Kıbrıs´a Gönderilecek Türk Askeri Birliğinin Yiyecek, Giyecek,yakacak,donatım, Tedavi Ve Sair Her Türlü Giderlerinin Tutarı Ve Satın Alma İşlerinin şekli Ve ödeme Biçimlerini Gösterir Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam
İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar
Madde 4– (Değişik:12/10/2015-2015/8137 K.) Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan askeri personelin giyecek ve teçhizatına ait işlemler, 6/5/1960 tarihli ve 7471 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Giyecek ve Teçhizatı Kanununda belirtilen esaslara göre yapılır. ———————- (1) Yönetmeliğin adı, 5/11/1982 tarih ve 8/5559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmeliğin 1 inci maddesi ile bu şekilde değiştirilmiştir. 1084 BİR ERE VERİLECEK GİYİM EŞYASI İSTİHKAK TABLOSU (ASKERLİK SÜRESİNCE) Sıra Azami No. C i n s i Miktar G i y e c e k l e r 1 Parka veya rüzgar ceketi 1 Ad. 2 Elbise, er haric 1 Tk. 3 Elbise, er eğitim kışlık 1 Tk. 4 Elbise, er eğitim yazlık 2 Tk.(1) (Kıbrıs Personeli için çift pantolonludur.) 5 Gömlek, er, eğitim için kısa kollu 1 Ad. (Er yazlık elbiselik kumaştan, tedarikinde) 6 Fanila, yün veya suni elyaf karışımı 2 Ad. 7 Fanila, tire 5 Ad. 8 Don (Patiska 5 Ad. 9 Çorap, er 20 Çtf. (Kaliteli verildiğinde yarısı verilir.) 10 Fotin veya bot er için 3 Çft. (Bir çift Eğt. Merk.de verilir. -Bot verildiğinde fotin verilmez- Er ve erbaşlara fotin verildiğinde komando er ve erbaşlarına bot verilir.) 11 Eldiven, yün 1 Çft. 12 Mendil, er 6 Ad. (Tedarikinde) 13 Gömlek, frenk er 3 Ad. (Tedarikinde) 14 Havlu, er yüz için 2 Ad. (Tedarikinde) 15 Pijama, er 2 Tk. (Tedarikinde) 16 Terlik, er 2 Çft. (Tedarikinde) 17 Elbise, özel komando, kamuflajlı yazlık 1 Tk. (Komando erlerine) 18 Elbise, özel komando, kamuflajlı kışlık 1 Tk. (Komando erlerine) 19 Bere 1 Ad. (Komando erlerine) 20 Kamuflajlı parka 1 Ad. (Komando erlerine) b. (a) fıkrasında yazılı istihkakların dışında kalan ihtiyaçların verilmesinde, Anayurt'taki mevzuat hükümleri uygulanır. c. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli subay ve astsubaylara 7471 sayılı Kanun gereğince verilmesi gereken aşağıdaki eğitim ve hizmet giyecekleri miad esaslarına göre verilir. ———- (1) Bu sıradaki istihkak, 5/11/1982 tarih ve 8/5559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmeliğin 2 nci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 1085 Eğitim Giyeceği Miktarı Parka veya rüzgar ceketi 1 Ad. Kışlık er elbisesi 1 Tk. Yazlık er elbisesi 1 Tk. Er botu veya fotini 1 Çft. Kaputluk kumaş 3.00 Mt. Pardesülük kumaş 2.70 Mt. Kışlık elbiselik kumaş 3.20 Mt. Yazlık elbiselik kumaş 3.20 Mt. Yazlık subay iskarpini 1 Çft. Kışlık subay iskarpini 1 Çft.
Satınalma İşlemleri
Kapalı zarfla eksiltme usulü Komisyonlar
Madde 8– Çarşı Pazarlığı ve Komisyon Pazarlığı ile yapılacak alımlar: a. Çarşı ve komisyon pazarlıkları ile temini istenen ikmal maddeleri ile hizmetlerin yaptırılması ihtiyaç gösteren Birlik Komutanlığınca düzenlenecek al emri ile başlatılır. Al emri esaslarına göre temin edilecek ikmal maddeleri ile yaptırılacak hizmetlere ait piyasa araştırması yapılan hallerde; bu durumu belgeleyen vesikaların toplanması (Teklif mektuplarının), ilan yapılması zorunlu hallerde ilan örneği, faturaların alınması ve kararın yapılması 7 nci maddede zikredilen komisyonlar tarafından yapılır. Malın tesellümünü müteakip, tesellüm belgesi, kuruşlu belge ve Devlet harcama belgeleri Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin (c) fıkrasında sayılan belgeler nakit ödemelerinden masraf belgesi olarak kabul edilir. b. Çarşı pazarlığı veya komisyon pazarlığı ile yapılacak satınalma işlemleleri için gereken parasal sınır, her yıl Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığının onayı ile saptanır. 1086 c. Gerekli görülen hallerde pazarlıkla satınalma ve hizmet yaptırılması için enaz bir mahalli veya diğer şehir gazetelerinde; Belediye Başkanlıkları vasıtasıyla ve Kurul'da asılmak suretiyle ilan yaptırılabilir. d. Pazarlıkla yapılan alımlarda ve yönetmeliğin 9/e maddesinde belirtilen kuruluşlar hariç olmak üzere, ihale konusu işlerde muhammen beden üzerinden % 6 nisbetinde teminat alınır. Teminat olarak Türk, mahalli ve diğer yabancı paralar ile Türkiye Cumhuriyetince veya Kıbrıs Türk Federe Devletince ihraç edilmiş tahvillerle banka teminat mektupları da alınabilir. e. Al emri ile eklerinde bütün bu hususlar ayrıntılı olarak belirtilir. f. Acil ve Komisyon marifetiyle alınması mümkün olmayan hallerde, pazarlıkla mutemet eliyle yapılacak alımlar için 2 nci derece İta Amirince, Mutemet'e Genel Muhasebe Kanunundaki tavanı aşmayacak kadar avans verilebilir. g. Alınan bu ikmal maddesinin muayenesi yapılır. h. Pazarlıkla yapılan alım ve yaptırılan hizmet işlerinde piyasa araştırması yapılarak tercih hakkı kullanılabilir ve bu hususun gerekçesi de ayrıca belirtilir.
Madde 9– Çarşı ve Komisyon Pazarlığı dışındaki alımlar kapalı zarfla eksiltme suretiyle yapılır. a. Bu gibi alımlar için Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı yetkilidir. Bu yetki Ast Birliklere devredilemez. b. Genel, özel ve teknik şartnameler ile projeler Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca hazırlanır. c. Al emri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenir. d. Alımlar varsa kadrolu yoksa Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca teşkil edilecek kadrosuz satın alma komisyonu tarafından yapılır. e. Çarşı pazarlığı ve Komisyon pazarlığı dışındaki alımlar için gereken parasal sınır her yıl Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığının onayı ile saptanır. f. İhalelere, Kıbrıs Türk Federe Devletinin kamu ve benzeri kuruluşları,Türkiye'den ve Kıbrıs Türk Federe Devleti sınırları içindeki genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ve müesseseler, bunlara bağlı döner sermayeler ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri, sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da birlikte Devlet'e Kamu İktisadi Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait olan kuruluşlar, özel yasa ile kurulan Tüzel kişiliğe sahip olup ortaklarının veya yasaların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim gereksinmelerine yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birlikler, katılabilecekleri gibi, bunlardan mal ve hizmet alımları varsa tarife bedeli üzerinden yoksa satış değerlerine uygunluğu alıcı tarafından belgelendirilerek yapılır.
Bedel Tahmini
Teminat
İlan
Tekliflerin Değerlendirimesi ve Eksiltmenin Yapılması
Madde 13– Eksiltme ile yapılacak alamlarda veya yaptırılacak hizmetlerde teklifler kapalı zarfla verilir. Teklif mektubu kapalı bir zarf içine konulur. Bu zarf içine konulan teklif mektubunda şartnamelerin tamamen okunup kabul edildiği belirtilir ve teklif olunan fiyatlar hem yazı ve hem rakam ile açık olarak yazılır. Teklif mektubunun altına ikametgah adresi, tarihi yazılır ve teklif veren tarafından imza edilir. Teklif mektubunda, kazıntı ve silinti yapılamaz. Teklif mektubunu ihtiva eden zarf kapanır. Zarfın kapanan yeri teklif veren tarafından imzalanır ve zarfın üzerine teklif sahibinin adı ve soyadı ve ikametgah adresi yazılır. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ve diğer istenilen belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konulup kapatılır ve üzerine hangi eksiltmeye ait teklif mektubu olduğu yazılarak kapanır ve kapanan yeri teklif sahibi tarafından imza edilir. Teklif mektupları eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar sıra numaralı makbuzlar karşılığında eksiltme Komisyonunun Başkanına verilir, verilen makbuz numaraları zarfın üzerine işaret edilir, zarf alma müddeti dolunca Komisyonca bir tutanak düzenlenir. Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat önceye yetişmek üzere iadeli taahhütlü mektup şeklinde de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması, teklif sahibinin adı ve soyadı ile ikametgah adresinin ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun yazılması lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilemez, geç gelen zarfın geliş zamanı bir tutanakla belirlenir. Eksiltme gün ve saatinde dış zarflar sıraya göre açılır. Teminata ait belgeler ile diğer belgeler kontrol edilir. Bu belgeleri uygun görülenler eksiltmeye katılırlar. Diğerleri ise iç zarfları açılmadan kendilerine veya kanuni vekillerine geri verilerek eksiltme odasından çıkarılır. Bundan sonra teklif mektupları numara sırasına göre birer birer açılarak Başkan tarafından yüksek sesle okunur, uygun olmayanlar kabul edilmez. Tetkikinden sonra uygun bedel öneren tesbit edilir ve bu bedelin layik bedel olup olmadığına bakılarak geçici ihalenin yapıldığı, onaylanması için İta Amirine sunulacağı, eksiltmenin hükümsüz sayıldığı veya şartnameye uygun olmayan hususların incelenmesi için kararın başka güne bırakılması eksiltmeye girenlere bildirilir ve aynı oturumda komisyon kararı yazılarak komisyonca imzalanır. Zarfların açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde yetkili ita amirinin onayı teklif sahibine bildirilir. Fiyatı komisyonca layık hatde bulunmaması veya talip çıkmaması halinde yeniden eksiltme yapılır. Eksiltme sonuçlanıncaya kadar olan ihtiyaçlar pazarlık suretiyle temin edilir. 1088 İhale Kararının İta Amirince onayından sonra yapılacak fiyat eksiltme teklifleri kabul edilmez. İhalesi merkezden izin alınmasına bağlı olan alımlarda merkezden cevap alıncaya kadar eksiltmeyi yapan komisyona kararlaştırılan bedelin % 15 den aşağı olmamak ve kesin teminat verilmek koşuluyla yapılacak tekliflerde zam ve tenziller kabul edilir. Bu durumda önceden kendisine ihale yapılmış olan üstenci'ye durum tebliğ edilir. Zam veya indirim yapılmasını kabul ettiği takdirde iki istekli arasında bir oturuma mahsus olmak üzere açık artırma ve eksiltme yapılarak en elverişli bedeli teklif edene ihale yapılır ve durum Bakanlık veya dairesine bildirilir. Bundan sonra yapılan zam ve indirim teklifleri kabul edilmez.
Sözleşmenin Yapılması
Genel Hükümler
Madde 15– Satıcı tarafından sözleşme hükümlerine kısmen veya tamamen aykırı hareket edildiği ve sözleşmenin feshine sebebiyet verildiği takdirde kati teminat olarak yatırılan teminat aynen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Nakit Saymanlığınca Türkiye Cumhuriyeti hazinesine irad kaydedilir. Kati teminat verildikten sonra başka nevi teminatla değiştirilemez. Ancakgeçici teminat verildikten sonra kati teminat sırasında değiştirilebilir. Geçici ihalesi üzerine yapılan teklif sahibi kati ihalenin kendisine tebliği tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde sözleşmeyi yapmadığı takdirde geçici teminatı aynen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı nakit saymanlığınca Türkiye Cumhuriyeti hazinesine irad kaydedilir. İhalenin başlangıcından sözleşme hükümlerinin gerçekleşmesine kadar geçecek sürede gerekli olan vergi,resim ve harçlar (üstenci) tarafından karşılanacaktır. Bu süre içinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenecek belgelere yapıştırılacak pul bedelleri Kıbrıs Türk Federe Devletince tesbit edilen nisbetlerde T.C. Damga Pulu olarak sarfedilir veya bu miktardaki pul bedeli kadar nakit Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı nakit saymanlığına yatırılır ve karşılığında alınan vezne alındısı ilgili belgelere eklenir. Kıbrıs Türk Federe Devleti makamlarınca (Noter gibi) düzenlenecek belgelere yapıştırılacak pullar Kıbrıs Türk Federe Devletinin pulu olacaktır. Sözleşmeye bağlanan mal veya hizmet alım işi, ait olduğu K. T. B. K. K. lığının muvafakatı olmadan başkasına devredilemez. Ancak, sorumluluk kendi üzerinde kalmak şartı ile ortak alabilir ve işi başkasına yaptırabilir. Muvafakatsız devir sebebi ile sözleşme bozulursa kati teminat Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı nakit saymanlığınca Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine irad kaydedilir. Üstenci iflas ederse sözleşme bozulur, bozulan sözleşme nedeniyle çıkılan 1 inci ve II nci ihalelerde bir hazine zararı meydana gelirse, vukubulan zarar iflas eden üstencinin iflas masasından karşılanır. Sözleşme yapıldıktan sonra fena niyetle taahhüdünü yapmayanlar veya yaptıkları sırada hileli vasıtalar ve malzemeler kullananlar ve bu halleri iş tamamlandıktan ve teslim muamelesi yapıldıktan sonra dahi anlaşılanlarla bunların işteki ortakları veya kanuni vekilleri hakkında Kıbrıs Türk Federe Devleti Yasalarına göre işlem yapılır ve taahhütlere girmekten men edilebilirler. 1089-1090 Bu Yönetmelik ile ilgili işler dolayısıyla üstenciler ya kendileri veyahut yasal vekil ve temsilcileri aracılğı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına başvururlar. Satın alma ve hizmet yaptırılmasında gerektiğinde mahalli mevzuat, örf ve adetlere de uyulur. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının ihale ve sözleşme yetkisi birinci derece İta Amiri tarafından tesbit edilir.
Alınan Malın Muayenesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler ve Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük