Kanser Bildirimi Ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Daire Başkanlığı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığını, b) Gezici kayıt elemanı: İldeki sağlık kurum vEkuruluşları ila muayenehane ve laboratuvarlara giderek mevcut kanser kayıtlarını yerinde toplayan ve işleyen sağlık personelini, c) HastanEkayıt birimi: Kanser kayıt merkezinin hastanedEkanser kayıtçılığı görevini yapan alt birimini, ç) HastanEkayıt elemanı: HastanEkayıt biriminde görevli sağlık personelini, d) Hastane yöneticisi: Kamu hastanelerinde ve üniversitelerde başhekim, özel sağlık kuruluşlarında mesul müdürleri, e) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, f) Kanser kayıt elemanı: Kanser kayıt merkezindEkanser kayıtlarını tutmakla görevli sağlık personelini, g) Merkez: Halk sağlığı müdürlüklerindEkanser kayıtçılığı yapılan kanser kayıt merkezlerini, ğ) Merkez sorumlusu: Kanser kayıt merkezinden sorumlu hekimi, h) Müdür: Halk sağlığı müdürünü, ı) Müdürlük: Halk sağlığı müdürlüğünü, i) Şube müdürü: Halk sağlığı müdürlüğü bünyesindeki kanser şube müdürü veya bulaşıcı olmayan hastalıklar, programlar vEkanser şube müdürünü, j) Şube müdürlüğü: Kanserin önlenmesi, korunması, erken tanı ve erken teşhisi ilEkanser kayıtçılığı, epidemiyolojik araştırmalar gibi kanser hizmetlerini yürüten halk sağlığı müdürlüğü bünyesindeki şube müdürlüğünü, k) Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS): Ülkemizdeki sağlık kurumlarında kullanılmakta olan ve hastane bilgi sistemlerinin referans olarak kullandığı kitabı/yayını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Bildirim Usul ve Esasları Bildirim
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kanser Kayıt Merkezleri İdari yapı
Yerleşim
Merkez sorumlusu
Merkez kayıt elemanı
HastanEkayıt birimi
İzleme ve değerlendirme
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İl Kanser Danışma Komisyonu ve Görevleri İl kanser danışma komisyonunun görevleri üyelerin seçimi
Toplanma vEkarar verme usul ve esasları
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
İntibak süreci Geçici
Yürürlük
Yürütme