Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
GENEL BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilan görevleri, c) Birim: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri, ç) Birim amiri: Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi, d) Fabrika/işletme: Mal ve hizmet üretilan birimleri, e) Genel müdür: Kurum Genel Müdürünü, f) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği, g) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları, ğ) (Değişik:RG- 17/10/2017- 30213) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı, h) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri, ı) İş günü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günleri hariç, diğer günleri, i) Kadrolu personel: Kurumun genel idare esaslarına göre yürütmesi gereken asli ve sürekli görevleri yerine getiren ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetveldEkadro unvanları gösterilan personeli, j) (Değişik ibare:RG- 11/4/2021- 31451) Kurum: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını, k) Merkez teşkilatı: Kurum merkezindeki birimleri, l) Personel: Kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanları, m) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu, n) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli, o) Taşra teşkilatı: Fabrika/işletme müdürlüklerini, ö) Unvan: (Değişik ibare:RG- 11/4/2021- 31451) Cumhurbaşkanınca ihdas edilan Kuruma ait kadro ve pozisyonları, p) (Değişik:RG- 17/10/2017- 30213) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, r) Üst görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan daha üst hiyerarşi içindeki görevleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar Hizmet grupları
Sınava tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar
Sınav şartı
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
Madde 8– (Değişik:RG- 11/4/2021- 31451) (1) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır: a) Şube müdürü, müdür, kısım müdürü kadrolarına atanabilmek için; 1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak, 2) Müdür yardımcısı, uzman, başmühendis, teknik uzman, teknik şef, şef, sistem programcısı, sivil savunma uzmanı, koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye) unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere en az 2 yıl ya da tabip, diş tabibi, programcı ve diyetisyen unvanında en az 10 yıl çalışmış olmak, 3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak, 4) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak. b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak, 3) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak. c) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak, 2) Teknik şef, şef, sistem programcısı, koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye) unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere en az 2 yıl ya da programcı ve diyetisyen unvanında en az 8 yıl çalışmış olmak, 3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak. ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak, 3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak, 4) Kurumda şef unvanında en az 2 yıl görev yapmış olmak. d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için; 1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak, 2) Mühendis unvanında olmak ve bu unvanda en az 6 yıl çalışmış olmak, 3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak. e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık teknik fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak, 2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak, 3) Çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi, matematikçi unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak. f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az 2 yıllık teknik yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak, 2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak, 3) Çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mimar, kimyager, istatistikçi, matematikçi, tekniker, teknisyen, teknik ressam unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak. g) Uzman pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Şef unvanında bulunmak ve bu unvanda en az 2 yıl çalışmış olmak, 3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak. ğ) Şef pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak, 3) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama vEkontrol işletmeni, veznedar, puvantör, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi, sekreter, hemşire, tekniker, teknisyen unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak. h) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) En az 8 yıl hizmeti olmak, 3) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanlarından birinde bulunmak, 4) Kurumda koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında en az 2 yıl veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az 4 yıl çalışmış olmak, 5) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilan şartlar ila 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilan diğer koşullara sahip olmak. ı) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) En az 6 yıl hizmeti olmakla birlikte, Kurumda koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az 2 yıl çalışmış olmak, 3) 5188 sayılı Kanunda belirtilan şartlar ila Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilan diğer koşullara sahip olmak. i) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Kurumda koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az 4 yıl çalışmış olmak, 3) 5188 sayılı Kanunda belirtilan şartlar ila Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilan diğer koşullara sahip olmak. j) İtfaiye işlerinden sorumlu amir pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) En az 6 yıl hizmeti olmak, 3) Kurumda itfaiye şefi unvanında en az 3 yıl çalışmış olmak. k) İtfaiye şefi pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Kurumda itfaiyeci unvanında en az 6 yıl çalışmış olmak. l) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama vEkontrol işletmeni, veznedar, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför pozisyonlarına atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Hizmet süresi toplamı en az 5 yıl olmak, 3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama vEkontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için, bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı belge ya da sertifikaya sahip olmak, 4) Şoför pozisyonuna atanabilmek için, görevin gerektirdiği sürücü belgesine sahip olmak, 5) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna atanabilmek için, 5188 sayılı Kanunda belirtilan şartlar ila Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilan diğer koşullara sahip olmak, 6) Hizmetli, dağıtıcı, çocuk bakıcısı unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 3 yıl çalışmış olmak. m) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek, 3) Hizmet süresi toplamı en az 6 yıl olmak.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
Hizmet süresi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar Duyuru
Başvuru
Başvuruların incelenmesi
Yazılı sınav
MülgaRG Sözlü sınav
Başarı sıralaması
Görevde yükselme suretiyle atanma
Madde 17– (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. (2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan; a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre yedek belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. (3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeplEkatılmayanlar ila başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
Sınav kurulu ve görevleri
Madde 18– (1) Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ila Genel Müdür tarafından belirlenecek diğer üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. (2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden (Mülga ibare:RG- 17/10/2017- 30213) (…), öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. (3) Sınava, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceyEkadar (bu derece dâhil) kan vEkayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir. (4) Sınav kurulu; yazılı ve sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, sınav sonuçlarına ilişkin itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Gerek görülmesi halinde aynı usulle sözlü sınav için birden fazla sözlü sınav kurulu oluşturulabilir. Sınav kurulu, üye tamsayısı ila toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. (5) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içinde bir dilakçe ila merkez teşkilatında doğrudan, taşra teşkilatında ise idari işler müdürlükleri kanalıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz edebilir. Sınav kurulu itirazları bir ay içinde sonuçlandırarak, sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirir. (6) Sınav kurulunun sekretarya görevi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
Unvan değişikliği sınavı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görev grupları arasında geçişler
Madde 20– (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Kurumun o hizmete ihtiyaç duyması, ilgili kadro veya pozisyonun boş olması, ilgili personelin isteği, atanılacak kadro/pozisyon için aranılan şartları taşıması halinde sınav yapılmaksızın aynı düzey görevlere atanılabilir. b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum vEkuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ila bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. c) Bir üst kadro veya pozisyondan bir alt kadro veya pozisyona geçiş, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla isteğe bağlı olarak gerçekleştirilabilir. Kendi istekleri ila alt kadro veya pozisyona geçirilanlerin tekrar eski kadro veya pozisyonuna geçmeyi talep etmeleri halinde, eski kadro veya pozisyonlarına sınavsız atamaları yapılabilir. ç) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ve bu pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ila daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. (2) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz. (3) Bulundukları görevi yapamayacaklarını Sağlık Bakanlığınca kabul edilan tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ila belgelendirmiş olan koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı ila amir (itfaiye işlerinden sorumlu) pozisyonlarında çalışanların şef pozisyonuna, koruma ve güvenlik grup şefi ila itfaiye şefi pozisyonunda çalışanların bu görevlerle aynı düzeyde görevlere veya daha alt görevlere, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda çalışanların İtfaiyeci veya İtfaiyeci ila aynı düzeyde görevlere veya daha alt görevlere, İtfaiyeci pozisyonunda çalışanların İtfaiyeci ila aynı düzeyde görevlere veya daha alt görevlere; görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümler çerçevesinde atamaları yapılabilir.
Özelleştirilan kurumlardan atama
Kazanılmış haklar
Engellilarin sınavı
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Öğrenim düzeyi Geçici
Yürürlük
Yürütme