Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam ve istisnalar
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Amir: Kadro ve kuruluş yönünden bağlı olunan kimse ile amir olarak yetkilendirilmiş olan diğer kişileri, b) Atamaya yetkili amir: Atama usul ve esaslarını belirleyen mevzuat hükümleriyle atama yetkisi tanınan veya bu konuda usulüne göre yetki devri yapılan personeli, müşterek kararla atanan personel bakımından ise inha eden makamı, 6872 c) Bakan: İçişleri Bakanını, ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, d) Branş: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarındaki alt hizmet alanlarını, e) Branşlaşma: Personelin sahip olduğu niteliklerden en etkili bir şekilde faydalanabileceği görevlere getirilebilmesi maksadıyla beden ve zihni kabiliyetleri, fiziki profili, tahsili, tecrübe ve isteklerinin meslek hayatı boyunca devamlı olarak değerlendirilerek branşlara ayrılmasını, f) Değerlendirme: Personelin tanımlanan görevlerini yerine getirmedeki başarı düzeyini ölçen ve mesleki gelişimini sağlayan işlemleri, g) Hizmet bölgesi: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarının konuş ve kuruluş durumuna göre belirlenen atama yerini, ğ) İhtisas: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarındaki görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanlarını, h) Kuruluş: Bir görevin yürütülmesi için birçok birimi bir araya getiren şemayı ve bu şemaya uygun tarzda kurulmuş hizmet birimlerini, ı) Kurum: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını, i) Makam: Her amirin kuruluş ve kadrolarında temsil ettiği mevkii, j) Personel: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erleri, k) Üst: Makam, rütbe veya kıdem büyüklüğünü, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Personel Kaynakları ve İşe Alınma Personel kaynakları
İlk nasıp
Branşlaşma
Hukuk b Astsubaylar Güverte Makine İkmal Uçak bakım İdari Bilgi teknolojileri Branşların belirlenmesi ve branş değişikliği
Branş belirleme kurulları
Atama ilkeleri
Madde 10– (1) Atamalarda hizmet bölgesinin özellikleri esas alınır. 6875 (2) Personel, hizmet ihtiyacı esas alınarak ve bu Yönetmelikte düzenlenmiş esaslar kapsamında, meslek hayatları boyunca farklı hizmet bölgeleri arasında zorunlu atama işlemine tabi tutulur. (3) Personel atamaları, bu Yönetmelik esaslarını ve mesleki gelişim programlarının maksadını gerçekleştirecek şekilde hazırlanmış branş, ihtisas ve mesleki gelişim planlarına uygun olarak, planlı değişimi sağlayacak şekilde yapılır. (4) Bakanlık tarafından belirlenecek kritik ve kilit kadrolar hariç olmak üzere yapılan atamalarda, aynı branş ve/veya ihtisasa sahip personelden aynı ili tercih edenlerin atamasında 12 nci maddedeki esaslar ve varsa puanlama sistemi de gözönünde bulundurulabilir. (5) Birliklerin personel yönünden desteklenmesi, iç güvenlik öncelikleri, risk analizleri ve muhtemel gelişmelere göre Bakanlıkça belirlenen güvenlik öncelikleri ve özel kanunlarda yer alan görevler esas alınarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir. (6) Subay ve astsubayların atandığı hizmet bölgesinde hizmet süresini tamamlamaları esastır. Subay ve astsubaylar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atama yönetmeliklerinde belirtilen sebepler hariç olmak üzere hizmet bölgesi sürelerini tamamlamadan hizmet bölgesi değiştirmek suretiyle atamaya tabi tutulmazlar. (7) İhtiyaç duyulması halinde subay kadrolarına, liyakat esas alınarak emsalleri arasında temayüz etmiş astsubaylar atanabilir. Bu şekilde atanan astsubaylar için astları hakkında değerlendirme işlemi yapabilmek için rütbe şartı aranmaz.
İlk atamada kura
Atamalarda dikkate alınacak esaslar
Hizmet bölgelerinin belirlenmesi ve hizmet süresinin hesaplanması
Atama isteği zamanı ve bildirimi
İlişik kesme ve yeni göreve katılma
Madde 15– (1) İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atamalarda; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen işgünü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir. (2) Birinci fıkrada belirlenen süreler; a) Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan personel için iznin veya geçici görevin bitimi, b) Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman, mal sorumlusu, hesap sorumlusu, muhasebe yetkilisi ve mutemetler için devrin sona ermesi (Bu süre hiçbir şekilde bir ayı geçemez.), tarihinde başlar. (3) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personele atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar. 6877 (4) Atama emrinde aksi belirlenmedikçe atama emrinin amire ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde ilgilisine tebliğ edilir. (5) Atamaya tabi tutulan personelin izinli, raporlu, tutuklu, görevden uzaklaştırılmış, göreve gelmemiş olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Bu personelin ilişik kesme işlemleri, ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülmesi durumunda, personelin atamalı bulundukları kurum amirliklerince gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve ilişik kesme belgeleri yeni görev yerine gönderilir. Bunların yeni görevlerine katılışları da gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve özlük hakları yeni birlikleri tarafından ödenmeye başlanır.
Genel kolluk kuvvetleri arası geçici görevlendirmeler
Mesleki gelişim
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personelin Ödevleri Hak ve Sorumlulukları Sadakat
Tarafsızlık ve Devlete bağlılık
Davranış kuralları
Amirin görev ve sorumlulukları
Personelin görev ve sorumlulukları
Kişisel sorumluluk ve zarar
Kişilerin uğradıkları zararlar
Basına bilgi veya demeç verme
Belge araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi
Diğer ödev ve sorumluluklar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel Haklar Uygulamayı isteme hakkı
Güvenlik
Emeklilik
Çekilme
Müracaat şikayet ve dava açma
İsnat ve iftiralara karşı koruma
Diğer haklar
BEŞİNCİ BÖLÜM Yasaklar Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
Grev yasağı
Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
Hediye alma menfaat sağlama yasağı
Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı
İkinci görev yasağı
Gizli bilgileri açıklama yasağı
ALTINCI BÖLÜM Nöbet ve İzinler Nöbet
Madde 42– (1) Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan personelin çalışma saat ve şekilleri ile nöbet sistemleri kurumlarınca düzenlenir. 6883 (2) Nöbet, kurumlarda amirin münasip göreceği zamanda başlar ve yirmidört saati geçemez. Ancak kadın memurlara; tabip raporlarında belirtilmesi halinde hamilelik boyunca ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. (3) Kendisine nöbet hizmeti sırası gelen bir rütbe sahibinin mazeretinin meydana gelmesi halinde o gün için nöbete girmemesi kurum amiri tarafından uygun görülürse, nöbet kendisinden sonra gelene tevdi edilir. Durum nöbet alacak olana en kısa zamanda bildirilir. Mazeret kalktığında geçmiş nöbetlerinden bir tanesi tutturulur. (4) Tatil ve bayram günlerinde nöbet hizmetlerinin daima aynı şahsa gelmemesi hususunda sırayı belirleyen amirlerce gerekli tedbirler alınır. (5) Nöbetçilerin kıyafetleri mevsime göre eğitim veya günlük kıyafet olup takacakları teçhizat ve alametler kıyafet yönetmeliklerinde belirlenir. (6) Nöbetçi personel, birden bire hastalanma, herhangi bir konu için mahkemeye çağrılma, herhangi bir görevin yapılması amacıyla yetkili amirin izni ile nöbetlerini kendisinden sonra gelene devir ve teslim edebilir. (7) Görevlendirilen nöbetin özelliğine göre nöbetçi, nöbet yerinden ayrılmaz, her zaman göreve hazır bulunur. (8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile muafiyetler Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca ayrı ayrı belirlenir.
İzinlerin kullanılması
İzin vermeye yetkili makamlar
YEDİNCİ BÖLÜM Değerlendirme ve Ödüllendirme Değerlendirme
Ödül sistemi
Başarı üstün başarı ve takdir belgesi
Şerit rozetler
Bröveler
Madalya
SEKİZİNCİ BÖLÜM Görevden Uzaklaştırma ve Soruşturma İşlemleri Görevden uzaklaştırma
Yetkililer
Soruşturma usulleri
DOKUZUNCU BÖLÜM Kıyafet ve Teçhizat Resmi üniforma
Kılık ve kıyafete ilişkin hususlar
Madde 55– (1) Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca hususlar şunlardır: a) Resmi üniforma, hizmet branşı ve rütbe işaretleri ile teçhizat, şapka, ayakkabı ve bot renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır. b) Resmi görevlilerin, bina ve müştemilatı ile araç ve gemiler dışında görevin özelliğine göre şapka, kep, bere veya örgü başlık giymesi zorunludur. c) Resmi üniformalar eskimiş dahi olsa personel dışındaki kişiler tarafından giyilemez ve bu kişilere verilemez. ç) Branş ve rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmi üniformalar sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz; resmi pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilemez; kadın personelin şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları resmi üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi üniformalarının içerisine ve üzerine sivil giysi, sivil palto, pardösü ve benzerleri giyilemez. d) Sivil elbise ile çalışanlar, mülki amir tarafından mevsim veya görev gereği başka türlü giyime izin verilen haller dışında, elbise ve gömlek giymiş ve kravat takmış olarak görevde bulunmak zorundadırlar. Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar ise kapalı, temiz ve boyalı olmalıdır. e) Resmi üniformalı olarak görev yapan kadın personel, hamileliğini belgelediği takdirde resmi kıyafet yerine sivil kıyafet ile görev yapabilir. (2) Resmi üniformayı teşkil eden kısım ve teferruat sivil giyimde kullanılamaz. (3) Personel; emeklilik, çekilme veya herhangi bir nedenle Jandarma Genel Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ilişiği kesildiği tarihten itibaren resmi üniformasını çıkarmaya mecburdur. (4) Kıyafetin şekli, rengi, kullanma süresi ve miktarı, verilme zamanı, görev gereği yıpranan kıyafet, emeklilik ve görev bitimi kıyafetlerin durumu, branş işaretleri, kıyafette bulunması gerekli işaretler, arma ve kokartların temini, gece ve tören birlikleri kıyafeti, hangi kadro ve görevde bulunanların sivil elbise giyeceği ve diğer hususlar Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayrı ayrı olarak Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmeliklerle belirlenir.
ONUNCU BÖLÜM Mali Hükümler Özlük hakları
Madde 56– (1) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline, genel ve özel düzenleme getiren kanunlarla verilen özlük hakları saklıdır. (2) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanmış personel ayrıca Asayiş Tazminatından yararlanır. (3) (Ek:RG-20/3/2021-31429-C.K.-3708/1 md.) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan tutuklu bulunan, görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden ve cezası infaz edilenlerin aylık, ödenek ve tazminat ödemelerinde 657 sayılı Kanunun 141 inci maddesi hükümleri uygulanır. Bunlar ile hakkındaki görevden uzaklaştırma veya tutuklanma tedbiri ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları veya adli/idari soruşturmaları devam edenlerin terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapılmaz. (4) (Ek:RG-20/3/2021-31429-C.K.-3708/1 md.) Bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki personelden, aynı fıkrada belirtilen tedbirlerin uygulanmasına neden olan eylemlerle ilgili olarak; a) Haklarında yargılamanın men’ine veya beraatına karar verilenlerin, b) Haklarında soruşturmaya veya kovuşturmaya yer olmadığına karar verilenlerin, c) Haklarında kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin, ç) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanların, d) Haklarında ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde ceza verilenlerin, e) Haklarında meslekten veya devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezası verilenlerin veya herhangi bir disiplin cezası verilmeyenlerin, derece ve kademe ilerlemesi yapamadıkları süreler yeniden değerlendirilerek hak ettikleri tarih itibarıyla derece ve kademe ilerlemeleri yapılır. Bunlardan istekli olan uzman onbaşılar rütbe terfi için aranan diğer şartları da sağlamaları şartıyla uzman çavuş rütbesine terfi ettirilebilirler. Bu işlemler yukarıdaki bentlerde yer alan kararların kesinleşme tarihinden geçerli olmak üzere gerçekleştirilir. Üçüncü fıkrada belirtilen nedenlerle haklarında sicil düzenlenmeyenlerin görevden ayrı kaldığı sürelere ilişkin işlemlerinde sicil notu şartı aranmaz. (5) (Ek:RG-20/3/2021-31429-C.K.-3708/1 md.) Haklarında ilişiklerinin kesilmesini gerektirecek şekilde ceza verilenler ile meslekten veya devlet memurluğundan çıkarma cezası verilenlerin; görevden uzaklaştırma, tutukluluk, adli veya idari soruşturmaları süresince durdurulan rütbe terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapılmayarak sözleşmeleri feshedilir.
Erbaş ve erlerin yollukları
Erbaş ve erlerin tayın bedelleri
ONBİRİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Sağlık yeteneği
Selamlama
Kimlik kartları
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
b Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Emniyet Hizmetleri Jandarma Hizmetleri ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıflarına dahil kadrolara Yürürlük
Yürütme