İş Ve Meslek Danışmanlarının Atanma İle çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bireysel çalışma programı: Çalışma planı dikkate alınarak İş ve Meslek Danışmanlarınca periyodik olarak hazırlanan programı, b) Birim: Kurum merkez teşkilatındaki hizmet birimlerini ve taşra teşkilatındaki çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri ila hizmet merkezlerini, c) Çalışma planı: İş ve Meslek Danışmanları tarafından yürütülecek faaliyetleri gösteren ve periyodik olarak grup/servis sorumlusunca hazırlanan planı, ç) Danışan: Meslek seçme, iş arama, iş ve meslek değiştirme sürecinde destek almak üzere İş ve Meslek Danışmanına başvuran kişiyi, d) Danışmanlık: Kurum hizmetleri kapsamında iş arayanlara, işverenlere, eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik yürütülen istihdamı arttırıcı ve koruyucu faaliyetleri, e) Grup sorumlusu: Sorumlu olduğu grubun danışmanlık faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemlerini ilgili servis sorumlusuna bağlı olarak yürüten şef veya İş ve Meslek Danışmanını, f) Hizmet merkezi: İl müdürlüğüne bağlı hizmet merkezlerini, g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç muvazzaf askerlikte geçen süreler dâhil olmak üzere 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri, ğ) İl müdürlüğü: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerini, h) İl müdürü: Çalışma ve iş kurumu il müdürünü, ı) İş arayan: Kuruma kayıtlı işsizler ila daha iyi şartlarda iş arayanları, i) İş ve Meslek Danışmanı: İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışan kadrolu ve sözleşmeli Kurum personelini, j) İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu uyarınca düzenlenen Ulusal Meslek Standardı kapsamında onaylanan belgeyi, k) İşveren: İş ve sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca işçi veya sigortalı sayılan kişilari çalıştıran gerçek veya tüzel kişilar ila tüzel kişiliği olmayan kurum vEkuruluşları, l) Kurum: Türkiye İş Kurumunu, m) Portal: Kurumsal verilarin tutulduğu elektronik bilgi sistemini, n) Portföy: Kuruma kayıtlı iş arayan, işveren ve eğitim- öğretim kurumlarından her bir İş ve Meslek Danışmanına dağıtılan grubu, o) Servis sorumlusu: İl/Hizmet merkezi müdürü tarafından belirlenen şef veya üzerindeki unvanlara sahip(Değişik ibare:RG- 29/5/2018- 30435) personel veya İş ve Meslek Danışmanını, ö) Ulusal Meslek Standardı: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan İş ve Meslek Danışmanı Ulusal Meslek Standardını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Görev ve Sorumluluklar Danışmanlık hizmet ilkeleri
İş ve meslek danışmanlarının çalışma usul ve esasları
İş ve meslek danışmanlarının görev ve sorumlulukları
Madde 7– (1) İş ve Meslek Danışmanlarının görevleri şunlardır: a) İş arayanlara, işverenlere, eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek, b) Danışmanlık hizmetleri ila ilgili tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini yürütmek, c) İş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini raporlamak, ç) İşgücü piyasası araştırmaları yapmak, d) İşverenler, eğitim ve öğretim kurumları, ilgili kurum vEkuruluşlar ila sürekli işbirliği içinde olmak, e) Danışanı, kişisel durum ve ihtiyacına uygun Kurumca veya ilgili kurum vEkuruluşlarca verilan hizmetlere yönlendirmek ve sonuçlarını takip etmek, f) Danışana kısa sürede hizmet verilabilmesi için gerektiğinde diğer İş ve Meslek Danışmanları ve Kurum içi diğer birimlerle işbirliği yapmak ve sonuçlarını takip etmek, g) Çalışma planına uygun olarak aylık bireysel çalışma programı hazırlamak, ğ) Yaptığı çalışmalara ilişkin verilari zamanında ve doğru bir şekilde portala aktarmak, h) Danışanın kişisel özelliklerini göz önüne alarak gerektiğinde bireysel eylem planı oluşturmak, ı) İl müdürü tarafından verilan diğer görevleri yapmak. (2) İş ve Meslek Danışmanlarının sorumlulukları şunlardır: a) Mesleki gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak, b) Birinci fıkrada sayılan görevlerine ve Ulusal Meslek Standardına uygun olarak çalışmak, c) Verilan görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütmek. (3) İş ve Meslek Danışmanı, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden, varsa grup sorumlusunun koordinasyonunda bağlı bulunduğu servis sorumlusuna karşı sorumludur. (4) Faaliyetlerin il genelinde sevk ve idaresi ila İş ve Meslek Danışmanlarının performanslarını arttırmaya yönelik çalışmaların yürütülmesinden il müdürü yetkili ve sorumludur.
Grup sorumlusu ve görevleri
Servis sorumlusunun görevleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atanmaya İlişkin Esaslar Atanma usulü
Kurum içinden iş ve meslek danışmanlığına atanma
Madde 11– (1) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar hariç halen Kurumda kadrolu olarak (Değişik ibare:RG- 29/5/2018- 30435) en az 2 yıl hizmeti bulunan ve İş ve Meslek Danışmanı MeslekiYeterlilik Belgesine sahip olanlar arasından ihtiyaç duyulması halinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına atama yapılabilir. Kurum portalı üzerinden yapılacak duyuruya göre atanma talebinde bulunanların başvuruları alınır. Başvurular; birimlere yapılır, başvuru için en az 5 günlük süre verilir ve birim amirleri tarafından başvuru süresinin son gününü izleyen üç iş günü içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir. Başvuruları kabul edilanlerden; a) Hizmet süresi fazla olanlara, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, kazanılmış hak aylığı yönünden bulundukları derecelere uygun kadrolara atamaları gerçekleştirilir. (2) (Ek:RG- 29/5/2018- 30435) Kurumda çalışan ve çalışma gücünden en az %40’ını kaybettiği sağlık kurulu raporu ila tespit edilanlerden İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlar, kurumda kadrolu olarak en az 2 yıl hizmeti bulunmaları şartıyla, boş kadro olması ve ihtiyaç duyulması halinde İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına atanabilirler. Boş kadro sayısından fazla talep olması halinde birinci fıkrada belirtilan atama kriterleri uygulanır.
Kurum içinden yeniden atanma
İş ve meslek danışmanlığı görevinin sona ermesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme