Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
AMAÇ KAPSAM
Dayanak
Tanımlar
Komisyonun teşkili
Komisyonun görevleri
Sekreterya hizmetleri
Komisyonun toplanma ve karar alma usulü
Hukuki uyuşmazlıkların değerlendirilmesi
Madde 8– (1) Komisyon, adli yargı kapsamında yapılacak sulh anlaşmalarında; uyuşmazlığın konusu, vazgeçilen veya terkin edilen hak ve menfaatin değeri, idarenin görüşü, karşı tarafın görüş veya teklifi ve ihtilafın sürdürülmesi halinde muhtemel sonucu konuya ilişkin bilgi ve belgeleri incelemek suretiyle değerlendirerek, idarenin sulh olmasında yararı olup olmadığı hususunda rapor hazırlar. (2) İdari işlem ve eylemler nedeniyle idareye yapılan sulh başvurularının komisyonca incelenmesinde; başvurunun konusu, zarara yol açan olay ve nedenleri, zararın idari eylem veya işlemden doğup doğmadığı ve meydana geliş şekli, idarenin tazmin sorumluluğunun olup olmadığı, zararın miktarı ve ödenecek tazminat tutarı tespit edilir. 5917 (3) Sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesi veya sona erdirilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda; sözleşme değişikliğinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebepler bulunup bulunmadığı veya kamu menfaati olup olmadığı hususları incelenir. Sözleşme değişikliği yapılması gereken hallerde karar verecek makam veya merci, değişiklik sonucunda tanınacak bir hak ya da terk edilecek menfaatin değerine, idarelerden kaynaklanan nedenlerle sözleşmelerin sulhen tasfiye edilmek suretiyle sona erdirilmesinde ise karar verecek makam veya merci teminat tutarına göre belirlenir. (4) Komisyon incelemeleri tarafların sunmuş olduğu bilgi ve belgeler kapsamında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. (5) Komisyon, çalışmaları esnasında ihtiyaç duyması halinde konu hakkında ilgili birimlerden görüşüne başvurulmak veya teknik bilgi alınmak üzere uzman kişileri ya da olayla ilgili bilgisi bulunan kişileri dinleyebileceği gibi gerek görmesi halinde olayın tarafını da dinleyebilir, ayrıca bilirkişi görüşüne de başvurabilir.
Raporların hazırlanması
Bilirkişi ücretleri
Yürürlük
Yürütme