyaçları doğrultusunda gereken tüm tedbirleri alır. (6) Kendi sorumluluğunda iken hastalanan veya yaralanan hayvanların uygun şekilde tedavi ettirilmesi ve hayvan refahı kuralları çerçevesinde bu hayvanların uygun şekildEkesilmesi, itlaf veya imha edilmesini temin eder. (7) Bu Yönetmelikte belirtilan görevleri yerine getirebilmek amacıyla, hayvanlara gerekli bakımı yapabilacek ve ihtiyaç halinde hayvanların idaresini sağlayabilacek, bulunduğu işletmede veya bir eğitim kurumunda özel bir eğitim almış veya bahsedilan eğitime denk gelen tatbiki tecrübeye ve gerekli yetenek, bilgi ve profesyonel yetkinliğe sahip personel istihdam eder. (8) Dinlendirme istasyonlarında hayvanlarla birlikte çalışan tüm kişilarin hayvan refahı hükümlerine uygun hareket etmeleri için gerekli tedbirleri alır. (9) Bir iş günü içerisinde aşağıda belirtilan bilgilare ilişkin kayıt işlemlerini gerçekleştirir ve bağlı bulunduğu il veya ilçe müdürlüğüne bildirir. Bu bilgilari saklar ve en az üç yıl boyunca denetimler için hazır bulundurur. a) İstasyona gelen her hayvan nakli için indirme işleminin tamamlandığı ve yeniden yükleme işleminin başladığı tarih ve saat kayıtları, b) 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında belirtilan temizlik ve dezenfeksiyon işlemi için istasyonun boşaltıldığı, temizlendiği ve dezenfekte edildiği tarihi ve saati, c) İstasyona gelen her bir hayvan nakli için düzenlenmiş olan veteriner sağlık raporunun nerede düzenlendiği, düzenleme tarihi, sayfa ve seri numarası, düzenleyen kişiye ait bilgilari, ç) Dinlenme istasyonuna gelişte veya istasyonda kalış süresince hayvanlarda herhangi bir ölüm olayı gerçekleşmişse bunların sayısı ila durumu izah eden ayrıntılı raporları, d) İstasyona gelişte vEkalış süresince ciddi şekilde yaralanan veya bir sonraki yolculuk için uygun durumda olmayan hayvanların sayısı ila bu durumu izah eden ayrıntılı raporları, e) Hayvan naklini yapan nakliyeci ve sürücülerin adı/soyadı ve adres bilgilari ila araçlara ilişkin bilgilarin kaydını tutar ve herhangi bir kural dışılığın tespiti halinde, bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne en kısa sürede bilgi verir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetim Yaptırımlar ve Son Hükümler Denetim
İdari yaptırımlar
Yürürlük
Yürütme