Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Geçici Görevlendirme Şekilleri Geçici görevlendirme şekilleri
Kurumların emrine geçici görevlendirme
Kadro veya pozisyona geçici görevlendirme
Madde 6– (1) Kurumların kadro veya pozisyonuna yapılacak geçici görevlendirmelerde aşağıda yer alan şartlara uyulur: a) Bu madde kapsamında geçici görevlendirilecek personelin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, tüm şartları bir arada taşıması gerekir. Görevlendirmeyi yapan kurum, personelin bu şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolünden sorumludur. b) Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız/ücretsiz izinli sayılır. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. c) (Ek:RG-29/2/2020-31054-CK-2180/2 md.) Bu madde kapsamında geçici görevlendirme yapılabilmesi için görevlendirmenin yapılacağı kadro veya pozisyonun statüsü ile geçici görevlendirilecek personelin statüsünün aynı olması şarttır. Ancak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre sözleşmeli personel ve ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatına tabi personel istihdam eden kurumlar farklı statülerdeki personeli de görevlendirebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Geçici Görevlendirme Usulü ve Ortak Hükümler Geçici görevlendirme usulü
Ortak hükümler
Madde 8– (1) Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kurumlarda en üst yöneticilerin onayıyla tekemmül eder. Bakan veya en üst yönetici onay yetkisini alt makamlara devredebilir. (2) Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilir ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. (3) Kesintili ya da kesintisiz olarak bu Yönetmelik kapsamında toplamda altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şarttır. (4) Adaylık veya deneme süresinde olan personel söz konusu dönemler boyunca, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesi, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine göre istihdam edilenler için memur kadrolarına atamaları yapılana kadar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapılamaz. (5) Adaylık veya stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde olan kariyer meslek personeli, ancak geçici görevlendirme süresi, dönem boyunca 6 ayı geçmemek ve görevlendirildikleri kurumda kendi uzmanlık alanıyla ilgili görevde çalıştırılmak üzere görevlendirilebilir. Bunların geçici görevli oldukları süre, yetişme sürecindeki çalışma süresi şartından sayılır. (6) 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile özel mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde geçici görevlendirildiği sürelerin tamamı görevlendirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır. (7) Geçici görevlendirmede, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci madde hükümlerine göre aylık/ücret ödenmesine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla geçici görevlendirilen personelin özlük hakları devam eder ve geçici görevlendirme süreleri terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır. (8) Geçici görevlendirilen personel, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür. (9) Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklıdır. (10) Geçici görevlendirilecek personelin seçimi için kurumlarca en üst amirin onayı ile belirleme yapılması kaydıyla sınav, kura, kriter belirleme ve benzeri özel usuller öngörülebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Göreve başlama süreleri
Tereddütlerin giderilmesi ve bildirim
Geçici
Yürürlük
Yürütme
Madde 12– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Ek-1 : Geçici Görevlendirme Formu 2/5/2019 TARİHLİ VE 1025 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararın 1025 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi Tarihi Numarası 28/2/2020 2180 1, 6, Geçici Madde 2 29/2/2020 EK-1 Geçici GÖREVLENDİRME FORMU Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurum Personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum Görevlendirilecek personelin T.C. Kimlik No Adı ve soyadı Kadro/pozisyon unvanı Kadro/pozisyon statüsü Geçici görevlendirmenin Gerekçesi Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Şekli Kurum emrine Yürütülecek görev: Kadro/pozisyona (K/P) K/P statüsü1: K/P unvanı2: Yukarıda belirtilen tarihler arasında, belirtilen Kuruma geçici görevlendirilmeyi kabul etmekteyim. Personelin imzası3 Yetkili imzası4 Personelin yukarıdaki şartlarda görevlendirilmesi uygun görülmüştür. Yetkili imzası5 AÇIKLAMALAR: 1- Personelin görevlendirileceği kadro veya pozisyonun statüsü (memur, sözleşmeli, işçi, akademik, askeri personel vb.) belirtilecektir. 2- Personelin görevlendirileceği kadro veya pozisyonun unvanı belirtilecektir. 3- Görevlendirme süresinin toplamda altı ayı geçmesi halinde personelin hâlihazırda bulunduğu kurumca doldurtulacaktır. 4- Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurumca doldurulacaktır. 5- Personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumca doldurulacaktır. NOTLAR *Bu form, geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurumca 3 nüsha olarak doldurulacak ve bütün nüshalar personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma gönderilecektir. * 3 ve 5 numaralı alanlar dışında dışındaki kısımların tamamının geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurumca doldurulması zorunludur. Ancak, geçici görevlendirmenin uzatılması halinde 3 numaralı alanın ‘AÇIKLAMALAR’ kısmındaki açıklamaya göre doldurtulacaktır.