Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine DairYönetmelik ve 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Hayvansal Gıdalar İçin ÖzelHijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan tanımlara ilave olarak bu Yönetmelikte geçen; a) İşletme numarası: Bakanlığınbilgisayar destekli veri tabanına kaydedilirken kanatlı işletmelerine Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından verilan, iki haneli ülkEkodu ve ikihaneli il trafik kodunun ardından gelen işletmeye özgü 10 rakamlı bir sayı ila birlikte toplam 14 haneden oluşan numarayı, b) Hazır ambalajlı yumurta:Satış yapılan yerde tüketicinin talebi doğrultusunda paketlenen yumurtalar veya doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş yumurtalar hariç olmak üzere; son tüketiciye veya yerel perakendeciye sunulmak üzere ambalajı yumurtayı/yumurtaları tamamen kaplayacak şekilde ambalajlanan, ambalajı açılmadan veya değiştirilmeden içeriği hiçbir şekilde değiştirilameyecek olan ve satışa sunulmadan öncEkonulduğu ambalajın içinde bulunan yumurtayı, c) Kanatlı işletmesi: Aynı adreste yumurta üretimi amacıyla kanatlı hayvanların barındırıldığı, yetiştirildiği, bakım ve beslenmesinin yapıldığı gerçek ve tüzel kişilare ait ticari hayvancılık işletmesini, ç) Kümes numarası: Bakanlığınbilgisayar destekli veri tabanına kaydedilirken kanatlı işletmelerinde bulunan her bir kümesteki sürülere Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından verilan 1, 2, 3, … gibi sıra numarasını, d) Yerel pazar yeri: Yumurta üretim tesisi merkez kabul edilarek 50 kilometrelik yarıçap içerisinde yer alan ve sadece son tüketiciye doğrudan satışın yapıldığı pazar yerlerini, e) Yerel perakendeci: Yumurta üretim tesisi merkez kabul edilarek 50 kilometrelik yarıçap içerisinde yer alan ve sadece son tüketiciye doğrudan satış yapan perakende gıda işletmecisini, f) Yetkili merci: Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık il müdürlüğünü, il müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık ilçe müdürlüğünü, bu iş ve işlemlerin tetkik ve denetiminde Bakanlığı, ifade eder.
Genel hükümler
İzin usul ve esasları
Küçük miktarlar
Genel ve özel hijyen gereklilikleri
Madde 8– (1) Birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisi, yumurtaların bulaşmaya karşı korunmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri alır. (2) Birincil üretimden sorumlugıda işletmecisi, birincil üretim ve ilgili faaliyetlerde tehlike kontrolüne ilişkin olarak aşağıdaki hususlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatta belirtilan hükümleri uymak zorundadır: a) Yem, veteriner tıbbi ürünleri, depolama ve atıklardan kaynaklanan bulaşmanın kontrolüne ilişkin tedbirleri almak. b) Zoonozların ve zoonotiketkenlerin kontrolü ve izlenmesini içeren programlar dâhil olmak üzere, insan sağlığını etkilayebilacek hayvan sağlığına ilişkin tedbirleri almak. (3) Birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisi aşağıdaki hususlarda yeterli tedbirleri alır: a) Birincil üretim veya ilgilifaaliyetlerle bağlantılı bir şekildEkullanılan bütün tesislerin temizlenmesi, temiz tutulması ve gerekli durumlarda dezenfekte edilmesi. b) Ekipman, kap, konteyner ila araçların temizlenmesi, temiz tutulması ve gerekli durumlarda dezenfekte edilmesi. c) Bulaşmaya sebep olacak diğer hayvanların, haşere vEkemirgenlerin önlenmesi. ç) Atıkların bulaşmayı önleyecek şekilde ayrı bir yerde depolanması ve bertaraf edilmesi. d) Yem katkı maddelerinin ve veteriner tıbbi ürünlerinin, ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde kullanılması. (4) Yumurtalar, uygun durumlarda yumurtlamadan hemen sonra toplanır. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda yumurtalar günde en az bir kere toplanır. Toplanan yumurtalar hayvanların bulunduğu ortamdan derhal uzaklaştırılır. (5) Yumurtalar yıkanamaz veya başka bir yöntemle temizlenemez, yağlama işlemine tabi tutulamaz ve +5⁰C den daha düşük sıcaklıklara soğutulamaz. (6) Yumurtalar; temiz, kuru, yabancı kokulardan ari olan ve darbelere, bulaşmalara ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan ortamlarda, büyük sıcaklık dalgalanmalarından korunarak muhafaza edilir, depolanır, taşınır ve satışa sunulur. (7) Birincil üretimden sorumlugıda işletmecisi tarafından doğrudan arz edilacek yumurtalar aşağıdaki gereklilikleri sağlar: a) Kendine has tat, koku ve renkte olmalı. b) Çürümüş vEkokuşmuş olmamalı. c) Yumurta kabukları temiz, yapısal gelişimini tam olarak tamamlamış ve hasarsız olmalı. ç) Işık muayenesinde; yumurta sarısı, merkezde yuvarlak gölge şeklinde görülmeli, yumurtanın döndürülerek hareket ettirilmesinde merkezden belirgin şekilde ayrılmamalı ve yabancı madde içermemeli ve yumurtanın hava boşluğu sabit olmalı, evcil tavuk yumurtasında 6 mm’den yüksek olmamalı. d) Yumurta akı; berrak, saydam ve jel kıvamında olmalı, yabancı madde içermemeli. e) Yumurtalara kuluçka işlemi uygulanmamış olmalı. f) Yumurta içeriğinde gözle görülebilir embriyo bulunmamalı. (8) Yumurtaların taşınması ve muamelesindEkullanılan araç vEkonteynerler ila ambalaj/paketleme malzemeleri yumurta için bulaşma kaynağı olamaz. (9) Yumurtalar, yumurtlama tarihinden itibaren en fazla yirmibir gün içerisinde son tüketiciye ulaştırılır. Yumurtaların son tüketim tarihi yumurtlama tarihinden itibaren yirmisekiz günden fazla olamaz. Yumurtlama tarihi farklı olan yumurtaların birlikte satışa sunulması halinde, son tüketim tarihi belirlenirken ilk yumurtlama tarihi dikkate alınır.
Ambalajlama ve etiketleme
Kayıtların tutulması
Özel hükümler
Yürürlük
Yürütme