Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Müfettiş muavini
Madde 9– Müfettişler daima müsabaka ile intihap olunur. (Değişik : 19/9/1934 – 2/1279 K.) Müsabaka şeraiti, Maliye Vekilinin karariyle tâyin edilecek ve fakat müsabakanın açıldığı senenin Kânunusani ayının iptidasında 30 yaşını ikmal etmiş olanlar müsabakaya iştirak ettirilmiyeceklerdir. (Değişik : 26/4/1933 – 14258 K.) Müsabakada liyakat gösterenler, müfettiş muavinliğine tâyin olunurlar ve askerlikte geçirilecek müddet hariç olmak ve kanuni hakları mahfuz kalmak üzere fiilen üç sene müfettiş refakatinde çalıştıktan sonra ehliyet imtihanına tabi tutularak müfettişliğe terfi edileceklerdir. (Değişik : 26/4/1933 – 14258 K.) Müfettişliğe terfi sırası, ehliyet imtihanında kazanılan dereceye tabidir. Müfettişlerin dördüncü sınıftan üçüncüye ve üçüncü sınıftan ikinciye sureti terfileri münhasıran kıdem itibarile olacak ve ikinci sınıftan birinciye terfilerin en ehil olanın intihabı suretle vuku bulacaktır. Mensup olduğu sınıfta lâakal üç sene bilfiil hizmeti sebkat etmiş olmıyan hiç bir maliye müfettişi mafevkindeki sınıfta terfi edilemiyecektir. İşbu usul icabınca yukarıki sınıflarda muvakkaten münhal kalacak müfettişliklere mukabil aşağı sınıflardaki müfettişlerin adedi o nisbette tezyit edilmek suretile heyeti teftişiyenin muayyen olan kadrosu muhafaza olunacaktır. Kıdem hesabında mütevali üç sene müddet zarfında esbabı sıhhiyeden dolayı istihsal olunan mezuniyetlerinin mecmuu dört ayı mütecaviz olduğu takdirde dört aydan fazlası müddeti hizmetden tenzil edilecektir.
Madde 11– Ser müfettişler ile müfettiş ve muavinlere maaşlarından maada masarifi zaruriyeyerine mukabil berveçhi ati yevmiye ve harcırah verilecektir. (1) Evvelen sureti muntazamada seyrüsefer eden vapur ve şimendifer ile icra edilecek keştü güzar için ihtiyar edilen masarifi hakikiyei nakliye. ———- (1) Müfettiş ve yardımcılarının harcırahları 10 Şubat 1954 tarih ve 6245 sayılı kanunla düzenlenmiş olmakla bu maddenin hükmü ve uygulanma imkânı kalmamıştır. 65 Saniyen, at, araba ve kayık ile keştü güzar edecekleri mesafeler için saatta 15 kuruş hesabile harcırah, Salisen, merkezi memuriyetleri haricinde memuren imrar edecekleri müddet zarfında 60 kuruş yevmiye, İşbu 60 kuruşluk yevmiye Yemen,Hicaz, Bağdat, Basra ve Musul vilâyetleri dahilinde icra edilen keştü güzar için sınıfı derecesinde tezyit edilecektir. Vilâyatı mezkûrenin muhtevi bulunduğu livalardan her hangisine demiryolu temdit edilirse o livadaki keştü güzar için alelâde yevmiye verilir. Akşamları merkezi memuriyetine avdet kabil olan mahallerde ifayı vazife eden ser müfettiş ile müfettişlere ve müfettiş muavinlerine yevmiye 30 kuruş ita edilecektir. 30 kuruş hesabile yevmiye verildikte alınacak harcırah azamî 60 kuruş olan yevmiyeyi tecavuz etmiyecektir.Merkezi memuriyetlerinde bulunan müfettişlere bir güna tazminat verilmez. İstanbul vilâyeti teftişatına memur edilen müfettişlerin merkezi memuriyetleri Üsküdar, Beyoğlu, İstanbul mahallâtından ibarettir.Vapurların rihtıma yanaşmadığı limanlarda vapura binmek ve inınak masrafı olarak 10 kuruş verilecektir. Herhangi sınıfa mensup olursa olsun memuriyeti mahsusa ile memalik ecnebiyeve izam kılınan müfettişlere mesarifi hakikiyei nakliyeleri tesviye olunur. Bundan başka birinci sınıf müfettişlere iki yüzer, müfettiş ve muavinlere yüz ellişer kuruş yevmiye ita olunacaktır. Mesarifi hakikiyeden hiç bir nam ve surette tevkifat icra edilmeyip diğer mesariften her türlü tevkifatı kanuniye icra olunacaktır. Merkezi memuriyetlerinden gayri mahallerde ikamet eden müfettişlerin ve muavinlerin hashelvazife merkezi memuriyetlerin azimet ve avdetlerinde kendilerinde bir güna masrafı ita edilmez.