Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (otoyol) Yapımı, Bakımı Ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL BİRİNCİ KISIM GENEL AMAÇ
Kapsam
Hukuki Dayanak
Tanımlar
Madde 4– Bu Yönetmelikte geçen; a) Kanun: 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakım ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunu, b) Bakan: Bayındırlık ve İskan Bakanını, c) Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını, d) Genel Müdür : Karayolları Genel Müdürünü, e) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü, f) Otoyol: Üzerinde erişme kontrolunun uygulandığı karayolunu, 3040 g) Bakım-İşletme Tesisi : Yolun bakım ve işletme gibi hizmetleri ile ilgili tüm yapı ve tesisleri, h) Yolculukla İlgili Hizmet Tesisleri : Otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, tamirhane gibi yolculukla ilgili tesisleri, ı) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Görev yeri: Tespit edilen belirli güzergahtaki tüm tesisleri ile birlikte yapılmış veya yapılacak otoyolun bulunduğu yeri veya yapılmış veya yapılacak otoyollar üzerinde tespit edilen yolculukla ilgili hizmet tesislerinin bulunduğu yeri, j) Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle otoyolların veya yapılmış veya yapılacak otoyollar üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi ile görevlendirilen Türkiye'de kurulmuş sermaye şirketini, k) Sözleşme : Verilen görevin yerine getirilmesi şartlarını belirtmek üzere Genel Müdürlük ile görevli şirket arasında aktedilen sözleşmeyi, l) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) İstekli: Göreve talip olan, özel hukuk hükümlerine göre Türkiye’de kurulmuş sermaye şirketini veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketi, m) Belli İstekli : Önseçim Komisyonunca yeterli görülen istekli, n) Şartname : Görevle ilgili genel, özel, teknik ve idari esas ve usulleri gösteren belge veya belgeleri, o) Görevlendirme : Bu Yönetmelikte yazılı usül ve şartlarla, önseçimle yeterlilikleri belirlenmiş, istekliler arasından seçilecek birinin görevlendirildiğini gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri, ifade eder.
Görev Yerinin Tespiti
Görev Kapsamı
Finansman
İsteklilerde Aranacak Ön Seçime Katılabilme Şartları
Ön Seçim ve Görevlendirmeye Katılamayacak Olanlar
Madde 9– Aşağıda yazılı olanlar önseçime veya görevlendirmeye katılamazlar: a) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Görevlendirme konusu işle ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak veya denetlemekle görevli olanlar ile belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci derece dâhil olmak üzere ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının, yönetim kurullarında görevli olmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim ortaklıklar hariç, ortak oldukları sermaye şirketleri, b) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler ile bu Yönetmelik hükümlerine göre geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine veya görevlendirmelere katılmaktan yasaklı olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, c) Belgelerin kesin kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçmedikçe görevlendirme belgelerinin hazırlanması ile ilgili müşavirlik hizmetlerini yüklenmiş olanlar, Yukarıdaki bentlerde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ile (a) bendinde belirtilen kişiler,vekil veya temsilci sıfatları ile de olsa dolaylı olarak görevlendirmeye katılamazlar.Bu yasaklara rağmen katılanların teminatı Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir,üzerine görevlendirme veya sözleşme yapılmışsa iptal edilir. d) (Ek: 31/5/2006 – 2006/10560 K.
İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler Şartnameler
Düzeltme Değişiklik ve Açıklama
Projeler
İKİNCİ KISIM Ortak Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Görevin Verilmesiyle İlgili Hazırlıklar Bedel Tahmini
Onay Belgesi
Şartnamelerin Verilmesi
Önseçim ve Görevlendirme Komisyonları
Komisyonların Çalışması
Görevlendirme İşlem Dosyasının Düzenlenmesi
İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler
Madde 19– Görevlendirmenin en elverişli koşullarla sonuçlanmasını sağlamak amacıyla,isteklilerde mali ve teknik yeterlilik ve nitelikler aranır.Bu amaçla puanlama esaslarına göre önseçim yapılır. Önseçime müracaat eden şirketlerin yeterliliklerini tespit etmek için görevin özelliğine bağlı olarak istenecek bilgi ve belgelerin neler olduğunu,bu bilgi ve belgelerin hangi esaslara göre değerlendirileceğini belirten ön seçim dökümanları Genel Müdürlükçe hazırlanır. Önseçim dökümanlarındaki formlara uygun olarak istekliler tarafından hazırlanan bilgi ve belgelere verilebilecek maksimum puanları gösterir bir puanlama cetveli de önseçim dökümanları arasında yer alır. (Değişik üçüncü fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Önseçim dokümanlarında; a) Sermaye şirketinin ana sözleşmesine ve sermaye yapısına, b) Kurulması taahhüt edilen anonim şirket ile ilgili olarak ortaklık kurulacak firmaların taahhütnameleri ve sermaye yapılarına, c) Sermaye şirketince veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketçe öngörülen finansman modeline, ç) Görevin nasıl bir organizasyonla gerçekleştirileceğine, d) Sermaye şirketinin veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketi oluşturacak ortakların görev kapsamı işlerdeki deneyimine, e) Genel Müdürlükçe gerekli görülecek diğer hususlara, ait bilgi ve belgeleri isteyen formlar bulunur. İsteklilerin önseçim dökümanlarında belirtilen bilgi ve belgeleri eksiksiz vermeleri ve Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri zorunludur.
Görevlendirme İçin Önseçim İlanı
Önseçim İlanında Bulunması Zorunlu Hususlar
Teklif Vermeye Davet
Önseçim ve Görevlendirme İçin Son Başvuru Tarihlerinin Tatil Gününe Rastlaması
Tekliflerin Açılma Zamanı
Tekliflerle İlgili Masraflar
Geçici Teminat
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Madde 27– (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Geçici teminat, yapım kesin teminatı veya işletme teminatı olarak kabul edilecek değerler şunlardır: a) Tedavüldeki Türk parası veya şartnamede cinsi belirtilen döviz. b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilenlerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar görevlendirme komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlığa yatırılması zorunludur. Görevlendirilmesine karar verilen istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, görevlendirmeden sonra saymanlığa teslim edilir; diğer isteklilere ait teminatlar hemen iade edilir. Görevlendirilmesine karar verilen istekli ile sözleşme imzalanması hâlinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar üçüncü kişilerce haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz.
Teminat Mektupları
İKİNCİ BÖLÜM Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Görevlendirme Kararları Önseçimin Uygulanmaması
Uygun Teklifin Tespiti
Komisyonların Görevlendirmeyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması
Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar
Görevlendirme Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi
Görevlendirme Kararlarının Bildirilmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevlendirme Usulleri Görevlendirme Usullerinin Neler Olduğu
Belli İstekliler Arasında Yapılacak Görevlendirmeler
Tekliflerin Hazırlanması
Tekliflerin Verilmesi
Teklifte Değişiklik Yapılamayacağı
Dış Zarfların Açılması
İç Zarfların Açılması
Görevlendirme Sonucunun Karara Bağlanması
Tekliflerin Aynı Olması
Teklif Zarflarının Açılması Sırasında Hazır Bulunmayan İstekliler
Kapalı Teklif Usulüyle Görevlendirmenin Yapılamaması
Pazarlık Usulüyle Görevlendirme
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sözleşme Görevlendirmenin Sözleşmeye Bağlanması
Kesin Teminat
İşletme Teminatı
Madde 49– İşletme sırasında tesislerde meydana gelebilecek zarar, ziyan, hasar, kaybolma, arıza, bakım noksanlıkları ve benzeri hallere karşı işletme süresince her yıl için aşağıda belirtilen oranlarda işletme teminatı alınır. a) İşletmenin birinci yılı için işletme teminatı fiili yatırım tutarının en az % 1 (yüzde bir)' i en çok % 2 (yüzde iki)'si b) Birinci yıldan sonraki yıllar için işletme teminatı bir önceki yılın gayri safi hasılatının en az % 3 (yüzde üç)'ü ve en çok % 9 (yüzde dokuz)'u, c) Görevin sona erme yılına ait işletme teminatı bir önceki yılın gayri safi hasılatının en az % 6 (yüzde altı)'sı en çok % 15 (yüzde onbeş)'i oranındadır. (Ek fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) İşletme hakkı devirlerinde, işletme teminatı birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerine göre hesaplanacak tutarda alınır. _________________ (1) Bu madde başlığı ‘Yapım Kesin Teminatı’ iken 31/5/2006 tarihli ve 2006/10560 sayılıa Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 19 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 3051 Her yıla ait işletme teminatının verilmesi üzerine bir önceki yıla ait olan işletme teminatı iade edilir. (Değişik son fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Görevli şirketin işletme teminatını zamanında vermemesi hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, görevli şirket vecibelerini yerine getirmemiş sayılır ve sözleşme feshedilerek, Genel Müdürlükteki mevcut işletme teminatı Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir.
Kesin teminat ve işletme teminatının geri verilmesi
Madde 50– Yapım kesin teminatı, yapım işlerinin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve kabulü yapılıp işletme teminatı alındıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan yapım işleri için ilişiksiz belgesinin getirilmesi hâlinde görevli şirkete geri verilir. Görevli şirketin bu iş nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin, yapım işinin tamamının kabul tarihine kadar ödenmemesi hâlinde, yapım kesin teminatı paraya çevrilerek, borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı görevli şirkete geri verilir. Görev süresi sonunda, görevin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği, borç ve taahhütlerden arî olarak tesislerin Genel Müdürlüğe devredildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve işletilmekte olan bütün tesisleriyle otoyolun ve yolculukla ilgili hizmet tesislerinin eksiksiz, bakımlı ve onarım gerektirmeden kullanılabilir durumda olduğunun Genel Müdürlükçe kurulan bir devir-teslim komisyonunca tespitinden, devir teslim tutanağının onaylanmasından ve görevlendirme konusu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun bulunmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan işletme teminatı, Sosyal Güvenlik Kurumundan işletme işleri için ilişiksiz belgesinin getirilmesi hâlinde görevli şirkete geri verilir. Görevli şirketin bu iş nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin görev süresi sonuna kadar ödenmemesi hâlinde, işletme teminatı paraya çevrilerek, borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı görevli şirkete geri verilir.
Sözleşmeye Davet
Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
Sözleşmenin Yapılması
Genel Müdürlüğün Görev ve Sorumluluğu
Görevli Şirketin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması
Yatırım Miktarındaki Değişiklik
Görev Süresi
Süre Uzatımı
Görevin Devri
Görevli Şirketin Acze Düşmesi veya İnfisahı
Feshin Sonuçları
Görev Kapsamındaki İşlerin Üçüncü Şahıslara Yaptırılması
ÜÇÜNCÜ KISIM Görevlendirme İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar Yasak Fiil ve Davranışlar
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Görevlendirme ve İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama
Ceza Sorumluluğu ve Sonuçları
Genel Müdürlük Görevlilerinin Sorumluluğu
Hileli İnşaat ve Onarımı
DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Hükümler İşletme Süresince Gayri Safi Hasıladan Pay Alınması
Kamulaştırma
Mülkiyet
Bakım
Trafik Güvenliği
Görev Yeri İçinde Kalan Tesislerin Yerinin Değiştirilmesi
İşin Kontrolu
Yapım İşinin Kabulu ve işletme İzninin Verilmesi
Tarife Belirleme Esasları
İşletmeye açma
Görevin Sona Ermesi
Görevli Şirketin Sorumluluğu
Sürelerin Hesabı
Tebligat
Yürürlük
Yürütme