İstatistik Konseyi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Konseyin Oluşumu ila Görev ve Yetkiler Konseyin oluşumu
Madde 5– (1) Konsey; Konsey Başkanının başkanlığında, bakanlıkların ilgili bakan yardımcıları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı, Vergi Konseyi Başkanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanından oluşur. Konsey Başkanının toplantıya katılamadığı durumlarda görevlendireceği bakan yardımcısı Konseye başkanlık eder. Konsey üyeleri, toplantılara katılamamaları hâlinde, yerlerine yetkilendirilmiş birer temsilci görevlendirirler. (2) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı ve Başkan yardımcıları, Konseyin doğal üyesidir. (3) Konseyin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde Konsey Başkanı, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini oy hakkı olmaksızın Konsey toplantılarına çağırabilir.
Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin belirlenme usulü
Konseyin görev ve yetkileri
Konsey Başkanının görev ve yetkileri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Konseyin Çalışma Usul ve Esasları Konseyin çalışma usul ve esasları
Gündem
Sekretarya
Sekretaryanın görevleri
Kararların duyurulması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Gizlilik ilkesi
Mali hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme