İş Teftişi Tüzüğü

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM
Deyimler
İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş Örgüt
Müfettiş yardımcılığına giriş
Madde 4– (Değişik : 9/11/2000 – 2000/1647 K.) Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için; A) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak, B) İşin yürütümüyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için; hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunların dengi yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmek. İşçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için; tıp doktoru, mimar, elektrik, maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak, 2664 C) Sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelemek, D) Kasıtlı olmayan suçlar dışında özgürlüğü bağlayıcı bir cezayla hükümlü olmamak, E) Tutum ve davranışları, varsa, sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak, F) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış bulunmak, G) Bu sınava ikiden fazla girmemiş olmak, H) Yönetmeliğine göre yapılacak sınavı başarmak, gerekir. Sınavda başarı gösterenler başarı derecelerine göre boş olan müfettiş yardımcılığı kadrolarına atanırlar. Derece eşitliğinde, sınav programında yer alan yabancı dil bilgisi puanı üstün olanlara öncelik verilir.
Müfettiş yardımcılarının çalışmaları
Müfettişliğe atanma
Sınav kurulu ve sınav esasları
Müfettişlik ve yardımcılıktan alınma
Yeniden müfettişliğe alınma
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevler Yetkiler ve Sorumluluklar İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri
Kurul Başkanının görev ve yetkileri
Madde 11– İş Teftiş Kurulu Başkanı, iş teftiş hizmetinin yürütülmesinden sorumludur. Görev ve yetkileri şunlardır: A) İş Teftiş Kurulunun çalışmalarını düzenlemek, gözlemek, denetlemek ve değerlendirmek, B) Grup başkanlarının, kendilerine verilecek ilkelere göre hazırlayacakları teftiş programlarını incelemek, Bakanlık makamının onayına sunmak, uygulanmasını sağlamak ve sonuçları hakkında yıllık raporlar hazırlamak, C) Müfettişlerin çalışacakları iş teftiş gruplarını belirlemek, D) Teftiş raporlarını incelemek, varsa, eksikliklerini tamamlatmak, yanlışlıklarını düzelttirmek, E) Teftiş raporlarının sonuçlarına göre çalışma hayatının düzenlenmesi, işçilerin refahının artırılması, sağlık ve güvenliklerinin korunması konularında alınacak önlemleri saptamak ve bu konularda Bakanlığa önerilerde bulunmak, F) İşyeri teftiş fişlerinin tutulmasını sağlamak, G) İş teftişiyle ilgili istatistik bilgileri derlemek, H) Uluslararası Çalışma Örgütüne her yıl gönderilecek genel raporun iş teftişine ilişkin bölümünü hazırlamak ve Araştırma Kuruluna göndermek, İ) Müfettiş yardımcılığına alınacakların sayısını meslek dallarına göre belirleyip Bakanlık makamının onayına sunmak. J) (Ek : 21/7/1989 – 89/14389 K.) Müfettişlerin çalışma ve hakediş çizelgelerini incelemek veya inceletmek, eksikliklerin ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak ve tahakkuka bağlatmak, K) (Ek : 21/7/1989 – 89/14389 K.) İşin yürütümüyle işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında düzenlenecek seminer, panel, konferans, toplantı vb. faaliyetlere müfettişlerin katılmalarını sağlamak ve gerekli görüldüğünde bu faaliyetlerde görevlendirmek, L) (Ek : 21/7/1989 – 89/14389 K.) Gerektiğinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak, ———- (1) Başlık,9/9/1989 tarihli ve 20277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21/7/1989 tarihli ve 89/14389 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 2666 M) (Ek : 21/7/1989 – 89/14389 K.) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara veya üyesi olduğu uluslararası topluluklara katılmış ülkelerde, çalışma hayatı ve teftiş konusunda inceleme ve araştırma yapılması, bu ülkelerle bilgi alışverişinde bulunulması, varsa antlaşmaların iş teftiş sistemi hakkında öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak.
Grup başkanlarının görev ve yetkileri
Müfettişlerin görevleri
Müfettişlere yaptırılacak diğer hizmetler
Müfettişlerin yetkileri
Madde 15– Müfettişlerin yetkileri şunlardır: A) Bu Tüzüğün kapsam ve amacı çerçevesinde işyerlerindeki çalışma koşullarıyla üretim ve yapım yöntemlerini incelemek, 2667 B) İşveren ve işçileri veya konuyla ilgili bulunan kimseleri, işyerinde ya da işyeri dışında dinlemek, sorular sormak, bunlardan gerekli bilgileri istemek ve imzalı ifadelerini almak, C) (Değişik : 21/7/1989 – 89/14389 K.) Mevzuatın tutulmasını veya bulundurulmasını öngördüğü kayıt, puantaj cetveli, defter, belge, liste, çizelge, rapor, bordro, makbuz, hesap pusulası, ilan, sağlık raporu, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu defteri,tesisat,makina ve cihazların periyodik bakım ve kontrol kartları vb. belgelerin işyerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını tesbit etmek, bunları işveren veya vekilinden incelemek üzere istemek, gerektiğinde örnek ve özet çıkarmak. D) İşyerinde inceleme olanağı bulunmayan veya işyerinde bırakıldığında inceleme seyrinin değiştirilmesi ya da suç kanıtlarının yok edilmesi olasılığı bulunan durumlarda, ilgili belgeleri, üzerlerinde silinti, kazıntı ve ek yapılmadan geri vermek koşuluyla bir örneğini işyeri yetkilisine vereceği imzalı ve mühürlü bir saptama tutanağı düzenleyerek geçici olarak almak, E) İşyerinde kullanılan makina, araç, gereç, aygıt, tesis vb. ile yapımda kullanılan veya işlenen ham madde ve bunların işlenmiş olanlarını görmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından zararlı, tehlikeli ve mevzuata uygun olup olmadıklarını incelemek ve araştırmak, gerektiğinde kullanılan veya işlenen hammaddelerle işyerindeki hava, duman, buhar, toz vb. den örnekler alıp tahlil ve muayene etmek veya ettirmek, (Örnekler, işveren veya işveren vekili, bulunmadıklarında işyerinde çalışanlardan birinin önünde ve durum bir tutanakla belgelenmek ve bir kaba konup mühürlenmek suretiyle alınır.) F) Görevlerini yaptıkları sırada İş Kanununa göre suç sayılan eylemlere rasladıklarında; 1 – Bu eylemler, işçilerin, yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarına ilişkin ise bu durumdaki işçileri çalışmaktan alıkoymak, 2 – İşçilerin sağlığı ve güvenlikleriyle ilgili yakın tehlikeleri, üretime en az etkili olabilecek biçimde, tehlike gösteren makine veya tesisleri veya bölümlerini mühürleyerek, olanak varsa tehlike kaynağının yerini değiştirerek, kullanılması yasak ve zararlı maddeleri işverenin işyerinden uzaklaştırmasına kadar belirli bir kap veya yere koyup mühür altına alarak veya kullanılmasını yasaklayarak önlemek, 1475 sayılı İş Kanununun 75 inci maddesinin A ve B bendlerinde yazılı hallerde de bu bendlerde ve aynı maddenin D bendine göre çıkarılmış bulunan “İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerinin Kapatılmasına Dair Tüzük” hükümleri uygulanıncaya kadar bu önlemleri almak, G) Teftişe tabi olan veya tabi olduğu kanısına varılan işyerlerine ve eklentilerine, gündüz ve gecenin çalışılan herhangi bir saatinde işveren veya işveren vekillerine önceden haber vermeden girmek ve teftiş görevinin yerine getirilmesi işyerinin açılıp inceleme yapılmasını gerektiriyorsa, yasal bir sakınca olmamak koşuluyla, kapalı olan işyerlerini işveren veya vekiline açtırıp gerekli gördüğü incelemeyi yapmak.
Müfettişlerin Sorumlulukları
Teftiş programlarının hazırlanış ilkeleri
İş teftişinin zamanı
Açıklanamayacak hususlar
İşin aksatılmaması
Müfettişlerin teftiş edemeyecekleri işyerleri
Teftiş raporları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teftiş Defteriyle İlgili İşlemler Teftiş defteri
Teftiş defterinin kullanılması
Madde 24– Teftişlerde saptanan eksiklik ve aksaklıklar ilgili mevzuat hükümleri belirtilerek, müfettişlerce, teftiş defterine yazılır. Bir önceki teftişte saptanıp da daha sonraki teftişte tamamlanmadığı anlaşılan hususlar da ayrıca belirtilir. Teftiş defteri aynı sayılı iki yaprağı arasına kopya kağıdı konarak kullanılır. Zorunlu hallerde aynı numaralı iki yaprak aynı kalem ve elyazısıyla doldurulabilir.Teftiş sonuçlarını gösteren bu yazıların altına tarih yazılarak müfettiş, işveren veya işveren vekili ile işçi, işyeri sendika temsilcisi, varlarsa ve imzalamaktan çekinmiyorlarsa, yakınıcı, ihbarda bulunan ve diğer ilgililer tarafından imzalanır. Teftiş defterinde yer alan hususlar işverene duyurulmuş sayılır. Aynı numarayı taşıyan yapraklardan birincisi iş müfettişi tarafından alınarak rapora eklenir; ikincisi defterden koparılmaz. Teftiş defteri ve koparılmış yaprakları tutanak niteliğindedir. Teftiş defterinin bulundurulmaması veya gösterilmemesi, teftiş sonucunun deftere yazılmasının işin esenliği ya da ilgililerin durumu bakımından müfettişçe uygun görülmemesi hallerinde, keyfiyet, ayrı bir tutanakla saptanır. Durum, bu tutanakla birlikte grup başkanınca bölge çalışma müdürlüğüne bildirilir. Bölge çalışma müdürlüğü bu durumu bekletmeden Cumhuriyet savcılığına iletir. Teftiş defterinin sayfaları birbirini izleyecek biçimde ara vermeden kullanılır; yazıların üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli hükümler İşverenlerin işçilerin ve diğer ilgililerin yükümlülükleri
Güvenlik kuvvetlerinin yardımı
Müfettişlerin çalışma alanları
Kimlik belgesi
Özlük hakları ve yazışmalar
Mühür
Yürürlük
Yürütme