Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilan görevleri, c) Bakan: İçişleri Bakanını, ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, d) Birim: 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundaki hizmet birimlerini, e) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları, f) (Değişik:RG- 7/6/2018- 30444) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı, g) Hizmet grupları: Benzer ve/veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını, ğ) Hizmet süresi: Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri, h) İş günü: Ulusal bayram ila genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri, ı) Kurum: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını, i) Müsteşarlık: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını, j) Müsteşar: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarını, k) Personel: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında asli ve sürekli hizmetlerde istihdam edilan, 657 sayılı Kanuna tabi personeli, l) Unvan değişikliği: En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları, m) (Değişik:RG- 7/6/2018- 30444) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, n) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları vEkadrolar
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
Madde 7– (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır. a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) (Değişik:RG- 7/6/2018- 30444) Kurumda en az beş yıl fiilan görev yapmış olmak ve bu sürenin tamamını 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ila (b) ve (d) bentlerinde yer alan unvanlarda ayrı ayrı veya toplam 5 yıl geçirmiş olmak, 2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 3) En az on yıl hizmet süresine sahip olmak, b) Şef kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Veri hazırlama vEkontrol işletmeni unvanında veya mühendis hariç unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak, c) Uzman kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) En az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak, ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) En az on yıl hizmet süresine sahip olmak, d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ila sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek, 3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek, 4) Programcı olarak üç yıl veya toplam beş yıl hizmet süresine sahip olmak, e) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Bilgisayar veri girişi konusunda tecrübesi bulunduğunu belgelemek, gerekir.
MülgaRG Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar Duyuru
Başvuru
Madde 10– (1) ilan edilan kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için görev yaptığı birime başvurabilir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için başvuru süresi en az beş iş günüdür. Başvurular, süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde yazılı olarak yapılır. ilanda belirtilmesi kaydıyla elektronik ortamda da başvuru yapılabilir. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. (2) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme sınavı ila unvan değişikliği sınavına başvurmaları vEkatılmaları mümkündür. (3) Aday memurların, memur statüsünde olmayanların ve Kurum kadrolarında bulunmayanların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuruları kabul edilmez. (4) (Değişik:RG- 7/6/2018- 30444) Başvuruları uygun bulunmayanlar başvuru sonuçlarının ilanını müteakip üç iş günü içinde bir dilakçe ila Sınav Kuruluna ilatilmek üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına itiraz edebilir. Başvurulara ilişkin itirazlar anılan Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. İtiraz sonuçları ilgililare beş iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.
Yazılı ve sözlü sınav
Madde 11– (1) Yazılı sınava ilişkin esaslar şunlardır: a) (Değişik:RG- 7/6/2018- 30444) Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için yazılı sınavda başarılı olmak şarttır. Yazılı sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 60 (altmış) puan alanlar başarılı sayılırlar. b) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır veya yaptırılır. Sınav, Kurum tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. c) Sınavın yapılması için Kurum tarafından ilgili kuruma başvurulur. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak bir protokol ila belirlenir. ç) Görevde yükselme sınav konuları, Müsteşarlığın görev alanı ve atama yapılacak kadro unvanının gerekleri dikkate alınarak belirlenir. (2) Sözlü sınava ilişkin esaslar şunlardır: a) (Değişik:RG- 7/6/2018- 30444) Yazılı sınavda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ilan edilan kadro ve pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip personelin tamamı sözlü sınava alınır. b) İlgili Personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından; 1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 5) Genel kültürü ve genel yeteneği, 6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Unvan değişikliği sınavı
Sınav Kurulu
Sınav Kurulunun görevleri
Sınav sonuçlarının duyurulması ve başarı sıralamasının tespiti
Sınav sonuçlarına itiraz
Sınavların geçersiz sayılması
Değerlendirme ve atama
Madde 18– (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır. (2) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer. (3) Duyurulan kadrolardan; a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. (4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeplEkatılmayanlar ila başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görev grupları arasında geçişler
Madde 19– (1) 5 inci maddede belirtilan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: a) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. b) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi içindEkalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler. c) Kurumda veya diğer kamu kurum vEkuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ila bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin talep etmesi ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim ila hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ila daha alt görevlere atanmalarında sınav şartı aranmaz. (2) Avukat unvanlı kadrolardan Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolara atanma görevde yükselme sınavına tabi değildir.
Naklen atamalar
Engellilarin sınavları
Özelleştirilan kuruluşlardan atama
Kazanılmış haklar
Sınav belgelerinin saklanması
Sekretarya hizmetleri
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Öğrenim düzeyi Geçici
Yürürlük
Yürütme