Hazarda Ve Seferde Askere Gidenlerin Ailelerine 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 71, 72, 73 üncü Maddeleri İle 442 Sayılı Köy Kanununun 13 üncü Maddesinin 19 Uncu Fıkrasına Göre Yapılacak Yardım Hakkında Yönetmelik.

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
HÜKÜMLER
Yardım Müddeti
Yardımı Yapacaklar
Yardım Vasıtaları
Şehir ve Kasabalarda Belediye veya Belediye Şubeleri Marifetile Yapılacak Yardımlar Yardıma Muhtaç Olanların Sureti Tesbiti
Şehir ve Kasabalarda Asker Ailelerine Yapılacak Muavenetlerin Nevi ve Miktarları ve Tatbik Şekilleri
Madde 15– Muhtaç asker ailelerine mükellefler tarafından yapılacak ayni veya nakdi yardımlara istinaden iaŞe veibateye veya ziraata aid olmak üzere muhtelif Şekil ve suretle yardım yapılabilir. A) Belediye veya Şube encümenleri ilk önce o Şehir ve kasabanın hayat Şartlarına göre büyük yaŞta bir insanın biraylık iaŞesi için ne gibi ve ne mikdar erzaka ihtiyacı olduğunu tesbit edecektir. Bundan sonra her ay gayesinde gelecek ay ibtidasında tevzi olunacak bu erzakın rayice göre fiatlarını tesbiteyliyecektir. On yaŞına kadar olan çocuklara yarım erzak verilir. Bu suretle yapılacak tesbiti müteakip belediye veya belediyeŞubeleri 14 üncü madde mucibince yardım edileceklere mahsus defterde yazılı eŞhastan hulül edecek ay içinde iaŞeleri lazımgelenlerin isimlerini ve adreslerini mübeyyin bir bordro tanzim olunacak ve bu bordroya aynen verilecek ise erzakın nevi vemikdarları veya verilecek nakid yazılacak ve belediye reisi veya Şube amiri veya namına encümen azasından birisi huzurilemuhasebeci tarafından imza veya mühür mukabilinde tevziatı yapılıp ziri bunlar tarafından tasdik edilecektir. B) Fakir asker ailelerine sabun gibi yıkanacak odun ve kömür gibi ısınacak maddeler de mevsimine göre aynı usultahtında verilebilir. Ve icabı halinde bunlar meccanen hamama gönderilir. C) Muavenete muhtaç aileler kendi evleri olmayıp da ötedenberi kirada oturmakta iseler bu gibilerin belediye veyabelediye Şubelerince münasip surette ibateleri temin olunur. D) Şehir ve kasaba ahalisinden askere giden zürra ailesi tarafından tarla bağ ve bahçelerini sürüp ekemiyecek veharmanlarını kaldıramıyacak bir halde oldukları beyanile yardım talep olunup da bu talebleri muhik görülür ise belediye veyabelediye Şubeleri yine o Şehir ve kasaba dahilindeki askere gitmemiŞ diğer zürra marifetile tarla, bağ ve bahçelerini malihalleri müsait ise ücret mukabilinde değil ise mahallin örf ve adetine tevfikan sürdürüp ekdirmesine ve harmanlarınıkaldırmasına münasip surette yardım edecektir. E) Fabrika ve imalathanelerde çalıŞan amele ve devair ve müessesatta çalıŞan kapıcı, bekçi, odacı gibi eŞhas askerliğegidince bunlardan boŞ kalan yerlere iaŞelerile mükellef bulunduğu akrabaları içinde ehil kimse varsa alınacaktır.
Mükellefler ve Bunların Yapacakları Yardım Nevi ve Mikdarları ve Tatbik Şekilleri
Köylerde Muhtar ve ihtiyar Meclisleri Marifetile Yapılacak Yardımlar Yardıma Muhtaç Olan Asker Ailelerinin Tesbit Sureti
Köylerde Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapacaklar
Asker Ailelerine Yapılacak Yardımların Tatbik Şekli