Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere Veya İl özel İdarelerine Ait Arazi Veya Arsaların Gerçek Veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Dayanak
TaŞınmazın devrinden bedelsiz olarak yararlanacak kiŞiler
Organize sanayi bölgelerine taŞınmaz devri
Devredilecek arazi veya arsalar
Devredilemeyecek arazi veya arsalar
Madde 6– AŞağıdaki yerler devredilemez. a) Üzerinde kamuya ait bina ve müŞtemilatı bulunan yerler hariç, kullanıma uygun bina veya tesis bulunan arazi veyaarsalar, b) Kamu hizmetine tahsisli yerler, c) imar planlarında konut veya kamu hizmetleri için ayrılmıŞ olan yerler, d) 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan yerler,e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ilebunlara ait koruma alanları dahilindeki yerlerden Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülmeyenler, f) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa göre, askeri yasak bölgeleri ile güvenlikbölgelerinde kalan taŞınmazlar, g) Teferruğ yoluyla edinilip de edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiŞ olan taŞınmazlar, h) KamulaŞtırma yoluyla edinilip de amacına uygun kullanılmadığı için boŞ kalan yerlerden 2942 sayılıKamulaŞtırma Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı süresi dolmamıŞ olan yerler, i) Üzerinde irtifak hakkı kurulmuŞ ve hak süresi dolmamıŞ bulunan yerler, j) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanungereğince, Bayındırlık ve iskan Bakanlığı emrine verilmesi veya tahsis edilmesi gereken taŞınmazlar,k) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesine göre, orman sınırları dıŞına çıkarılan taŞınmazlar, l) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında kalan yerler, m) 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalan yerler, n) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre, uygulayıcı kuruluŞtasarrufuna geçen yerlerden uygulayıcı kuruluŞ tarafından tahsisi uygun görülmeyenler ile tarım dıŞına çıkarılması mümkünolmayan tarım arazileri, o) Mülkiyeti ihtilaflı olan taŞınmazlar, p) 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca içme ve kullanma sularının koruma alanları, r) Özel çevre koruma alanlarında kalan taŞınmazlardan uygun görülmeyenler, s) 2634 sayılı Turizmi TeŞvik Kanunu kapsamında kalan taŞınmazlardan uygun görülmeyenler,4285 t) Tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine göre devri mümkün olmayan veya uygun görülmeyen taŞınmazlar, u) Maliye Bakanlığınca, katma bütçeli kuruluŞlarca, belediyelerce veya il özel idarelerincekorunmasında kamuyararı görülen diğer yerler.
Yatırıma elveriŞli yerlerin yatırımcılara duyurulması
imar planlarının yaptırılması
BaŞvuru ve istenecek bilgi ve belgeler
Komisyon
BaŞvurularda öncelik sırası
Bilgi ve belgelerin komisyona gönderilmesi
istihdam koŞulları
Taahhütname alınması
Devir iŞlemleri
Tapu kaydına konulacak Şerh
Teminat
Devredilen yerlerin baŞkalarına devri
Yatırımın baŞlaması ve tamamlanması
Mücbir sebepler
Yatırımın denetlenmesi ve Şerhin kaldırılması
Madde 21– Yapılan yatırım, devir tarihinden itibaren tapu kaydındaki Şerh kaldırılıncaya kadar her yıl yatırımındevamı, faaliyetin durumu, istihdam koŞulları, tercih edilme Şartları, 5084 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve taahhütname (Ek-3) hükümlerine uyulup uyulmadığı gibi hususlar yönünden yatırımcı tarafından istenirse, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılıKanun hükümlerine göre yeminli mali müŞavirliklere denetletilir ve denetim sonucu bir rapora bağlanır veya aynı hususlarilgili idarelerindenetim elemanlarınca denetlenir. ilgili idarelergerekli gördüğü takdirde her zaman denetim yaptırabilir.Ayrıca, yatırımın aŞamalarının izlenmesi amacıyla, 6 aylık dönemler itibarıyla yatırımcı tarafından hazırlanan yatırımtakip formu (Ek-5) eksiksiz olarak doldurularak idareye verilir.Yatırımcı; 5084 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve taahhütnamedeki (Ek-3) Şartlara uygun olarak yatırımın faaliyetegeçmesi tarihinden itibaren beŞ yıl sonra tapu kayıtlarındaki Şerhin kaldırılmasını devir yapan idareden isteyebilir. Denetimsonucunda, Şartlara uyulduğunun anlaŞılması halinde ilgili idarelerinizni ve istemi üzerine tapu kayıtlarındaki Şerh kaldırılır.(Ek fıkra: 3/10/2005- 2005/9543 K.)Ancak, devredilen veya kullanma izni verilen taŞınmazın devir tarihindekideğerinin yine devir tarihindeki yatırım maliyet bedelinin yüzde ellisinden fazla olması halinde, bu Yönetmeliğin 16 ncımaddesindeki Şerh kaldırılırken bu taŞınmazın Kanunda öngörülen amaçlar dıŞında kullanılamayacağına dair tapu kütüğününbeyanlar hanesine yeni bir Şerh konulur.Devredilen arazi veya arsa üzerindeki toplam yatırımın yarısından fazlasının tamamlandığının bayındırlık veiskan ilmüdürlüğü ve yatırımla ilgili bulunan idarece düzenlenecek bir raporla belirlenmesi ve yatırımcının talep etmesi halinde,devredilen arazi veya arsanın, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca oluŞturulacak komisyonca, aynıKanunun 9 uncu maddesindeki esaslara göre takdir edilecekbedelitahsilolunarak tapu kayıtlarındaki Şerh terkin edilir.
Devredilen taŞınmazın tahliyesi ve geri alınması
Masraflar
Yürürlük
Yürütme
Madde 25-Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.4289(EK-1)…………………………………………………………..NE/NA29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesinden yararlanmak istiyorum. Şahsım, yatırım ve taŞınmazile ilgili bilgiler aŞağıda gösterilmiŞ olup, istenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmŞtur.Gereğini arz ederim. …../…../ 20……EK: adet belge.KiŞi veya Yetkili Temsilcinin Adı SoyadıTüzel KiŞilerin Unvanıimza / KaŞeTALEP FORMUAdı, Soyadı/ UnvanıYATKanuni TemsilcilarininAdı-UnvanlarıIRTelefon NumaralarıIVergi Sicil NoMOda Sicil NoCIAdresTTapu Bilgilari1. TaŞınmaz2. TaŞınmaz3. TaŞınmazAiliŞilçeIMah/KöyNMevkii/YöresiMPafta No/Cilt NoAParsel No/Sıra NoZYüzölçümü (m2)Yatırım Yapılacak Alan (m²)YKonusuATürüTistihdam Kapasitesi (KiŞi)IFaaliyete Geçme TarihiRYatırım Tutarı (TL)Yatırımın Tamamlanma Süresi (Yıl)IMSair Hususlar429029.01.2004 TARiHLi VE 5084 SAYILI KANUNA GÖRE YATIRIMCILARDAN iSTENECEK BELGELERLiSTESiBELGENiNKiŞiSIRANOTARiHiNO’SUADEDiMAHiYETiGERÇEKTÜZEL1Yatırım Bilgi Formu *++2Organize sanayi bölgesindeboŞ yerbulunmadığına ve yatırımın bualanlarda yapılamayacağına iliŞkinbelge **++3Endüstribölgesinde boŞ yerbulunmadığına ve yatırımın bualanlarda yapılamayacağına iliŞkinbelge ***++4Yatırım Takip Formu++5Avan Proje (Çap Üzerine TesislerinYerleŞimini ve Ölçülerini GösterirVaziyet Planı)++6Oda Sicil Kayıt Örneği++7Banka Referans Mektubu++8Vergi Borcu Bulunmadığına iliŞkinBelge++9iŞletme Hesabı Özeti+-10iŞletmenin Son Üç Yıllık Bilançosu+ /-+11Son Üç Yıllık Mali Tablolar+ /-+12HalkaAçık A.Ş.’lerde, Halka AçılmaOranını Gösteren Belge-+13Şirket Ana SözleŞmesi-+14Kanuni Temsilcilerin imza Sirkülerive Adresleri-+15istenecek Diğer Belgeler++NOT:( + ) : KarŞısında artı iŞareti olan belgeler ilgili sütundaki kiŞiden istenir.(- ) : KarŞısında eksi iŞareti olan belgeler ilgili sütundaki kiŞiden istenmez.(+/-) : KarŞısında artı veya aynı zamanda eksi iŞareti olan belgeler ilgili kiŞide varsa istenir.* : Bu formun tüm sayfaları yatırımcı tarafından tasdik edilecektir.** : Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaŞkanlığından alınacaktır.*** : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacaktır.
EK YATIRIM TAAHHÜTNAMESi
SU VASFICiNSiTÜRÜ YÜZÖLÇÜMÜ
Madde YATIRIMCININ ADI SOYADI VEYA TiCARET ÜNVANI
Madde ARAZi VEYA ARSANIN DEViR TARiHi
Madde YATIRIMIN KONUSU
Madde YATIRIMA BAŞLAMA TARiHi
Madde YATIRIMIN FAALiYETE GEÇECEği TARiH
Madde iSTiHDAM EDiLECEK KiŞi SAYISI
Madde 15– HAFRiYAT SIRASINDA BULUNACAK KÜLTÜR VARLIKLARINI MÜLKi AMiRLiğEBiLDiRiM YÜKÜMLÜLÜğÜ Yatırımcı, inŞaat sırasında bulunacak olan taŞınır kültür varlıklarını mülki amirliklere bildirmek zorundadır.YUKARIDAKi ESAS, KOŞUL, KURAL VE YÖNTEMLERE UYACAğIMI VE YERiNEGETiRECEğiMi, YATIRIM BiLGi FORMUNDAKi BiLGiLERiN DOğRULUğUNU TAAHHÜTEDERiM. ……/……/20…..TAŞINMAZI DEVRALACAK YATIRIMCI KiŞi veya Yetkili Temsilcinin Adı Soyadı Tüzel KiŞilerin Unvanı imza / KaŞe4293(EK-4)29.01.2004 TARiHLi VE 5084 SAYILI KANUNA GÖREORGANiZE SANAYi BÖLGESi KURULMAK ÜZERE ORGANiZE SANAYi BÖLGESiNECE/CA TAŞINMAZ DEVRiNE iLiŞKiN PROTOKOL 29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve istihdamın TeŞviki ile Bazı Kanunlarda DeğiŞiklik YapılmasıHakkında Kanunun 5 inci maddesinin uygulanmasına iliŞkin olarak ……….. tarihli ve ……. sayılı Resmi Gazetede YayımlananYönetmeliğin 4 üncü maddesine göre organize sanayi bölgesi kurulmak üzere ………………..ne/na ait taŞınmazların OrganizeSanayi Bölgesine ön tahsis ve satıŞına iliŞkin iŞlemlerin uygulanıŞı konusunda aŞağıdaki protokol düzenlenmiŞtir.Madde 1) Bu protokolün uygulanmasında; a)TaŞınmaz: Tapu sicilinde …………………. adına kayıtlı taŞınmazı, b)Kanun: 29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve istihdamın TeŞviki ile Bazı Kanunlarda DeğiŞiklikYapılması Hakkında Kanunu, c)Yönetmelik: Hazineye, Katma Bütçeli KuruluŞlara, Belediyelere veyail Özel idarelerine Ait Arazi veyaArsaların Gerçek veya Tüzel KiŞilere Bedelsiz Devrine iliŞkin Yönetmeliği, ifadeeder.Madde 2) Bu protokolün 10 uncu maddesinde belirtilen taŞınmazların imar planı, parselasyon planı ve alt yapıuygulama projesi yapılmak üzere Organize Sanayi Bölgesine ön tahsisleri yapılmıŞtır.Madde 3) Planlar, organize sanayi bölgesince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlediği esas, usul ve süreleregöre yaptırılacaktır.Madde 4) Ön tahsisleri yapılan taŞınmazlardan kesilecek düzenleme ortaklık payı, diğer parsellerin düzenlemeortaklık payı oranından yüksek olamaz.Madde 5) Ön tahsisli taŞınmazlar parselasyon planında müstakil imar parseli olarak ilgili idare adına tescil edilir.Madde 6) Ön tahsisli taŞınmazların parselasyon sonucu oluŞan zemininin; yol, yeŞil alan ve park gibi umumihizmetlere ayrılacak olan yerler dıŞında değiŞtirilmemesi esastır.Madde 7) imar ve parselasyon planları ile alt yapı uygulama projelerinin onaylanıp ön tahsisi yapılan taŞınmazlarıntapularının ilgili idare adına kesinleŞmesi tarihinden sonra bu parseller Yönetmelikte belirtilen Şartları taŞıyan yatırımcılarabedelsiz olarak devredilecektir.Devre konu edilmeyen parseller ise, diğer yatırımcılara bedeli karŞılığında devredilmeküzere, Organize Sanayi Bölgesince satın alınabilecektir.Madde 8) Organize Sanayi Bölgesince………………………………den/dan satın alınacak parseller bedeli, 492 sayılıHarçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak vergi değeri üzerinden devredilir.Madde 9) Ön tahsisli taŞınmazlar üzerinde Organize Sanayi Bölgesi imar planı, parselasyon planı, alt yapıuygulama planı ve mülkiyet değiŞiklikleri gibi her türlü iŞlemden doğan vergi, resim, harç ve sair masraflar, ferağiŞlemlerinden önce taŞınmazı iktisapeden kiŞilerce ödenecektir.4294Madde 10) TaŞınmazların, Organize Sanayi Bölgesine satıŞı amacıyla 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncümaddesine göre hesaplanan vergi değeri aŞağıda gösterilmiŞtir: Sıra Pafta/ Ada/ Parsel/Yüzölçümü Arsa Bedeli No Cilt No Sayfa No Sıra No (m²) ( TL ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 (on) maddeden oluŞan iŞbu protokol ………../………/20…. tarihinde düzenlenip akdolunmuŞtur.Organize Sanayi Bölgesiilgili idare Yetkilisi (Temsilcisi)Yetkilisi (Temsilcisi) Adı, Soyadı ve UnvanıAdı, Soyadı ve Unvanı4295(EK-5)YATIRIM TAKiP FORMUA-YATIRIMCIFirma Adı-Kanuni TemsilcisiAdres, Telefon ve FaksB-TAŞINMAZiliilçesiMahalle/KöyMevkii/YöresiPafta No/Cilt NoParsel No/Sıra NoYüzölçümü (m²)Yer Teslim TarihiC-YATIRIMYatırım Yapılacak Alan (m²)KonusuTürüistihdam Kapasitesi (KiŞi)Yatırım Tutarı (TL)A-HARCAMALARSon 6 Aylık DönemdeYapılan Harcama (TL.)YatırımaBaŞlanılmasındanFormun DüzenlendiğiTarihe Kadar YapılanHarcama (TL.)1. imar, Etüd ve Proje Giderleri2. inŞaat Durumua. Ana Fabrika Binasıb. Diğer Binalarc. Alt Yapı Tesislerii- Elektrikii- Suiii-Diğerleri3. Makine ve Techizat Durumua)ithalb)Yerli4. Diğer Yatırım Harcamaları(Montaj iç ve dıŞ navlun, sigorta,vergi v.s.)TOPLAM YATIRIM (TL.)B-ORTAKLARHisse Oranı (%)Kayıtlı Sermaye (TL.)ÖdenmiŞ Sermaye (TL.)1. Yabancı Ortaklar(Yabancı Sermayeli Firmalariçin)2. Yerli Ortaklar (Toplam)GENEL AÇIKLAMALARKiŞi veya Yetkili TemsilcininAdı SoyadıTüzel KiŞilerin Unvanıimza / KaŞe…../…../ 20……4296(EK-6)YATIRIM BiLGi FORMU BÖLÜM IYATIRIMCI KURULUŞUN :1.Adı ve unvanı:2.HaberleŞme adresi:3.Telefon, faks no ve e-posta adresi: 4.Sermayesi: Ortaklar Hisse Oranı Kayıtlı ÖdenmiŞ(%)SermayeSermaye a- Yabancı Ortaklar (Yabancı Sermayeli Firmalar için)– b- Yerli Ortaklar– _______ Toplam:5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:6.Ortaklar hakkında bilgi (isim, adres, bağlı bulundukları vergi dairelerinin adı, vergi kimlik numaraları, yatırımcıözgeçmiŞi):7.Firma ve ortaklar hakkında bilgi alınabilecek özel ve resmi kuruluŞlar ve bankalar, adresler ve telefon numaraları:8.Firmada projeden sorumlu Şahısların isimleri, adresleri, telefon numaraları: BÖLÜM IIYATIRIM iLE iLGiLi BiLGiLERGENEL BiLGiLER1.Yatırım yerinin tam adresi :2.Yatırımın cinsi: Komple yeni, tevsi, entegrasyon, tamamlama, yenileme, modernizasyon, darboğaz giderme, kalite düzeltme, ürünçeŞitlendirme cinsinden hangisi olduğu belirtilir. 3. Yatırımın konusu: 4. Yatırıma baŞlama tarihi : 6 aylık dönemler itibarıyla yatırımın tamamlanma aŞamaları belirtilir. 5. iŞletmeye geçiŞ tarihi : 6. Yatırımın bitiŞ tarihi : 7. Öngörülen istihdam (kiŞi) : 8. Projenin kapasitesi : Tek vardiyada tesiste üretilecek mal veya hizmet miktarları verilir. PROJENiN TEKNiK YÖNLERi 1.Üretilecek mallar veya hizmetler : 2.Projenin gerekçesi : 3.Projenin kısa anlatımı : 4.Üretim teknolojisi : 5.Üretim akıŞ Şeması :4297 Üretim aŞamalarını, girdi ve çıktı miktarlarını gösteren basitleŞtirilmiŞ üretim akıŞ Şemalarıçizilir. 6.Çevreye etkisi : Yatırımın yaratabileceği çevre kirliliği sorunlarının olup olmadığı belirtilir. TOPLAM SABiT YATIRIM TUTARIAŞağıdaki açıklamalar doğrultusunda sabit yatırım kalemleri ayrı ayrı belirtilerek, Toplam Yatırım ve Yıllara GöreDağılımı Tablosu düzenlenir. Yatırımın özelliği dolayısıyla harcama gerektirmeyen kalemler dikkate alınmaz.1. Etüd ve Proje Giderleri : Yatırıma ait etüd ve proje çalıŞmalarıyla ilgili ekonomik ve teknik araŞtırma masraflarıile Yatırım Dönemi iŞletmeye Alma sırasında ihtiyaç duyulacak kontrolörlük, müŞavirlik, eğitim vb. konularda yapılacakharcamalar bu kalemde dikkate alınır.2. Arazi Düzenlemesi ve Hazırlık Yapıları : Gerekli kazı ve dolgu çalıŞmaları, istinad duvarları, Şantiye tesisleri,servis yolları, kanalizasyon, arazinin çevrilmesi ve bahçe tanzimi, ulaŞtırma için gerekli iç yollar, bağlantı yolları vb. iŞlerdahil olmak üzere öngörülen harcamalar, her bir kalem içinbirim değerler de belirtilerek (m/TL, m²/TL, m³/TL vb) verilir.3. Bina inŞaat Giderleri : Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası, yardımcı iŞletmeler iliŞkin binalar, idari binalar,depolar dahil olmak üzere, her bir harcama kalemi için (m²) ve birim değerler de belirtilmek üzere, inŞaat giderleri uygunhesaplama yöntemleri uygulanarak hesaplanır.4. Mal veya hizmet üretimine yönelik ana makine ve teçhizat giderleri:5. Yardımcı iŞletmeler makine ve teçhizat giderleri : Su, elektrik, yakıt, buhar, arıtma tesisi vb. servisler içingerekli makine ekipman giderleri ortaya konacaktır.6. MefruŞat giderleri: Turizm yatırımları için gerekli olan mefruŞat harcamaları belirtilecektir.7. Montaj giderleri : Ana fabrika, yardımcı iŞletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar verilir. (Ortalamabir değer olarak toplam makine-teçhizat bedelinin % 6 sı kadar bir meblağ alınabilir.)8. TaŞıt araçları : Tesis için gerekli taŞıt araçlarına iliŞkin öngörülen harcamalar, cins, miktar ve birim fiyatlar dabelirtilerek bu gider kaleminde gösterilir.9. iŞletmeye alma giderleri : Deneme üretimine baŞlangıçtan itibaren kesin iŞletmeye geçiŞe kadar yapılması zorunluolan harcamalar dikkate alınır.10. Genel giderler : HaberleŞme, aydınlatma, ilan vs. masraflar ile emlakve taŞıt alım vergileri, yatırım dönemipersonel, personel eğitimi ve yönetim giderleri, idari ve sosyal binaların tefriŞi ve çeŞitli demirbaŞlarla ilgili giderler verilir.11. Diğer giderler : BaŞta yatırım dönemi finansman giderleri olmak üzere, çeŞitlifon, vergi vb. masraflar buharcama kaleminde gösterilir.4298(EK-7)BEDELSiZ DEVREDiLEN TAŞINMAZA AiT TAPU KÜTÜğÜNÜN BEYANLAR HANESiNE DEViRiŞLEMi SIRASINDA KONULACAK ŞERH Bu taŞınmaz, 29 Ocak 2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre,……………………………………………………………….ce/ca (taŞınmazı devreden idarenin adı yazılacaktır) bedelsiz olarakdevredilmiŞtir. TaŞınmaz üzerindeki kamuya ait bina ve müŞtemilatın harca esas bedeli tahsil edilmiŞtir. (Bina ve müŞtemilatıvarsa bu cümle eklenecektir.) TaŞınmazı devir alan gerçek veya tüzel kiŞiler, söz konusu Kanun ve Kanunun uygulanması ileilgili çıkarılmıŞ Yönetmelik ile Taahhütnamede belirtilen devir amaç ve koŞullarına uymak zorundadır. Bu Şerhkaldırılmadığı sürece taŞınmaz hiçbir Şekilde baŞkalarına devredilemez, haczedilemez, ipotek edilemez, iflas ve konkordatoile diğer ayni ve Şahsi haklara da konu edilemez. Bu zorunluluklara uyulmadığının tespit edilmesinden sonra ilgili idarecetalep edilmesi halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın taŞınmaz, üzerindeki muhdesatı ile birlikte yeniden devredenidare adına tescil edilir. Devre konu taŞınmaz üzerindeki kamuya ait bina ve müŞtemilatına iliŞkin tahsil edilen bedel, bina vemüŞtemilatın devir tarihindeki mevcut durumunu koruması koŞuluyla faizsiz olarak aynen iade edilir. 4298-12/4/2004 TARiH VE 2004/7114 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI iLEYÜRÜRLÜğE KONULAN YÖNETMELiğE EK VE DEğiŞiKLiK GETiRENYÖNETMELiKLERiN YÜRÜRLÜğE GiRiŞ TARiHLERiNi GÖSTEREN ÇiZELGEEk ve DeğiŞiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan KararnameninTarihiNumarasıFarklı TarihteYürürlüğe GirenMaddelerYürürlüğeGiriŞ Tarihi3/10/20052005/95431,3,4,5,13,15,17,2110/11/2005