Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
GENEL BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilan görevleri, c) Birim: Merkez teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim ve yardımcı hizmet birimleri ila bölge müdürlüklerini, ç) Genel Müdür: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürünü, d) Genel Müdürlük: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünü, e) Genel Müdürlük teşkilatı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını, f) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını, g) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları, ğ) (Değişik:RG- 6/4/2018- 30383) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilan süreleri, ı) İş günü: Ulusal bayram ila genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri, i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları, j) (Değişik:RG- 6/4/2018- 30383) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilan unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar Görev grupları
Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar
Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
Madde 7– (Değişik:RG- 6/4/2018- 30383) (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir: a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak, 2) Uzman, APK Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Jeolog, Mimar, Şehir Plancısı, Fizikçi, Paleontolog, Jeomorfolog, Arkeolog, Kimyager, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Ekonomist, Matematikçi kadrolarından birinde en az iki yıl çalışmış olmak veya Şef, Tekniker, Teknisyen, Ressam, Muhasebeci, Mütercim, Kütüphaneci, Çözümleyici, Programcı kadrolarından birinde en az üç yıl çalışmış olmak, 3) Kreş işlerini yürüten şube müdürü kadrosuna atanabilmek için sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji ve çocuk sağlığı alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak veya yüksek öğretmen okulundan veya benzeri öğrenim kuruluşlarından mezun olup, okul öncesi öğretmeni unvanı almış olmak, b) Tabiat Tarihi Müze Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak, 2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinde en az (D) düzeyinde başarılı olmak, 3) APK Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Araştırmacı kadroları ila bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde, aynı fıkranın (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, aynı fıkranın (d), (e), (f) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde belirtilan kadrolarda veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl çalışmış olmak, c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk fakültesi mezunu olmak, 2) APK Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Araştırmacı kadroları ila bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde, aynı fıkranın (c), (f) bentlerinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, aynı fıkranın (d), (e) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde belirtilan kadrolarda veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl çalışmış olmak, ç) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak, 2) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak, 3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilan diğer şartları taşımak, d) Şef kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak, 2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az beş yıl çalışmış olmak, e) Uzman (TH) kadrosuna atanabilmek için; 1) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak, 2) Genel Müdürlük teşkilatında en az on yıl mühendis olarak çalışmış olmak, f) Uzman (GİH) veya Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak, 2) Genel Müdürlük teşkilatında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Çözümleyici, Programcı, Muhasebeci kadrolarında en az on yıl çalışmış olmak, g) Müze Araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için; 1) Üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji, Latin Dili ve Edebiyatı bölüm ve/veya anabilim dallarının birinden mezun olmak, 2) (1) numaralı alt bentte belirtilan öğrenim alanlarından mezun olduktan sonra Genel Müdürlük teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak, ğ) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için; 1) Mühendislik fakültelerinin jeoloji, jeofizik, petrol, maden, metalurji, kimya veya makina bölümlerinin birinden mezun olmak, 2) Genel Müdürlük teşkilatında en az on yıl mühendis olarak çalışmış olmak, h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak, 2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ila sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğini belgelemek, 3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek, 4) Programcı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak, ı) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak, 2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Çözümleyici, Programcı, Muhasebeci kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak, i) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak, 2) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az beş yıl çalışmış olmak, j) Memur, Sekreter, Haberleşme Memuru, Ayniyat Memuru, Veznedar, Harita Çizimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Obzerver kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak, k) Programcı Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olduğunu belgelemek, 3) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak, l) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilan diğer şartları taşımak, 3) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak, m) Şoför kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 3) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak, gerekir.
Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar
Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Duyuru
Başvuru
Yazılı sınav
Sözlü sınav
Başarı sıralaması
Sınav Kurulu ve görevleri
Sınav belgelerinin saklanması
Sınav sonuçlarına itiraz
Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması
Atama
Madde 19– (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakiben üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sırasına göre atanır. Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. (2) Duyurulan kadrolardan; a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre (Değişik ibare:RG- 6/4/2018- 30383)Genel Müdürlükçe belirlenmiş bulunması halinde, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. (3) (Değişik ibare:RG- 6/4/2018- 30383) Sınavlara herhangi bir sebeplEkatılmayanlar ila başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görev grupları arasında geçişler
Kurum dışından yapılacak atamalar
Özelleştirilan kuruluşlardan atama
Kazanılmış haklar
Engellilarin sınavı
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Öğrenim durumunun istisnası Geçici
Yürürlük
Yürütme