İşyeri Açma Ve çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; a) (Değişik:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/1 md.) Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini, büyükşehir belediyesi sınırları içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe belediyesini, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi, organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini, endüstri bölgesi sınırları içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi ile bölgede yer alan AR-GE ve tasarım faaliyetinde bulunan firmalar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerini, _____________ (1) 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2626 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, bu fıkraya ’24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,’ ibaresinden sonra gelmek üzere ’15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun,’ ibaresi eklenmiştir. 4730 b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri, c) (Değişik:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/1 md.) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Konutlardan ve insan ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken müesseseleri, d) (Değişik:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/1 md.) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Konutlardan ve insan ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gerekmeyen, bununla birlikte müessesenin faaliyetinin gerektirdiği durumlarda izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin esenlik ve istirahati hususunda konumu, tesisatı ve vaziyeti itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gerekli müesseseleri, e) (Değişik:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/1 md.) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Konutların ve insan ikametine mahsus diğer yerlerin yanında açılabilmesi için sıhhî nezarete tabi tutulması yeterli olan müesseseleri, f) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini, g) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri, (1) h) İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgeyi, ı) Doğal kaynaklar: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları, j) Çevre sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fizikî, kimyevî, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini, k) (Değişik: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu, l) Yer seçimi ve tesis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izni, m) Deneme izni: Gayrisıhhî müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izni, n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni, o) Mahallin en büyük mülkî idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı, p) Kolluk: Polis ve jandarma teşkilatını, r) Konaklama yeri: Otel, motel, pansiyon ve kampingler gibi, asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan yerleri, s) Organize sanayi bölgesi: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan özel hukuk tüzel kişisini, t) (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/2 md.) İş yeri: Ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin ya da girişimin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan, kara ya da su üzerindeki açık veya kapalı alanda bulunan sabit ya da mobil yerleri, u) (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/2 md.) Sınıf tespiti: Bu Yönetmelik ile sınıflandırması yapılmamış bir gayrisıhhî müessesenin kendi içinde kaçıncı sınıfta bulunduğunun tespiti amacıyla Sağlık Bakanlığınca yapılan tespiti ve sınıflandırmayı, v) (Ek:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/1 md.) Endüstri bölgesi: Ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanı oluşturmak üzere 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu gereğince kurulacak üretim bölgelerini, ——————– (1) Bu bentte yer alan ‘internet kafeler’ ibaresi, 19/3/2007 tarihli ve 2007/18882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle ‘internet salonları’ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 4731 y) (Ek:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/1 md.) Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında kurulan; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Ortak hükümler İşyerlerinde aranacak genel şartlar
Madde 5– İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır: a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması, b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması, Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması, c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması, d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması, e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması, f) (Ek: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Madencilik faaliyetleri sırasında patlayıcı madde kullanılan yerlerde 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ve 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun tedbirlerin alınması, g) Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış ve geçiş yolu izin belgesinin alınmış olması,(2) h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması, _______________________ (1) 23/5/2011 tarihli ve 2011/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğinin 1 inci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasına (f) bendi eklenmiş diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 17/4/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3835 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle, bu bende ‘karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ve geçiş yolu izin belgesinin alınmış’ ibaresi eklenmiştir. 4732 ı) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi, internet salonu ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,(1) j) Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması, k) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması, l) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması. m) (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.; Değişik: 10/11/2014-2014/7002 K.) Ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde bulunan 1000 m2 ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.), n) (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan tesis ve düzeneklerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatında kayıtlı hacimden fazla ve başka kategoriden sıvı depolanmaması, bu tesis ve düzeneklerde gerçekleştirilecek tadilatların ruhsata işlenmeden faaliyete geçirilmemesi. o) (Ek: 12/12/2016-2016/9607 K.) Sıvılaştırılmış petrol gazı tüp dağıtım merkezleri ve perakende satış yerleri ile bunların varsa tüp depolamak için kullandığı yerlerde işyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sisteminin kurulması (Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar otuz gün süre ile saklanır ve kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.). Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. (Değişik üçüncü fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm alan ve merkezlerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilen ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yer alan yatırımlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yetkili idareler tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın onbeş gün içinde verilir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir. ___________ (1) 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2048 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, bu bende ‘elektronik oyun merkezi’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘, internet salonu’ ibaresi eklenmiştir. 4732-1 (Ek fıkra: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan düzenekler, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik ekindeki depolama hacimleri esas alınarak gayrisıhhî müessese olarak ruhsatlandırılır. (Ek fıkra: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerle ilgili bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde yer alan hususlar öncelikle dikkate alınır. (Ek fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu bu binaların yönetimi tarafından alınır ve yapıda değişiklik olmadığı sürece buralardaki işyerleri için ayrıca münferit itfaiye raporu aranmaz. Yangın tedbirlerini etkileyecek şekilde yapıda değişiklik yapılması durumunda yalnızca yapısında değişiklik yapılan işyerinin sahibinden münferit itfaiye raporu istenir.
İşyeri açılması
Madde 6– (Değişik birinci fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar alınmaz. Ruhsat, Örnek 5’te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir. İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur. Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren Örnek 6’da yer alan alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar, müracaat sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir. Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar. 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci sınıf gayrisıhhî müessese grubunda yer alan işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dosyasında yer alan belgelere göre işlem yapar.
Bildirim
İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli
Madde 8– (Değişik birinci fıkra:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/3 md.) Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu, faaliyet alanı ve adresin değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ve ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin işletmecinin kusuru sebebiyle faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıklar ve noksanlıklar giderilmeden yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenemez. (Ek fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gayrisıhhî müesseseler hariç olmak üzere, sıhhî işyerleri için adresin değişmemesi kaydıyla faaliyet konusunun değiştiği durumlarda ruhsat başvurusunda bulunulması halinde, dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni faaliyet konusu ile ilgili şartlar karşılanmak kaydıyla başvuru sahibi adına tekrar ruhsat düzenlenir. İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır. Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir. İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır. Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.
Yönetmelikte yer almayan işyerleri
Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri
Ruhsatın işyerinde bulundurulması
İKİNCİ KISIM Sıhhi İşyerleri BİRİNCİ BÖLÜM Ruhsatların Düzenlenmesi ve Kesinleşmesi Ruhsatın düzenlenmesi
İşyeri açma ve çalışma ruhsatının kesinleşmesi
İKİNCİ BÖLÜM Aranacak Şartlar Aranacak şartlar
ÜÇÜNCÜ KISIM Gayrisıhhi Müesseseler BİRİNCİ BÖLÜM Kurullar İnceleme kurulları
Madde 15– İl özel idarelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere valinin veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve tarım birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre gerektiğinde vali tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur. (Mülga İkinci Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Büyükşehir belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve küşat birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre belediye başkanı tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur. İl belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, üçüncü fıkrada belirtilen esasa göre oluşturulur. (Mülga Beşinci Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Kurulların oluşturulması sırasında yeterli teknik ve uzman elemana sahip olmayan belediyeler, kurulların oluşturulması için valilikten eleman görevlendirilmesini talep edebilir.(1) (Değişik yedinci fıkra:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/4 md.) Organize sanayi bölgelerinde ve endüstri bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulmaz. Tesisin özelliğine göre ilave olarak bırakılacak sağlık koruma bandı; organize sanayi bölgesinde organize sanayi bölgesi yönetim kurulu kararı, endüstri bölgelerinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izni ile tespit edilir. (Ek fıkra: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre ÇED olumlu kararı alınmış olan maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için inceleme kurulu oluşturulmaz.
İKİNCİ BÖLÜM Başvuru ve Açılma Ruhsatı Sağlık koruma bandı
Başvuru
Yer seçimi ve tesis kurma izni
Yer seçimi ve tesis kurma izni muafiyeti
Deneme izni
Açılma ruhsatı
Madde 21– Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden yedi gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır. Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi (…)(1) mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, Örnek 4’teki açılma izni raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenir. (2) ————————— (1) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle bu arada yer alan ‘veya analizi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 23/5/2011 tarihli ve 2011/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan ‘Deşarj ve emisyon izin belgesi’ ibaresi ‘Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi’ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 4736 Birinci sınıf gayrisıhhî müessese başvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas alınarak bir ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli kanunî işlem yapılır. Aykırılık ve noksanlıklar toplum ve çevre sağlığı açısından bir zarar doğurmuyorsa, tedbirlerin alınması ve noksanlıkların giderilmesi için bir yılı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre içinde aykırılık ve noksanlıklarını gidermeyen işletmelerin faaliyeti söz konusu aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar durdurulur. (Mülga Üçüncü Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) (Mülga Dördüncü Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Ruhsatın verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye kadar derhal durdurulur.
Yer seçimi ve tesis kurma izni ile ruhsat için gerekli belgeler
Madde 22– Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için aşağıdaki belgeler istenir: a) Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgeler; 1) Başvuru formu, 2) Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği, birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita,(1) 3) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu, 4) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları (…)(2) 5) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu. 6) (Ek: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Madencilik faaliyetlerinde bunlara ilave olarak maden arama ruhsatı veya işletme ruhsatı ile Çevresel Etki DeğerlendirmesiYönetmeliği kapsamında alınmış karar. b) Ruhsat için gerekli belgeler; 1) Başvuru formu, 2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği, birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise sağlık koruma bandının işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita, (3) 3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu, 4) (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) Sorumlu müdürün adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve sorumlu müdür sözleşme tarihinin beyanı, 5) (Değişik: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi. 6) (Mülga: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) 7) (Değişik : 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Açılma izni raporu. (a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilenler ruhsatlandırma sürecinde yeniden istenmez. (Ek fıkra: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Maden mevzuatı uyarınca ruhsat veya sertifika alan başvuru sahiplerinden tapu ya da kira sözleşmesi istenmez. Maden üretim faaliyetleri veya bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde il özel idaresine verilir. —————————————— (1) 23/5/2011 tarihli ve 2011/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi ile bu alt bende ‘birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita,’ ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki ‘veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname,’ ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) 23/5/2011 tarihli ve 2011/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi ile bu alt bende ‘birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise sağlık koruma bandının işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita,’ ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler
Madde 23– (Değişik : 19/3/2007 – 2007/11882 K.) İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder. Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır. Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir. Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz. İkinci ve üçüncü sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından bir ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yetkili idareler tarafından yasal hükümler uygulanır. Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, ikinci fıkrada belirtilen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde verilmiş olan ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından ayrıca yasal işlem yapılır. İkinci sınıf gayrisıhhî müesseselerden yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğalgaz istasyonları ve benzeri yerlere müsaade verilmezden evvel civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşturulması için yetkili idarelerce inceleme yapılması zorunludur. Bu müesseselerin etrafında yetkili idareler tarafından belirlenecek mesafede sağlık koruma bandı bırakılması mecburidir. Söz konusu yerlerin üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese olarak açılması durumunda sıhhî nezarete tabi tutulması yeterlidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetim ve Diğer Hükümler Denetim
Sorumlu müdür tayini
Gayrisıhhi müesseselerin sanayi bölgelerinde kurulması
Tesislerde yapılacak değişiklik ve ilave
Ruhsat değişikliği gerektiren haller
DÖRDÜNCÜ KISIM Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri BİRİNCİ BÖLÜM İçkili Yer Bölgesi İçkili yer bölgesinin tespiti
İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler
Karar ve krokinin hazırlanması
İKİNCİ BÖLÜM Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinin Açılması Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması
Madde 32– Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Örnek-1’de yer alan başvuru ve beyan formu ile yetkili idareye başvurur. Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin açılması ve faaliyette bulunmasına belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında il özel idaresi tarafından izin verilir. İl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü alır. Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır. (Değişik cümle:RG-25/1/2020-31019-CK-2048/2 md.) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri, internet salonu gibi umuma açık yerler ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerlerin; örgün eğitim kurumları, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz. 4739 Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında yüz metre şartı aranmaz. Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarının umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak kullanılmasının istenmesi halinde, deniz araçları için bağlı olduğu veya bulunduğu liman başkanlığının, diğerleri için ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alınır. İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yetkili idarelerin ilgili birimleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır. Kollukça, izin almadan açıldığı tespit edilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri düzenlenecek bir tutanakla kapatılmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare yapılan bildirim üzerine izin almadan açılan yeri kapatarak en geç üç gün içinde kolluğa bilgi verir. (Ek onbirinci fıkra:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/5 md.) Gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler kapsamında açıkta alkollü içki satışı ve sunumu yapılan iş yerleri ile nargilelik tütün mamulünün sunumu yapılan iş yerlerine kesinleşmemiş ruhsat düzenlenir. Kesinleşmemiş ruhsat düzenlenen bu yerler bir aylık süre içinde açık alkollü içkilerin satışının ve sunumunun yapılabilmesi için gerekli olan, açık alkollü içki satış belgesi ile nargilelik tütün mamulünün sunumu suretiyle satışının yapılabilmesi için gerekli olan, nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesini yetkili idareye ibraz ederek ruhsatlarını kesinleştirir. Bu maddedeki belgeleri süresi içinde ibraz edilmeyen iş yerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilerek yetkili idareler tarafından kapatılır.
Açılış ve kapanış saatleri
Mesafe ölçümü
Mesul müdür
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalıştırılacak Kişiler Çalıştırılacak kişilerde aranacak şartlar
Madde 36– Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz. (Değişik ikinci fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adlî sicil ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair beyanlarının yetkili idareye verilmesi şarttır. _____________ (1) 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2048 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, bu fıkraya ‘elektronik oyun merkezleri’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘, internet salonu’ ibaresi eklenmiştir. 4740 (Değişik üçüncü fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair resmî sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu, bu kişiler işe başlamadan önce temin edilir ve bu kişiler çalıştığı sürece altı ayda bir yenilenerek işyerinde hazır bulundurulur. Bu raporlar ruhsat verme aşamasında yetkili idare tarafından istenmez; ancak, yapılacak denetimlerde bu raporların görevlilere gösterilmesi gerekir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, genel kadın olarak tescil edilenler çalıştırılamaz. (Değişik beşinci fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için yukarıdaki bilgi ve belgeler istenmez. Müşteri ile beraber yiyip içerek müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrisler sadece pavyon ruhsatlı yerlerde çalışabilir. Yabancıların umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışmaları yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Kolluk denetimi
Canlı müzik yayını
Geçici süreyle faaliyetten men ve idari para cezası
Faaliyetten men kararının uygulanması
Süresinden önce açılma
İşletme izninin iptali
Kimlik bildirme
Korunması gerekenler ve yasaklar
BEŞİNCİ KISIM Geçici ve Son Hükümler Uygulamaya ilişkin esaslar
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi sırasında istenecek belgelere ilişkin usul ve esaslar
Ek Madde 1– (Ek: 12/3/2012-2012/2958 K.) Sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması sırasında başvuru sahibi tarafından mevzuat gereği istenen herhangi bir belgenin aslının getirilmesi hâlinde, bu belgenin sureti, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra yetkili idarece görevlendirilen personel tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Başvuru sahiplerinden ayrıca belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini yetkili idareye teslim etmeleri istenemez. Yetkili idare, kendi kayıtlarında bulunan ve değişmediği başvuru sahibince beyan edilen bilgi ve belgeleri başvuru sahiplerinden talep edemez. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunan gerçek kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunun tespitinde başvuru formunda beyan etmiş oldukları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları esas alınır. Yetkili idare başvuru sahibinin kimlik bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişir. Başvuru sahiplerinden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı dışında kimlik bilgilerinin teyidi için nüfus cüzdanı sureti, nüfus kayıt örneği, ikametgâh ilmühaberi, fotoğraf veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge talep edilemez. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunanların vergi mükellefiyet kaydı bilgileri başvuru formunda beyan etmiş oldukları vergi numaraları ve bağlı bulundukları vergi dairesi adı esas alınarak e-vergi levhası sorgulamasıyla teyit edilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvuruları sırasında başvuru sahiplerinden vergi levhası sureti veya vergi mükellefiyetine ilişkin başkaca bir belge talep edilemez. ————————— (1) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan ‘internet kafelerde'” ibaresi “internet salonlarında” olarak değiştirilmiş, ‘sağlayacak’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘güncel’ ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 4742-1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunan ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicil kayıtları hususunda başvuru formunda beyan etmiş oldukları ticaret sicil numaraları ve kayıtlı oldukları ticaret sicili müdürlüğünün adı esas alınır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvuruları sırasında başvuru sahiplerinden ticaret odası kayıt belgesi veya ticaret sicil gazetesi talep edilemez. Başvuru sahibinin ticaret sicil gazetesi bilgileri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün kurumsal internet sayfası üzerinden yapılacak ticaret sicil gazetesi sorgulaması ile teyit edilir. Ancak, başvuru sahibinin ticaret sicil kayıtları 1/10/2003 tarihinden önce ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ise başvuru sahibinden ticaret sicil gazetesi talep edilir. Başvuru sahibinin mülk sahibi olması ve tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz; yalnızca beyan ile tapu kayıtlarına ulaşılması için gerekli bilgiler alınır. Mülkiyet beyanının doğruluğu yetkili idarelerce Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden teyit edilir. Başvuru sahiplerinden başvuru sırasında ruhsat harçlarının yatırıldığına dair makbuzlar istenmez; beyan esas alınır. Harçların yatırıldığına dair beyanın doğruluğu yetkili idarece kendi kayıtlarından teyit edilir. Yetkili idare tarafından verilen ve daha önce verilmiş olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin bilgiler elektronik ortamda kayıt altına alınır ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla elektronik ortamda paylaşılmak üzere hazır hâle getirilir. Başvuru sahiplerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru işlemleri sırasında istenen yapı kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişim için gerekli bilgiler başvuru sahiplerinden talep edilir. Yetkili idare, başvuru sahiplerine ait yapı kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişememesi durumunda yapı kullanma izin belgesinin suretleri veya kurumca onaylı suretlerini başvuru sahiplerinden talep edebilir.
Mesleki eğitim ve yeterlilik
Faaliyetten geçici süreyle men ve idari para cezası
Ek Madde 3– (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/6 md.) 13 üncü maddenin birinci fıkrası, 21 inci maddenin ikinci fıkrası ve 23 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılacak ilk denetimden sonra yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde, işletmecinin kusurlu fiili sebebiyle iş yerinde oluşmuş, mer’i mevzuata aykırılıkların ve noksanlıkların tespiti halinde, bu aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmesi için işletmeciye bir defaya mahsus onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmemesi halinde 1608 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince işletmeciye idari para cezası verilir. Ayrıca gayrisıhhî müesseselerde aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar, sıhhi müesseselerde ise yetkili idarenin öngördüğü ve onbeş günden fazla olmayan bir süre kadar faaliyetin menine karar verilir. Aykırılıkların ve noksanlıkların giderildiğinin tespiti halinde iş yeri hakkında verilmiş olan men kararı derhal kaldırılır. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri bakımından 2559 sayılı Kanunun 6 ncı ve 8 inci madde hükümleri saklıdır.(2) (Ek fıkra:RG-25/12/2020-31345-C.K-3327/1 md.) Ana faaliyet konusuna tali faaliyet olarak vale hizmetini işleten işyerlerince yukarıdaki fıkrada belirtilen idari yaptırımlara rağmen aykırılık ve noksanlıkların faaliyetten men edilen süre içerisinde giderilememesi durumunda bu işyerlerine ait ruhsata işlenen tali faaliyet kısmı iptal edilir. ________________ (1) 17/4/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3835 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘açılacak iş yerlerinde’ ibaresi ‘iş yeri açılabilmesi için’ şeklinde, ‘çalıştırdıklarının’ ibaresi ‘çalıştırdıkları en az birer çalışanının’ şeklinde değiştirilmiştir. (2) 17/4/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3835 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesiyle, bu fıkraya ’13 üncü maddenin birinci fıkrası’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘, 21 inci maddenin ikinci fıkrası’ ibaresi eklenmiştir. 4742-2
Geciçi
Geçici
Madde 6– (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/15 md.) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile; Bu Yönetmeliğin eki (EK-1)’de yer alan ‘SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER’ kısmının ‘H- TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONU, SİRK, LUNAPARK, GÖSTERİ MERKEZİ VE DİĞER PARKLAR’ bölümüne eklenen ‘f) Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler’ alt bölümü hükümleri ile aynı kısma eklenen ‘O- TAŞINMAZ TİCARETİ’ bölümü hükümlerine, Bu Yönetmeliğin eki (EK-2)’de yer alan ‘GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ’ kısmının ‘C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER’ bölümünde değiştirilen ‘1- ENERJİ SANAYİİ’ alt bölümü hükümleri ile aynı bölümün ‘8- DİĞERLERİ’ başlıklı alt bölümüne eklenen madde ve alt madde hükümlerine, aykırı durumlar, 31/7/2022 tarihine kadar anılan hükümlere uygun hale getirilir.(3)(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmiş toplu iş yerlerindeki ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca faaliyet konusuyla ilgili aranması gereken metrekare şartından muaftır. 5/6/2018 tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan ya da meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ruhsatlı veya ruhsatlandırılacak işletmeler, söz konusu tarihten sonra iş yeri adreslerini değiştirmedikleri sürece bu Yönetmelik uyarınca faaliyet konusuyla ilgili aranması gereken özel şartlardan muaftır. Devirlerde bu hüküm uygulanmaz.
Geçici
Yürürlük
Yürütme
TARİHLİ VE SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE İŞLENMEYEN HÜKÜMLER Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin Geçici Maddesi
Geçici Madde 1– Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan güzellik salonları ile masaj salonları bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen güzellik salonları ile masaj salonlarının işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir. 4743 ÖRNEK 1 (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU T.C. …………. İL ÖZEL İDARESİNE …………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Adı-Soyadı :………………………………………………… 2- İşyerinin unvanı :……………………………………………….……… 3- Faaliyet konusu :……………………………………………….……………… 4- İşyerinin adresi :……………………………………………….……………… Tel. no: ……….………… e-posta:……………….……………… 5- Pafta, Ada, Parsel no:……………………………………………………………… 6- Mülkiyet durumu: Kira □ (kira sözleşmesi) Malik □(tapu sureti*) 7- İşyerinin kullanım alanı:……………….… m2 8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no : ………………………………………….. 9- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası:……………………………. 10- Ustalık belge no:……………… (…)(1) 11- Ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı:…………(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenir.) 12- İşyerinin bulunduğu yer: Yerleşim yeri □ Sanayi bölgesi □ Endüstri bölgesi □ Sanayi sitesi □Diğer □……………… 13- Çalışacak personel sayısı: …………………………… 14- İstenen ruhsatın türü: Sıhhî müessese □ Umuma açık istirahat ve eğlence yeri □ 15- Esnaf sicil numarası ve kayıtlı olduğu esnaf sicili müdürlüğünün adı:…………(Esnaf siciline kayıtlı olanlardan istenir.) 16- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin:Var□Yok □ 17- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin:Var□Yok □ 18- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin: Var□Yok □ 19- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu:Var□Yok □ 20- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi: Var□Yok □ 21- Özürlülerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler:Var□Yok □ 22- Vale İşletmesi ile işyerleri arasında yapılan vale hizmet sözleşmesi: (2) Var □ Yok □ Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim. Adı ve Soyadıİmza Kaşe(mevcut ise)Tarih Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hâlinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. 16, 19 ve 20 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur. 17, 18 ve 22 sıra no’lu belgeler başvuru esnasında istenmeyecektir; ancak söz konusu belgenin işyerinde bulundurulması zorunludur.(3) *Tapu bilgilerinin TAKBİS’ten temin edilmesinin mümkün olduğu hâllerde tapu sureti istenmez. (1) 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2626 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesiyle, bu formun 10 uncu maddesinde yer alan ‘(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.)’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3327 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle bu başvuru/beyan formuna 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere 22 nci madde eklenmiştir. (3) 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3327 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle bu cümlede yer alan ’17 ve 18′ ibaresi ’17, 18 ve 22′ şeklinde değiştirilmiştir. 4744 ÖRNEK 2 (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU T.C. …..……………. İL ÖZEL İDARESİNE ………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Tesisin adı veya unvanı:……………………………………………………… 2- Tesisin sahibi :……………………………………………………… 3- Faaliyet konusu :……………………………………………………… 4- Tesisin adresi :……………………………………………………… Tel. no : …………… e-posta:……………….……………… 5- Pafta, Ada, Parsel no :……………………………………………………………… 6- Mülkiyet durumu: Kira □ (kira sözleşmesi) Malik □ (tapu sureti*) 7- İşyerinin kullanım alanı: Açık alan……………….… m2 Kapalı alan……………….… m2 8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi**: 1. Depo….. 2. Depo….. 3. Depo….. 4. Depo….. 5. Depo…. 9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları**:…….………………………………… 10- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: ……………………………………….. 11- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası:……………………………. 12- Ustalık belge no :……………………..…….(…)(1) 13- Ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı:………… (Ticaret sicilline kayıtlı olanlardan istenir.) 14- Sınıfı: Birinci sınıf □İkinci sınıf □ Üçüncü sınıf □ 15- Tesisin bulunduğu yer: Endüstri bölgesi □ Organize sanayi bölgesi□ Sanayi bölgesi□ Sanayi sitesi □ Yerleşim yeri□ Diğer □ …… 16- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi var mı?Var □ Yok □ 17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin:Var □ Yok □ 18- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor : Var □ Yok □ 19- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi : Var □ Yok □ 20- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi:Var □ Yok □ Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim. Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hâlinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. 16, 18 ve 20 sıra no’lu belgelerin ikinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için forma eklenmesi zorunludur. 17 ve 19 sıra no’lu belgeler ikinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden başvuru esnasında istenmeyecektir; ancak söz konusu belgelerin işyerinde bulundurulması zorunludur. *Tapu bilgilerinin TAKBİS’ten temin edilmesinin mümkün olduğu hâllerde tapu sureti istenmez. **Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır. (1) 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2626 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 8 inci maddesiyle, bu formun 12 nci maddesinde yer alan ‘(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.)’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 4745 Örnek 3(1)(2) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU 1- Tesisin adı veya unvanı:……………………………………………………… 2- Tesisin sahibi :……………………………………………………… 3- Faaliyet konusu :……………………………………………………… 4- Tesisin adresi :……………………………………………………… Tel. no : …………………… e-posta:.……….……………… 5- Pafta ve parsel no :……………………………………………………… 6- Mülkiyet durumu: Kira □ Malik□ 7- İşyerinin kullanım alanı: Açık alan………… m2 Kapalı alan……………….… m2 8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi(2)*:1.depo….. 2.depo….. 3.depo….. 4.depo….. 5.depo….. 