Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Açıktan Kura İle Atanacak Sağlık Personelinin Atama UsÛl Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Kura Komisyonunun Teşkili ve Görevleri Kura komisyonunun teşkili
Kura komisyonunun görevleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kura ve Atamaya İlişkin Usul ve Esaslar Kuraya ilişkin usul ve esaslar
Madde 7– (1) Kuraya ilişkin usul ve esaslar şunlardır: a) Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ila uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamalara ilişkin kura işlemleri Bakanlığın koordinatörlüğünde yürütülür. b) Kura için ilan edilacek kadro ve pozisyonlar kurum vEkuruluşların o kura dönemdeki ihtiyaç durumuna ve hizmet gereklerine göre tespit edilir. c) Bağlı kuruluşlar ila Kamu kurum vEkuruluşları, münhal kadro, pozisyon, unvan ve görev yerlerini açıklayan listeleri, her kura döneminde Bakanlığa gönderirler. ç) ilan edilacek kadro ve pozisyon sayısı, kuraya başvuru, kura zamanı ve yapılış şekli ila gerekli görülen diğer hususlar, kura tarihinden en az (Değişik ibare:RG- 25/2/2018- 30343) beş gün önce, ülke genelinde günlük olarak yayımlanan en az bir gazetede ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan verilmek suretiyle duyurulur. d) Kuraya, ilan edilan kadro ve pozisyonlara ilk defa veya yeniden atanmak isteyen adaylar müracaat edebilir. e) Adayların kura tarihinde, atama için ilgili mevzuatında belirtilan genel ve özel şartları taşımaları gerekir. f) Adaylar, ilanda belirtilan sayıyı geçmemek üzere yer tercihinde bulunabilirler. Kurada tercih sıralaması dikkate alınır. g) Tercihlerine yerleştirilameyen Devlet hizmeti yükümlüleri resen, diğer adaylar istekleri halinde münhal kalan yerlere genel kura ila yerleştirilir. ğ) Kura işlemleri, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ila uzman tabip ve uzman diş tabibi kadro ve pozisyonlarında her branş için, diğerlerinde ise her unvan için ayrı ayrı yapılır. h ) (Değişik cümle:RG- 25/2/2018- 30343) Kura sonuçları, kura işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Devlet hizmet yükümlüleri için bu duyuru, tebligat yerine geçer. (2) Kura çekimi bilgisayar ortamında yapılır. Bunun mümkün olmaması halinde torba kurası da yapılabilir. Kura işlemleri ve sonuçlarına ilişkin belgeler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak bağlı kuruluşlara/ilgili kamu kurum vEkuruluşlarına tutanakla teslim edilir. (3) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşip atanmak istemeyenler kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramazlar.
Atamaya ilişkin usul ve esaslar
Madde 8– (1) Adaylar atamaya esas evraklarını, kura sonucu yerleştikleri bağlı kuruluş/kamu kurum vEkuruluşuna teslim ederler. Atamalar ilgili bağlı kuruluş/kamu kurum vEkuruluşlarınca yapılır. Çekilan kura sonucunda, görev yerleri belirlenen adayların atama işlemlerine derhal başlanır. Bağlı kuruluş/kamu kurum vEkuruluşların kadrolarına yerleştirilanlerin kura sonuçları Bakanlık tarafından sonuçların ilanından itibaren en geç on gün içinde ilgili kurum vEkuruluşun sorumlusuna kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde tutanakla teslim edilir. (2) (Mülga:RG- 25/2/2018- 30343) (3) Kura tarihi itibariyle atama şartlarını taşımadıkları anlaşılanların atamaları yapılmaz. Kura sonucu ataması yapılanların belgelerinin gerçek dışı olduğu veya atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanların atama onayları iptal edilir. (4) Bakanlık ve bağlı kuruluş kadro ve pozisyonlarına yerleştirilan adayların atama kararları, adayın başvuruda belirttiği adrese tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren ilgili mevzuatı gereği süresi içerisinde işe başlamayanların atamaları iptal edilir. Bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre atanmış olanlar bir yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilamezler. Bunların belge ila ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde de atamaları iptal edilir.
Karşılıklı yer değiştirme
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme