İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul Ve Esaslar (karar Sayısı: 758)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Madde 2– (1) Bu Usul ve Esaslar, Bakanlık ve Bakanlıkça yetki verilen diğer kurumlar ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile bunların nam ve hesabına alım yapan ya da yaptıran diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun hükümleri dışında kalarak yapacakları; a) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya Bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini, b) Savunma, asayiş, kamu düzeni ve güvenlik ile ilgili silah, mühimmat, araç-gereç, makine, teçhizat ve bunların yapımı/imalatı, bakımı, onarımı, yenileştirmesi ve nakli kapsamındaki her türlü alımları, c) Beslenme (ambalajlanmış içme suyu dâhil), malzemeli veya malzemesiz yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti, her türlü arama kurtarma ve operasyon malzemesi, asayiş ve güvenliğe yönelik canlı hayvan alımları, yakacak, giyim, kuşam (melbusat, teçhizat dâhil), ibate (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca terörle mücadeleye yönelik ek ve ilâve tazminat verilan 1 inci ve 2 nci derece kritik illerde konuşlu birlik vardiya yatakhanelerinin her türlü alımları dâhil), personel ve malzeme nakli ve personel servis taşıma hizmeti ihtiyaçlarına ilişkin alımları, ç) Akaryakıt ve akaryakıt ürünlerine ilişkin alımları, d) Konuşlanma yeri ve uygulama noktaları ile ilgili güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin alımları kapsar. (2) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı alım usul ve esasları uygulanacağı belirtilmeyen alımlarda bu esaslar uygulanır.
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında; a) Acil harekât ihtiyacı: Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün; barışta, gerginlikte, iç güvenlik/asayişin sağlanmasında, olağanüstü hallerde ortaya çıkan veya önceden öngörülemeyen, kısa sürede karşılanması gereken, karşılanamaması durumunda ulusal ve/veya uluslararası görev ve/veya sorumluluklarının yerine getirilmesi ile iç güvenlik/asayişin sağlanmasını engelleyen doğrudan ya da dolaylı ihtiyaçları, TE ÖZEL 72 b) Alım: Bu Usul ve Esaslarda tanımlanan ihale usulleri veya doğrudan temin yöntemi ile yapılan her türlü mal, hizmet ve yapım işi alımlarını, c) Araştırma-geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlanmak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri, ç) Bakan: İçişleri Bakanını, d) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, e) Bakan Yardımcısı: İçişleri Bakan Yardımcısını, f) Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile ikiden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı, g) Dinamik alım sistemi: Piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasından sonra kullanılmak üzere tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini, ğ) Doküman: Alım konusuna ilişkin isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı, teknik şartname, katalog, alıma esas numune, stok numarası, proje ve alım süreci ile ilgili diğer belgelerden bir veya birkaçını, h) Elektronik eksiltme: Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri, ı) Elektronik ortam: Dijital veri sıkıştırması dâhil, verilerin işlenmesi ve muhafazası için elektronik cihazların kullanılması suretiyle bilgilerin kablo, radyo, optik cihazlar veya diğer elektromanyetik usullerle iletilmesi, nakledilmesi veya alınmasını, i) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü, j) Gizlilik ve güvenlik gerektiren işler: Ülkenin istihbarat, asayiş ve güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi için, güvenlik veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Bakan tarafından karar verilen işleri, k) İdare: İhale/alım yapan birimi, l) İhale yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama biriminin en üst yöneticisini, m) İnterpol: Uluslararası Polis Teşkilatını, n) Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığını, o) Münferit sözleşme: Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile idare arasında imzalanan yazılı sözleşmeyi, ö) NSPA: NATO Destek ve Tedarik Ajansını, p) Sözleşme: Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, r) Standardizasyon: İşletme-idame maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi veya envanterde bulunan sistemlerle uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model veya üretici firma birliğinin sağlanması işlemini, ifade eder. (2) Bu Usul ve Esaslarda tanımı bulunmayan hususlar hakkında, kamu ihale mevzuatında yer alan tanımlar esas alınır.
TE ÖZEL Temel ilkeler
İKİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Alım komisyonu
Yaklaşık maliyet
Alıma katılabilmek için gerekli belgeler ve yeterlik kuralları
Alıma katılamayacak olanlar
Şartnameler
İlan
Madde 11– (1) Açık ihale usulünde ilan yapılması zorunludur. İhale ilanları, ihale gününden en az 10 gün önce, ilan kuralları mal veya hizmet alımı ile yapım işinin özelliğine göre onay belgesinde belirtilerek, Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. Onay belgesinde belirtilmesi halinde ilave ilanlar yapılabilir. (2) İlanlarda; a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, b) İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı, c) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu, ç) İhale dokümanının, isteklilerce nerede görülebileceği, nereden bedelli/bedelsiz olarak alınacağı, d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı, TE ÖZEL 75 e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği, f) Tekliflerin geçerlilik süresinin ne olacağı, g) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri ve şekli, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde ise işin yapılacağı yerin neresi olacağı, ğ) Malzemelerin tamamına veya bir kısmına teklif verilip verilmeyeceği, h) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklikçe belirlenecek oranda geçici teminat verileceği (istenilmeyeceği haller hariç), ı) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, i) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu, hususlarının belirtilmesi zorunludur. Tedarik edilecek mal ve hizmet alımı veya yapım işinin özelliğine göre ihtiyaç duyulması halinde ihale dokümanında belirtilen diğer hususlara da ilanlarda yer verilebilir. (3) Birinci ve ikinci fıkralara uygun olmayan ilanlar geçersizdir. İlan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, idarelerce maddi hatalı hususlar için, son teklif verme gününden itibaren 5 günden daha az olmamak kaydıyla ihale dokümanında belirtilen süre öncesine kadar düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir.
Doküman bedeli
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İhale Usulleri ila İhale ve Sözleşme Süreci Uygulanacak ihale usulleri
Madde 13– (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak alımlarda aşağıda belirtilen ihale usulleri kullanılır: a) Açık ihale usulü: 1) Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 2) Bu usulde tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip, ihale dokümanında belirtilen şartlar doğrultusunda fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhale dokümanında belirtilmek kaydıyla fiyat üzerinde görüşme yapılmayabilir. b) Belli istekliler arasında ihale usulü: 1) İhaleyi yapan idare tarafından ve/veya ihtiyaç makamı tarafından belirlenen isteklilarden, ilansız yapılabilecek yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 2) İşin özelliğinin uzmanlık, ileri teknoloji, gizlilik veya ulusal menfaat gerektirmesi halinde veya istihbarat alanındaki ihtiyaçların veya AR-GE projelerinin gerçekleştirilmesinde bu usul kullanılabilir. 3) Bu usulde tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip, ihale dokümanında belirtilen şartları karşılayan istekli/isteklilar ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhale dokümanında belirtilmek kaydıyla fiyat üzerinde görüşme yapılmayabilir. TE ÖZEL 76 c) Rekabetçi müzakere usulü: 1) Alım konusu mal veya hizmetin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerin gerekli olan nitelikte belirlenememesi halinde veya AR-GE projelerinde bu usul kullanılabilir. 2) Bu usule göre yapılacak alımlarda, ilanlı veya ilansız ön yeterlik değerlendirmesiyle muhtemel istekliler davet edilir ve öncelikli alım konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklifler isteklilerden alınır. 3) Bu usulde, İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, ihale dokümanında belirtilen şartlara dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir. 4) Bu bent kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerle fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla fiyat üzerinde görüşme yapılmayabilir. 5) Fiyat görüşmesi yapılmayan işlerde isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır. ç) Pazarlık usulü: 1) İdarenin her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla ilan yapılmaksızın davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usul Bakan onayı alınarak kullanılır. Davet edilacek isteklilar Bakan onayında belirtilmemişse İhale yetkilisince belirlenir. Davet edilecek istekli sayısı zorunlu haller dışında üçten az olamaz. Teklif veren isteklilerde sayı sınırı aranmaz. 2) Bu usulde tekliflerin alınmasını ve değerlendirilmesini müteakip, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere istekli/isteklilerle fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihale sonuçlandırılır. 3) İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde sadece silah, mühimmat, teçhizat, ana malzeme, bunlara ilişkin sistemler, cihaz, radar, platform ve benzeri malzemelerin bakım, onarım, işletme veya idamesine yönelik yurt dışı kaynaklı malzemelerin alımlarında ücretli veya ücretsiz ilan/duyuru yapılabilir. İlan/duyuru yoluyla yapılan alımlarda gelen teklifler idare tarafından davet edilen istekli olarak kabul edilir ve sayı şartı aranmaz. 4) Davet edilen isteklilerden istenilecek ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine ilişkin hususlar ihale dokümanında belirtilir. 5) İdare, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerde, teknik kriterleri görüşerek ya da görüşmeksizin sonuçlandırmakta serbesttir. Bu husus dokümanda belirtilir.
Doğrudan temin
Madde 14– (1) Aşağıda belirtilen alımlar doğrudan temin yöntemiyle yapılabilir: a) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar, mutabakat muhtıraları gereği yapılan alımlar veya Türkiye’nin dâhil olduğu uluslararası organizasyonlardan (NSPA,INTERPOL gibi) yapılan alımlar. b) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendindeki alımlar hariç olmak üzere, özelliği nedeniyle dış temsilcilikler aracılığıyla bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilecek yurt dışı alımlar. c) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden ve Türk Silahlı Kuvvetlerini, Jandarma Genel Komutanlığını, Sahil Güvenlik Komutanlığını ve Emniyet Genel Müdürlüğünü güçlendirmek amacıyla özel kuruluş kanunları ile kurulan vakıf ve kurumlar ila bu Usul ve Esaslar kapsamına dahil idarelerce teşkilat kanunları uyarınca kurulan sandıklar ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile kamunun sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu teşebbüslerden mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. TE ÖZEL 77 ç) Ulusal menfaat, gizlilik veya standardizasyonun korunmasını temin etmek maksadıyla veya AR-GE projelerinde; 1) İhtiyaç makamlarınca teklif edilip, ilgili birim tarafından uygun görülen ve Bakan tarafından onaylanan, 2) İhtiyaç makamının Bakanlık olduğu durumlarda, Bakan Yardımcısının uygun görüşü ve Bakan onayı ile yapılacak, tek kaynak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. d) Komutanlık veya Genel Müdürlüğün yetkisi dâhilinde olmak üzere sadece acil harekât ihtiyacı olarak belirlenen ve Komutanlık ve Genel Müdürlükçe onaylanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine yönelik tek kaynak alımları. e) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği alımlar. f) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar. g) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden yapılacak alımlar. ğ) İdarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde, büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idareler için belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limitin on katına kadar olan ihtiyaçlarına ilişkin alımlar. İçişleri Bakanlığı unsurları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün üstlenecekleri yurt dışı veya terörle mücadele, asayiş görevlerinde ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların zamanında karşılanabilmesi amacıyla, bu bendin uygulanmasında esas alınan parasal limit, Bakanlıkça belirlenecek birlikler için yirmi katı olarak uygulanır. h) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yapılması gerekip; açık, belli isteklilar arasında veya pazarlık usulü ila ihalenin uygulanması için yeterli süre bulunmayan acil ihtiyaçlara yönelik alımlar. ı) Tedarik konusu işin özelliği nedeniyle, tedarik miktarının, yerinin ve zamanının önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, idarece bu maksatla ayrılan ödeneği aşmayacak şekilde, ayrıntıları dokümanında belirtilen alımlar. i) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanmasına ilişkin alımlar. j) Kayyımlık görevi TMSF’ye devredilen veya kayyım olarak TMSF’nin atandığı şirketlerin, şirket varlıklarının veya mal varlığı değerlerinin satılmasına TMSF tarafından karar verilmesi durumunda, satışı yapılacaklar için duyulan ihtiyacın ilgili birim tarafından uygun görülmesi üzerine Bakan tarafından onaylanan tek kaynak mal alımları. (2) Birinci fıkranın; a) (a) bendi kapsamında tedarik edilecek ihtiyaçların fiyatları anlaşmanın taraf olduğu ülke/kurum ve kuruluşlarca belirlendiğinden ayrıca yaklaşık maliyet belirlenmez ve fiyat üzerinde görüşme yapılmaz. b) (b) bendine göre yapılacak alımlarda fiyat üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılır. Ancak, onay belgesi veya dokumanda belirtilmesi kaydıyla fiyat üzerinde görüşme yapılmayabilir. c) (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen alımlarda fiyat üzerinde görüşme yapılarak alım sonuçlandırılır. ç) (ğ) ve (h) bentlerine göre yapılan alımlarda ise ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.
TE ÖZEL Çerçeve anlaşma
Madde 15– (1) İdare ihtiyaçlarını temin sürecinde çerçeve anlaşma yapabilir. (2) İdareler ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak bu Usul ve Esaslarda belirtilen ihale usullerini uygulamak kaydıyla çerçeve anlaşmalar yapabilir. Bu anlaşmaların yapılmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Çerçeve anlaşma kapsamında karşılanması planlanan tahmini ihtiyaç miktarları ihale dokümanında gösterilir. b) Çerçeve anlaşma kapsamında imzalanan sözleşmelerin süresi otuz altı ayı geçemez. c) Çerçeve anlaşmalar, koşulların tamamının baştan belirlendiği hallerde, en az iki istekli ile yapılabilir. Belirli sebeplerle koşulların tamamının baştan belirlenemediği hallerde ise istenilen şartları karşılayan yeterli sayıda teklif sunulması kaydıyla çerçeve anlaşmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale dokümanında belirtilir. Çerçeve anlaşmaların iki istekli ile yapıldığı haller hariç, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının ikinin altına inmesi halinde, mevcut çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir. ç) İsteklilere ihale konusu işin karmaşıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır. d) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini on iki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde üç kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilir. e) Münferit sözleşmeye davet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalamayan istekliyle yapılan çerçeve anlaşma feshedilir. f) Çerçeve anlaşma yapılmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. İdarenin çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçları bu Usul ve Esaslarda yer alan diğer usuller kullanılmak suretiyle de karşılanabilir. g) Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan münferit sözleşmelerde, sözleşmenin ifasının çerçeve anlaşma süresi içerisinde yapılması zorunludur. Ancak iş artışı yapılması, mücbir sebep veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi hallerinde ya da gecikme cezasının uygulandığı durumlarda, münferit sözleşmenin ifası için çerçeve anlaşmanın süresi gecikme süresi kadar uzatılarak gerçekleştirilebilir. ğ) Çerçeve anlaşma ihalesine çıkılabilmesi için ödeneğin bulunması şartı aranmaz Ancak münferit sözleşme aşamasında ödeneğin bulunması zorunludur. Ödenek, münferit sözleşme aşamasında ihtiyaç konusu mal veya hizmet veya yapım işi için çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen bedeller dikkate alınarak münferit sözleşmeyi imzalayacak idare tarafından belirlenir. h) Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda, çerçeve anlaşmadan yararlanacak olan her bir idare tarafından çerçeve anlaşma kapsamında ayrı münferit sözleşmeler yapılabilir. ı) Kısmi teklife açık çerçeve anlaşma ihalelerinde her bir kısma ilişkin imzalanan çerçeve anlaşma ayrı bir çerçeve anlaşma olarak kabul edilir. i) Konsorsiyumlar çerçeve anlaşma ihalelerine katılamazlar. j) Münferit sözleşme aşamasında, münferit alımı yapacak idare tarafından tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilabilir. k) Çerçeve anlaşma kapsamında münferit alımı gerçekleştirecek idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri münferit sözleşmelerde ihale yetkilisidir.
TE ÖZEL Elektronik eksiltme
Madde 16– (1) İdarenin ihtiyaçlarının temini için, ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak belirlendiği hallerde elektronik eksiltme kullanılabilir. Elektronik eksiltmeye davet edilecek ve eksiltmeye katılacak istekli sayısı üçten az olamaz. Elektronik eksiltmede aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında belirlenen şartlara göre tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır. b) Yeterli kabul edilan isteklilar elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama tarihi ve saati, eksiltmenin ne şekilde yapılacağı ile eksiltmenin yürütüleceği elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte ilatilir. Birbirini izleyen birden fazla aşamada elektronik eksiltme yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz. c) Eksiltme süresince, isteklinin teklifinin eksiltmeye katılan istekliler arasında hangi sırada olduğu ve en avantajlı teklifin tutarı tüm isteklilerin erişimine açık tutulur. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilarin teklifleri tutarı ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir. Ancak hiçbir halde teklif sahiplerinin isimleri açıklanamaz. (2) Elektronik eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona erdirilir: a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması. b) Davette bildirilen yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin bekleme süreci içinde asgari fark aralığında yeni bir teklifin olmaması. c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.
Dinamik alım sistemi
Madde 17– (1) Piyasada mamul olarak bulunan malların elektronik ortamda temin edilmesi için, uygulanan ihale usulüne göre tekliflerin değerlendirilmesi aşamasından sonra dinamik alım sistemi kullanılabilir. Dinamik alım sistemi rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde işletilemez. Sistemin tesis edileceği hususu en az beş gerçek veya tüzel kişiye duyurulur. Bu duyurunun ekinde planlanan alımın niteliği, türü ve miktarının yanı sıra satın alma sistemine, bu sistemin işletilmesinde kullanılacak elektronik ekipmana, sisteme teknik olarak bağlanabilmek için gerekli düzenlemelere, sitemin işleyişini düzenleyen kurallara ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilir. (2) Bu sistemin oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Dinamik satın alma sistemindeki istekli sayısı ikiden az olamaz. Yeterlik kriterlerini sağlayan ve idarece belli aralıklarla davet edilip ön teklif veren bütün isteklilere sisteme dahil olma imkanı verilir. Ön teklifler ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olduğu sürece sürekli olarak geliştirilebilir. b) Ön tekliflerin değerlendirilmesi, verildikleri tarihten itibaren on beş gün içinde tamamlanır. Teklif vermeye davetin henüz yapılmamış olması halinde değerlendirme süresi on beş güne kadar bir defa uzatılabilir. c) Dinamik alım sisteminin tesis edildiği veya sistemin kurulmasından vazgeçildiği ile ön tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususu isteklilare karar alındıktan sonra en geç üç gün içinde bildirilir. ç) Sisteme kabul edilen bütün istekliler, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınmak suretiyle teklif vermeye davet edilir. d) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen usul ve esaslara göre değerlendirilmek suretiyle alım sonuçlandırılır ve sözleşmeye bağlanır. e) Dinamik alım sisteminin süresi kırk sekiz aydan fazla olamaz. f) Dinamik alım sistemi dâhilinde yapılacak alımlara ilişkin sözleşme düzenlenmesi gerekli haller ile bu sözleşmelerin şeklini ve kapsamını belirlemeye idareler yetkilidir.
TE ÖZEL Akreditasyon sistemi
Dokümanda değişiklik yapılması veya açıklama istenmesi
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
Madde 20– (1) Teklif mektubu ve idarece istenilmesi halinde geçici teminat da dâhil olmak üzere alıma katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin bilgileri, teklifin hangi işe ait olduğu ve alımı yapan İdarenin adı ve açık adresi yazılır. Zarf yapıştırılır. Yapıştırılan yer istekli tarafından imzalanarak kaşelenir/mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. (2) Teklifler dokümanda belirtilen son teklif verme saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alım dokümanında belirtilmesi halinde teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. (3) Verilan teklif, alımın iptal edilmesi veya zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
Geçici ve kesin teminat
Tekliflerin geçerlilik süresi
TE ÖZEL Tekliflerin alınması ve açılması
Tekliflerin değerlendirilmesi
Madde 24– (1) Alım komisyonu, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini yazılı olarak açıklamalarını isteyebilir. Teklifi oluşturan belgelerden teklif mektubundaki teklif fiyatı ve istenmesi halinde geçici teminat hariç dokümanda istenilen diğer belgeler, alım komisyonunca dokümanda belirlenen sürede düzelttirilebilir ve/veya tamamlattırılabilir. Bilgi ve belge eksikliklerini verilen ek sürede tamamlamayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. (2) İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar alım komisyonu tarafından resen düzeltilir. Bu durum istekliye bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. (3) Alım tarihi itibariyle haklarında alımlara katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan, ancak alım kararı ihale yetkilisinin onayına sunulmadan önceki herhangi bir safhasında isteklinin yasaklandığının tespiti halinde istekli değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatı iade edilir. (4) İdare herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifleri kabul edip etmemekte, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, tekliflerin tamamını reddetmekte ve alımın iptal edilmesinde tamamen serbesttir. Bu hususlar dokümanda belirtilir.
Aşırı düşük teklifler
Alımın karara bağlanması onaylanması ve bildirilmesi
Madde 26– (1) Bu Usul ve Esaslarda fiyat üzerinde görüşme yapılacağı belirtilen hallerde teklifi uygun görülen istekliler ilk fiyat teklifleri üzerinden indirim yapmak için alım komisyonunca fiyat görüşmelerine davet edilir. Fiyat üzerindeki görüşmede istekliler daha önce verdikleri teklif fiyatlarını arttıramazlar. Yapılacak davet tebligatında; davet günü, saati ve yeri belirtilir. Ayrıca idare veya alım komisyonunca karar verilmesi halinde istekliler ile yazışma veya elektronik ortam yolu ila de fiyat üzerinde görüşme yapılabilir. Tekliflerin eşit çıkması halinde yapılacak işlemler dokümanda düzenlenir. (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği alımlarda, dokümanda bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. (3) Dokümanda yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen alımlarda, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek alım sonuçlandırılır. TE ÖZEL 82 (4) Alım komisyonlarınca alınan kararlar, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren beş iş günü içinde onaylanır veya gerekçesi belirtilmek kaydı ile iptal edilir. (5) Alım; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Alım kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, alım üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi alım kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda alım iptal edilir. (6) Alım sonucu, alım kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen beş gün içinde, alım üzerinde bırakılan istekli de dâhil alıma teklif veren bütün isteklilere, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi çerçevesinde tebliğ edilir. Alım kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.
