Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Faaliyetlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ KAPSAM
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Yurtdışı Görev ve Faaliyetler ile Şirket ve Ortaklık Kurulması Yurtdışı görev ve faaliyetler
Şirket ve ortaklık
Şirket kurulması
Madde 6– (1) (Değişik:RG-24/9/2020-31254-C.K-2977/5 md.) Şirket, kurulacağı ülke ve sermaye miktarı belirtilmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazi-ne ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakan onayı ile kurulur. Sermaye artırımı da aynı usule tabidir. (2) (Değişik:RG-24/9/2020-31254-C.K-2977/5 md.) Şirket yönetim kurulu üye sayısı, üyelerin atanması ve görev süreleri ile yönetim kurulu üyelerine ve şirket personeline ücret ödenmesine ilişkin usul ve esaslar şirket esas sözleşmesinde belirtilir. Şirketin; şirket esas sözleş-mesinde belirtilen sayıda yönetim kurulu üyeleri Bakan onayı ile belirlenir. Şirket yönetim kuru-luna atanacakların, Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip, en az lisans düzeyinde diplomaya ve en az on yıllık iş tecrübesine sahip olmaları şarttır. Ancak yurtdışında kurulacak şirketler bakımından kurulacağı ülkenin mevzuat hükümleri saklıdır. (3) (Değişik:RG-24/9/2020-31254-C.K-2977/5 md.) Şirketin işleyişi, harcamaları ile şir-kette çalıştırılacak personelin çalışma usul ve esasları, tabi olduğu ülke mevzuatı dikkate alınarak şirket yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. (4) Şirket bulunduğu ülke mevzuatı ve esas sözleşmesindeki esaslar dâhilinde faaliyetleri-ni yürütür. Şirket hukuki, teknik, mali ve idari her türlü faaliyeti içeren aylık faaliyet raporunu MTA’ya sunar. MTA gerekli hallerde şirketin hesaplarını ve işlemlerini teftiş ve tahkike tabi tutmaya ve bunların iktisadi ve mali durumlarını tespit etmeye yetkilidir.
Ortaklık kurulması ve ortak girişim
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çalışma Büroları ve Personele İlişkin Hususlar Çalışma büroları
Çalışma bürolarında personel görevlendirme
Personele ödenecek ücretler ve harcırah
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ödenek Harcamalar Sermaye İşlemleri ve Son Hükümler Ödenek ve harcamalar
Madde 11– (1) MTA’nın yurtdışı faaliyetleri için tahsis edilen ödenekler 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kullanılır. Her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan parasal sınırlar ve oranlarda, MTA için belirlenen tutarda, yurtdışında çalışma bürola-rında harcama işlemi gerçekleştiren mutemetlere avans verilebilir. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte avanslar için belirlenen süre yüzseksen gün olarak uygulanır. Ancak, verilen avans her halükarda yılsonunda kapatılır. Mutemet, işin tamamlanmasından sonra yüzsek-sen günlük sürenin bitimini beklemeden son harcama tarihini takiben en kısa sürede ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır. (2) Yurtdışında çalışma bürolarınca yapılan harcamalar hakkında 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ancak anılan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde ilgili ülkenin mevzuatına göre düzenlenmiş fatura, fiş, harcama küpürü ve benzeri kanıt-layıcı belgeler alınarak harcamalar belgelendirilir. Bu tür belgelerin temin edilememesi durumun-da harcamayı kanıtlayıcı yazı alınır. Bunun da mümkün olmaması halinde çalışma bürolarında görevli personel arasından belirlenen en az iki kişi marifetiyle harcama bir tutanakla tespit edilir. Harcamalara ilişkin hususlar Bakanlık tarafından düzenlenir.
Sermaye işlemleri
Yürürlük
Yürütme