İş Sağlığı Ve Güvenliği Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM İSGÜM Görev Yetki Sorumluluk ve Teşkilat Yapısı İSGÜM ün görevleri
Madde 4– (1) İSGÜM’ ün görevleri şunlardır: a) İş kazaları ve meslekhastalıklarının önlenmesi konularında milli ve milletlerarası düzeyde faaliyette bulunmak, b) İşe bağlı tehlikelerinolumsuz etkilarini önlemek veya işe bağlı tehlikeler önlenemiyor ise en aza indirmek amacıyla araştırmalar yapmak ve çalışanların fiziki bütünlüklerini ve sağlıklarını koruyucu tedbirler geliştirmek, c) Çalışma ortamı ve üretimsüreçlerinin çalışanların özel durumları ve yeteneklerine uygun duruma getirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek, ç) İşyerlerine yönelik ortam ölçüm, analiz, test ve risk değerlendirmesi çalışmaları yapmak, d) Faaliyet alanında eğitim faaliyetleri düzenlemek, e) Mevzuat, standart ve normların hazırlanması ve geliştirilmesi amacıyla araştırma yaparak önerilar geliştirmek, f) Sektörel düzeyde projeler geliştirmek ve rehberler hazırlamak, g) Toplum düzeyinde güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında seminer, konferans, toplantılar düzenlemek, afiş, broşür, kitap, kısa film, kamu spotları gibi yazılı ve görüntülü yayın çalışmaları yapmak, ğ) Faaliyet alanları ila ilgiliistatistiki verilari toplamak, düzenlemek ve ilgili kurum ve kuruluşların bu bilgilari kullanabilmesi amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, h) Strateji, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve gerçekleşmesini izlemek, ı) Genel Müdürlükçe verilan diğer görevleri yerine getirmek.
İSGÜM ün yetki ve sorumlulukları
Madde 5– (1) İSGÜM’ ün yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Görevleri doğrultusunda her yılın sonunda bir sonraki yıla ait çalışma planını hazırlamak ve Genel Müdürlüğün onayına sunmak, b) İş sağlığı ve güvenliği ila ilgili eğitim ve araştırma- geliştirme projeleri yapmak veya kamu kurum vEkuruluşları ila üniversitelere yaptırmak, c) Projelerde müstakil veya proje ortağı olarak yürütücü ve yararlanıcı sıfatı ila faaliyette bulunmak; müstakil veya proje ortağı olmadığı durumlarda ise ilgili projelere bilgi ve insan kaynağı desteği sağlamak, ç) Proje yürütücüsü olarak yer aldığı faaliyetlerdEkurum dışı yerli ve yabancı uzmanlardan gerekli durumlarda destek almak, d) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi alanında hizmet verecek laboratuvarları yetkilandirmek, kontrol ve denetimini sağlamak, e) Milli ve milletlerarası kurum vEkuruluşlarla işbirliği yapmak, f) İş sağlığı ve güvenliğialanında milli politikaları oluşturmak amacıyla, işyeri bilgi ve ticari sırları saklı kalmak kaydı ila istatistiki verilari toplamak ve düzenlemek, g) Kontrol belgelerinidüzenlemek ve gerektiğinde, belgeyle ithal edilan ürünün kullanıldığı işyerlerinde; yerinde inceleme ve araştırma yaparak iş sağlığı ve güvenliği ila ilgili uygunluk şartlarının devam etmediğinin tespiti halinde verilan belgeyi iptal etmek, ğ) Gezici sağlık araçları ila çalışanlara yönelik muayene ve tıbbi laboratuvar tetkiklerini yapmak, bulguları değerlendirmek, h) Kişisel koruyucu donanımların uygunluk değerlendirme testlerini yapmak, ı) Sektörel alanlarda komiteler kurmak, kurulan komitelerde gerektiğinde uygun görülen kurum vEkuruluşlardan uzman desteği almak. (2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme, araştırma ve danışmanlık yapmaya ve bu amaçla gerekli numuneleri almaya yetkilidir. Bu konularda görevlendirilan İSGÜM personeli resmi işlerin yürütülüp sonuçlandırılması yönünden zorunluluk bulunmadıkça işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin sırları ila gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlüdür. Ayrıca aşağıdaki hususlarda açıklama yapamaz: a) İşyerlerinin yapım ve üretim şartları, teknikleri ve sırlarıyla, ticari ve ekonomik durumları, b) İşyerlerinde yapılan ölçüm,test, muayene ve inceleme sonuçları ila alınan numunelerin test, analiz ve inceleme sonuçları.
İSGÜM ün teşkilat yapısı
Enstitü Başkanının görev yetki ve sorumlulukları
Enstitü başkan yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları
Teknik bölümler
Madde 9– (1) Bubölümlerin sorumluları; İSGÜM’ de en az beş yıl tecrübesi olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, mühendis, fizikçi veya kimyagerler arasından EnstitüBaşkanı tarafından görevlendirilir. (2) Teknik bölümlerin görevleri şunlardır: a) İşyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için bilimsel ve teknik araştırmalar, projeler yapmak, b) Sektörlere yönelik risk değerlendirmesiçalışmaları yapmak ve elde edilan verilare göre çalışanların sağlığı ve güvenliği bakımından koruyucu ve önleyici tedbirleri belirlemek, c) İş kazaları ve meslekhastalıklarının önlenmesine yönelik sektörel teknik rehberler hazırlamak, ç) Kaza analizleri yapmak vEkazaları önleyici çalışmalar yürütmek, d) İşyerlerinde çalışma ortamını olumsuz etkilayen fiziksel vEkimyasal faktörlerin tespiti amacıyla milli ve milletlerarası geçerliliğe sahip metotlar kullanarak ölçüm ve numune alma işlemlerini yapmak, analizlerini gerçekleştirmek ve çalışanların maruz kaldığı değerleri tespit etmek için çalışmalar yapmak, e) Milli maruziyet eşik sınır değerlerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütmek, f) Fiziksel vEkimyasal faktörlerin ölçüm ve analizi amacıyla metot çalışmaları yapmak, g) Mevzuat çalışmaları yapmak, ğ) Kalite Yönetim Sisteminingerektirdiği görevleri yerine getirmek ve Kalite Yönetim Sistemine uygun çalışmak, h) Kontrol belgelerinidüzenlemek vEkontrol belgesi alan firmalarda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında inceleme ve araştırma yapmak, ı) İş sağlığı ve güvenliğikonusuna giren parametrelerle ilgili ölçüm, analiz, test ve araştırmaları yürütmek, i) Kişisel koruyucu donanımların uygunluk değerlendirme testlerini yapmak, j) İşyerlerinde ölçüm, test ve analiz yapacak laboratuvarları yetkilandirme faaliyetlerini yürütmek, k) Enstitü Başkanlığınca verilan diğer görevleri yapmak.
Sağlık bölümleri
İdari bölümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İSGÜM Bölge Laboratuvar Müdürlükleri Bölge laboratuvar müdürlüklerinin teşkilat yapısı ve görevleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Genel Müdürlüğün yetkisi
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme