İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekillerince yürütülmesi
Madde 5– (Değişik:RG- 21/5/2018- 30427) (1) Bu Yönetmelikte belirtilan eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilan görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır. Bu hizmetlerin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulması zorunlu değildir. Ancak 6331 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinin gerektirdiği diğer belge vEkayıt düzenleme yükümlülüğü devam eder. (2) Bu Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla Bakanlıkça yetkilandirilan birimlerden de temin edebilir. (3) Bu Yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG- KATİP üzerinden sistemEkaydolmaları zorunludur. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, İSG- KATİP’te onaylandığı tarihten itibaren geçerli sayılır. (4) Üçüncü fıkraya göre yapılan görevlendirmelerdEkişilarin SGK veri tabanında da işveren veya işveren vekili olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Aksi takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılır. SGK veri tabanında işyeri yetkilisi olarak kayıtlı olan çalışanlardan, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işyeri yetkililari işveren vekili olarak kabul edilir. (5) Eğitimini tamamlayarak sınavda başarılı olan işverenin elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan ayrı bir işyeri açması veya işveren vekilinin hizmet akdinin sona ererek, elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde; yeni işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi için işverence veya işveren vekilince İSG- KATİP üzerinden başvuruda bulunulması gerekir. (6) İşveren vekili; 4 üncü maddede yer alan işveren vekili tanımına uygun ve işyerinde tam süreli hizmet akdi ila çalışanlar arasından görevlendirilir. Kamu kurum vEkuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini en üst amir, yardımcıları veya bu görevi yürütenler üstlenebilir. (7) Site veya apartmanlarda; 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konut Kapıcıları Yönetmeliği kapsamında site veya apartman yöneticisi, işveren vekili olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilir. (8) Bu Yönetmeliğin Ek- 3’ünde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” ila yalnızca tek bir işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilabilir. (9) Birinci fıkrada belirtilan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesi veya işyeri dışındaki uzman kişi vEkuruluşlardan hizmet alınması Kanun ve ilgili mevzuatta işverenler için öngörülen yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
Sağlık gözetimi
Çalışma ortamı gözetimi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitimin Kapsamı Eğiticilarin Nitelikleri Eğitim Programı ve Programlara Başvuru Eğitimin kapsamı ve şekli
Eğitim verecek kurum vEkuruluşlar ila eğiticilarin nitelikleri Değişik başlıkRG
Eğitim programı
Eğitim programlarına başvuru
Eğitimin süresi
Eğitimin tamamlanması sınav belgelendirme ve ücretler
Madde 14– (Başlığı ila birlikte değişik:RG- 21/5/2018- 30427) (1) Bakanlıkla protokol yapan ve bu çerçevede eğitim veren kurum vEkuruluşlar; Ek- 2’deki örneğine uygun “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım Hakkı Belgesi” düzenler. (2) Sınavlar; her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle düzenlenir. (3) Sınava girebilmek için birinci fıkrada belirtilan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım Hakkı Belgesi” aranır. (4) Sınavda, 100 puan üzerinden 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır. Bu adaylar için Ek- 3’teki örneğine uygun olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” düzenlenir. (5) “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazananlar protokolde belirlendiği şekilde, sınavı yapan kurumca Genel Müdürlüğe bildirilir. (6) Eğitim ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin 1/10’unu geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenir. (7) Sınav ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin 1/10’unu geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kontrol ve Denetim Yetkisi Genel Müdürlüğün yetkisi
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İşyerinin kapsam dışında kalması
Eğitim tamamlama belgesi bulunmayan işverenler veya işveren vekilleri
İşyeri Hekimliği veya İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip işveren veya işveren vekilleri
Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyeri
Taahhütname işlemlerine ilişkin geçiş hükmü Geçici
Mevcut belgelerin geçerliliği Geçici
Sosyal Güvenlik Kurumu tescil sisteminde işyeri ve çalışan kaydı bulunmayalar Geçici
Yürürlük
Yürütme