İlkyardım Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar vEkısaltmalar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Sağlık Bakanını, b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, c) Denetim ekibi: En az biri ilkyardım eğitmeni yetki belgeli eğitmen olmak üzere, sağlık personelinden oluşan iki kişilik ekibi, ç) Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, d) (Değişik:RG- 27/8/2020- 31226) İlkyardım: Ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyilaşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkânlarla yapılan hızlı ve etkili müdahaleleri, e) (Değişik:RG- 27/8/2020- 31226) İlkyardımcı: Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun eğitimi alarak, verilan eğitim çerçevesinde uygulamalar yapabilan ilkyardımcı belgesi sahibi olan kişiyi, f) İlkyardım eğitici eğitmeni: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ilkyardım eğitmenlerinden, Genel Müdürlükçe düzenlenen eğitici eğitmeni eğitim programına katılarak yetki belgesi almış kişiyi, g) İlkyardım eğitimi: İlkyardım eğitimcilari tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ila verilan eğitimi, ğ) İlkyardım eğitmeni: Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ila sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren kişiyi, h) Merkez: İlkyardım eğitimi ve/veya ilkyardım eğitici eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim merkezi ve ilkyardım eğitici eğitim merkezini, ı) Merkez yetkililari: Merkezin yasal sahiplerini, i) Mesul müdür: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve en az 1 yıllık ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip kişiyi, j) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini, k) Sınav gözetmeni: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan yetki belgeli ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitici eğitmenini, l) Sınav gözetmen ekibi: En az iki kişilik sınav gözetmeninden oluşan ekibi, m) OED: Otomatik Eksternal Defibrilatörü, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Merkezlerinin Özellikleri ila Merkez Açma ve Kapama İşlemleri Merkez açma yetkisi bulunanlar
Eğitim salonu özellikleri
İlkyardım eğitim merkezi açma başvuru işlemleri
Madde 7– (1) İlkyardım eğitim merkezi açmak isteyen kişi aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur: a) İlkyardım eğitim merkezinin unvanı, sahibi veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi, telefonu belirten ve açılış ila ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilakçesi. b) İlkyardım eğitim merkezi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi örneği. c) Vakıf veya dernekler tarafından açılacak ise, tüzük veya ana sözleşmenin vakıf ya da dernek yöneticisi tarafından onaylanmış bir örneği. ç) Mesul müdürün ve çalışacak eğitmenlerin kimlik örneği. d) Görev yapacak eğitmenlerin ve mesul müdürün ilkyardım eğitmeni yetki belgelerinin birer örneği. e) Görev yapacak eğitmenlerin, çalışmak istediğini beyan eden dilakçesi. f) İlkyardım eğitim merkezinin bütün odalarının metrEkaresini gösterir krokisi. g) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından imzalanmış araç, gereç ve malzeme listesi (Ek- 5). ğ) İlkyardım uygulamaları eğitim kitabı ve sunum CD’si. h) İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilarden alınan belge. ı) (Ek:RG- 27/8/2020- 31226) OED eğitimi yetki belgesinin bir örneği. (2) (Değişik:RG- 27/8/2020- 31226) Kamu kurum vEkuruluşlarında açılacak ilkyardım eğitim merkezleri, birinci fıkranın (a), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (ı) bentlerinde belirtilan belgeler ila müdürlüğe başvuru yapar.
İlkyardım eğitici eğitim merkezi açma başvuru işlemleri
Merkez kapama başvuru işlemleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başvurunun Değerlendirilmesi ve Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları Başvurunun değerlendirilmesi
Müdürlüğün görev ve sorumlulukları
Madde 11– (1) Müdürlüğün görevleri; a) Merkezlerin açılış, işleyiş, denetim vEkapanış işlemlerini yapmak, b) Başvuruda bulunan merkezlere denetim ekibi görevlendirmek, c) Başvurusu uygun bulunan ilkyardım eğitim merkezleri için yetki belgesi düzenlemek, ç) Planlanan ilkyardım eğitici eğitimlerinde, katılımcı listelerinin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki niteliklere uygun olduğunu onaylamak, d) Sınavlarda, her 21 (yirmibir) kişiye 1 (bir) sınav gözetmen ekibi olacak şekilde görevlendirme yapmak, e ) (Değişik:RG- 27/8/2020- 31226)Müdürlükte gözetmen olarak görev yapacakların listesini hazırlamak, listeden sıra ila gözetmen görevlendirmek, f) Özel bir merkezde eğitmenlik yapanları denetmen ya da gözetmen olarak görevlendirmemek, g) Bakanlıkça düzenlenen eğitimlerEkatılarak yetki belgesi almış kamu personeli eğitimcilarinden, başarılı olduğu sınav tarihinden itibaren belge geçerlilik süresince görev yapmayı kabul ettiklerine ilişkin taahhütname almak, ğ) İlkyardımcı yetki belgesi ve ilkyardımcı kimlik belgesini onaylamak, h) Merkez tarafından gönderilan ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimine ait kayıtları kontrol ederek belge numarası vermek ve bir örneğini merkeze göndermek (Ek- 6a ve Ek- 6b), ı) Müdürlükçe düzenlenen ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimine ait kayıtları tutmak (Ek- 6a ve Ek- 6b), i) Merkezler tarafından hazırlanarak gönderilan tüm kayıtları tutmak (Ek- 6a), (Ek- 6b), (Ek- 6c), (Ek- 6d), (Ek- 6e), j) İlkyardım eğitmeni yetki belgesini onaylamak, güncelleme ila ilgili işlemleri yapmak, k) Eğitim konuları ve ilkyardım eğitimindEkullanılacak malzeme, araç ve gereçler listesinde Genel Müdürlükçe yapılan güncellemeleri duyurmak, l) Merkezlere ait eğitim kitabı ve sunum CD sini inceleyerek uygun olanları onaylamak, m) Kapatma işlemleri tamamlanan merkezlere, kapanma işlemlerinin tamamlandığını resmi yazı ila en geç on beş gün içinde bildirmek. (2) (Değişik:RG- 27/8/2020- 31226) Bu görevleri acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık yürütür.
Sınav gözetmen ekibinin sorumlulukları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Merkezlerin Çalışma Esasları ve Personel Standartları Eğitmen sayısı
Katılımcı sayısı
Mesul müdürün görev ve sorumlulukları
Madde 15– (1) Mesul müdür sadece bir merkezde müdürlük görevini üstlenebilir. İdari işlerden bizzat, eğitim ila ilgili işlerden ise eğitmenlerle birlikte sorumludur. (2) Mesul müdür, müdürlük yaptığı merkezde eğitmenlik de yapabilir. (3) Mesul müdürün görevleri: a) Merkezin açılış ve işleyişi ila ilgili işlemleri yürütmek. b) Eğitimlerin standartlara uygun yapılmasını sağlamak, iç denetimleri yürütmek. c) Eğitimleri planlayarak çalışmaları düzenlemek. ç) Eğitimler sırasında merkezde tam zamanlı bulunmak. d) Düzenlenecek eğitimleri vEkatılımcı listelerini yazılı olarak en geç bir gün öncesinden müdürlüğe bildirmek. e) Denetim ve sınavlar sırasında yetkililare eşlik etmek, gereken bilgi ve belgeleri sunmak. f) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde müdürlüğe bildirmek. g) İlkyardım eğitmeni, eğitici eğitmeni ve merkezin adres değişikliklerini on beş gün içinde müdürlüğe bildirmek. ğ) Merkezde çalışması sonlanan eğitimcilarin çalışma izin belgelerini bir hafta içerisinde müdürlüğe iade etmek. h) Düzenlenen eğitimlerin kayıtlarını tutmak ve müdürlüğe göndermek (Ek- 6a), (Ek- 6b), (Ek- 6c), (Ek- 6d), (Ek- 6e). ı) Kayıtların bir örneğini on yıl süre ila saklamak. i) Sınav kağıtlarını ilkyardımcı belgesi geçerlilik süresi boyunca saklamak, Genel Müdürlüğün ve müdürlüğün denetimine açık tutmak. j) Merkezin kapanması durumunda, on beş gün içerisindEkatılımcılara ait sınav kağıtları ve tüm evrakları müdürlüğe, yönetim değişikliği durumlarında da yeni yönetime teslim etmek. k) Merkez adına düzenlenmiş açılış belgelerinin asıllarının idari odada asılı bulundurulmasını sağlamak. l) İlkyardımcı yetki belgelerini eğitmen ila birlikte imzalamak ve müdürlüğün onayına sunmak. m) Eğitici eğitimi yetki belgesi uzatma işlemlerini yapmak. n) İlkyardım ve ilkyardım eğitici eğitimi sınavlarında başarısız olan kişilarEkursa katıldığına dair yazı düzenlemek görevlerini yerine getirir.
Merkez yetkililarinin görev ve sorumlulukları
Eğitici eğitmeninin görev ve sorumlulukları
İlkyardım eğitmeninin görev ve sorumlulukları
İlkyardımcı bulundurulması
BEŞİNCİ BÖLÜM Eğitim Standartları ve Süreleri Eğitim Konuları Yeterlilik BelgeYetki Belgesi Ücretler Eğitim süreleri ve standartları
Eğitim konuları
Madde 21– (1) Eğitim konuları, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenir. (2) (Değişik:RG- 27/8/2020- 31226) Eğitimlerin içeriği; a) İlkyardım eğitimi; genel ilkyardım bilgilari, temel yaşam desteği, OED kullanımı, havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, b) Temel yaşam desteği eğitimi; erişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, c) Afetlerde ilkyardım eğitimi; genel ilkyardım bilgilari, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, kırık- çıkık- burkulmalarda ilkyardım ve acil taşıma teknikleri, ç) İlkyardım eğitici eğitimi; ilkyardım konularına ilaveten, yetişkin eğitimi, ilatişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel- işitsel araçları hazırlama vEkullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları, d) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi; eğitim programı oluşturma süreci, eğitimde ihtiyaç belirleme, eğitim içeriği analizi, eğitim kurs modelinin oluşturulması, konularını kapsar. (3) (Değişik:RG- 27/8/2020- 31226) OED konusu içeren ilkyardım eğitiminde başarılı olanlar OED kullanımında, ilkyardım eğitici eğitiminde başarılı olanlar OED eğitimi vermede yetkilidir. (4) Güncelleme eğitimleri, bilgi ve becerilarin güncel tutulması amacı ila almış olduğu yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı olacak şekilde düzenlenir. Güncelleme eğitiminde, güncellenecek eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır. (5) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce standart ilkyardımcı sertifikası olup güncelleme zamanı gelenlerin 8 saatlik güncelleme eğitimine katılmaları halinde, belgeleri güncellenir. (6) Genel Müdürlük, gerekli görülen hallerde bu Yönetmelikte belirtilan eğitimler, eğitim konuları ve eğitimdEkullanılacak malzeme, araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir. Söz konusu değişiklikler Genel Müdürlükçe duyurulur.
Yeterlilik
Madde 22– (1) İlkyardımcı olacak kişilarin en az ilkokul(Ek ibare:RG- 27/8/2020- 31226) veya ilköğretim okulu mezunu olması zorunludur. (2) Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur. (3) Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz. (4) Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır. (5) Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitimEkatılır. (6) Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir. (7) (Değişik:RG- 27/8/2020- 31226) Uygulama sınavları; temel yaşam desteği, OED kullanımı, hava yolu tıkanıklığı ve taşıma teknikleri- araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydıyla beceri gerektiren konularda Ek- 7a ve Ek- 7c’de yer alan formlar esas alınarak yapılır. (8) (Mülga:RG- 27/8/2020- 31226) (9) Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır. (10) (Değişik:RG- 27/8/2020- 31226) Sınavlar, eğitimin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren otuz gün içinde yapılır. Mücbir sebep veya tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık gibi olağanüstü hâllerde bu süre, müdürlükçe mücbir sebep veya olağanüstü hâlin ortadan kalkmasından itibaren bir ay uzatılabilir.
İlkyardımcı belgesiyetki belgesi
Madde 23– (1) İlkyardımcı belgesi/yetki belgeleri: a) İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilan süreler içinde güncelleme eğitiminEkatılanların belgeleri yenilanir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır. b) İlkyardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilanir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır. c) İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 5 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilanir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır. ç) Güncelleme eğitiminEkatılan kişilare ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar uzatılır. d) İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgesi sahipleri, ilkyardım eğitmeni yetki belgesi sahibi sayılırlar. e) (Değişik:RG- 27/8/2020- 31226) Ek- 3a ve Ek- 3c’de yer alan ilkyardımcı belgesi/yetki belgesi; merkez veya müdürlük, Ek- 3e, Ek- 3f ve Ek- 3g’de yer alan belgeler ise merkez tarafından hazırlanır. Ek- 3b’de yer alan ilkyardımcı kimlik belgesi, eğitimi veren merkez tarafından düzenlenir ve müdürlükçe onaylanır. f) Merkezler kendi hazırladıkları ilkyardımcı belgesi ila eğitmen yetki belgesinde, Bakanlık logosu ila birliktEkendi logosunu da kullanabilir. g ) (Ek:RG- 27/8/2020- 31226) (a), (b) ve (c) bentlerinde geçen güncelleme eğitimlerinin mücbir sebep veya olağanüstü hâl nedeniyle yapılamaması halinde, Genel Müdürlük onayı ila söz konusu eğitimler bu durumların ortadan kalkmasından itibaren üç ay içinde yapılır. Bu süre zarfında yetki belgeleri geçerli olmaya devam eder.
Merkezlerin çalışma saatleri ve eğitim planları
Ücretler
ALTINCI BÖLÜM Kayıt Arşiv Denetim ve Kapatma İşlemleri Kayıt ve arşiv
Denetim
YEDİNCİ BÖLÜM Yasaklar Reklam Tanıtım ve Bilgilandirme Yasaklar
Müeyyideler
Reklam tanıtım ve bilgilandirme
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Mevcut sertifikalar Geçici
OED eğitimi Geçici
Güncelleme eğitimi Geçici
Yürürlük
Yürütme