Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit Ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, b) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını, c) Dekontaminasyon: Kişi, araç, malzeme ve binalar ile alanlar üzerinde etki gösteren kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin etkilerinin tamamen giderilmesi veya sağlık açısından tehdit oluşturmayacak seviyeye indirilmesi için yapılan işlemleri, ç) İlk müdahale ekipleri: Olay bölgesinde keşif-tespit, bomba imha, olay yeri güvenlik, arama-kurtarma, dekontaminasyon, itfaiye ve acil sağlık hizmetlerini yürüten ekipleri, d) Kalibrasyon: Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi ve sapmalarının belirlenmesi için yapılan işlemleri, e) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer kelime grubunun kısaltmasını, f) KBRN maddesi: İnsan ve çevre için tehlikeli durumlara yol açabilecek kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddeleri, g) KBRN olayı: Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları, ğ) KBRN riski: İnsan sağlığı ve çevrenin, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerinin kasten veya kazaen çevreye yayılmasından zarar görme olasılığını ve zararın ciddiyet derecesini, h) KBRN savunması: Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer saldırılarından korunabilmek, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer ajanlarının etkilerini yok etmek veya mümkün olduğunca en aza indirebilmek için alınan önlemler ve yapılacak çalışmaların tümünü, ı) KBRN tehdidi: Petrol kirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar, soba zehirlenmeleri ve kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin yayılımı sonucu meydana gelebilecek deniz kirlenmeleri hariç olmak üzere; kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerden elde edilmiş silahların, terör, sabotaj ve benzeri eylemlerde kasten kullanılmasını, i) KBRN tehlikesi: Petrol kirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar, soba zehirlenmeleri ve kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin yayılımı sonucu meydana gelebilecek deniz kirlenmeleri hariç olmak üzere; endüstriyel üretimde, sağlık sektöründe, laboratuvarlarda, bilimsel araştırmalarda ürün ya da ara ürün olarak kullanılan kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kazaen yayılmasıyla oluşan durumları, j) Kitle İmha Silahı (KİS): Biyosfere, doğal ve insan yapımı yapılara ve/veya çok sayıda insana büyük ölçüde zarar veren silahları, k) NATO: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünü, l) Prekürsör: Hangi yöntemle olursa olsun, bir kimyasal maddenin üretimi sırasında herhangi bir aşamada rol oynayan başka bir kimyasal maddeyi, m) Risk analizi: Tehdit ve tehlikelere yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerin önceden tanımlanıp değerlendirilmesini, n) Risk azaltma: Tehdit ve tehlikelere yönelik olarak risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılmasına yönelik sistematik olarak gerçekleştirilen faaliyetleri, o) Saha dışı: Nükleer güç santralini fiziksel engellerle çevreleyen, sadece kontrollü giriş-çıkış yapılabilen ve üzerinde santral sahibinin yetkisi olan alanın dışını, ö) Saha içi: Nükleer güç santralini fiziksel engellerle çevreleyen, sadece kontrollü giriş-çıkış yapılabilen ve üzerinde santral sahibinin yetkisi olan alanın içini, p) Sıcak bölge: Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddeler ile kirlendiği tespit edilmiş, çevreyi ve yaşamı tehdit eden bölgeyi, r) Soğuk bölge: Sıcak bölgede tespit edilmiş kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddeler ile kirlenmesi muhtemel olmayan, acil tıbbi müdahale ve ambulans hizmetlerinin yürütüldüğü temiz bölgeyi, s) TAMP: Türkiye Afet Müdahale Planını, ş) Tehlikeli madde: Doğaları, içerik ve durumları nedeniyle çevre güvenliğini, hayvanları, insanları ve genel güvenliği tehlikeye düşürme potansiyeline sahip maddeyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Görev ve Sorumluluklar Görev ve sorumluluklar
Bakanlığın görev ve sorumlulukları
Madde 6– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Bakanlığın görev ve sorumlulukları şunlardır: a) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı alınacak önlemleri, yapılacak çalışmaları ve stratejileri belirlemek, bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli çalışmaları yürütmek. b) KBRN tehdit ve tehlike haberlerinin ilgili birimlere ve halka duyurulması için gerekli olan sistemlerin kurulmasını ve faal halde bulundurulmasını sağlamak. c) KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik olarak Başkanlığa doğrudan veya diğer acil çağrı merkezleri vasıtasıyla yapılacak ihbar ve bildirimleri değerlendirmek ve bu doğrultuda müdahalede bulunulmasını ilgili kurumlarla koordineli olarak sağlamak. ç) KBRN risk ve zarar azaltma çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütmek. d) KBRN araç, gereç ve malzemelerinin yerli imkanlarla üretilmesi amacıyla, askeri ihtiyaçlar hariç olmak üzere ihtiyaç sahibi kurumlar ile araştırma, geliştirme ve üretim yapan kurum ve kuruluşlar arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlamak. e) KBRN olaylarına yönelik risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinin standartlarının oluşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak. f) KBRN alanında kurum ve kuruluşların yürüttüğü faaliyetlerin değerlendirilmesi ve bu konuda bilgi paylaşımı sağlanması amacıyla düzenli aralıklarla toplantılar yapmak. g) Düzenli aralıklarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yerel ve ulusal düzeyde KBRN tatbikatları düzenlemek. ğ) Kurum ve kuruluşlar ile halkın, KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütmek. h) TAMP kapsamında Ulusal Düzey KBRN Hizmet Grubu Planını hazırlamak ve takibini yapmak, illerde hazırlanan yerel düzey KBRN hizmet grubu operasyon planlarını değerlendirmek. ı) KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik olarak; bilgi toplama ve istihbarat, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması, şüpheliler ile kaçakçılığın men ve takibi faaliyetlerinin ilgili kolluk kuvvetlerince yürütülmesini sağlamak amacıyla, operasyonel faaliyetlerde veya riskli görülen durumlarda Başkanlığa, ilgili valiliğe ve ilgili makamlara bilgi verilmesini sağlamak. i) KBRN maddelerinin bulundurulduğu, kullanıldığı veya nakledildiği yerler ile ulusal ve uluslararası karayolu ağlarının bulunduğu bölgelerde, trafik, güvenlik kontrol ve çevre emniyeti ile ilgili önlemleri almak ve bu husustaki iş ve işlemleri yürütmek. j) Tahliye veya boşaltma kararı alınan bölgelerde, belediye ve güvenlik kuvvetleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde halka gerekli duyuru ve yönlendirme işlemlerinin yapılmasını, panik ve kargaşanın önlenmesini, halkın, taşınabilir milli servetlerin, kıymetli evrakların, eşyaların ve gerektiğinde hayvanların tahliyesinin belirlenen bölgelere yapılmasını sağlamak. k) KBRN tehdit ve tehlikesi nedeniyle, diğer ülkelerden yurdumuza yönelik oluşabilecek muhtemel nüfus hareketlerine karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli tedbirleri almak, iş ve işlemleri yürütmek. l) İlgili kurumlarla iş birliği içinde KBRN silah ve maddeleriyle ve bu nitelikteki tehlikeli atıkların ve çift kullanımlı malzemelerin yurda kaçak giriş ve çıkışlarının engellenmesini, bu tür faaliyette bulunan şahıs veya grupların izlenmesini ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak. m) Talep edilmesi durumunda KBRN numunelerinin taşınması ve teslim edilmesi sırasında numuneyi taşıyan ekiplerin güvenliğini sağlamak. n) Olay yerinin güvenliğini sağlamak. o) Delil hüviyeti taşıyabilecek numune ve nesnelerin uygun şekilde alınması, saklanması, taşınması ve ilgili birimlere teslim edilmesini ilk müdahale ekipleriyle ve diğer ilgili birimlerle iş birliği içinde gerçekleştirmek, söz konusu numunelerin analiz edilmesini ilgili birimleri aracılığıyla sağlamak. ö) Görev alanına giren bölgelerde, KBRN maddesi içeren veya içerdiğinden şüphelenilen mühimmata, patlayıcı düzeneklere ve cisimlere yönelik müdahale işlemlerini 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun hükümlerine göre yürütmek. p) İlk müdahalecilerin olay yerine girmesinden önce olay yerinde olabilecek patlayıcı maddeler, patlayıcı düzenekler ve yangın tehlikesi gibi ikincil risklere karşı önlem almak ve bu riskleri bertaraf etmek. (2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen görevler Başkanlık tarafından, (ı), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (ö) ve (p) bentlerinde belirtilan görevler Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yerine getirilir.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev ve sorumlulukları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve sorumlulukları
Madde 8– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır: a) KBRN maddelerinin çevre güvenliği ve insan sağlığına ilişkin risklerinin değerlendirilmesi ve bu maddelerle kirlenmiş alanların iyileştirilmesi ile ilgili olarak gerekli çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütmek. b) KBRN olaylarının çevresel etkilerinin tespit edilmesi ve izlenmesi amacıyla çevresel unsurlardan (toprak, hava, su kaynakları ve benzerlerinden) numune alınmasını, alınan numunelerin güvenle ilgili birimlere sevk edilerek analizlerin yaptırılmasını sağlamak ve analiz sonuçlarına yönelik olarak Başkanlığa ve ilgili diğer kurumlara bilgi vermek. c) KBRN olayları sonucu ortaya çıkabilecek radyoaktif atıklar haricinde, olay yerinde ve sağlık tesislerinde dekontaminasyon sonucu oluşan atıklar dahil olmak üzere her türlü atık maddelerin ve işlevi biten numunelerin taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu konuda stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak. ç) KBRN olaylarının çevresel etkilerini değerlendirmek ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek. d) Valiliklerin talebi üzerine, uzun süreli boşaltma veya tahliye durumlarında, hazineye ait arsa, arazi ve gayrimenkullerin geçici veya daimi olarak tahsisini sağlamak. e) Yer altı ve yer üstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla, kirletici unsurlar ile kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasın sağlamak ve acil müdahale planları yapmak veya yaptırmak. f) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı, illerde belediyeler vasıtasıyla şehir şebeke sularına yönelik güvenlik ve koruma önlemlerini almak, KBRN olayı meydana gelmesi durumunda ilgili birimleri aracılığıyla gerekli çalışmaları yürütmek.
Dışişleri Bakanlığının görev ve sorumlulukları
Milli Eğitim Bakanlığının görev ve sorumlulukları
Milli Savunma Bakanlığının görev ve sorumlulukları
Sağlık Bakanlığının görev ve sorumlulukları
Madde 12– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır: a) KBRN olay yerinde, acil sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlamak. b) KBRN olaylarından etkilenenler ve olay bölgesinden kontrolsüz olarak gelebilecek kişiler için illerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek hastanelerde, müdahale kliniklerinin ve dekontaminasyon ünitelerinin kurulmasını, dekontaminasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile gerekli tıbbi tedavi ve takip işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. c) KBRN olaylarında görevli personelin, KBRN kapsamında görev alanına giren konularda eğitilmesini sağlamak. ç) KBRN tehdit ve tehlikelerine ilişkin talep edilmesi halinde bilgi desteği sağlamak. d) Tehlikeli maddenin teşhis edilmesine yönelik olay yerinden alınan, radyolojik numune haricindeki numunelerin analizlerinin yapılmasını ve analiz sonuçlarına yönelik Başkanlığa ve ilgili kurumlara bilgi verilmesini sağlamak. e) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı halkın alabileceği sağlık önlemleri ile hijyen kuralları hususunda eğitilmesi ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. f) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı önleyici ve tedavi edici ürün veya ilaçları önceden temin etmek, yeteri kadar stoklamak ve gerekmesi halinde ihtiyaç bölgelerine sevk edilmesini sağlamak. g) Tıbbi KBRN konusunda yüksek lisans/doktora programları açılmasını sağlamak, tıbbi KBRN konularında AR-GE faaliyetlerini yürütmek. ğ) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı toplumun korunması, teşhis ve tedaviye yönelik ilaç, aşı, antidot, serum, antiserum ile tıbbi araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve ilgili kurumlarla bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak. h) KBRN ilaç ve antidotları ile diğer benzeri ürünlerin Sağlık Bakanlığının imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde test edilerek miatlarının uzatılmasına yönelik değerlendirme yapmak. ı) KBRN olaylarından etkilenen veya etkilenmesi muhtemel insanlardan, gerekli durumlarda klinik numune alınmasını, bu numunelerin güvenli bir biçimde taşınmasını ve analiz edilmesini sağlamak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve sorumlulukları
Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve sorumlulukları
Madde 14– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Tarım alanları, meralar, hayvancılık işletmeleri, su ürünleri istihsal sahaları, gıda ürünleri, gıda üretim sistemleri ile orman ekosistemi ve fidanlık alanları, tarım ürünleri, tohum, gübre ve yem stoklarının bulunduğu yer ve bölgelerde; KBRN olayından etkilenen, etkilenmesi muhtemel olan ve zarar gören yerler ile bu yörelerdeki güvenli bölgelerin tespit edilmesini ve kirliliğin bu alanlarda yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. b) Kirlilikten etkilenen hayvanların, kirlenen tarım arazileri ve meraların, su ürünleri istihsal sahalarının, bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda üretim sistemlerinin iyileştirilmesi ve geri kazanımını sağlamak. c) Kirlilikten etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki insan ve hayvanların, gıda, tohum, gübre ve yem stoklarının, kritik altyapı kaynaklarının, bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda üretim sistemlerinin ve gıda arzının sürekliliğinin korunmasını, insan ve hayvan sağlığı için her türlü hijyen şartlarının sağlanmasını, salgın ve paraziter hayvan hastalıklarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu konularda kamuya ve topluma yönelik düzenli eğitimler verilmesini sağlamak ve bu amaçla risk değerlendirmesi yapmak. ç) Görev alanına giren konularda, KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı aşı üretim merkezlerinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak. d) KBRN olayında; tarım alanları, bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri üretim ve gıda üretim sistemleri ile orman ekosistemi ve fidanlık alanlarından kaynaklanacak atıkların taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesini ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde sağlamak. e) Tarım alanları, bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri ve gıda üretim sistemleri, su kaynakları ile orman ekosistemi ve fidanlık alanlarında, KBRN olayından kaynaklanabilecek kirliliğin tespit edilmesi ve izlenmesini gerçekleştirmek, bu amaçla tarım alanlarından, meralardan, hayvanlardan, su ürünleri istihsal sahalarından, gıda, tohum, gübre ve yem stoklarından, bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda üretim sistemlerinden, ormanlardan, su kaynaklarından numune alınması ve numunelerin güvenli bir şekilde ilgili birimlere sevk edilarek analizlerinin yapılmasını sağlamak ve analiz sonuçlarına yönelik olarak Başkanlığa ve ilgili diğer kurumlara bilgi vermek. f) Riskli bölgelerdeki kirlenme ihtimali bulunan kıta içi yer üstü ve yer altı su kaynaklarının kullanılmaması için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, KBRN olayı meydana gelmesi durumunda gerekli çalışmaları yürütmek. g) Açık su kaynaklarının kirlenme nedeniyle kullanılamaması durumunda, yöredeki yer altı su kaynaklarını tespit etmek ve gerektiğinde kullanıma arz edilmesini sağlamak. ğ) KBRN tehdit ve tehlikesi bulunan bölgelerdeki meteorolojik verilerin, talep edilmesi halinde Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ve ilgili diğer birimlere verilmesini sağlamak. h) KBRN tehlikesinden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel bölgelere ait risk dağılım haritalarının, Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine verilmesini sağlamak. ı) KBRN olayında kirlenmesi muhtemel bölgelerdeki orman ve su ürünlerinin tüketiminin gerektiğinde kısıtlanması ile ilgili çalışmaları yürütmek. i) KBRN maddeleri ile kirlenen gıda ve gıda ham maddelerinin, gıda zincirine girişini önleyecek tedbirleri almak, gıda güvenliğini ve denetimi sağlamak.
Ticaret Bakanlığının görev ve sorumlulukları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görev ve sorumlulukları
Nükleer Düzenleme Kurumunun görev ve sorumlulukları
Madde 17– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Nükleer Düzenleme Kurumunun görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Radyolojik ve nükleer olaylarda alınacak tedbirleri, radyolojik açıdan kirlenmiş gıda ve diğer ürünlerin tüketimi ve dağıtımıyla ilgili sınırlandırmayı gerektirecek genel kriterleri ve müdahale eylem düzeylerini belirlemek. b) Radyolojik ve nükleer acil durumların sınıflandırılması ve raporlanması için gereklilikleri belirlemek. c) Radyolojik ve nükleer acil durum çalışanları için izin verilen doz düzeylerini belirlemek. ç) Saha içi radyolojik ve nükleer acil durum planlarını ve bunların saha dışı planlar ile uyumunu değerlendirmek. d) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ve radyoaktif atık tesislerindeki koşulları değerlendirmek, doz tahminleri yapmak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine tavsiyelerde bulunmak. e) Ulusal KBRN risk analizinin yapılmasına destek vermek, radyolojik ve nükleer risk analizleri için talep edilen bilgi, belge ve verilerin Başkanlığa ve valiliklere verilmesini sağlamak. f) Ulusal seviyede radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlike durumuyla ilgili erken uyarı sistemleri kurmak veya kurulmasını sağlamak, radyolojik izlemeleri yapmak ve verileri değerlendirmek. g) Radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere ilişkin ihbar ve bildirimleri değerlendirmek, olayın meydana gelmesi durumunda etkilenen ilin Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine, Başkanlığa, ilgili bakanlık ve kuruluşlara bilgi vermek. ğ) Radyolojik ve nükleer acil durumlara ilişkin olarak ilk müdahale ekiplerine bilgi desteği sağlamak. h) Uluslararası sözleşmeler ve kurumlarla ilişkiler kapsamında radyolojik ve nükleer acil durumlara ilişkin bildirimleri almak, gerekli önlemlerin alınması için bildirim yapmak ve bilgi alışverişini koordine etmek.
Savunma Sanayii Başkanlığının görev ve sorumlulukları
Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Kurumu Başkanlığının görev ve sorumlulukları
Madde 19– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Kurumu Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Radyolojik ve nükleer acil durumlara ilişkin olarak ilk müdahale ekiplerine bilgi desteği sağlamak. b) Radyolojik ve nükleer tehdit veya tehlike durumuyla ilgili ihbar ve bildirimleri değerlendirmek, olayın meydana gelmesi durumunda etkilenen ilin Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine, Başkanlığa, ilgili bakanlık ve kuruluşlara bilgi vermek. c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyon işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak. ç) Radyolojik ve nükleer olayların meydana gelmesi durumunda, ölçüm ekip ve ekipmanını bölgeye sevk etmek. d) İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak, olay bölgesindeki radyoaktif ve nükleer madde ve kaynaklardan ve kolluk kuvvetlerince delil olarak nitelendirilen radyoaktif ve nükleer maddelerden, radyoaktivite bulaşmış olabilecek hava, su, toprak, gıda, yem ve benzeri çevre örneklerinden numune alınmasını, maddenin güvenli bir şekilde taşınarak laboratuvarlarında analiz edilmesini sağlamak. e) Radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere yönelik bilgi ve eğitim talebinde bulunan kurum ve kuruluşlara mevzuat hükümleri çerçevesinde destek sağlamak. f) Radyolojik ve nükleer acil durumlar sonucu olay yerinde ve sağlık tesislerinde dekontaminasyon ve tıbbi tedavi nedeniyle oluşan atıklar dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek her türlü radyoaktif atığın ve işlevi biten numunelerin taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak. g) Sahipsiz radyoaktif kaynakların kontrol altına alınmasını sağlamak ve sahipsiz ve kayıp radyoaktif kaynaklara ilişkin olası tehlikelerle ilgili bilgileri Başkanlığa, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine vermek.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun görev ve sorumlulukları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görev ve sorumlulukları
Valilikler ile il müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları
Madde 22– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak valiliklerin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) İlgili makamların, medyanın ve halkın, KBRN olayları ile muhtemel tehdit ve tehlikeler hakkında bilgilendirilmesini sağlamak. b) Kolluk kuvvetleri tarafından olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak. c) Gerekli görülen bölgelerdeki halkın, yöreyi emniyetli bir şekilde tahliyesi için planlamaları yapmak, tedbirlerin alınmasını sağlamak ve tahliye iş ve işlemlerini yürütmek. ç) Tehlikenin meydana gelmesine neden olan radyoaktif ve nükleer madde ve kaynaklar ile sahipsiz atıkların, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Kurumu Başkanlığı ekipleri tarafından kontrol altına alınmasını sağlamak. d) Kirlenme ihtimali bulunan açık su kaynaklarının, meraların ve tarım arazilerinin kullanılmaması, kirlenme olması durumunda ise iyileştirme faaliyetleri için Tarım ve Orman Bakanlığı bölge ve il müdürlükleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. (2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) İlde meydana gelebilecek KBRN olaylarına yönelik müdahale faaliyetlerini koordine etmek ve il bünyesindeki kamu, özel kurum ve kuruluşlarla müdahale faaliyetlerini iş birliği içinde yürütmek. b) KBRN olaylarını değerlendirerek, ilk müdahale ekiplerinin göreve sevk edilmesini sağlamak. c) KBRN olaylarında keşif-tespit, arama-kurtarma, dekontaminasyon (itfaiye ile iş birliği içinde) ve tehlikeli maddenin teşhis edilmesine yönelik olay yerinden, radyolojik numune haricindeki numunelerin alınmasını ve analizi yapacak birimlere güvenle sevk edilmesini sağlamak. ç) Tehdidin büyüklüğüne ve risk durumuna göre Başkanlıktan ve diğer illerden yardım talep etmek. d) İl sınırları içinde KBRN tehdit ve tehlikesinin halka duyurulmasını ve bu tehdit ve tehlikelere yönelik gerekli önlemlerin ilgili ve görevli kurum ve kuruluşlarca aldırılmasını sağlamak. e) İlin KBRN olaylarına yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde planlamak. f) Bünyesindeki KBRN müdahale personeline yönelik olarak KBRN ilk müdahale eğitimlerinin yılda en az bir kez gerçekleştirilmesini sağlamak, eğitim sonuç raporlarını Başkanlığa iletmek. g) TAMP kapsamında yerel Düzey KBRN Hizmet Grubu Operasyon Planlarının hazırlanmasını ve güncel halde tutulmasını sağlamak, bu planların uygulanması amacıyla ilinde bulunan kurum ve kuruluşların ilgili personeline KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik eğitimler vermek. ğ) İldeki KBRN risklerini belirlemek ve Başkanlığa raporlamak. h) KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik olarak farkındalık arttırma ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek. (3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) KBRN olaylarının kısa ve uzun dönemli çevresel etkilerinin tespit edilmesi ve izlenmesi amacıyla çevresel unsurlardan (toprak, hava, su kaynakları ve benzerlerinden) numune alınarak, güvenli şekilde ilgili birimlere sevk edilmesini ve analizlerin yapılmasını sağlamak, analiz sonuçları konusunda ilgili birimlere bilgi vermek. b) KBRN olayları sonucu ortaya çıkabilecek radyoaktif atıklar haricinde, olay yerinde ve sağlık tesislerinde dekontaminasyon sonucu oluşan atıklar dahil olmak üzere her türlü atık maddenin ve işlevi biten numunelerin taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak. (4) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Tarım alanları, bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri ve gıda üretim sistemleri, su kaynakları ile orman ekosistemi ve fidanlık alanlarında KBRN olayından kaynaklanabilecek kirliliğin tespit edilmesi ve izlenmesini gerçekleştirmek, bu amaçla tarım alanlarından, meralardan, hayvanlardan, su ürünleri istihsal sahalarından, gıda, tohum, gübre ve yem stoklarından, bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda üretim sistemlerinden, ormanlardan, su kaynaklarından numune alınması ve numunelerin güvenle ilgili birimlere sevk edilerek analizlerinin yapılmasını sağlamak ve analiz sonuçlarına yönelik Başkanlığa ve ilgili diğer kurumlara bilgi vermek. b) Tarım alanları ve meralarda, hayvancılık işletmelerinde, su ürünleri istihsal sahalarında, gıda ürünleri, gıda üretim sistemleri ile orman ekosistemi ve fidanlık alanlarında, tarım ürünleri, tohum, gübre ve yem stoklarının bulunduğu yer ve bölgelerde, KBRN olayından etkilenen, etkilenmesi muhtemel olan ve zarar gören yerler ile bu yörelerdeki güvenli bölgelerin tespit edilmesini ve kirliliğin bu alanlarda yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. c) KBRN olayında tarım alanları, bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri üretim ve gıda üretim sistemleri ile orman ekosistemi ve fidanlık alanlarından kaynaklanacak atıkların taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesini ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde sağlamak. (5) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak İl Sağlık Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) KBRN olay yerinde belirlenen soğuk bölgede, acil sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlamak. b) Olaylardan etkilenen kişilerin belirlenen hastane veya sağlık merkezlerinde tedavi ve bakımlarının yapılmasını sağlamak. c) KBRN tehdit veya tehlikesinin türüne göre yöre halkı için gerekli olabilecek önleyici ve tedavi edici aşı ve ilaçların temini ve dağıtımını sağlamak. ç) KBRN olaylarından etkilanen veya etkilanmesi muhtemel insanlardan gerekli durumlarda klinik numune alınmasını, bu numunelerin güvenli bir biçimde taşınmasını ve analiz edilmesini sağlamak.
Sivil toplum kuruluşları ile basın ve yayın kuruluşlarının görev ve sorumlulukları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Malzeme Temin Edilmesi ve Mali Hükümler Araç ve malzeme
Bütçe
Hibe ve yardımlar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Eğitim ve tatbikatlar
Bilgi ve belgeler
Denetim
Yönerge hazırlanması
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme