Hususi İdareler Ve Belediyeler Kefalet Sandığı Nizamnamesi

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM
Madde 4– İdare heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır : A – Sandığın işlerini çevirmek, kendiliğinden veya muhasebecinin göstereceği lüzum üzerine icabeden tedbirleri almak ve hesap usullerini tayin etmek; B – Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilecek paraların her yerde ve zamanında kesilmesini ve gösterilecek bankalara yatırılmasını temin etmek; C – Sandık muhasebesinin defterlerini ve kayıdlarını bu Nizamnameye göre tutturmak; D – Her üç ayda bir hususi idarelerle belediyelerden ve bankalardan verilecek cetveller üzerine muhasebecinin yapacağı hesap hulasasını tetkik etmek; E – Kesilecek paraları zamanında veya hiç kesmiyen veya kestiği paraları bir ay içinde sandık hesabına bankaya yatırmıyan muhasiplerin kanunun onuncu maddesinde yazılı cezalarını tayin eylemek; F – Sandığın ödediği paraların zimmetlerine geçirenlerden tahsili için gerekli takibatın esaslarını hazırlayıp olbaptaki evrakı Vekalet makamına vererek memurun mensup olduğu hususi idare veya belediye vekilleri marifetiyle kanuni takibat yaptırmak; G – Yıl sonunda muhasebecinin yapacağı bilançoyu tetkik ederek Dahiliye Vekilinin tasvibine sunmak; 184 H – Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin katileşmiş hükümlere bağlı borçlarını alacaklı idare veya belediyelere kanunun gösterdiği müddet içinde ödetmek; İ – Sandığın, yukardaki fıkraya göre, sermayeden ödediği paraları kefalete bağlı memur ve müstahdemlere, hisselerine göre, dağıtmak; J – Sandıktan ayrılan veya ölen memur ve müstahdemlerin Sandıktaki sermayelerini kendilerine veya mirasçılarına kanun hükümlerine göre geri vermek; K – Sandığın masraf bütçesini yaparak Dahiliye Vekiline tasdik ettirmek; L – Sandık muhasebecisini seçerek Dahiliye Vekilinin tasdikına bildirmek ve katipleri tayin etmek.
İKİNCİ BÖLÜM Kefalete bağlı olanlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sandığın sermayesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Zimmetlerin ödenmesi
BEŞİNCİ BÖLÜM Ödenen zimmetlerin karşılanması ve dağıtılması
ALTINCI BÖLÜM Kefaletli vazifeden ayrılanların alakalarının kesilmesi
YEDİNCİ BÖLÜM Murakabe
SEKİZİNCİ BÖLÜM Cezalar
DOKUZUNCU BÖLÜM Ödenen zimmetlerin takip yolları
ONUNCU BÖLÜM Bütçe ve masraflar