Sözleşme
Madde 27– (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak alımlarda, sözleşme yapılıp yapılmayacağına ihale yetkilisince karar verilir. Bu husus dokümanda belirtilir. Dokümanda aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin noter tasdiki/tescili zorunlu değildir. (2) Yapılan değerlendirmeler neticesinde ayrıntılı özellikleri ve miktarı İdarece belirlenen işin tamamı için tespit edilen toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme veya işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için tespit edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir. (3) Doküman sözleşmenin eki olup, sözleşme hükümleri ile dokümanı oluşturan belgeler arasında farklılık veya çelişki bulunması halinde dokümanda yer alan hükümler esas alınacaktır. Doküman içerisindeki belgeler arasındaki farklılık veya çelişki bulunması halinde Kamu İhale Mevzuatında belirlenen öncelik sırası esas alınacaktır. (4) Alım konusu işin özelliği nedeniyle alım miktarının, yerinin ve zamanının önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, İdarece bu maksatla ayrılan ödeneği aşmayacak şekilde, ayrıntıları dokümanda belirtilecek olan birim fiyat veya götürü bedel ya da karma yahut değişik türde sözleşme düzenlenebilir. (5) Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen alımlar sonucunda karma sözleşme düzenlenebilir.
Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
Alımlarda esas alınacak para birimi
Fiyat farkı verilabilmesi
TE ÖZEL Mücbir sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller
Madde 31– (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde idare tarafından uygun görülecek diğer haller. (2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere İdare tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, ç) Dokümanda süre ile ilgili farklı bir düzenleme yapılmamış ise mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili mercilerden alınacak belgelerle belgelendirilmesi, zorunludur. (3) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilarek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. (4) İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen süreler içinde yerine getirememesi veya sonradan meydana gelen yüklenicinin kusuru olmaksızın İdareden kaynaklanan nedenlerle sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hâlinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
Sözleşme kapsamında yapılacak işin artışı ve eksilişi
Madde 32– (1) Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması hâlinde, artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) Yapım işlerinde İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel alım yapılan yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle alım yapılan mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise birim fiyat ve miktarlardan bağımsız olarak sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve dokümandaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde Cumhurbaşkanı bu oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkilidir. (2) İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. (3) Sözleşme bedelinin % 80’inden (hizmet alımlarında % 70’inden) daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i (hizmet alımlarında % 70’i) ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.
TE ÖZEL DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yerli istekli ve yerli malı ile ilgili düzenlemeler
Ön ödeme avans ve krediler
Yasak fiil ve davranışlar
Yurtdışı barışı destekleme ve koruma harekatları ile sınır ötesi ve terörle mücadele harekatı kapsamındaki alımlar
Diğer hususlar
Madde 37– (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşme konusu alımın niteliğinde, işlevlerinde ve kullanım amaçlarında iyileştirme yapılmasının sözleşmenin devamı için zorunlu olması, maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaatinin bulunduğunun tespit edilmesi veya idarenin hizmet ve ihtiyaçları bakımından zorunlu diğer hallerin mevcut olması durumunda; gerekçelerin belirtilmesi, yüklenici tarafından kabul edilmesi ve işin esasından ayrılmamak kaydıyla sözleşme ve eklerinde ek sözleşme ile değişiklik yapılabilir. (2) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan Kamu İhale Kurumu geliri bu Usul ve Esaslara göre yapılan ihalelerde alınmaz. (3) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak yapım işi ihalelerinde kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın alıma çıkılabilir. (4) Sözleşmenin devri, sözleşmenin feshi ve ortak girişimlere ilişkin işlemlerde, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır. (5) Sürelerin hesaplanmasında, bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. TE ÖZEL 85 (6) Aday ve isteklilere yapılacak her türlü bildirim ve tebligat, dokümanda farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi ile 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. (7) Bu Usul ve Esaslarda yer alan düzenlemelerin uygulanmasına veya bu Usul ve Esaslarda yer almayan diğer hususların belirlenmesine yönelik olarak ilave düzenlemeler Bakanlıkça yapılır. İlave düzenlemeler yapılıncaya kadar varsa ihtiyaç duyulan düzenlemeler alınacak Bakan onaylarında belirtilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Yürürlük
Yürütme