İçişleri Bakanlığına Ait Hukuk Müşaviri Ve Avukat Kadrolarına Atama Yapmak İçin Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Giriş Sınavına İlişkin Esaslar Giriş sınavı
Giriş sınavı duyurusu
Giriş sınavına başvuru şartları
Başvuru usulü ve giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların tespiti
İstenilacek belgeler
Giriş sınavı komisyonu ve görevleri
Giriş sınavının şekli
Sınav konuları
Yazılı sınav
Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağrı
Sözlü sınav
Madde 15– (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ila eşit puan alan adaylar dâhil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına; sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre son sıradaki aday ila eşit puan alan adaylar da dâhil olmak üzere ilan edilan kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sözlü sınavına çağrılır. (2) Sözlü sınava katılma hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ila sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur. (3) Sözlü sınavda adaylar; a) 12 nci maddede belirtilan yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilarinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. (4) Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilan puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. (5) Sonuçlar; her bir Giriş Sınav Komisyonu üyesince yüz tam puan üzerinden verilan notlar ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla, tek bir ortalama puan olarak sözlü sınav sonuç tutanağında gösterilir. (6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Giriş sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması
İtiraz
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hukuk Müşaviri veya Avukat Kadrolarına Atanma ve Bildirim Atamadan önce istenilacek belgeler
Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atama
Madde 19– (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilan boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanırlar. (2) Giriş sınavı ilanında belirtilmesi nedeniyle sınavı kazanan adaylardan görev yeri tercihinin alınması durumunda adaylar; başarı puanı esas alınarak tercih sıralamalarına göre atanırlar. (3) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atamaları yapılmaz. (4) Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır. (5) Giriş sınavını kazananlardan haklı bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde atama evrakını teslim etmeyenler ila atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren adaylar atanma hakkını kaybederler. (6) Giriş sınavında başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ila atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin giriş sınavları geçersiz sayılır. Bu durumda olanlardan atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir. (7) Giriş sınavını asil olarak kazanan adayların atamaları tamamlandıktan sonra giriş sınavında başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerinEkesin sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde giriş sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.
Gerçeğe aykırı beyan
Bildirim
Sınav belgelerinin saklanması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller
Yürürlük
Yürütme