Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Disiplin amirleri
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme