Kültür Ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği İle Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Giriş Sınavına İlişkin Esaslar Giriş sınavı
Giriş sınavının duyurulması
Giriş sınavı başvuru şartları
Giriş sınavı başvuru işlemleri
Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları
Giriş Sınavı Komisyonu
Giriş Sınavı Komisyonunun görevleri
Yazılı sınav
Madde 12– (1) Yazılı sınav, ilanda belirtilan konulardan olmak üzere, klasik ve/veya test usulünde Bakanlık tarafından yapılabilaceği gibi ÖSYM Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum vEkuruluşlarına da yaptırılabilir. (2) Sınavın Bakanlık dışındakibir kuruluşa yaptırılmasına karar verilmesi halinde, sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ila belirlenir. (3) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Giriş Sınavı Komisyonunca ya da belirleyeceği üniversite veya Bakanlık personeli tarafından sınav duyurusunda belirtilan konulara uygun olarak hazırlanır. Soruların üniversite veya Bakanlık personeli tarafından hazırlanması halinde, hazırlanan sorular cevapları ila birlikte Giriş Sınavı Komisyonuna sunulur. Yazılı sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, Giriş Sınavı Komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. (4) Yazılı sınava, KPSSP3sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilan kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı yazılı sınava alınır. (5) Çoğaltılan sorukâğıtları, zarflar içerisinEkonularak mühürlenmek suretiylEkapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır. (6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir. (7) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, Giriş Sınavı Komisyonu başkanı tarafından bu iş için görevlendirilan personel ilEkomisyon üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır. (8) Yazılı sınavın klasik usulde yapılması halinde isim yeri kapalı özel cevap kâğıtları kullanılır. (9) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları, soru kitapçıkları/kağıtları ve tutanaklar, ayrı zarf içinEkonularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir. (10) Tutanaklar, salon başkanı ve gözetim ve denetim ila görevli olanlar tarafından da imzalanır.
Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
Madde 13– (1) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması hâlinde; Giriş Sınavı Komisyonu, sınavkâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ila toplanır; cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf bir tutanak düzenlenmek suretiyle açılır ve zarfın içinden çıkan cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının her birinin aldığı değerlendirme notu; sütunları kâğıt numarası, değerlendirme notu ve isim kısımlarından oluşacak şekilde hazırlanmış olan tabloya yazılmak suretiyle bir liste oluşturulur. Takiben cevap kâğıtlarının kapalı olan isim bölümleri açılarak adayların isimleri, oluşturulmuş olan listenin ilgili sütununa yazılır. Her bir sayfası üyelerce paraflanan söz konusu liste, cevap kâğıtlarının değerlendirmesinin yapıldığına ilişkin olarak düzenlenecek tutanağa ek olarak konur. (2) Yazılı sınavın klasik usulde yapılması halinde her cevap kağıdı Giriş Sınavı Komisyonu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilir ve değerlendirme notu, bunların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. (3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Giriş sınavının sadece yazılı yapılması halinde başarı sıralaması, yazılı sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. (4) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Bakanlığın ilan tahtasına asılmak ve Bakanlığın internetsitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur. İlgililar, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına, Bakanlığa yazılı olarak itiraz edebilir. Yapılan itirazlar Giriş Sınavı Komisyonunca otuz gün içinde sonuçlandırılır.
Sözlü sınav
Giriş sınavının değerlendirilmesi ve ilanı
Madde 15– (1) Giriş Sınavı Komisyonu, yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, giriş sınavı başarı notunu yazılı ve sözlü sınavı puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilan kontenjanlar çerçevesindEkadro unvanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen giriş sınavı başarı notunun eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya yazılı sınav puanlarının da eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksekolan adaya öncelik tanınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilan kadro sayısı kadar asıl aday belirlenir. Alınacak hukuk müşaviri ve avukat kadro sayısının ayrı ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenir. (2) Sadece yazılı veya sadece sözlü sınav yapılması hâlinde, sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil eder. Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan KPSSP3 puanı yüksek olanadaya öncelik tanınır. (3) Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından tutanağa bağlanır. (4) Giriş Sınavı Komisyonu,unvanlar itibarıyla giriş sınavı nihai başarı listesini ve hukuk müşaviri ve avukat olarak atanabilacek adayların listesini Bakan onayına sunar. Listelerin Bakan tarafından onaylanmasını müteakip sonuçları, Bakanlığın ilanpanosu ve internet sitesinde duyurur. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır. (5) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süre ila geçerlidir. (6) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Sınav sonucuna itiraz
Gerçeğe aykırı beyan
Sınav belgelerinin saklanması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atanma Atamadan önce istenecek belgeler
Atama
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Sekretarya hizmetleri
Bildirim
Hüküm bulunmayan haller
Yürürlük
Yürütme