Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ
Kapsam
İstisnalar
Dayanak
Kısaltma ve tanımlar
Madde 5– Bu Yönetmelikte geçen; DPB: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nı, ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni, KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı): Bu Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı, Giriş Sınavı: Kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Yönetmelikte (A) grubu olarak nitelen-dirilmiş kadrolarına atanacakları belirlemek üzere KPSS sonuçlarına göre saptayacaklarının üze-rinde bir puanı olan adayların katılımı ile kendi mevzuatına göre yapacakları, yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı, ifade eder. _______________ (1) 13/10/2014 tarihli ve 2014/6894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan ‘Askeri Adalet Teftiş Kurulları’ ibaresinden onar gelmek üzere ‘, kaymakam adayları’ ibaresi eklenmiştir. (2) 25/4/2016 tarihli ve 2016/8833 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan ‘kaymakam adayları’ ibaresinden onar gelmek üzere ‘, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları’ ibaresi eklenmiştir. (3) 29/5/2017 tarihli ve 2017/10335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan ‘aday konsolosluk ve ihtisas memurları’ ibaresinden onar gelmek üzere ‘, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları’ ibaresi eklenmiştir. (4) 31/10/2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle Yönetmeliğin bu fıkrasına ‘Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları’ ibaresinden onar gelmek üzere ‘, İletişim uzman yardımcıları’ ibaresi eklenmiştir. (5) 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2220 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu fıkraya ‘Milli Savunma Bakanlığı’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘, Hâkimler ve Savcı-lar Kurulu’ ibaresi eklenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSnin usul ve esasları
KPSS duyurusu
KPSS Kılavuzu
Başvuru Belgesi
KPSSnin yapılması
KPSSnin geçerlilik süresi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM A Grubu Kadrolara Atanacakların Seçilmesi A grubu kadrolar için seçme
Seçme duyurusu
Kabul için ön şart
Başvuru
Kuruluşların yükümlülüğü ve KPSS puanlarının kontrolü
Giriş sınavı
Bildirim yükümlülüğü
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM B Grubu Kadrolara Atanacakların Yerleştirilmesi Personel planlaması
Atama yapılacak kadroların belirlenmesi
Madde 20– Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, açıktan atama yapacakları (B) grubu kadrolar için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili makamlardan izin alındıktan sonra, bu kadroların koşullarının belirlenmesi amacıyla; yüksek öğretim kurumları ile yüksek öğretim üst kuruluşları, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına; (…)(1) bunların dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşları DPB’ye başvurur. (…)(1) YÖK Başkanlığı aldıkları başvuruları; unvan, sayı, sınıf ve derecesi ile aranan ko-şullar yönünden inceleyerek görüşlerini, bu kuruluşlara ait kadroların tümünü kapsayacak şekilde manyetik ortamda DPB’ye bildirir. Yerleştirme işlemine alınabilmesi için, bu kadrolara ilişkin bilgi ve aranan koşulların, sı-navın yapılacağı tarihten 4 ay önce DPB’ye doğru ve eksiksiz olarak bildirilmiş olması şarttır. DPB bu bildirimleri, Nitelik-Kod Kılavuzu’nda yer alan hususlara uygunluk yönünden in-celeyerek sonucu, sınavın yapılacağı tarihten 3 ay önce ÖSYM’ye manyetik ortamda bildirir. ÖSYM, bu kadrolarla ilgili olarak gerektiğinde kurumlarla son mutabakatı sağlar. Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu’nda belirti-lenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez. (1) 11/12/2006 tarihli ve 2006/11473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle birinci fıkrada yer alan ‘mahalli idareler İçişleri Bakanlığına;’ ibaresi ile ikinci fıkrada yer alan ‘İçiş-leri Bakanlığı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
Yerleştirme programı
Tercihlerin alınması
Yerleştirme
Madde 23– (Değişik birinci cümle: 11/12/2006-2006/11473 K.) Adaylar, Beşinci Bö-lümde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puan-ları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınır ve aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması ha-linde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.(1) (Değişik ikinci fıkra: 25/12/2006-2006/11516 K.) Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak ilk defa öğretmen atamalarına ilişkin yerleştirme işlemleri, ek 5 inci maddeye göre yapılan alan seçme sınavı ile ÖSYM’ce yapılan KPSS sonuçları birlikte değerlendirilerek adı geçen Bakanlık tarafından yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacı durumuna bağlı olarak sadece KPSS sonucuna göre de yerleştirme işlemi yapabilir. Gerek görüldüğünde tüm yerleştirme işlemlerinde ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliği yapar.(2) Yerleştirmede adayların Başvurma Belgesi’nde ve Tercih Formu’nda yazıp kodladıkları beyanları esas alınır. Yerleştirme sonuçları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve DPB’ye bildirilir. (Mülga son fıkra: 28/3/2005-2005/8714 K.) —————- (1) Danıştay Onikinci Dairesinin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/412, K.: 2010/1680 sayılı ve yine aynı Daire-nin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/256, K.: 2010/1679 sayılı Kararları ile bu fıkranın birinci cümlesi iptal edilmiştir. (2) Danıştay Onikinci Dairesinin 31/3/2010 tarihli ve E: 2007/763, K.: 2010/1751 sayılı Kararı ile bu fıkra iptal edilmiştir.
Ek yerleştirme yapılması
Adayların başvurmaları ve atanmaları
Madde 25– Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvu-rurlar. Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelik-ler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. (Değişik üçüncü fıkra: 11/12/2006-2006/11473 K.) Beşinci Bölümde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.(1) Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde geti-remeyen adayların atamaları yapılmaz. (Ek fıkra: 20/2/2012-2012/2875 K.) Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru for-munda kimlik, adli sicil, askerlik durum ve sağlık beyanında bulunurlar. Kamu kurum ve kuruluş-ları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyan-ları dışında ayrıca bir belge talep edilmez. Adayların kimlik beyanlarının doğruluğu Kimlik Pay-laşımı Sistemi üzerinden veya doğrudan nüfus cüzdanı kontrol edilerek teyit edilir. Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir. Adayların atama işlemleri, atama başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyidi süreci-nin tamamlanması beklenmeksizin devam ettirilir. (Ek fıkra: 20/2/2012-2012/2875 K.) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulundu-ğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Gerçeğe aykırı belge verdikleri veya beyanda bulundukları tespit edilen adaylar hakkında yapılacak işlemler, atama başvuru formunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yazılı olarak belirtilir.
Hak iddia edilemeyecek durumlar
Bildirim yükümlülüğü
BEŞİNCİ BÖLÜM İl Özel İdareleri Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Kadrolarına Atanacakların Seçilmesi Seçme yöntemi ve duyuru
Sınav ilişkin esaslar
KPSS puanlarının kontrolü ve bildirim yükümlülüğü
Madde 27/C– (Ek: 11/12/2006-2006/11473 K.) (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-24/10/2019-30928-C.K.-1703/4 md.) (1) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kendilerine başvuran adayların T.C. kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarının doğruluğunu ÖSYM’ye ait internet sitesinden kontrol eder. Yapılan kontrol sonucunda sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adaylar ilgili kurumlarca ÖSYM’ye bildirilir. —————- (1) Bu bölüm, 11/12/2006 tarihli ve 2006/11473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1703 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu bölüm başlığı ‘İl Özel İdareleri ve Belediye Kadrolarına Atanacakların Seçilmesi’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 4020-3 (2) Göreve başlatılanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar veya ataması ip-tal edilen adaylara ilişkin bilgiler, söz konusu işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde kadro ve pozisyonların merkezi olarak tutulduğu kurumun ‘E-Uygulama’ sistemine girilir. (3) Sınav ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumunda, sorumlular hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Kuruluşların yükümlülüğü ve KPSS puanlarının kontrolü
ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Diğer kurum ve kuruluşlar
Madde 28– (Değişik birinci fıkra: 8/7/2009-2009/15245 K.) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarının personel istihda-mında geçerliliği devam eden KPSS sonuçları kullanılır. Bu şekilde istihdam edilecek personel-den (A) grubu kadro niteliği taşıyanlar bu Yönetmelikte (A) grubu kadrolara atanacakların seçi-mine ilişkin hükümlere göre belirlenen adaylar arasından, (B) grubu kadro niteliği taşıyanlar ise merkezi yerleştirme işlemlerinde kullanılan KPSS sonuçları ve puanları esas alınarak belirlenen adaylar arasından bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde atanır. Bu Yönetmelik kapsamına girmeyen kurum ve kuruluşlar, ilgili kadro ve görevleri için yapacakları sınavlara bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak KPSS sonuçlarına göre aday çağırabilirler. —————- (1) Danıştay Onikinci Dairesinin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/412, K.: 2010/1680 sayılı ve yine aynı Daire-nin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/256, K.: 2010/1679 sayılı Kararları ile bu madde iptal edilmiştir. Daha sonra yapılan Karar düzeltme talebi de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 29/4/2015 ta-rihli ve E.: 2014/3999, K.: 2015/1668 sayılı Kararı ile ret edilmiştir. (2) 11/12/2006 tarihli ve 2006/11473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle Yönetmeliğe ‘Beşinci Bölüm’ eklenmiş ve mevcut ‘Beşinci Bölüm’ ‘Altıncı Bölüm’ olarak yeniden te-selsül ettirilmiştir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
Ek Madde 9– (Ek:RG-4/10/2019-30908-C.K.-1617/1 md.) Türkiye Adalet Akademisinin koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre, 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanmak suretiyle, Akademi tarafından atama yapılır. —————— (1) Danıştay Onikinci Dairesinin 31/3/2010 tarihli ve E: 2007/763, K.: 2010/1751 sayılı Kararı ile bu madde iptal edilmiştir. (2) a) Danıştay Onikinci Dairesinin 12/4/2017 tarihli ve E: 2016/5945 sayılı Kararı ile; bu maddenin yürür-lüğü ‘yazılı’ sınava ilişkin kısmı bakımından ve ‘uygulamalı’ sınava ilişkin kısmı bakımından Orman Genel Müdürlüğü yönünden durdurulmuştur. b) Danıştay Onikinci Dairesinin 12/4/2017 tarihli ve E:2016/9520 sayılı Kararı ile; bu maddenin yürür-lüğü ‘yazılı’ sınava ilişkin kısmı bakımından ve ‘uygulamalı’ sınava ilişkin kısmı bakımından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yönünden durdurulmuştur. (3) Danıştay Onikinci Dairesinin 8/2/2018 tarihli ve Esas No:2016/9090; Karar No:2018/528 sayılı kararı ile bu madde iptal edilmiştir. Daha sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/11/2019 tarihli ve Esas No:2018/4657; Karar No: 2019/5812 sayılı kararı ile bu kararın onanmasına karar verilmiştir. (4) Danıştay Onikinci Dairesinin 8/2/2018 tarihli ve Esas No:2016/9092; Karar No:2018/532 sayılı kararı ile bu madde iptal edilmiştir. Daha sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/11/2019 tarihli ve Esas No:2018/4656; Karar No: 2019/5811 sayılı kararı ile bu kararın onanmasına karar verilmiştir. (5) Danıştay Onikinci Dairesinin 8/2/2018 tarihli ve Esas No:2016/9093; Karar No:2018/533 sayılı kararı ile bu madde iptal edilmiştir.Daha sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/11/2019 tarihli ve Esas No:2018/4655; Karar No: 2019/5810 sayılı kararı ile bu kararın onanmasına karar verilmiştir. (6) Danıştay Onikinci Dairesinin 8/2/2018 tarihli ve Esas No:2016/9091; Karar No:2018/530 sayılı kararı ile bu madde iptal edilmiştir. Daha sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/11/2019 tarihli ve Esas No:2018/4442; Karar No: 2019/5808 sayılı kararı ile bu kararın onanmasına karar verilmiştir. (7) Danıştay Onikinci Dairesinin 8/2/2018 tarihli ve Esas No:2016/9094; Karar No:2018/534 sayılı kararı ile bu madde iptal edilmiştir. (8) Danıştay Onikinci Dairesinin 3/12/2018 tarihli ve Esas No:2016/9089; Karar No: 2018/5882 sayılı kararı ile bu madde iptal edilmiştir. (9) Danıştay Onikinci Dairesinin 18/12/2018 tarihli ve Esas No:2016/6017; Karar No: 2018/6411 sayılı kararı ile bu maddede yer alan’yapılacak yazılı’ibaresi ile ‘ve/veya uygulamalı sınavdaki’ ibaresi iptal edilmiştir. (10) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/6/2019 tarihli ve E.:2017/3016; K.:2019/3093 sayılı kararı ile Danıştay Onikinci Dairesinin 6/12/2016 tarih ve E.:2016/6832; K.:2016/6056 sayılı kararının onan-masına karar verilmiştir. (11) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/6/2019 tarihli ve E.:2017/2916; K.:2019/3092 sayılı kararı ile Danıştay Onikinci Dairesinin 6/12/2016 tarih ve E.:2016/1667; K.:2016/6055 sayılı kararının onan-masına karar verilmiştir. 4020-6
Geçici
Yürürlük
Yürütme
Madde 31– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.(1) _______________ (1) 16/4/2019 tarihli ve 30747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 903 sayılı Cumhurbaş-kanı Kararı ile bu fıkrada yer alan ‘Bakanlar Kurulu’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ şeklinde değiş-tirilmiştir. 4021 18/3/2002 TARİHLİ VE 2002/3975 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin veya Cumhurbaşkanı Kararının 2002/3975 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi Tarihi Numarası 9/8/2002 2002/4773 17 23/10/2002 28/3/2005 2005/8514 7, 11, 19, 23, 24, Ek Madde 1, Ek Madde 2 4/5/2005 13/2/2006 2006/10036 Ek Madde 3, Geçici Madde 5 4/3/2006 11/10/2006 2006/11122 Ek Madde 4 15/10/2006 11/12/2006 2006/11473 20, 23, 25, Beşinci, Altıncı Bölüm, Geçici Madde 6 17/1/2007 25/12/2006 2006/11516 23, Ek Madde 5 18/1/2007 30/11/2007 2007/12991 Ek Madde 2, Ek Madde 4, Geçici Madde 7 9/1/2008 23/6/2008 2008/13838 Ek Madde 4 15/7/2008 8/7/2009 2009/15245 16, 28, Ek Madde 1 30/7/2009 20/2/2012 2012/2875 25 3/4/2012 2/7/2012 2012/3073 11, Geçici Madde 8 6/7/2012 10/9/2012 2012/3688 Ek Madde 6 3/10/2012 27/5/2013 2013/4881 Ek Madde 7 27/6/2013 2/6/2014 2014/6468 Ek Madde 8 5/7/2014 1/8/2014 2014/6719 Ek Madde 7 28/8/2014 13/10/2014 2014/6894 3 7/11/2014 22/7/2015 2015/7924 13, Geçici Madde 9 26/7/2015 25/1/2016 2016/8434 11, Geçici Madde 10 26/2/2016 25/4/2016 2016/8833 3 21/5/2016 6/6/2016 2016/8942 Ek Madde 8 28/6/2016 29/5/2017 2017/10335 3 7/7/2017 11/9/2017 2017/10785 27/C 28/9/2017 14/8/2018 CK/25 11 15/8/2018 30/10/2018 CK/266 3 31/10/2018 15/4/2019 CK/903 27/C, 31 16/4/2019 3/10/2019 CK/1617 Ek Madde 9 4/10/2019 23/10/2019 1703 Beşinci Bölüm Başlığı, 27/A, 27/B, 27/C, 27/D 24/10/2019 6/11/2019 1753 11, Geçici Madde 11 7/11/2019 3/3/2020 2220 3 4/3/2020