9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları(2)*: ………………………………………………………………………… 10- Tesisin bulunduğu yer: Endüstri bölgesi□ Organize sanayi bölgesi□ Sanayi bölgesi□Sanayi sitesi □Yerleşim yeri□Diğer…………… 11- Karayolu trafik güvenliği açısından izin gerektiriyor mu? Evet□ Hayır □ 12- İçme ve kullanma su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi……………….. 13- Yüzeysel su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi…………………………. 14- Yer altı su seviyesi durumu……………………………………… 15- En yakın meskûn mahalle mesafesi…………………………… 16- Hakim rüzgar durumu………………………………………… 17- Civarındaki yerleşim yerlerine göre arazinin seviyesi………………………….. 18- Tesisin kurulacağı yerin ve çevresinin halen ne amaçla kullanıldığı………………. 19- Sağlık koruma bandı mesafesi…………………………………………………… İnceleme kurulunun görüşü Tesisin kurulması uygundur/uygun değildir. (Uygun değilse gerekçesi) BaşkanÜyeÜyeÜye Üye * Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır. (2) (1) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle Bu formun 6 ncı sırasında yer alan karelerdeki ‘Kira’ karesinden sonra gelen ‘(Kira sözleşmesi)’ ve ‘Malik’ karesinden sonra gelen ‘(Tapu sureti)’ ibareleri ile 11 inci sırası metinden çıkarılmış ve 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci sıraları 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci sıra olarak değiştirilmiştir. (2) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle 7 nci sıradan sonra gelmek üzere 8 inci ve 9 uncu sıralar eklenmiş, diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiş ve formun sonuna açıklama cümlesi eklenmiştir. 4746 ÖRNEK 4 (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU 1- Tesisin adı veya unvanı:……………………………………………………… 2- Tesisin sahibi :……………………………………………………… 3- Faaliyet konusu :……………………………………………………… 4- Tesisin adresi :……………………………………………………… Tel. no :………………… e-posta:………….……………… 5- Pafta, Ada,Parsel no :………………………………………………………… 6- Mülkiyet durumu : Kira □ (kira sözleşmesi) Malik □ (tapu sureti*) 7- İşyerinin kullanım alanı: Açık alan…………… m2 Kapalı alan……….… m2 8-İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi**: 1. Depo…. 2. Depo…. 3. Depo….. 4. Depo….5. depo….. 9-İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları** :..…………………………………………………….. 10- Tesisin bulunduğu yer: Endüstri bölgesi □ Organize sanayi bölgesi □ Sanayi bölgesi □ Sanayi sitesi □ Yerleşim yeri□Diğer □ …… 11- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi var mı? Var □ Yok □ 12- Karayolu trafik güvenliği açısından uygun mu?Evet □ Hayır □ 13- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor:Var □ Yok □ 14- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi: Var □ Yok □ 15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi: Var □ Yok □ 16- Sağlık koruma bandı mesafesi uygun mu? Evet □ Hayır □ İnceleme kurulunun görüşü 1- Deneme izni verilmesi uygundur. 2- Açılma ruhsatı verilmesi uygundur. 3- Açılma ruhsatı verilmesi uygun değildir. (Gerekçe yazılacak) Başkan Üye Üye Üye Üye Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hâlinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. 9, 10, 11, 13, 14 ve 15 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur. 12 sıra no’lu belge başvuru esnasında istenmeyecektir ancak söz konusu belgelerin işyerinde bulundurulması zorunludur *Tapu bilgilerinin TAKBİS’ten temin edilmesinin mümkün olduğu hâllerde tapu sureti istenmez. ** Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır. 4747 Örnek 5 (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) T.C. …………İL ÖZEL İDARESİ …………BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI …………………BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Adı soyadı : ……………………………………………………… İşyerinin unvanı : ……………………………………………………… Faaliyet konusu : ……………………………………………………… İşyerinin adresi : ……………………………………………………… İşyerinin bulunduğu yer Ada no:….. Pafta no:…..Parsel no:….. İşyerinin sınıfı : …..sınıf Gayrısıhhî Müessese □ Sıhhî Müessese □ İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi*: 1.depo…… 2.depo….… 3.depo.….. 4.depo.….. 5.depo .….. İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları* :…….………………………………………………… Ruhsatın tarih ve sayısı : ……………………………………………………… Adı Soyadı Unvanı 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir. *Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır. Örnek 6 BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ Müracaat sahibinin adı soyadı: İşyerinin unvanı: Müracaatın alındığı tarih ve saat: Kayıt no: Varsa eksik belge: 1- 2- 3- Müracaatı kabul eden memurun Adı soyadı: Unvanı: İmza: 4747-1 Örnek 7 (Ek:23/5/2011-2011/1900 K.) MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU 1- İşyerinin adı veya unvanı:……………………………………….. 2- İşyerinin adresi:………………………………………………….. 3- Faaliyet konusu (madenin cinsi):………………………………… 4- Vergi dairesi ve numarası:……………………………………….. 5- Maden ruhsat numarası:………………………………………….. 6- 1/25.000 ölçekli pafta adı:………………………………………… 7- İşyeri açma ve çalışma ruhsatıkoordinatları:…………………. 1.NOKTA 2.NOKTA3.NOKTA 4.NOKTA5.NOKTA Sağa (Y)………….………….…………. ………….……………. Yukarı(X)………….………….…………. ………….…………… 6.NOKTA7.NOKTA 8.NOKTA9.NOKTA10.NOKTA Sağa (Y)………….………….…………. ………….……………. Yukarı(X)………….………….…………. ………….……………. 8- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alanı:……………………………… 9- İşletme yöntemi:…………………………………………………… 10- İşletme faaliyet alanının arazi mülkiyet durumu: □ Hazine arazisi□ Orman arazisi□ Özel mülk□ Diğer 11- İşyerininGSM sınıfı:□ Birinci sınıf □ İkinci sınıf□ Üçüncü sınıf 12- ÇED Yönetmeliği kapsamında alınmış karar: □ ÇED Olumlu Kararı□ ÇED Gerekli Değildir Kararı□ ÇED Kapsamı Dışında 13- Sorumlu müdür sözleşmesi:Var □Yok □ 14- Gerekiyorsa çevre izni veya çevre izin velisansbelgesi Var □Yok □ Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim. Adı ve Soyadıİmza KaşeTarih Not: Bu forma ÇED olumlu kararı ve ÇED raporu veya ÇED gerekli değildir kararı ve proje tanıtım dosyası ya da ÇED kapsamı dışındadır belgesi eklenir. Sorumlu müdür sözleşmesi ile çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde verilir. 4747-2 Örnek 8 (Ek:23/5/2011-2011/1900 K.) T.C. ……………İL ÖZEL İDARESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI 1- İşyerinin adı veya unvanı:……………………………………….. 2- İşyerinin adresi:………………………………………………….. 3- Vergi dairesi ve numarası:……………………………………….. 4- Madencilik faaliyetinin konusu:…………………………………. 5- Maden ruhsat numarası:………………………………………….. 6- 1/25.000 ölçekli pafta adı:………………………………………… 7- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı koordinatları:…………………. 1.NOKTA2.NOKTA 3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA Sağa (Y)………….………….…………. ………….……………. Yukarı(X)………….………….…………. ………….…………… 6.NOKTA7.NOKTA 8.NOKTA9.NOKTA10.NOKTA Sağa (Y)………….………….…………. ………….……………. Yukarı(X)………….………….…………. ………….……………. 8- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alanı:……………………………… 9- İşletme yöntemi:…………………………………………………… 10- İşyerinin GSMsınıfı:…………………………………………………… 11- Veriliş tarihi:……………………………………………………… Adı Soyadı Unvanı Mühür ve imza 4748 EK-1 SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER A- İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR 1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır. 2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır. 3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır. 4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz. 5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır. 6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır. 7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır. 8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir. 9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır. 10- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır. B- ET VE BALIK ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI YERLER Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerlerde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 1- Şehir şebekesine bağlı soğuk ve sıcak su tesisatı, şebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir nitelikte depo tertibatlı yeterli su bulunacaktır. 2- Etlerin parçalandığı, işlendiği ve temas ettiği her türlü yüzey, malzeme ve makine kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir olacaktır. 3- Et ve balıkların satışa hazırlandığı kısımlar şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde düzenlenecektir. 4- Et ve balıkların muhafazası amacıyla işyerinin kapasitesine uygun soğutma tertibatlı dolap ve tezgah ile soğuk hava deposu bulunacaktır. 5- Sakatat ürünlerinin satıldığı işyerlerinde sakatat hazırlama bölmesi ve bol akan suyu olan bir havuz bulunacaktır. 6- Satışa arz sırasında camekanlı teşhir dolapları kullanılacaktır. 4749 C- BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN VE EKMEK BAYİLERİ Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayilerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 1- Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 m2 den büyük işyerlerinde danışma birimi bulunacaktır. 2- Tüm tezgah ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacaktır. 3- Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgah bulunacaktır. 4- Gıda maddeleri ile diğer maddeler farklı raf ve tezgahlarda satışa sunulacaktır. 5- Ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgahlarda satışa sunulacaktır. 6- Kuruyemiş ve kuru kahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun için gereken donanım kurulacaktır. 7- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde giriş ve çıkış olmak üzere iki kapı, çocuk emzirme yeri ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alanı bulunacaktır. 8- Manavlarda, sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olacak, iki metre yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır. 9- Mutfak uygun olduğu takdirde, kantinlerde tost ve ekmek arası yiyecek maddeleri satılabilir. D- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞİ PAKETTE SATAN YERLER VE BENZERİ İŞYERLERİ Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümler aranır: a) Birinci sınıf lokantalar 1- Ustalık belgesine sahip en az iki aşçı bulunacaktır. 2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 3- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. 4- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 5- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 6- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır. 7- İçki ve yemek servisi için yeterli sayıda tekerlekli servis masası bulunacaktır. 8- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır. 9- Tabaklar tek tip ve iyi cins porselen veya camdan; çatal, kaşık, bıçak ise iyi cins paslanmaz çelikten olacaktır. Masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır. 10- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır. Ayrıca, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır. 11- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 12- Garsonlar ve çalışanlar lokantanın belirlediği özel kıyafeti giyecektir. 4750 13- Lokantanın müşteri kapasitesine uygun otoparkı bulunacaktır. 14- Mutfak, müşterilerin doğrudan doğruya görebileceği şekilde dizayn edilecektir. 15- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır. b) İkinci sınıf lokantalar 1- Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır. 2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 3- Mutfak, giriş ve salonun zemini seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır. 4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 5- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır. 6- Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır. 7- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. c) Üçüncü sınıf lokantalar 1- Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır. 2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 3- Zemin, seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır. 4- Havalandırma, en azından aspiratörle sağlanacaktır. 5- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler 1- Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşacaktır. 2- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. e) Gezici piliç ve köfte satış yerleri Gezici satıcılık işkolu altında faaliyette bulunan sıhhî müesseselerin, sattıkları ürünleri muhafaza etmek için merkez depoları ve satış yapmak için özel ızgara kasalı araçları bulunacaktır. Gezici satış aracı için aranacak şartlar şunlardır: 1- Et veya tavuğun pişirilmesini sağlamak üzere özel ızgara kasası bulunacaktır. 2- Kasa paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. 3- Araçta, yeterli büyüklükte buzdolabı ve jeneratör bulunacaktır. 4- Standartlara uygun 200 litreden fazla hacimli çift tanklı gaz tesisatı bulunacaktır. 5- Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır. 6- Aracın yemek hazırlama ve satış yeri hijyenik olacaktır. f) (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Su ürünleri seyyar satış araçları Su ürünlerinin perakende satışını yapacak seyyar satış araçlarında aşağıdaki şartlar aranır: 1- Araç kendinden hareket edebilir veya çekilebilir karavan tipi, kapalı kasalı olacaktır. 2- Tezgahlar paslanmaz olacaktır. 3- Camekanlı ve soğutuculu satış ve sergi dolabı bulunacaktır. 4- Soğutuculu ürün ve buz muhafaza dolabı bulunacaktır. 5- Kapasiteye uygun su deposu ve lavabo bulunacaktır. 6- Sıcak ve soğuk su tertibatlı musluklar ile el dezenfeksiyon sistemi bulunacaktır. 4750-1 7- Kesim ve dilimleme ekipmanları paslanmaz olacaktır. 8- Parazit kontrol lambası bulunacaktır. 9- Elektrik ve aydınlatma sistemi için jeneratör bulunacaktır. 10- Dışarıdan elektrik çekebilme donanımı bulunacaktır. 11- Atık su toplama deposu bulunacaktır. E- KAHVEHANE, KIR KAHVESİ, OYUN SALONU, İNTERNET SALONU, ÇAY BAHÇESİ, ÇAY OCAĞI VE BENZERİ İŞYERLERİ Kahvehane, kır kahvesi, oyun salonu, internet salonu, çay bahçesi ve çay ocağı ve benzeri işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına ve türlerine göre aşağıdaki şartlar aranır: a) Birinci sınıf kahvehaneler, çay bahçesi, kır kahvesi, 1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. 2- İkisi bölgesel veya yerel olmak üzere en az beş farklı günlük gazete bulunacaktır. 3- En az 100 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır. 4- Masalar arasında, müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır. 5- Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve bankolu vestiyer bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 6- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 7- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplanacaktır. 8- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 9- Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 10- Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir. b) İkinci sınıf kahvehaneler 1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. 2- Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az üç farklı günlük gazete bulunacaktır. 3- En az 50 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır. 4- Masalar arasından müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır. 5- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 6- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 7- Giriş ve salonun zemini seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır. 8- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 9- Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 10- Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir. 4751 c) Üçüncü sınıf kahvehaneler 1- İyi cins malzemeden yapılmış sandalye ve masa bulunacaktır. 2- Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki adet günlük gazete bulunacaktır. 3- En az 25 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır. 4- Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır. 5- İşyerinin zemini en az mozaik ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır. 6- Aynalı ve sıvı sabunlu en az bir tuvalet bulunacaktır. 7- Ocağın bulunduğu yer cam ile salondan ayrı olacaktır. d) Oyun yeri Bilgi ve maharet artırıcı, beden veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynandığı işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 1- Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve vestiyer bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 3- Giriş ve salonun zemini kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte olan mozaik, mermer, parke ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır. 4- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 5- Gürültü çıkaran oyunlar veya oyun aletleri ayrı bir bölümde bulundurulacaktır. 6- Otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun aletleri arasında yeterli mesafe bırakılacaktır. 7- Çocuklar ve ebeveynlerin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk bulundurulacaktır. 8- Gürültünün yayılmasını engellemek üzere ses izolasyonu yapılacaktır. e) Çay ocağı Çay ocaklarında, işyerlerinde aranacak ortak asgarî niteliklerden (2), (3), (6) ve (7) numaralı şartlar aranır. Bu işyerlerine masa ve sandalye konulamaz. Mekanı uygunsa tabure konulabilir. Çay ocaklarında mutfağın uygun olarak düzenlenmesi şartıyla tost ve sandviç verilebilir. f) İnternet salonu(1) 1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış üzeri kumaş veya deri ile kaplı bulunacaktır. 2- Masalar ve sırt sırta gelen sandalyeler arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.(2) 3- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 5- Giriş ve salonun zemini mozaik, mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır. 6- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 7- İşyerinde yiyecek ve içecek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokantaların tabi olduğu şartlar aranır. (1) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle (f) alt başlığı ‘İnternet kafe’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2048 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle, bu maddeye ‘Masalar’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ve sırt sırta gelen sandalyeler’ ibaresi eklenmiştir. 4752 8- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) İşyerinde mekanik ve elektronik oyun alet ve makineleri bulunamaz. 9- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) İşyerlerinde sürekli güncellenen filtre programı kullanılması zorunludur. 10- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) İnternet salonlarında her türlü televizyon yayını yasaktır. 11- (Ek:RG-25/1/2020-31019-(Değişik:RG-6/2/2021-31387-CK-70/1 md.)-2048/4 md.) İnternet salonu için ruhsat başvurusu yapacak kişilerde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı aranır; sorumlu müdür görevlendirilen hallerde ise bu şart, işyeri sahibi veya sorumlu müdürden birisi için aranır. Bu diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır. 12- (Ek:RG-25/1/2020-31019-(Değişik:RG-6/2/2021-31387-CK-70/1 md.)-2048/4 md.) İnternet salonları zemin altı katlarda faaliyet gösteremez. 13- (Ek:RG-25/1/2020-31019-(Değişik:RG-6/2/2021-31387-CK-70/1 md.)-2048/4 md.) Masalar en az 72×52 cm ölçülerinde olacak ve masa ile sandalye sırtı arasında en az 55 cm boşluk bulundurulacaktır. 14- (Ek:RG-25/1/2020-31019-(Değişik:RG-6/2/2021-31387-CK-70/1 md.)-2048/4 md.) Pencereler, dışarıdan içerisinin görünmesini sürekli olarak engellemeyen perde, jaluzi vb. malzemeler ile kapatılacaktır. 15- (Ek:RG-25/1/2020-31019-(Değişik:RG-6/2/2021-31387-CK-70/1 md.)-2048/4 md.) Duvarlarda, bilgisayar donanım birimlerinde (monitör, klavye, fare, yazıcı, tarayıcı, fare altlıkları vb.) ve bilgisayar yazılım birimlerinde (masaüstü ekran koruyucusu, masaüstü ekran arka planı vb.) ilgili mevzuatça yasaklanmış olan içeriklere sahip görseller, optik oyunlar, hologramlar (lazer fotoğraflar), sloganlar ve yazılar bulunamaz. 16- (Ek:RG-25/1/2020-31019-(Değişik:RG-6/2/2021-31387-CK-70/1 md.)-2048/4 md.) İnternet salonlarında, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasaktır. 17- (Ek:RG-25/1/2020-31019-(Değişik:RG-6/2/2021-31387-CK-70/1 md.)-2048/4 md.) İnternet salonlarında, kullanıcılar arası paravan, kabin veya ayırıcı gibi unsurlar bulundurulamaz ve özel oda türü uygulamalar yapılamaz. F- PASTANELER Pastanelerde ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına göre aşağıdaki şartlar aranır: a) Birinci sınıf pastaneler 1- Ustalık belgesi bulunan en az iki personel bulunacaktır. 2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 4- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 5- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olan sert madde ile kaplanacaktır. 6- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır. 7- Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır. 8- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacak, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır. 9- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 10- Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir. 11- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır. b) İkinci sınıf pastaneler 1- Ustalık belgesine sahip en az bir personel bulunacaktır. 2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 3- Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır 4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 5- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır. 6- Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır. 7- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. c) Üçüncü sınıf pastaneler 1- Ustalık belgesi bulunan en az bir personel bulunacaktır. 2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 3- Zemin seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır. 4- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. 5- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. G- GAZİNO, DANS SALONU, DİSKOTEK, PAVYON, TAVERNA, AÇIK HAVA GAZİNOSU, BAR, KOKTEYL SALONU VE BENZERİ EĞLENCE YERLERİ Gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu ve benzeri eğlence yerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 4753 a) Birinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu 1- Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonunda birinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır. 2- Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 3- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 4- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır. 5- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır. 6- Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır. 7- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır. 8- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 9- Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir. 10- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır. 11- Girişte boy aynası bulunacaktır. 12- Sanatçıların hazırlık yapmaları için sahne ile irtibatlı sıcak su ve lavabolu soyunma odaları bulunacaktır. 13- Uygun bir yerde amerikan bar bulunacaktır. 14- Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır. 15- Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır. b) İkinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu 1- Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonunda ikinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır. 2- Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır. 3- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır. 4- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 5- Girişte salonun büyüklüğüyle orantılı bir antre bulunacaktır. 6- Girişte vestiyer bulunacaktır. 7- Havalandırma klima ile yapılacaktır. 8- Sanatçıların soyunmaları, makyaj ve benzeri hazırlıkları için uygun bir yer bulunacaktır. 9- Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır. 10- Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır. H- TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONU, SİRK, LUNAPARK, GÖSTERİ MERKEZİ VE DİĞER PARKLAR (1) Tiyatro, sinema, düğün salonları, sirk, lunapark ve gösteri merkezlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: a) Birinci sınıf tiyatro, sinema ve gösteri merkezi 1- İlk koltuk sırasının perdeye uzaklığı en az yedi metre, her bir koltuk genişliği en az 50 cm, koltukların arka arkaya olan mesafesi en az 90 cm, sahneye paralel olan yollar en az bir metre ve sahneye dik olan yollar en az 150 cm olacaktır. 2- Salon ve balkon için ayrı ayrı her 400 koltuk için iki bay ve iki bayan olmak üzere en az dört tuvalet bulunacak, tuvalet sayısı kadar lavabo bulunacaktır. 3- Bekleme salonunun ve balkonun tuvaletler ile doğrudan doğruya irtibatı yok ise, bu bölümde en az bir bayan ve bay tuvaleti bulunacaktır. (1) 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2626 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9 uncu maddesiyle bu bölüm başlığı ‘Tiyatro, Sinema, Düğün Salonları, Sirk, Lunaparklar ve Gösteri Merkezleri’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 4754 4- Salon, birinci, hususî ve balkon olarak üç bölüme ayrılacak ve bu bölümlerin her birinin en az 90 cm genişliğinde dışarıya doğru açılan en az iki giriş ve çıkış kapısı bulunacaktır. 5- Çıkış ve acil çıkış kapıları kırmızı uyarma ışık tertibatı ile belirlenecektir. 6- Şehir cereyanı kesildiğinde aydınlatma sağlamak üzere ve derhal devreye girebilecek yeter güçte jeneratör bulunacaktır. 7- Isıtma ve havalandırma merkezi sistem kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 8- Giriş holü; 8.1- Zemini mozaik, üst tarafı dahil en az yağlı boya olacaktır. 8.2- Giriş ve çıkış kapıları ayrı olacak ve sinemanın kapasitesine göre artırılacaktır. 9- Bekleme salonunda yeteri kadar oturulacak yer bulunacaktır. 10- Salonda bir büfe bulunacaktır. 11- Salon ve balkon; 11.1- Duvarlar ses geçirmez ve akustiği sağlayacak, giriş ve çıkışlar ise ses ve ışık geçirmeyecek şekilde olacaktır. 11.2- Koltuklar ortopedik, deri veya kumaştan iyi cins malzeme ile kaplı olacak ve ayrıca kol dayama yerleri bulunacaktır. 11.3- Loca mevcut ise bu kısımlar salon ve balkon niteliklerine uygun olacak ve ayrıca askılığı bulunacaktır. b) İkinci sınıf tiyatro, sinema ve gösteri merkezi 1- Sahne, sinemaskop filmler gösterilmesine uygun şekilde ve büyüklükte yapılmış olacaktır. 2- Makine dairesi; 2.1- Projesine uygun tamamen kagir olacak, makinistin herhangi bir tehlike anında burayı terk etmesi için ikinci bir kapısı bulunacaktır. 2.2- Herhangi bir yangın halinde alevlerin tehlikesini azaltmak için makine dairesinin kapı ve pencerelerinin dış tarafından 50 cm genişliğinde sağlı sollu saçtan bir markiz bulunacaktır. 2.3- Makine dairesindeki baca ve pencereler bu bölümün havalandırmasına yeterli nitelikte olacaktır. 3- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır. 4- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. c) Açık hava sineması 1- Etrafının duvarla ya da başka malzeme ile çevrilmesi halinde, buralarda göz estetiğini bozmayacak malzeme kullanılacaktır. 2- Sahne, kapalı sinemalardaki esaslara uygun olacaktır. 3- Sahne, bahçenin her tarafından gözükecek şekilde düzenlenecektir. 4- Bay ve bayanlara ait ayrı ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 5- Büfe ve çay ocağı bulunacaktır. 6- Yedek jeneratör bulunacaktır. d) Düğün salonu 1- Giriş ve çıkış kapıları ayrı ayrı olmak üzere en az ikişer adet olacaktır. 2- Yangın çıkış kapısı dışa açılır ve çift kanatlı olacaktır. 3- Salondan ayrı uygun bir yerde bay ve bayanlara ait ayrı ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 4- Girişte bankolu vestiyer ve boy aynası olacaktır. 5- Isıtma kalorifer veya klima sistemiyle olacaktır. 6- Havalandırma klima ile yapılacaktır. 7- Salonda orkestra yeri ile oyun pisti olacaktır. 4755 8- Çalışanlar, sanatçılar ve gelin ile damat için soyunup giyinmeye elverişli ayrı ayrı odalar bulunacaktır. 9- Servis odası bulunacaktır. 10- Salonun dışında işçilerin soyunma dolapları bulunacaktır. 11- Zeminler kolay temizlenebilir özellikte olacaktır. 12- Mutfak, salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır. e) Sirkler ve lunaparklar 1- (Değişik:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/9 md.) (Değişik birinci cümle:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/8 md.) Sirkler ve lunaparklardaki konstrüksiyon, ekipman ve makinelerin kontrolü ve bakımı ayda iki defadan az olmamak üzere düzenli olarak en az bir makine veya elektrik mühendisi ile birlikte en az bir makine veya elektrik teknisyeni tarafından yapılır. Düzenli kontrol ve bakımlar, bu maddede belirtilenlerin gözetimi altında yetkili teknik servisler tarafından da yapılabilir. Bakımların yetkili teknik servisler tarafından yapılmış olması, bu maddede belirtilen yetkili kişilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 2- Hareket eden makine ve oyun araçlarında emniyet kemeri bulundurulacaktır. 3- Can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler alınacaktır. 4- Elektrik kesilmesinde otomatik devreye girecek yeterli kapasiteye sahip jeneratör bulunacaktır. 5- (Değişik:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/9 md.) Yarısı kadınlar, yarısı erkekler için olmak üzere her 50 kişi için en az birer adet modern tuvalet ve aynalı lavabo bulunacaktır. Buralar günlük olarak temizlenecektir. Bu yapılarda engellilerin erişiminin sağlanmasına yönelik tedbirler alınarak en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere engellilerin kullanımına ve erişilebilirlik standardına uygun tuvalet ayrılacaktır. Bu işletmelerin alışveriş merkezi, otel ve benzeri kompleks yapıda başka işletmeler bünyesinde faaliyet göstermesi halinde, kompleks yapının bu nitelikleri haiz tuvaletleri yeterlidir. 6- Zemin toz kaldırmayacak uygun malzeme ile kaplanacaktır. 7- Bilgi ve zeka geliştirici, yetenek ve maharete dayanan oyunlar dışında kumar ve benzeri şans oyunları oynatılmayacaktır. 8- Sirklerde oturma yerleri uygun nitelikte olacaktır. 9- Sirk ve lunaparklarda bulunan işyeri niteliğindeki yerler benzer işyerlerinde aranan şartları taşıyacaktır. f) Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/9 md.) 1- (Değişik birinci cümle:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/8 md.) Parkurlar ve parklardaki konstrüksiyon, ekipman ve makinelerin kontrolü ve bakımı ayda iki defadan az olmamak üzere düzenli olarak en az bir makine veya elektrik mühendisi ile birlikte en az bir makine veya elektrik teknisyeni tarafından yapılır. Düzenli kontrol ve bakımlar, maddede belirtilenlerin gözetimi altında yetkili teknik servisler tarafından da yapılabilir. Bakımların yetkili teknik servisler tarafından yapılmış olması bu maddede belirtilen yetkili kişilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 2- Bilgi artırıcı ve zeka geliştirici, yetenek ve maharete dayanan oyunlar dışında kumar ve benzeri şans oyunları oynatılamaz. 3- Yarısı kadınlar, yarısı erkekler için olmak üzere her 50 kişi için en az birer adet modern tuvalet ve aynalı lavabo bulunacaktır. Buralar günlük olarak temizlenecektir. Bu yapılarda engellilerin erişiminin sağlanmasına yönelik tedbirler alınarak en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere engellilerin kullanımına ve erişilebilirlik standardına uygun tuvalet ayrılacaktır. Bu işletmelerin alışveriş merkezi, otel ve benzeri kompleks yapıda başka işletmeler bünyesinde faaliyet göstermesi halinde kompleks yapının bu nitelikleri haiz tuvaletleri yeterlidir. 4- Parkur ve parklarda bulunan iş yeri niteliğindeki yerler benzer iş yerlerinde aranan şartları taşıyacaktır. 5- (Ek:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/8 md.) Teleferik sistemine ait olan alt ve üst istasyonlar ile alt sistemlerin tanzimi, bakımı, onarımı, kontrolü ve denetimi Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği hükümleri kapsamında yerine getirilir. I- OTEL VE PANSİYONLAR Otel ve pansiyonlarda ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına göre aşağıdaki şartlar aranır: a) Birinci sınıf otel 1- Isıtma, soğutma ve havalandırma, odalar dahil kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 2- Bütün odalarda sürekli sıcak su bulunacaktır. 3- Zemin ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır. 4- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, mermer veya lambri olacaktır. 5- Işıklandırma abajur, kristal, avize, aplik veya gizli ışık tertibatı ile yapılacaktır. 6- Bankolu bir müracaat yeri, telefon santrali ve vestiyer bulunacaktır. 7- Vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı olacaktır. 8- Otel santraline bağlı olmayan kabinli bir telefon bulunacaktır. 9- Bekleme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. 10- Bekleme salonunda ve odalarda uydu yayını yapan televizyon sistemi bulunacaktır. 11- Dinlenme salonları; 11.1- Biri zemin katında olmak üzere en az iki salonu bulunacaktır. 11.2- Işıklandırma kristal avize, aplik veya gizli ışık tertibatı ile sağlanacaktır. 11.3- Mobilya iyi cins malzemeden olacaktır. 11.4- Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perdeler olacaktır. 11.5- Salonlardan birinde orkestra yeri televizyon ve bar bulunacaktır. 4756 11.6- Masa ve sehpalarda cam, porselen veya seramik tablalar olacaktır. 12- Otel, zemin hariç üç kattan fazla ise asansör bulunacaktır. 13- Katlarda servis odaları bulunacaktır. 14- Katlarda her 20 odaya en az 1 adet olmak üzere, bay ve bayanlara ait aynalı, fayanslı, lavabolu, sıvı sabunlu ayrı alaturka tuvaletler bulunacaktır. 15- Odalar; 15.1- Banyolu ve tuvaletli olacaktır. 15.2- Odaların % 20’si daire şeklinde olacaktır. 15.3- Işıklandırma gözü yormayacak şekilde olacak, abajurlu okuma lambası, santral ile bağlantılı telefon bulunacaktır. 15.4- Tercihen gömme gardırop, şifoniyer, bavul masası, tuvalet, boy aynası, koltuk ve sehpalar bulunacaktır. 15.5- Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins keten veya benzeri, yorganlar yarım kuş tüyü, yastıklar biri kuş tüyü olmak üzere iki adet olacak ve iyi cins battaniyeler bulunacaktır 15.6- Süit odalar; yatak, oturma odası, banyo olmak üzere en az üç kısım olacaktır. 15.7- Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan başka, bir çalışma masası, masa lambası, bir radyo ve televizyon bulunacaktır. 16- Banyolar; 16.1- Küvet gömme olacaktır. 16.2- Alafranga tuvaletli, aynalı, fayanslı, lavabolu, havalandırma tesisatlı olacaktır. 16.3- Duşlu odalarda havalandırma, merkezi sistem veya klima ile sağlanacaktır. 17- Tuvaletlerin zemin ve duvarları kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olan birinci kalite mermer, seramik ve benzeri malzemeden olacaktır. 18- Birinci sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır. 19- Birinci sınıf niteliğinde bay ve bayan berber salonu, manikürcü, sağlık ve fen koşullarına uygun çamaşırhanesi ve ütü yeri bulunacaktır. 20- Malzemelerin girmesi için ayrı bir servis kapısı, otoparkı olacaktır. 21- En az 150 cm genişliğinde yangın merdiveni bulunacaktır. b) İkinci sınıf otel 1- Isıtma odalar dahil kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 2- Bütün odalarda sürekli sıcak su bulunacaktır. 3- Zemin ahşap parke, seramik veya mermer gibi malzeme ile kaplanacaktır. 4- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva veya lambri olacaktır. 5- Bankolu bir müracaat yeri, telefon santralı ve vestiyer bulunacaktır. 6- Vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı olacaktır. 7- Dinlenme salonu, 7.1- En az bir dinlenme salonu bulunacaktır. 7.2- Mobilya iyi cins malzemeden olacaktır. 7.3- Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perdeler olacaktır. 7.4- Salonda orkestra yeri ve uydu yayını alan televizyon bulunacaktır. 7.5- Masa ve sehpalarda cam, porselen veya seramik tablalar olacaktır. 7.6- Dinlenme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. 7.7- Klimalı soğutma sistemi olacaktır. 8- Odalar; 8.1- En az yarısı banyolu ve tuvaletli olacaktır. 8.2- En az % 10’u daire olacaktır. 8.3- Işıklandırma gözü yormayacak şekilde olacak, santrale bağlı telefon olacaktır. 8.4- Gardırop, şifoniyer, ayna, koltuk ve sehpalar bulunacaktır. 8.5-Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olacaktır. 8.6- Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan başka, bir çalışma masası, masa lambası, bir radyo ve televizyon olacaktır. 8.7- Dairelerde, yatak odası, banyo ve tuvalet olacaktır. 9- Katlarda yeteri kadar banyo ve tuvalet bulunacaktır. 10- Tuvalet ve banyolar kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplı olacaktır. 4757 11- Yemek verilmesi halinde, ikinci sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır. 12- Odalarda yatak sayısı her beş metrekareye bir olmak üzere en fazla iki adet olacaktır. 13- Tuvaleti olmayan odalarda aynalı lavabo bulunacaktır. 14- En az 150 cm genişliğinde yangın merdiveni bulunacaktır. c) Üçüncü sınıf otel ve pansiyon 1- Isıtma odalar dahil kalorifer veya soba ile yapılacaktır. 2- Zemin en az mozaik gibi malzeme ile kaplanacaktır. 3- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, plastik veya yağlı boya ile kaplı olacaktır. 4- Müracaat yeri ve vestiyer bulunacaktır. 5- Dinlenme salonunda yeterli sayıda masa, sandalye ve televizyon bulunacaktır. 6- Dinlenme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. 7- Odalarda; 7.1- En az % 20’si banyolu ve tuvaletli olacaktır. 7.2- Gardırop, ayna, sandalye ve sehpa bulunacaktır. 7.3- Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olacaktır. 8- Katlarda her 10 yatağa bir banyo ve tuvalet bulunacaktır. 9- Tuvalet ve banyolar kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. 10- Yemek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır. 11- Odalarda yatak sayısı her beş metrekareye bir olmak üzere en fazla üç adet olacaktır. J- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) GÜZELLİK SALONLARI (1) Güzellik salonları için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 1- Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde havalandırma ve aydınlatma yeterli olacak şekilde sağlanacaktır. 2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 4- İçerisinde işlemlerin gerçekleştirileceği cilt (yüz ve boyun) bakım birimi, epilasyon/depilasyon birimi, vücut bakım birimi, el ve ayak bakım birimi, bronzlaştırma birimi ile makyaj biriminden en az birinin bulunması zorunlu olmakla birlikte isteğe bağlı olarak kuaför birimi de bulundurulabilecektir. İçerisine yatak konulacak birim 6 m²’den küçük olmayacak ve birimlerin özelliğine göre mekanlar, müstakil ya da ortak mekan halinde düzenlenecektir. 5- Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içerisinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir bekleme salonu; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya ısılı sterilizatörler veya UV sterilizatörlerin bulunduğu bir sterilizasyon birimi bulunacaktır. (1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle (I) bölümünden sonra gelmek üzere (J) ve (K) bölümleri eklenmiş, mevcut (J), (K) ve (L) bölümleri (L), (M) ve (N) bölümleri olarak teselsül ettirilmiştir. 4758 6- Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, güzellik salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır. Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır. 7- Devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı ve ihtiyacı karşılayacak sayıda duş bulunacaktır. 8- Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır. 9- Görevli personel, hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giyecektir. 10- Güzellik salonunda, faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı olan bir sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip kişi olacaktır. Sorumlu müdür, sadece bir salonda sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluşta aynı zamanda mesleğini icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır. Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır: 10.1- Açılış ve faaliyetler ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek. 10.2- İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak. 10.3- Güzellik salonunun faaliyetlerinde, fiziki alt yapı, personel, cihaz ve malzemelerinde meydana gelen tüm değişiklikleri zamanında ruhsatlandırmaya yetkili makama bildirmek. 10.4- Güzellik salonunda, çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli iç denetimleri yapmak. 10.5- Güzellik salonu adına ilgili belgeleri onaylamak. 10.6- Güzellik salonunda yapılacak denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve denetime yardımcı olmak. 10.7- Uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun şekilde imha edilmesini sağlamak. 10.8- Güzellik salonunda bulunan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak. 10.9- Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırmak. 11 – (Ek: 5/11/2012-2012/3986 K; Değişik: 20/3/2017-2017/10085 K.) (Danıştay Onuncu Dairesinin 12/11/2020 tarihli ve E.:2017/1846; K.:2020/4821 sayılı kararı ile iptal; Güzellik salonlarına alınan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler yıllık olarak her yılın Aralık ayı sonu itibarıyla; yeni cihaz alınması durumunda ise on işgünü içinde, sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Güzellik salonlarında yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde il sağlık müdürlüğü temsilcisi de yer alır. Denetimlerde foto epilasyon cihazlarının nanometre aralığını tespit etmek için joulmetre ölçüm aleti veya benzeri aletler kullanılır. (1)) 12- Güzellik uzmanları, yetkili oldukları uygulamalardan ve bu uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan sorumlu müdür ile birlikte sorumludur. 13- Güzellik uzmanının yapabileceği işlemler şunlardır: 13.1- Cilt (yüz ve boyun) bakım biriminde: a. Kozmetik preparatlarla ve cihazlarla yapılan her türlü cilt temizliği uygulaması. b. Cildin her türlü bakımlarının yapılması. c. Cilde çeşitli ürünlerin yedirilmesi suretiyle yapılan iontoforez uygulamaları. d. Birimde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları. e. Makyaj uygulamaları. f. Kozmetik amaçlı çizimle yapılan kaş şekillendirmeleri. g. Protez kirpik ile ilgili uygulamalar. h. Cilt tipine uygun ürün önerilmesi. ı. Myo lifting ve pasif jimnastik uygulaması. (1) 5/11/2012 tarihli ve 2012/3986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Yönetmeliğin (EK-1)’inde yer alan ‘SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER’ kısmının ‘J- GÜZELLİK SALONLARI’ bölümüne (10) numaralı alt başlıktan sonra gelmek üzere (11) numaralı alt başlık eklenmiş, mevcut alt başlıklar buna göre teselsül ettirilmiştir. 4758-1 j. Vakum uygulamaları. k. Refleksofizyolojik uygulamalar. l. Sıcak ve soğuk uygulamalar. 13.2- Epilasyon/depilasyon biriminde: a. (Değişik: 20/3/2017-2017/10085 K.) (Danıştay Onuncu Dairesinin 12/11/2020 tarihli ve E.:2017/1846; K.:2020/4821 sayılı kararı ile iptal; Lazer epilasyon yöntemleri hariç tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan epilasyon ve depilasyon işlemleri (Epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanlarının, kullanacağı epilasyon cihazıyla ilgili 3308 sayılı Kanun kapsamında alınan ustalık belgesi veya mesleki ve teknik okulların ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya üniversitelerin ilgili lisans ve önlisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diploma veya Meslekî Yeterlilik Kurumundan alınan meslekî yeterlilik belgesinden birisine sahip olması zorunludur. Bu diploma ve belgelerin yurtdışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır. Millî Eğitim Bakanlığının tanıdığı ve önceden alınmış diğer diplomalar ve kurs bitirme belgeleri müktesep hak kapsamında değerlendirilir.).) b. Ağda uygulaması. 13.3- El ve ayak bakım biriminde: a. Kozmetik preparatlar ve cihazlarla el ve ayak cildinin her türlü bakımının yapılması. b. Manikür ve pedikür işlemleri. c. Protez tırnak uygulamaları. d. Tırnak süsleme. 13.4- Vücut bakım biriminde: a. Vücutta çeşitli cihazlarla yapılan selülit giderici uygulamalar. b. El ve alet ile lenf drenaj uygulaması. c. Lifting uygulaması. d. Elektrik akım sistemleri ile bakım. e. Oksijen ve ozon ile bakım. f. Vakum ve basınçla bakım. g. Isı veren cihazlarla bakım. h. SPA bakımları. ı. Birimde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları. 13.5- Bronzlaştırma biriminde: Bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları. 13.6- Makyaj biriminde: a. Artistik ve plastik makyaj uygulaması. b. İleri makyaj uygulamaları. c. Kaş ve kirpik şekillendirme. d. Protez kirpik uygulaması. 14- Birimlerde bulundurulması gerekli asgari araç, gereç ve ekipmanlar şunlardır: 14.1- Cilt (yüz ve boyun) bakım biriminde: a. Cilt bakım cihazı (Frimatör veya yüksek frekans veya vakum sprey veya iontoforez veya galvenik veya faradik akım ile kas stimülasyonu veya ultrason veya soft laser veya infraruj). b. Vapozon (buhar/ozon cihazı). c. Işıklı büyüteç. d. Güzellik uzmanının kullanacağı maske ve önlük. e. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi. f. Kozmetik uygulamalarda kullanılan ürünler. g. Ürün ve malzeme dolabı. h. Lifting cihazları (Galvanik veya faradik akım uygulayan cihazlar ve/veya soft laser, infraruj, ultrason ve/veya vibrasyon cihazları ve/veya vakum cihazları). ı. Cilt bakım uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Maske kabı, maske fırçası, tek kullanımlık spatula, el aynası, pamuk, sünger, cilt temizleme bezleri, saç için bant veya bone, havlu ve benzeri). 4758-2 14.2- Epilasyon/depilasyon biriminde: a. Epilasyon cihazı (Termoliz Sistem ve Elektroliz Sistemleri kapsayan Blend Sistem). b. Işıklı büyüteç. c. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi. d. Soyunma dolabı. e. Yüzeysel cilt dezenfektanları. f. Epilasyon ve depilasyon uygulamalarına yönelik sarf malzemeleri. g. Kozmetik ürünler. h. Depilasyon cihazları. ı. Epilasyon/depilasyon uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Cımbız, makas, eldiven, maske ve benzeri). 14.3- El ve ayak bakım biriminde: a. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi. b. Pamuk, sünger veya cilt temizleme bezleri. c. El ayak bakımı için kullanılan ürünler. d. Manikür ve pedikür uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları. 14.4- Vücut bakım biriminde: a. Elektro stimulasyon cihazı (Değişik akımlarla kas stimülasyonu yapan cihazlar ve pasif jimnastik cihazları). b. Pressoterapi cihazı. c. Derin ısı cihazı. d. Ultrason cihazı. e. Vakum cihazı. f. İnfraruj cihazı. g. Termostimulasyon cihazı. h. Masaj cihazı (Vibrasyonlu cihazlar veya elektrikle çalışan vuruş yapan cihazlar veya manuel kullanılan ekipmanlar ve cihazlar). ı. Lifting cihazı (Galvanik veya faradik akım uygulayan cihazlar veya soft laser, infraruj, ultrason veya vibrasyon cihazları veya vakum cihazları). j. Lifting ürünleri. k. Sauna çeşitleri veya buhar odaları veya basınçlı duşlar. l. Yüzeysel ısı veren cihaz ve ekipmanlar. m. Hidroterapi küveti ve ekipmanları. n. Buhar veya ozon veya aromaterapi yapan cihaz ve ekipmanlar. o. Vücut bakımı için kullanılan ürünler (Çeşitli yosunlar veya killer veya çamurlar veya parafin ve türevleri veya vücut bakım maskeleri veya bitkisel bakım ürünleri veya aromaterapi veya gemoterapi ürünleri). p. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi. r. Soyunma dolabı. s. Uzunluk ve çevre ölçer. t. Tartı aleti. u. Duş kabini. 4758-3 14.5. Bronzlaştırma biriminde: a. Solaryum cihazları. b. Kişisel koruyucu gözlükler. c. Cihazların temizliği için dezenfektanlar. d. Soyunma dolabı. 14.6- Makyaj birimi: a. Renkli kozmetikler. b. Aplikatörler. c. Takma kirpik. d. Çizim kalemi. e. Sterilizasyon için sıvı malzeme. f. Makyaj uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Ayna, fırça, makas, cımbız, eldiven, maske ve benzeri). 15- Güzellik salonlarında yapılacak işlemlerde güzellik uzmanının sorumluluğu altında çalışacak personel 3308 sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar ya da kurslardan alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine yahut meslek odalarından dalında alınan kalfalık belgesine veyahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır. 16- Güzellik salonlarında yasak olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. 16.1- Güzellik salonlarının tanıtıcı reklam, tabela ve basılı belgelerinde güzellik merkezini çağrıştıracak ifadeler kullanılamaz ve açıkça ‘güzellik salonu’ ifadesi kullanılır. 16.2- Güzellik salonlarında, kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vadeden, tüketiciyi yanıltıcı reklâm faaliyetinde bulunulamaz. 16.3- Güzellik salonlarının reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetlerinde lazer epilasyon, lazer veya IPL ile akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi yapılır biçiminde tanımlar kullanılamaz. 16.4- Güzellik salonunda tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz. 16.5- Güzellik salonlarında deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamaz. 16.6- Solaryum biriminde, bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları dışındaki işlemler uygulanamaz. 16.7- Güzellik salonlarında, cilt bakım birimi ile vücut bakım biriminde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları hariç masaj yapılamaz. 16.8- Güzellik salonlarında cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik yüzeysel olarak % 30’luk oranın üzerinde alfa hidroksi asitler ve türevlerinin kullanımı suretiyle kimyasal ve bitkisel peeling uygulamaları ile cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik mekanik peeling uygulamaları yapılamaz. 16.9- Güzellik salonlarında yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya satılamaz. 4758-4 K- (Ek: 29/6/2010-2010/671 K.) MASAJ SALONLARI (1) Masaj salonları için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 1- Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde yeterli havalandırma ve aydınlatma sağlanacaktır. 2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 4- Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir bekleme salonu; içinde masaj yapılacak 6 m2 den küçük olmamak üzere hazırlanmış masaj masası bulunan uygulama odası; kıyafetlerin değiştirilebileceği soyunma odası; masajdan sonra dinlenmek için kullanılmak üzere dinlenme odası; sadece personelin kullanımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılmış personel odası; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için bir sterilizasyon birimi bulunacaktır. 5- Masaj salonunda; uygulanacak masaj tekniğine uygun masaj masası, destek minderleri, tabure, masaj uygulamalarında kullanılacak tekstil ürünleri, terlik, masaj kremi, masaj yağı, pudra, losyon gibi diğer tür ürünler bulunacaktır. 6- Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, masaj salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır. Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır. 7- Uygulama odalarının her birinde devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı, duş kabini, tuvalet ve saç kurutma makinesi bulunacaktır. 8- Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu ve peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır. 9- Görevli personel, hizmetlerine uygun beyaz önlük veya üniforma giyecektir. 10- Masaj salonunda bir sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür; Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma ile birlikte 3308 sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır. Sorumlu müdür, sadece bir salonda sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluşta aynı zamanda mesleğini de icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır. Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır: 10.1- Açılış ve faaliyetler ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek. (1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle (I) bölümünden sonra gelmek üzere (J) ve (K) bölümleri eklenmiş, mevcut (J), (K) ve (L) bölümleri (L), (M) ve (N) bölümleri olarak teselsül ettirilmiştir. 4758-5 10.2- İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak. 10.3- Masaj salonunun faaliyetlerinde, fiziki alt yapı, personel, cihaz ve malzemelerde meydana gelen tüm değişiklikleri zamanında, ruhsatlandırmaya yetkili makama bildirmek. 10.4- Masaj salonunda, çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli iç denetimleri yapmak. 10.5- Masaj salonu adına ilgili belgeleri onaylamak. 10.6- Masaj salonunda yapılacak denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve denetime yardımcı olmak. 10.7- Uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun şekilde imha edilmesini sağlamak. 10.8- Masaj salonunda bulunan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak. 10.9- Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırmak. 11- Sorumlu müdür, salonda gerçekleştirilen uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan sorumludur. 12- Masaj salonlarında, tedavi amaçlı masaj teknikleri uygulanamayacaktır. Sorumlu müdürün sorumluluğunda masaj tekniklerini uygulayacak personel ilgili alanda 3308 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre alınmış kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine yahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır. 13- Masaj salonlarında yasak olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. 13.1- Kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vaad eden, tüketiciyi yanıltıcı reklam faaliyetinde bulunulamaz. 13.2- Yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya satılamaz. 13.3- Tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz. 13.4- Deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamaz. 13.5- Onsekiz yaş altındakiler çalıştırılamaz ve bu yaşın altında bulunan kişilere hizmet verilemez. L- HAMAM, SAUNA VE BENZERİ YERLER(1) Hamam ve saunalar için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: a) Hamamlar 1- Hamam soyunma, yıkanma ve dinlenme yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 2- Çalışanların saç, sakal ve tırnakları kesilmiş ve temizlenmiş olacak, hastalıklarının bulunmadığına ilişkin sağlık raporu bulunacaktır. Bu raporlar altı ayda bir yenilenecektir. (1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle (I) bölümünden sonra gelmek üzere (J) ve (K) bölümleri eklenmiş, mevcut (J), (K) ve (L) bölümleri (L), (M) ve (N) bölümleri olarak teselsül ettirilmiştir. 4758-6 3- Müşteriler için kullanılan havlu ve benzeri takımlar ayrı olacak ve her kullanımdan sonra yıkanacak ve dezenfekte edilecektir. 4- Kese, lif, sünger gibi müşteri temizliğinde kullanılacak malzemeler sıhhî şartları haiz olacak ve her kullanımdan sonra usulünce temizlenecektir. b) Saunalar 1- En az beş adet soyunma kabini bulunacaktır. Yıkanma yerlerinden başka en az iki adet soğuk ve sıcak duş yeri bulunacaktır. 2- Sauna odası en az 9 m3 olacaktır. Sauna odasının etrafı fırınlanmış gürgen ağacı ile kaplı olacak ve kademeli oturma yerleri bulunacaktır. 3- Sağlık ve hijyen yönünden saunaya girmesinde sakınca bulunan kişilere yönelik uyarıcı levhalar konulacaktır. 4- İç sıcaklığı gösteren termometreler bulundurulacaktır. Hamam ve saunalar yetkili idareler tarafından özelliklerine ve sunduğu hizmet durumuna göre birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olarak sınıflandırılabilir. M- BERBER ve KUAFÖRLER(1) Berber ve kuaförlerde ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına göre aşağıdaki şartlar aranır: a) Birinci sınıf berber ve kuaför salonu 1- Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır. 2- Çalışma masaları tek tip, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan olacaktır. 3- İşyeri, bekleme salonu ile çalışma bölümlerinden oluşacak, vestiyer ve yeteri kadar misafir koltuğu bulunacaktır. 4- Salonun zemini seramik, mermer veya ahşap parke gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplı olacaktır. 5- Isıtma, soğutma ve havalandırma klima veya kaloriferle olacaktır. 6- Zemin ve duvarları seramik, mermer ve benzeri maddelerle kaplı en az bir adet lavabolu tuvalet bulunacaktır. 7- Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir. 8- Kullanılan tıraş malzemelerinden metal ve plastik olanlarının temizleneceği sterilizatör ve otoklav bulunacaktır. 9- Her bir müşteri için ayrı ayrı, yıkanmış havlu ve örtü kullanılacaktır. 10- Şehir şebekesine bağlı sıcak ve soğuk su bulunacaktır. 11- Müşterilerin randevuyla kabul edilebileceği sistem kurulacaktır. 12- Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir. b) İkinci sınıf kuaför ve berber salonu 1- Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır. 2- Çalışma masaları tek tip, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan olacaktır. 3- Çalışma masalarının bulunduğu duvar kısmı 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans veya mermer kaplı olacaktır. 4- Salonun zemini seramik, mermer veya mozaik gibi temizlenebilir, yıkanabilir madde ile kaplı olacaktır. 5- Havalandırma aspiratörle yapılacaktır. Isıtma yeterli seviyede olacaktır. 6- Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir. 7- Her bir müşteri için ayrı ayrı yıkanmış havlu ve örtü kullanılacaktır. (1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle (I) bölümünden sonra gelmek üzere (J) ve (K) bölümleri eklenmiş, mevcut (J), (K) ve (L) bölümleri (L), (M) ve (N) bölümleri olarak teselsül ettirilmiştir. 4758-7 8- Şehir şebekesine bağlı sıcak ve soğuk su bulunacaktır. 9- Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir. c) Üçüncü sınıf kuaför ve berber salonu 1- Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır. 2- Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir. 3- Şehir şebekesine bağlı akar sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacak veya musluklu yeterli deposu bulunacaktır. 4- Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir. 5- Zemini su geçirmez madde ile kaplı olacak ve ızgaralı sifon bulunacaktır. 6- Duvarlar su geçmez madde veya yağlı boya olacaktır. 7- Çalışma masaları mermer veya su geçirmez bir madde ile kaplı olacaktır 8- Isıtma yeterli seviyede olacaktır. 9- Askılık bulunacaktır. N- TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR (…)(1)(2) Taksi durağı ve yazıhanesi, kapalı ve açık otoparklarda ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: (2) a) Taksi durağı 1- En az sekiz araba park edebilecek alana sahip olacaktır. 2- İşletme yazıhanesinde bir ecza dolabı bulunacaktır. 3- Park alanın tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rögarlarına verilecektir. 4- Yollar üzerinde bulunan duraklar trafiğe mani olmayacak şekilde tespit edilecektir. 5- Telefon ve telsiz sistemi bulunacaktır. 6- Taksi duraklarında şoförlerin isimleri ve fotoğrafları görünür şekilde asılacaktır. 7- Taksilerde şoförle ilgili kimlik bilgileri müşterinin görebileceği şekilde asılacaktır. 8- Çalışanlar, işyerinin belirlediği kıyafeti giyecektir. b) Kapalı otoparklar 1- Kullanış amacına uygun yapı kullanma izni belgesi olacaktır. 2- Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecektir. 3- Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır. 4- Yıkama yağlama dışında başka bir faaliyet gösterilmeyecektir. 5- Su ve diğer atıklar kanallara veya fosseptik çukurlarına akıtılacaktır. 6- Araçların park edeceği alanlar eni en az dört metre olacak şekilde işaretlerle ayrılacaktır. 7- Park için giren araç sahiplerine aracın plakası, cinsi ve park saatini gösteren belge verilecektir. 8- Park yerinin zemini beton veya mozaik olacaktır. 9- Park yerinin havalandırılması ve aydınlatılması için gerekli tesisat kurulacaktır. 10- Sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır. c) Açık otoparklar 1- Açık otopark olarak kullanılan yerin mülkiyet sahibinden tapu tescil belgesine göre muvafakat alınacaktır. (1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle (I) bölümünden sonra gelmek üzere (J) ve (K) bölümleri eklenmiş, mevcut (J), (K) ve (L) bölümleri (L), (M) ve (N) bölümleri olarak teselsül ettirilmiştir. (2) 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2626 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10 uncu maddesiyle, bu bölüm başlığındaki ‘VE OTO GALERİLERİ’ ibaresi başlıktan çıkartılmış, aynı bölümün birinci fıkrasındaki ‘kapalı ve açık otoparklar ve oto galerilerinde’ ibaresi ‘kapalı ve açık otoparklarda’ şeklinde değiştirilmiştir. 4758-8 2- Açık otoparkta yapılacak kontrol kulübesi prefabrike veya kolay taşınabilir bir malzemeden yapılacak olup, en az 9 m3 hacme sahip olacaktır. 3- İşyeri kapı numarası alınmış olacaktır. 4- Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecek, trafik açısından uygun olacaktır. 5- Açık otoparkın park alanlarının zemini beton veya asfalt olacaktır. 6- Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır. 7- Kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alınan yerlerde açık otopark açılamaz. 8- Plan değişikliği veya mülkiyet değişikliği nedeniyle oluşacak durumlarda yeni malikin veya maliklerin muvafakati olmadan işletmeye devam edilemez. d) (Mülga:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/10 md.) Oto galerileri O- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/11 md.) TAŞINMAZ TİCARETİ YAPILAN İŞ YERLERİ Taşınmaz ticaretinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 1- Faaliyet alanı, ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız bölüm niteliğine sahip olacaktır. 2- Faaliyet alanı, en az yirmi metrekare olacaktır. Ancak birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdiği iş yerinde faaliyet alanı her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için beş metrekare artırılarak hesaplanacaktır. 3- İçinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunacaktır. 4- İkamet amacıyla kullanılmayacaktır. 5- Taşınmaz ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır. 6- Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu bölümün ilgili maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir. Ö- (Ek:RG-25/12/2020-31345-C.K-3327/3 md.) VALE HİZMETİNİ TALİ OLARAK VEREN İŞYERLERİ İLE ASLİ OLARAK VEREN İŞLETMELER Vale hizmetini tali olarak veren işyerleri ile asli olarak veren işletmelerde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 1- Vale hizmeti veren sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde bu hizmet ana faaliyet konusuna tali faaliyet olarak işlenir. Ruhsatına vale hizmetini işletmeyen işyerleri bu hizmeti veremez. 2- Vale hizmeti alan müşterilerin sahip olduğu haklar müşterilerin göreceği şekilde ilan edilir. 3- Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde tabelada belirtilir. 4- Araç içerisinde kıymetli eşya bırakılmamasına ilişkin uyarı yazısı bulundurulur. 5- Kendi parseli içerisinde otoparkı olan işyerleri, ücretsiz otopark alanlarına müşteriyi yönlendirmek için yönlendirme işaretleri kullanır. 6- Vale noktalarında; vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirtir levha herkesin göreceği şekilde asılır. 7- Vale hizmeti sunulan alanlarda vale görevlilerine değişik hava şartları için gerekli ekipmanlar sağlanır. 8- Araç teslim fişi bastırılıp vale görevlisine teslim edilir. 9- Vale/Garaj Sigorta poliçesi ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçesi yaptırılır. 4759 EK-2 GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ A) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 1- ENERJİ SANAYİİ 1.1- Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri, 1.2- Nükleer enerji santralleri. 2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ: 2.1- Sıcak haddeleme tesisleri, her türlü demir çelik fabrikaları, metal boru üretim tesisleri, metal kaplama tesisleri, 2.2- 50 ton/yıl ve üzerinde kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler ile soğuk haddeleme tesisleri, 2.3- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve benzeri maddelerle kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri, 2.4- Gemi söküm yerleri ile 20 metre ve daha uzun boylarda gemi iskeleti ve gemi bölümleri imal ve tamir yerleri, 2.5- Kara, hava, demiryolu araçları, içten yanmalı motor ile iş makineleri üretim fabrikaları. 3- MADEN SANAYİİ (Değişik: 23/5/2011-2011/1900 K.) 3.1- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri ile 5 ton/saat ve üzeri kapasitede olan çimento öğütme, paketleme ve karıştırma tesisleri, 3.2-Seramik ve porselen fabrikaları, 3.3- Alçı, kireç ve benzeri fabrikaları, 3.4- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler, 3.5-Asbest madeni üretimi ve üretime yönelik tesisler ile asbest katkılı ürünleri işleme ve biçimlendirme tesisleri, 3.6-Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri, 3.7- 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler, 3.8- 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarma ve cevher hazırlama tesisleri, 3.9-Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri, 3.10-Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan I. Ve II. Grup madenlerin her türlü işlemden geçirilmesi (kırma, eleme, öğütme, yıkama ve benzeri) projelerinden 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitede olanlar. 4- KİMYA SANAYİİ 4.1-Temel organik kimyasalların üretildiği kimya tesisleri 4.1.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler, esterler, asetatlar, eterler, peroksitler, yapay reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar, ayçiçeğini kabuğundan ayırıp iç üretim yapacak biyoyakıt üreten işyerleri, 4.1.2- Sülfürlü, fosforlu, halojenli hidrokarbonlar üretim tesisleri, 4760 4.1.3- Temel plastik hammaddeleri ile kimyasal elyaf (polimeriler, sentetik lif veya selüloz tabanlı lifler) üretim tesisleri, 4.1.4- Sentetik kauçuklar üretim tesisleri, 4.1.5- Sentetik, selülozik veya su bazlı boyalar ve pigmentler üretim tesisleri, 4.1.6- Madeni ve nebati, yüzey koruyucu ve kimyasalları (vernik, cila gibi) üretim tesisleri, 4.1.7- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) 75 ton/gün üzeri hazır sıva ve ıslak sıva üretim tesisleri, (1) 4.1.8- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Yapışkan ambalaj, yara bandı, medikal bantlar ile endüstriyel bantlar üretim tesisleri, (1) 4.1.9- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Diğer organik kimyasalların ve karışımlarının üretim yerleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler (polimerizasyon işlemi gerçekleştirilen tesisler.) (1) (1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle bu alt başlıkta yer alan (4.1.6) numaralı maddeden sonra gelmek üzere iki madde eklenmiş, mevcut (4.1.7) numaralı madde (4.1.9) olarak teselsül ettirilmiştir. 4761 4.2-Temel inorganik kimyasalların üretildiği tesisler 4.2.1- Amonyum klorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat ve gümüş nitrat gibi kimyasalların üretildiği tesisler, 4.2.2- Amonyak, hidrojen, oksijen, azot, flor gibi gazlar ve bunların bileşiklerin üretim ve dolum tesisleri ile sülfür bileşikleri, karbon oksitler gibi oksitleyici bileşiklerin üretildiği tesisler, 4.2.3- Kromik asit, hidroklorik asit, fosforik asit, nitrik asit, sülfürik asit, oleum ve sülfürlü asit üretim ve depolanma tesisleri, 4.2.4- Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde üretim tesisleri, 4.2.5- Diğer inorganik kimyasalların ve karışımlarının üretim yerleri, 4.3- Fosfor, azot veya potasyum tabanlı basit veya bileşik haldeki gübre üretim tesisleri, 4.4-Temel bitkisel sağlık ürünleri, tıbbî müstahzarat ürünleri ile biositlerin fabrikasyon olarak üretildiği tesisler, 4.5- Kimyasal veya biyolojik yöntemlerle ilaç hammaddelerinin üretildiği tesisler, 4.6- Patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları, 4.7- 1 ton/gün ve üzeri kapasiteli sabun üretim tesisleri ile sulfonlama yapılan deterjan fabrikaları, 4.8- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Cam ve cam eşya üretim fabrikaları, ısıcam, temperli cam, baskılı cam imalat, kesme ve işleme tesisleri, 4.9- Pleksiglas, poliester imalathaneleri, 4.10- Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları üretim tesisleri, 4.11- Deri yakma eksraktları (zırnık) üretim tesisleri, 4.12- Pil, batarya ve akü imal tesisleri, 4.13- Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretildiği tesisler, 4.14- 50 HP ve üzeri motor gücü kullanan kauçuk ve lastik üretim ve kaplama ve lastik eşya üretim tesisleri, lastik fabrikaları ve kablo fabrikaları, 4.15- İlaç ve ilaç hammaddelerinin bir arada üretildiği tesisler, 4.16- Parlayıcı madde üretim tesisleri, 4.17- 100 HP ve üzeri motor gücü kapasitedeki plastik, plaksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri vb. yapan yerler, 4.18- Selüloz ve selüloit fabrikaları, 4.19- Asfalt ve zift üretme, işleme tesisleri, 4.20- Karpit, asetilen, sentetik benzin üretim ve dolum tesisleri, 4.21- Plastik hammaddesi üretim tesisleri, 4.22- Çocuk bezi ve kadın bağı üretim tesisleri. 5-PETROKİMYA SANAYİİ 5.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Madeni yağ üretim tesisleri, petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, döküm çamuru ve madeni yağ konusunda faaliyet gösteren işletmeler, 5.2- Havagazı ve kok fabrikaları ile doğal gaz ve kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri, 5.3- Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm ve üzeri çaplı borularla taşıma tesisleri, 5.4- Sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz dolum tesisleri ile 30 ton ve üzeri kapasitede olan sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri, 5.5- Toplam depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün depolama tesisleri, 5.6- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) İçerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 150 m3 ve üzeri depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri, 5.7- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Biyodizel üretim yerleri. 4762 6-GIDA MaddeLERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ 6.1- Şeker fabrikaları, 6.2- Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde edilen fabrikalar, 6.3- 10 ton/gün ve üzeri kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, 6.4- Kırmızı et kombina ve 1 inci ve 2 nci sınıf mezbahalar ile kanatlı et kombina ve kesimhaneler, 6.5- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Su ürünleri, salyangoz, kurbağa ve benzeri ürün işleme yerleri ile gemileri, 6.6- 500 ton/gün ve üzeri yem ve un fabrikaları, 6.7- Maya üretim tesisleri, 6.8- Fermantasyon ile alkollü içki üreten fabrikalar, malt tesisleri, 6.9- Kökeni hayvansal olan maddelerden balık unu, balık yağı, yem, yemlik, preparat vb. üretim tesisleri, 6.10- Endüstriyel nişasta üretim tesisleri, 6.11- Genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar ile işlem yapılan yerler. 6.12- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Üzüm çekirdeği, keten tohumu işleme ve paketleme tesisi. 7-ATIK MaddeLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ SANAYİ 7.1- Atık yağ ve benzeri geri kazanım tesisleri, 7.2- Rendering tesisleri, 7.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Tehlikeli ve tıbbi atık yakma tesisleri ve tıbbi atık sterilizasyon tesisleri, 7.4- Katı atık depolama tesisleri, 7.5- Evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretim tesisleri, 7.6- Nükleer yakıtların yeniden işlenmesi veya çeşitli metotlarla bertaraf edilmesi ile ilgili tesisler. 8-TEKSTİL SANAYİİ 8.1- Boyama, apreleme, kasarlama ve benzeri işlem yapan dokuma fabrikaları ile 500 HP üzeri motor gücü kullanan konfeksiyon fabrikaları, 8.2- Sentetik elyaf iplik ve halı fabrikaları, 8.3- 100 HP üzeri motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal yerleri, 8.4- 500 HP üzeri motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal yerleri. 9-DİĞERLERİ 9.1- Ham deri işleme tesisleri, 9.2- Ağacın kimyasal prosese tabi tutulduğu (kontrplak, ağaç kaplama vb) ve suni tahta üretim tesisleri, 9.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Her çeşit karton, mukavva ve mukavva entegre üretim fabrikaları, selülozik yumurta ve meyve viyolleri üretim tesisleri, 9.4- Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya eş değeri diğer kanatlılar, 30 kg ve üzeri 3.000 baş ve üzeri domuz besi çiftlikleri ve 900 baş ve üzeri dişi domuz üretim çiftlikleri, B) İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 1-ENERJİ SANAYİİ 1.1- Toplam ısıl gücü 20 MW altında kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri, 1.2- Torba yakıt üretim tesisleri, 1.3- Odun kömürü imal yerleri, 1.4- Rüzgar enerji santralleri, 1.5- Jeotermal enerji santralleri ile bu enerjiden 5 MW ve üzerinde kullanan tesisler. 1.6- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Hidroelektrik santralleri (HES). 2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ 2.1- Kurşun kalay ve benzeri maddelerden tüp, klişe ve harf gibi malzemelerin imal edildiği tesisler, 4762-1 2.2- 50 Ton/yıl dan düşük kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler ile soğuk haddeleme tesisleri, 2.3- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi elektro mekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve diğer maddelerle çeşitli metotlarla kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri, 2.4- 20 HP den fazla motor gücü kullanan matbaalar ile baskı tesisleri, 2.5- 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi fırça, tarak imal yerleri, 2.6- Balata imal yerleri, 2.7- Zımpara fabrikaları, 2.8- 20 metreden daha kısa boylarda gemi iskeleti ve gemi bölümleri imal ve tamir yerleri. 2.9- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) LPG oto dönüşüm tesisleri. 3- MADEN SANAYİİ (Değişik: 23/5/2011-2011/1900 K.) 3.1- Her türlü tuz fabrikaları, 3.2- Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri, 3.3-Kapasitesi 75 ton/günün altında olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler, 3.4-Değirmen taşı ve bileği atölyeleri, 3.5-Volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 75 ton/günden küçük olan prefabrike konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri, 3.6-Çimento, çakıl kum, cüruf ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı yalıtım döşeme ve sair malzemeleri imal tesisleri, 3.7- Mozaik imal yerleri, 3.8- Maden cevheri depolama yerleri, 3.9- Kum ocakları, kum yıkama ve eleme tesisleri, 3.10- Hazır beton tesisleri, 3.11- 5 ton/saatten düşük kapasitedeki çimento öğütme ve paketleme tesisleri, 3.12- Kükürt eleme, öğütme ve paketleme tesisleri, 3.13- Her türlü madenin çıkarılması (birinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer almayanlar) 3.14-5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 250.000m2ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri, 3.15-Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler, 3.16-1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkarılması ve depolanması, 3.17-Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan ve birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında olmayan I. Ve II. Grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma, eleme, öğütme, yıkama ve benzeri), 3.18-50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ile bu madenlerin her türlü işleme tesisleri, 3.19-Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer almayan cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri, 3.20- Yeraltı maden ocakları. 4762-2 4- KİMYA SANAYİİ 4.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Tutkal, zamk ve yapıştırıcı madde üretim tesisleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler, 4.2- Her çeşit kozmetik ürünleri üretim tesisleri, 4.3- Mürekkep üretme tesisleri, 4.4- 100 HP’den düşük motor gücü kapasitedeki plastik, pleksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri ve benzerlerini yapan yerler, 4.5- Sunî inci, boncuk ve benzerleri üretim yerleri, 4.6- Melamin eşya üretim yerleri, 4.7- Tuz ruhu, çamaşır suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden sulandırarak ve ambalajlayarak satışa sunan yerler, 4.8- Çamaşır sodası ve çivit imal yerleri, 4.9- 50 HP’den az motor gücü bulunan lastik kaplama ve lastik eşya üretim tesisleri, kablo fabrikaları, 4.10- Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde depolama tesisleri, 4.11- Madeni ve nebati boya, cila, vernik atölyeleri ile dolum ve paketleme yerleri, 4.12- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları depoları ile paketleme ve toptan satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya litre üzeri ise) 4.13- Sulfonlama yapılmayan deterjan fabrikaları ile 1 ton/günden düşük kapasiteli sabun üretim tesisleri, 4.14- Farmasotik teknolojilerin gerektirdiği fiziksel yöntemlerle mamul ilaç üreten tıbbi müstahzarat laboratuarları, 4.15- 50 HP’den düşük motor gücü bulunan kauçuk ve lastik üretim tesisleri, lastik imalat ve kaplama tesisleri ile kablo fabrikaları, 4.16- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Zirkon silikat, seramik sır ve seramik boyası üretim tesisleri, 4.17- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Varil ve IBC depo yıkama, boyama geri dönüşüm tesisleri, 4.18- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Havuzsuyu kimyasalları, yüzey dezenfektanları ve içme suyu dezenfektanları üretim tesisleri, 4.19- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)75 ton/gün altında hazır sıva ve ıslak sıva üretim tesisleri, 4.20- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Zehirsiz fare yapıştırıcısı dolum tesisleri. 5- PETROKİMYA SANAYİİ 5.1- 30 ton altında sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri, 5.2- Toplam depolama kapasitesi 500 m3’ten az doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün depolama tesisleri, 4763 5.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Marina, akaryakıt ve/veya otogaz istasyonları ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan en az 8 m3’ten 150 m3’e kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri, 5.4- Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm’den küçük çaplı borularla taşıma tesisleri, 5.5- 250 kg-500 kg arasında kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri. 6- GIDA MaddeLERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ 6.1- 1 ton/gün -10 ton/gün arasında kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, 6.2- 500 ton/gün’den az olan yem ve un fabrikaları, 6.3- Kültür mantarı üretim tesisleri, 6.4- Makarna, irmik, gofret, bisküvi fabrikaları, 6.5- Çiğit fabrikaları, 6.6- Çay fabrikaları ve 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki çay paketleme tesisleri, 6.7- Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri hariç atölye mahiyetindeki yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden büyük bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri, 6.8- Glikoz, nişasta (endüstriyel nişasta hariç), dekstrin (kola) ve emsali maddeler üretim tesisleri, 6.9- Meşrubat üretim tesisleri, 6.10- Fruko, eskimo ve dondurmayı fabrikasyon halinde üreten tesisler, 6.11- Günlük olarak 1.000 kg/gün ve üzeri şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler üreten tesisler, 6.12- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Meyve, sebze işleme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikaları, ayçiçeğini kabuğundan ayıran iç üretim tesisleri, 6.13- Meyan kökü, şerbetçiotu vb. bitkilerin işlendiği tesisler, 6.14- Çiklet fabrikaları, 6.15- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Günlük üretimi 1.000 kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten, asgari yüksekliği 3,5 metre ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 400 m2; büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 300 m2; köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 250 m2 ve üzeri genişlikteki yerler, 6.16- Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi ve üzerinde yemek üretimi yapan tesisler, 6.17- Hayvansal yağların eritildiği tesisler, 6.18- Buz üretim tesisleri, 6.19- Fabrikasyon olarak çerez üretim tesisleri, 6.20- İçme amaçlı doğal bitkilerin işlendiği ve paketlendiği tesisler, 6.21- 500 kg / günden büyük kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri, 6.22- Meyve, sebze, bakliyat ve hububatı olgunlaştırma kurutma, mumlama ve ambalajlama tesisleri, 6.23- Hazır gıdaların ambalajlandığı tesisler, 6.24- Gıda katkı maddesi üreten tesisler, 6.25- Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim tesisleri, 6.26 -Her türlü meyve suyu üretme ve paketleme tesisleri, 4764 6.27- 500 kg/gün ve üzerinde fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri üreten tesisler, 6.28- Yumurtanın konserve edildiği tesisler, 6.29- Fermantasyon ile alkolü içki üreten atölye mahiyetindeki tesisler, 6.30- Dondurulmuş gıda üretim tesisleri, 6.31- Çocuk mamaları ve ek besin üretim tesisleri, 6.32- İçecek tozu üretim tesisleri, 6.33- Toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üretim tesisleri, 6.34- Tahin, helva, pekmez ve çikolata üretim tesisleri, 6.35- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Fındık, fıstık, badem, ceviz kırma ve kavurma tesisleri, 500 kg/gün ve üzeri fındık, ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri, 6.36- Sakatat işleme tesisleri, 6.37- 75 kg / saat ve büyük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş hazırlama tesisleri, 6.38- 10 HP ve üzeri motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve soğuk hava depoları, 6.39- 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisleri, 6.40- Gıda ışınlama yerleri, 6.41- 3 üncü sınıf kırmızı et mezbahaları. 6.42- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Hammaddeden başlayarak preform ve polietilen tereftelat (pet) imalat ünitesi bulunan içme suyu şişeleme tesisleri. 7- ATIK MaddeLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ SANAYİ 7.1- Kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal tesisleri, 7.2- Kullanılmayan et ve hayvan cesetleri yakma tesisleri, 7.3- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Katı atık ara transfer istasyonları, katı atık aktarma istasyonları, 7.4- Kompostlama tesisleri, 7.5- Nüfusu 50.000 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ait atık su arıtma tesisleri, 8- TEKSTİL SANAYİİ 8.1- 50-500 HP arasında motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon tesisleri, 8.2- Çırçır fabrikaları, 8.3- Isıtıcı minder üretim tesisleri, 8.4- Yün, kıl, tiftik, kuş tüyü vb. yıkama ve işleme tesisleri, 8.5- 50-500 HP arasında motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal tesisleri, 8.6- 100 HP’den düşük motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal tesisleri. 9-DİĞERLERİ 9.1- Yangın söndürme tüplerine dolum yapılan yerler, 9.2-Mum ve balmumu üretim tesisleri, 9.3- Camdan süs eşyası, ayna vb. madde üreten tesisler, 9.4- Halı ve kilim dokuma ve boyama atölyeleri, 9.5- Linteks, hidrofil pamuk üretim tesisleri, 9.6- 50 HP’den fazla motor gücü kullanan ağaç eşya işleme ve tamir yerleri, 4765 9.7- Tomruk ve kereste depoları, 9.8- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Her nevi hurda depoları, katı atık depolama tesisleri ile evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretimi konusunda faaliyet gösteren işletmeler (metal, kağıt, karton, pet, plastik, cam hurda ve atıkları kaynağından karışık toplayarak biriktiren, depolandığı yerden alınarak cinslerine göre ayrıştıran ve nakliye edilebilmesi için preslenen, preslenmiş hurdaların ayrı ayrı depolanarak sonra geri kazanım firmalarına gönderen tesis), 9.9- Steril katgüt üretim tesisleri, 9.10- Herhangi bir işlem yapılmayan ham deri depoları, 9.11- Bağırsak temizleme işleme yerleri ile işlenmiş bağırsaktan eşya üretim tesisleri, 9.12- Bitkisel yemler ve hazır preparatlardan karma yem üretim tesisleri, 9.13- Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat işleri ile ilgili depolar, 9.14- Bir üretim periyodunda 20.000-60.000 adet arası tavuk, 30.000-85.000 adet arası piliç veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 1.000-3.000 baş arası domuz besi çiftlikleri ve 300-900 baş arası dişi domuz üretim çiftlikleri, 500 adet ve üzeri büyükbaş ve 1.000 adet ve üzeri kapasitedeki küçükbaş kapasiteli büyükbaş ve küçükbaş besi tesisleri, 9.15- Bitkisel liflerden sicim, halat, hasır vb. üretim tesisleri, 9.16- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Oto bakım ve servis istasyonları; kaporta, boya, motor bakımı, elektrik, oto egzozcuları, 9.17- Düğme, fermuar, şemsiye vb. üretim tesisleri, 9.18- Kibrit fabrikaları, 9.19- Gaz maskesi üretim tesisleri, 9.20- Kurşunkalem fabrikaları, 9.21- Tütün işleme ve sigara fabrikaları, 9.22- Nüfusu 50.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerine ait atık su arıtma tesisleri ile istihdam kapasitesi 20.000 ve üzerinde olan ihtisas ve karma organize sanayi bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri. 9.23- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Organik gübre üreten işyerleri, 9.24- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Hurda kağıt balyalama tesisleri, 9.25- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Motorlu araç boyalarının kumlama yoluyla temizlendiği işyerleri, 9.26- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu üretimi yapan tesisler. 9.27- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Oluklu mukavva üretim tesisleri, 9.28- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Alüminyum ve çeşitli folyolardan gıda, tarım ve ilaç ambalaj maddeleri üretim tesisleri. 9.29- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/12 md.) Açık alanda sergilenen ikinci el motorlu kara taşıtı pazarları, C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 1- ENERJİ SANAYİİ (Değişik:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/13 md.) 1.1- Akü tamir yerleri, 1.2- Elektrik enerjisi ile çalışan araçların elektrik ihtiyacını temin edebilmeleri için otoparklarda, alışveriş merkezlerinin otopark alanı olarak ayrılmış yerlerinde, akaryakıt istasyonlarında veya yetkili idarece uygun görülecek ve imar planında bu amaca ayrılmış olan diğer yerlerde müstakil olarak kurulacak elektrikli araç şarj istasyonları, 1.2.1- Elektrikli araçların elektrik ihtiyacını temin edebilmeleri için otoparklar, alışveriş merkezleri veya akaryakıt istasyonlarında kurulacak elektrikli araç şarj istasyonları, kurulu bulunduğu iş yerinin ana faaliyet dalı esas alınarak düzenlenen ruhsatta tali faaliyet olarak belirtilir. (Ek cümle:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/9 md.) Ancak araç şarj istasyonu ile istasyonun kurulacağı iş yerinin işletmecisinin farklı kişiler olması halinde araç şarj istasyonuna müstakil ruhsat düzenlenir. 1.2.2- (Ek:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/9 md.) Tamamı aynı yetkili idare sınırları içinde olmak kaydıyla, müstakil olarak kurulan araç şarj istasyonu adresinden başka yerlerde bulunan ve istasyon tarafından uzaktan veya yerinde yönetilebilen ve yetkili idarenin uygun göreceği yerlerde bulunan araç şarj üniteleri, araç şarj istasyonu için düzenlenen ruhsatta belirtilerek istasyon ve tüm üniteler için tek ruhsat düzenlenir. 2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ 2.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) 50 HP’den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan her nevi elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj ve tamir atölyeleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri, 4766 2.2- Harf dökümü yapmayan ve 20 HP’den az motor gücü kullanan matbaalar ve baskı yerleri. 3- MADEN SANAYİİ (Değişik: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) 3.1- İnşaat malzemeleri depo ve satış yerleri, 3.2- Sırlı, sırsız, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri üretim yerleri, 3.3- Çini atölyeleri, 3.4- Çakıl, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın yapı, yalıtım, döşeme ve benzeri malzeme imal yerleri, 3.5- Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan V. Grup sertifikalı ve yüzeyden toplama usulüyle yapılan madencilik faaliyetleri ile buna dayalı geçicitesisler, 3.6- İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer alan faaliyet limitlerinin altında kalan madencilik faaliyetleri. 4- KİMYA SANAYİİ 4.1- Saf su ve asitli su üretim yerleri, 4.2- Fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerleri, 4.3- Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri üretim yerleri, 4.4- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin perakende satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya litreden az ise), 4.5- Kuru temizleme yerleri, 4.6- Halk sağlığını koruma amaçlı haşere ile mücadele için kurulan ticari işyerleri. 5-PETROKİMYA SANAYİİ 5.1- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Köy pompası ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 8 m3’e kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri, 5.2- Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri eşya yapan yerler, 5.3- 250 kg’dan düşük kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri. 6- GIDA MaddeLERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ 6.1- Un ve bulgur değirmenleri, 6.2- Tarhana vb. imal yerleri , 6.3- Boza üretim yerleri, 6.4- 1 ton / günden düşük kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, 6.5- Tuz öğütme yerleri, 6.6- Günlük olarak 1.000 kg’dan az şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler vs. üreten yerler, 6.7- Tahıl, baharat, bakliyat ve gıda vb. ambalajlama yerleri, 6.8- 75 kg / saat den düşük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş hazırlama yerleri, 6.9- Karbonat ve kabartma tozu üretim ve ambalajlama yerleri, 6.10- Hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, kadayıf, mantı, pasta, börek ve benzeri unlu mamullerin üretim yerleri, 6.11- Kapasitesi 1 ton / günden az olan dondurma imal yerleri, 6.12- Dondurma külahı üretim yerleri 6.13- 10 HP’den az motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve soğuk hava depoları, 6.14- Süt depolama ve soğutma yerleri, 4767 6.15- Hazır preparatlardan karıştırılarak içecek yapılan yerler, 6.16- Gıda katkı maddesi paketleme yerleri, 6.17- Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi den az yemek üretimi yapan yerler, 6.18- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Sanayi bölgeleri ile mesken amacıyla kullanılmayan müstakil binalarda kurulan süpermarket, hipermarket, grossmarket ve megamarketlerin bünyesinde, kendi müşterilerine satış yapan ve işyerinin bütünlüğünden duvar, bölme, bölüm ve benzeri şekilde ayrılmış bir şekilde üretim yapılan, elektrik enerjisi veya doğalgaz kullanılarak ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri, 6.19- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Günlük üretimi 1000 kg/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 250 m2, büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 200 m2, köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 100 m2 olması zorunlu yerler, 6.20- Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden az bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri, 6.21- Mısır çerezi üretim tesisleri, 6.22- 500 kg/gün ve altında kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri, 6.23-Yumurta paketleme yerleri, 6.24- 500 kg/gün altında kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisi, 6.25- 500 kg/gün altında kapasitedeki fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri üreten tesisler, 6.26- 500 kg/gün altında kapasitedeki çay paketleme tesisi, 6.27- Et parçalama ve mamul madde üretim tesisi. 6.28- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) 500 kg/gün altındaki fındık, ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri, 6.29- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Çemen üretim tesisleri. 7-TEKSTİL SANAYİİ 7.1- Şapka ve keçe imal yerleri, 7.2- 50 HP’den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeler ile işlenmiş deriden eşya imal eden yerler, 7.3- Bez ve benzeri dokumaya baskı yapılan yerler, 7.4- İşlenmiş veya kurutulmuş deri depoları, 7.5- Mamul süngerden eşya imal yeri. 8-DİĞERLERİ 8.1- Kağıttan çeşitli kırtasiye malzemesinin yapıldığı yerler, 8.2- 25 tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden az muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depoları, 8.3- Halı, elbise ve çamaşır yıkama ve temizleme yerleri, 8.4- 50 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışılan her nevi ağaç eşya imal, işleme ve tamir yerleri 8.5- Tiftik, hububat, pamuk, yapağı vb. depolar, 8.6- Kuru kemik, boynuz, fildişi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve vasıtalarla işlendiği yerler, 8.7- Peruk ve suni çiçek yapım yeri, 8.8 -Termal su kullanan hamamlar, 4768 8.9- Otomobil yıkama tesisleri, 8.10-Oto lastik tamir atölyeleri, 8.11- Mobilya ve oto döşeme atölyeleri, 8.12- 50 HP’den az motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler, 8.13- Bir üretim periyodunda 500-20.000 adet arası tavuk, 500-30.000 adet arası piliç veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 10-1.000 adet arası domuz besi çiftlikleri ve 5-300 baş arası dişi domuz üretim çiftlikleri, 20 – 500 adet arası büyükbaş ve 100-1.000 adet arası kapasitedeki küçükbaş ve büyükbaş besi tesisleri, 8.14- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri: 8.14.1- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Öncelikle faaliyet konusuyla ilgili toplu iş yerlerinde açılması esastır. 8.14.2- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis ve büro gibi iş yeri niteliğini haiz bağımsız bölüm olacaktır. 8.14.3- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünde, mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm bulunmayacaktır. 8.14.4- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az altmış metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla seksen metrekareden az olmayacaktır. 8.14.5- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Kapalı teşhir alanında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç bulundurulmayacaktır. 8.14.6- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Giriş ve çıkış kapısı kolay tahliyeye imkan verecek nitelikte olacaktır. 8.14.7- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin Valilik görüşü alınacaktır. 8.14.8- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Aynı iş yerinde en fazla iki tacir veya esnaf ve sanatkâr ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edecektir. Bu durumda, iş yerinin açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az yüz yirmi metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla yüz altmış metrekareden az olmayacaktır. 8.14.9- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İş yerinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır. Bu hüküm, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerine ilişkin diğer şartların karşılanması kaydıyla, işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki ana faaliyet konusu ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti olan işletmelere uygulanmaz. 8.14.10- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Mali sorumluluk sigortası yaptırılacaktır. 8.14.11- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İdari büro ve kabul yeri ile taşıt teşhir alanı aynı adreste olacak ve iş yerinin bulunduğu ana gayrimenkulün ortak kullanım alanları taşıt teşhir alanı olarak kullanılmayacaktır. 8.14.12- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Açık ve kapalı faaliyet alanı dışında yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu kara taşıtı teşhir edilmeyecektir. 8.14.13- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu alt bölümün ilgili alt maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir. 8.15- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Her türlü motorlu araç testi ve incelemesi yapan ekspertiz yerleri, 8.16- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri: 8.16.1- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İdari büro ile taşıtların bekletildiği yerin aynı yerde olması halinde faaliyet konusuyla uyumlu olacak şekilde 8.14.1, 8.14.2, 8.14.3, 8.14.5, 8.14.6, 8.14.7, 8.14.10, 8.14.12 ve 8.14.13 alt maddelerindeki hükümlere tabidir. Ancak idari büro ile taşıtların bekletildiği yerin farklı yerlerde olması halinde bu şartlar yalnızca taşıtların bekletildiği yer için aranır. 8.16.2- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Taşıtların bekletildiği yer, taşıt başına on metrekareden az olamaz. 8.16.3- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İş yerinde taşıt kiralama faaliyetinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır.
TARİHLİ VE SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin Tarihli Yönetmeliğin Değişen Maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi Tarihi Numarası ve Ek ve Ek deki maddeler Örnek Örnek Örnek Örnek Örnek Örnek Örnek Örnek Ek Ek İşlenmeyen Hüküm Örnek Örnek Örnek Örnek Ek Ek Madde Örnek Örnek Örnek Geçici Madde Ek Geçici Madde Ek Geçici Madde Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Cumhurbaşkanı Kararının Tarihli Yönetmeliğin Değişen Maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi Tarihi Numarası Ek Geçici Madde Ek Madde Ek Madde Geçici Madde Geçici Madde Örnek Örnek Ek Ek Geçici Madde Ek Madde Örnek Ek Ek Madde
Ek