İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin Tebliğ (tebliğ No: 2022/31)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
AMAÇ KAPSAM
Dayanak
Tanımlar
Soruşturma konusu ürün
Başvurunun temsil niteliği
Mevcut önlem
Gerekçe
Karar ve işlemler
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
Yetkili merci ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
Madde 11– (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Dairesi Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 06530 Çankaya/ANKARA Tel: +90 312 204 75 00 (2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmî görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir. KEP adresi: [email protected] (3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmî görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta adresine ve aşağıda yer alan e-posta adresine gönderir. EBYS e-posta adresi: [email protected] (4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz. (5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir. (6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir. (7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
İş birliğine gelinmemesi
Meri önlemin uygulanması
Soruşturmanın başlangıç tarihi
Yürürlük
Yürütme