Kadro İhdası, Serbest Bırakma Ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ
Dayanak
Kapsam
İstisnalar
İKİNCİ KISIM KADRO İŞLEMLERİ BÖLÜM Kadro İhdası Kurum ve Kuruluşlara Kadro İhdası
Kadro İhdasını Gerektiren Haller
Verilecek Bilgi ve Belgeler
Tekliflerin Gönderilmesi
İnceleme ve Araştırma
Başbakanlığa Sevk
BÖLÜM Mahalli İdarelerin Kadroları Mahalli İdarelerin Kadrolarının İhdası
Usul ve Süre
BÖLÜM Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği Kadroların Serbest Bırakılması
Dolu Kadroların Değişikliği
Tutulan ve Boş Kadroların Değişikliği
BÖLÜM Kadroların Dağılımı Kadro Dağılımı
Madde 16– Kurum ve Kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar ile tutulan kadrolardan serbest bırakılan veya kanun veya kararname ile ihdas edilen kadroların; merkez, taşra ve yurt dışı olarak belirlenmek ve iş analizleri yapılmak suretiyle; a) Bakanlıklar ve bağlı veya ilgili kuruluşlarının Merkez Teşkilatında Ana Hizmet, Danışma ve Denetim birimleri ile Yardımcı birimleri itibariyle, b) Bakanlıklar ve bağlı veya ilgili kuruluşlarının Taşra teşkilatında bölge veya il kuruluşları itibariyle, c) Yurt dışı teşkilatlarında toplam sayı olarak, d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarında toplam sayı olarak, e) Yüksek öğretim üst kuruluşları ile Üniversitelerde idari teşkilat birimleri itibariyle, Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitülerde toplam sayı olarak, f) Kefalet Sandıkları ve döner sermaye kuruluşları ile Kanunla kurulan fonlarda toplam sayı olarak, g) Dışişleri Bakanlığında toplam sayı olarak, Kadroların eklendiği veya serbest bırakıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde ekli (5) sayılı cetvele göre dağılımı yapılmak suretiyle onay için 17 nci maddedeki onay mercilerine, Sayıştay denetimine tabi kuruluşlarca vize için Sayıştay'a gönderilir. Onaylı cetveller ile vizeli cetvellerin birer örneği onay veya vize tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir. Daha sonra bu dağılımda yapılacak değişikliklerde aynı usullere tabidir. Aylık ödemeler vizeli veya onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır.
Onay Mercilari
Kadroların Merkez ve Taşrada Kullanılışı
ÜÇÜNCÜ KISIM Çeşitli Hükümler Kadro Hareketleri
Cetveller
Yürürlük
Yürütme
Madde 22– Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (1) SAYILI CETVEL KURUMU : TEŞKİLATI : İhdası İstenilen Kadrolar Serbest Tutulan Kadro Kadro Sınıf Ünvan Ek gösterge Derece adedi adedi TOPLAM AÇIKLAMA : 1 – Teşkilat hanesine Merkez veya taşra yazılacaktır. 2 – Cetvel merkez ve taşra için ayrı ayrı düzenlenecektir. 3 – Ek gösterge sütununa, sadece 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesinin (B) fıkrasının (a) bendinde öngörüldüğü şekilde, Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup ek gösterge tahsis edilecek kadro ünvanları için istenilen ek gösterge miktarları yazılacaktır. 4 – Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekte sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzenlenecek ve cetvelin sınıf ve ek gösterge sütunu doldurulmayacaktır. 1928 (2) SAYILI CETVEL KURUMU : ……………………………………………….. Serbest Bırakılması İstenilen Kadrolar : Tutulan Tutulan Serbest bırakılması kadrolardan Kadro istenilen kalan kadro Sınıf Ünvan Derece adedi kadro adedi adedi AÇIKLAMA : 1 – Tutulan kadro adedi sütununa “Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna- me”ye ekli cetvellerin tutulan kadrolar sütununda yer alan adetler yazılacaktır. 2 – Daha önce serbest bırakma işlemi yapılmış ise tutulan kadro adedi sütununa serbest bırakma işleminden veya işlemlerinden sonra tutulan kadrolardan kalan kadro adedi sütunundaki adetler yazılacaktır. 3 – Serbest bırakmaya ilişkin Kararname taslağında tutulan ve tutulan kadrolardan kalan kadro sayısı sütunlarına yer verilmeyecektir. 4 – Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzenle- necek ve cetvelin sınıf ve sütunu doldurulmayacaktır. (3) SAYILI CETVEL KURUMU : ……………………………………………………….. Dolu Kadro Değişikliği, Değiştirilmesi İstenilen Kadrolar : Yapılması uygun Kadro Kadro görülen değişiklik; Birim Sınıf Ünvan Adedi Derecesi Kadro derecesi AÇIKLAMA : 1 – Birimi sütununa kadro dağılım cetveline göre kadronun ait olduğu birim yazılacaktır. 2 – Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzenle- necek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır. 3 – Kararname taslağında birim sütunu gösterilmeyecektir. (4) SAYILI CETVEL KURUMU : ………………………………………………………. Tutulan veya Boş Kadro Değişikliği – A – – B – Mevcut Kadronun Yapılması İstenen Değişiklik Birimi Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Birimi Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi AÇIKLAMA : 1 – Birimi sütununa kadro dağılım cetveline göre kadronun ait olduğu birim yazılacaktır. 2 – Cetvel tutulan veya boş kadrolar için ayrı ayrı düzenlenecektir. 3 – Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı ayrı dü- zenlenecek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır. 4 – Kararname taslağında (A) ve (B) sütunlarındaki birim hanesi gösterilmeyecektir. 1929 (5) SAYILI CETVEL KURUMU : ………………………………………. TEŞKİLAT : ………………………………………. KADRO DAĞILIMI Birimi Sınıfı Ünvanı ADET D E R E C E L E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam UYGUNDUR …./…./… İmza, Mühür, Kaşe AÇIKLAMA : 1 – Teşkilat hanesine merkez, taşra veya yurtdışı yazılacaktır. 2 – Cetvel merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları için ayrı ayrı kullanılacaktır. 3 – Yurtdışı teşkilatına ait kadrolar için birimi sütunu doldurulmayacaktır. 4 – Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzenle- necek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır. (6) SAYILI CETVEL KURUMU : ………………………………………. TEŞKİLAT : ………………………………………. KADRO HAREKETLERİ Birimi Sınıfı Ünvanı ADET D E R E C E L E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB AÇIKLAMA : 1 – Teşkilat hanesine merkez, taşra veya yurtdışı yazılacaktır. 2 – (D) Dolu, (B) Boş kadro anlamına gelmektedir. 3 – Birimi sütununa (V) sayılı kadro dağılım cetvelindeki birimler yazılacaktır. 4 – Sadece bu yönetmeliğin 19 ncu maddesindeki sebeplerden dolayı dolu – boş kadrolarında de- ğişiklik olan birimler için doldurulacaktır. 5 – Cetvel merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları için ayrı ayrı kullanılacaktır. 6 – Yurtdışı teşkilatına ait kadrolar için birimi sütunu doldurulmayacaktır. 7 – Cetvel, hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzen- lenecek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır.