Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL GENEL HÜKÜMLER
GENEL MÜDÜRLÜK PERSONELİ
Madde 3– (Değişik: 16/12/2011-2011/2606 K.) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün üst yöneticisidir. Genel Müdürlüğün yönetim ve temsil yetkisi Genel Müdüre aittir. Genel Müdür müşterek kararname ile atanır. _______________________ (1) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün adı, 13/12/1983 tarih ve 186 sayılı KHK'nin geçici 5 inci maddesiyle (değiştirilerek kabul 19/2/1985 tarih ve 3154 sayılı Kanun) “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. (2) Bu Yönetmeliğin adı ‘Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün Yönetim ve Denetim Şekilleri İle Örgütlenmesi Hakkında Yönetmelik’ iken 16/12/2011 tarihli ve 2011/2606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle; bu Yönetmelikte yer alan, a) ‘Direktör’, ‘Direktöre’, ‘Direktörün’, ‘Direktörden’, ‘Direktörlüğü’, ‘Direktörlüğe’, ‘Direktörlükçe’, ‘Direktörlükce’, ‘Direktörlük’, ‘Direktörlüğün’, ‘Direktörü’ ibareleri, sırasıyla, ‘Müdür’, ‘Müdüre’, ‘Müdürün’, ‘Müdürden’, ‘Müdürlüğü’, ‘Müdürlüğe’, ‘Müdürlükçe’, ‘Müdürlükçe’, ‘Müdürlük’, ‘Müdürlüğün’ ,’Müdürü’, b) ‘Enstitü’, ‘Enstitüsü’, ‘Enstitünün’, ‘Enstitüyü’, ‘Enstitüce’, ‘Enstitüye’ , ‘Enstitüsü Genel Direktörlüğü’ ibareleri, sırasıyla, ‘Genel Müdürlük’, ‘Genel Müdürlüğü’, ‘Genel Müdürlüğün’, ‘Genel Müdürlüğü’, ‘Genel Müdürlükçe’, ‘Genel Müdürlüğe’, ‘Genel Müdürlüğü’, c) ‘Direktörler’, ‘Müdürler Encümeni’, ‘Müdürler Encümenine’, ‘Müdürler Encümeninin’ ibareleri, sırasıyla, ‘Yönetim’, ‘Yönetim Encümeni’, ‘Yönetim Encümenine’, ‘Yönetim Encümeninin’, ç) ‘GENEL DİREKTÖR’, ‘ENSTİTÜ PERSONELİ’, ‘ENSTİTÜ MALLARI’ ibareleri, sırasıyla, ‘GENEL MÜDÜR’, ‘GENEL MÜDÜRLÜK PERSONELİ’, ‘GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI’, şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 690
Madde 5– (Değişik birinci paragraf: 16/12/2011-2011/2606 K.) Genel Müdür, belirlenen ilke ve programlar çerçevesinde 14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu ve diğer mevzuatla Genel Müdürlüğe verilen görevlerin yapılmasını sağlar. Genel Müdür, Genel Müdürlükçe yürütülen görev ve hizmetler ile emri altındakilerin her türlü faaliyetlerinden bağlı olduğu Bakana karşı sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır: a) (Değişik: 16/12/2011-2011/2606 K.) Genel Müdürlüğün yıllık iş programını, bütçe teklifini, kadrosunu, kesin hesabını hazırlayıp Yönetim Encümeninden geçirdikten sonra Bakanlığın inceleme ve onayına sunmak. b) Genel Müdürlük memur ve işçilerini atamak ve bunların işten çıkarılmaları hususunda ilgili mevzuat hükümlerini tatbik etmek. Tayin ve işten çıkarılmaları Bakanlığın onayına ait olanlar için öneride bulunmak. c) Kendilerine birinci ve ikinci derecede imza yetkisi verilecek personeli tespit ederek bunların yetki sınırlarını tayin etmek. d) İlgili personel mevzuatı hükümlerine göre saptanan 1 ila 4. derecedeki kadrolara atama yapmak; İş riski, iş güçlüğü, eleman teminindeki güçlük zamları ile sözleşmeli ücreti, fazla çalışma ücreti, avukatlık ücreti gibi ek ödemeye ilişkin konularda Yönetim Encümenine önerilerde bulunup onaydan sonra gerekli işlemleri yapmak. e) (Değişik: 16/12/2011-2011/2606 K.) Çalışanların, ilgili mevzuattan doğan hak ve menfaatlerini sağlamak üzere gerekli emirleri vermek. f) Birimlerin, personelin, işçilerin çalışma koşullarını ve çalışma şekillerini tayin ve tespit etmek. (1) g) (Değişik: 16/12/2011-2011/2606 K.) Alım ve satımlar ile Genel Müdürlükçe ücreti karşılığı yapılacak veya yaptırılacak işlerle ilgili karar vermek ve bu kararları yürütmek. h) (Mülga: 16/12/2011-2011/2606 K.) ı) (Değişik: 25/12/1984 – 84/8904 K.) Yıllık kira bedeli, Kuruluş yıllık bütçesinin onbinde beşi tutarını aşmayan kira sözleşmelerini re'sen akdetmek (Bu limiti aşan miktar için Yönetim Encümeni Kararı gerekir.) (1) i) Genel Müdürlüğün genel faaliyetini tanzim, işlerin iyi ve ahenkli bir tarzda yürümesi, beklenen neticelerin alınabilmesi için gereken her türlü karar ve tedbirleri, kanun, tüzük ve Yönetmelik hükümleri dahilinde almak ve bunları uygulamak veya uygulatmak. —————— (1) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu maddenin (f) bendinde yer alan ‘Şubelerin’ ibaresi ‘Birimlerin’, ‘Müşavirlerin’ ibaresi ‘personelin’, (ı) bendinde yer alan ‘onbinde üçü’ ibaresi ‘onbinde beşi’ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 691 j) Genel Müdürlüğün çalışma konuları arasına girebilecek yeni işler üzerine incelemeler yaparak yada yaptırarak bu konularda gerekli kararların alınmasını sağlamak. k) (Ek: 25/12/1984 – 84/8904 K.) Arazi işyerlerinde mahallen yapılması icabeden satınalmalar, kiralamalar, yaptırılacak ve yapılacak hizmetlerle ilgili sözleşmeler hakkındaki esasları, ihtiyaca göre tesbit ederek, Yönetim Encümenine önerilerde bulunup, onaydan sonra gerekli işlemleri yapmak l) (Ek: 25/12/1984 – 84/8904 K.) Merkezde görev yapan birim amirlerine, yaptıkları işlere göre, Genel Müdürlük yetki sınırları içinde kalmak kaydıyla, parasal yetki ve sorumluluk vermek m) (Ek: 16/12/2011-2011/2606 K.) Yönetim Encümeni tarafından kendisine yetki verilen işleri yapmak.
DENETİM
TEŞKİLAT YAPISI
Madde 14– (Değişik : 30/4/1976 -7/11801 K.) (Ek birinci fıkra: 16/12/2011-2011/2606 K.) Merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı hizmet birimleri ile sürekli kurul ve komisyonlardan oluşur. (Ek ikinci fıkra: 16/12/2011-2011/2606 K.) Genel Müdürlük teşkilatını oluşturan hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir. a) Ana hizmet birimleri: 1) Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı. 2) Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı. 3) Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı. 4) Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı. 5) Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı. 6) Sondaj Dairesi Başkanlığı. 7) Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı. 8) (Değişik: 26/1/2015-2015/7233 K.) Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı. 9) (Ek: 26/1/2015-2015/7233 K.) Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı. b) Danışma ve denetim birimleri: 1) Teftiş Kurulu Başkanlığı. 2) Hukuk Müşavirliği. 3) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. c)Yardımcı hizmet birimleri: 1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2) Makine İkmal Dairesi Başkanlığı. 3) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı. 4) Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı. d) Sürekli kurul ve komisyonlar: 1) Danışma Kurulları. 2) Özel İhtisas Komisyonları. 3) İnceleme-Araştırma Grupları. 4) Redaksiyon Kurulu. GENEL MÜDÜRLÜĞÜN İÇ ÖRGÜTLERİ (Mülga: 16/12/2011-2011/2606 K.) ———- (1) Bu bölüm başlığı ‘ÖRGÜTLENME’ iken, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 693 (Mülga fıkra: 16/12/2011-2011/2606 K.) (Mülga fıkra: 16/12/2011-2011/2606 K.) hizmet birimlerinin görevleri ve bu görevlerin ne suretle yerine getirileceği Yönetim Encümeni tarafından onaylanacak “İç Yönetmelikler” le tespit edilir. (1)
Madde 16– Yönetim Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır; (2) a) (Değişik: 16/12/2011-2011/2606 K.) İş icabı olarak tasarruf edilecek taşınmazların edinimi, yapımı, devri veya satılması hakkında karar almak. b) (Değişik: 16/12/2011-2011/2606 K.) Genel Müdürlüğün kiralayacağı taşınır ve/veya taşınmazlar ile ilgili yapacağı kira sözleşmeleri hususunda karar almak. c) (Değişik: 16/12/2011-2011/2606 K.) Genel Müdürlüğün taşınır mallarının satılması ile ilgili karar almak. d) (Değişik: 16/12/2011-2011/2606 K.) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlüğün taraf olduğu davaları fayda ve menfaat görüldüğü takdirde sulh ve tahkim yoluyla halletmek, davadan vazgeçmek, feragat etmek veya davayı takip etmemek hususlarında karar vermek. e) Tahsili mümkün olmayan alacakların kayıtlarının silinmesi için karar almak, f) (Değişik: 16/12/2011-2011/2606 K.) 2804 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, Bakanlıktan izin alınmak kaydıyla, Genel Müdürlüğün başkalarına yaptırmakta fayda gördüğü işler hakkında karar almak. ————— (1) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘Daire Başkanlıklarının’ ibaresi ‘hizmet birimlerinin’ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan ‘Direktörler Encümeninin görev ve yetkileri;’ ibaresi ‘Yönetim Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:’ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 694 g) (Değişik: 16/12/2011-2011/2606 K.) Genel Müdürlüğün yıllık iş programını ve iş programı ile bütçede yıl içinde yapılacak değişiklikleri incelemek ve onaylamak ile (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde yer alan konular ve uhdesindeki diğer konularda Genel Müdüre yetki vermek. h) (Değişik: 16/12/2011-2011/2606 K.) 14 üncü maddenin son fıkrasında belirtilen usul ve esaslar ile ihtiyaca göre çıkarılması lüzumlu diğer usul ve esaslar ile iç genelgeleri incelemek ve onaylamak. ı) (Ek: 25/12/1984 – 84/8904 K.) 5 inci maddenin (k) fıkrasına göre arazi çalışmaları ile ilgili Genel Müdürlükce yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak ve tatbiki hususunda Genel Müdür'e yetki vermek. i) Ayrıca 5 inci maddenin d fıkrasına göra memurlara yapılacak ek ödemeler hususunda Genel Müdürlükce yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. Yukarıdaki fıkralara göre alınan kararlardan Kuruluş yıllık bütçesinin binde ikisi tutarından fazla para tediyesini veya tahsilini gerektirenlerin hüküm ifade edebilmeleri için bunların Bakanlıkça onaylanmış olması gerekir.
GENEL MÜDÜRLÜK PERSONELİ
GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI
İŞ PROGRAMI
ARAZİ ÇALIŞMALARI
BÜTÇE VE KADRO